Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1.

[ocr errors]

E

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ ΙΙΙ.
VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA.
T factum est verbum Domini ad Jonam

T factus est fermo Domini ad Jonam fe-
"ET

Hieron. in Jon, secundò, dicens :

cundò, dicens :

3. col. 1436. 2. Surge , & vade in Niniven civitatem ma- 2. Surge, & vade in Niniven civitatem magnam : & prædica in ea prædicationem, quam gnam:&

prædica in ea juxta prædicationem prio-
cgo loquor ad te.

rem , quam ego locutus fum ad te.
3. Et surrexit Jonas, & abiit in Niniven jux- 3. Et surrexit Jonas , & abiit in Niniven, fi-
ta verbum Domini : & Ninive erat civitas ma- cut ei locutus fuerat Dominus : erat autem Ni-
gna itinere trium dierum.

nive civitas magna Deo, quasi itinere viæ dierum

trium. 4. Et ccepit Jonas introire in civitatem itine

4. Et capit Jonas ingredi civitatem quafi itinere diei unius : & clamavit, & dixit : Adhuc qua- re unius diei : & prædicavit, & dixit : Adhuc tres col. 14876 draginta dies, & Ninive subvertetur.

dies, & Ninive subvertetur. Mattb.

s. Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum : & s. Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum : & 12.41. prædicaverunt jejunium, & vestiti sunt faccis à prædicaverunt jejunium , & vestiti sunt faccis à Luc, 11. majore usque ad minorem.

majore usque ad minorem. 32.

6. Et pervenit verbum ad regem Ninive: & 6. Et appropinquavit fermo ad regem Ninive: furrexit de folio suo, & abjecit vestimentum & surrexit de throno fuo, & abstulit stolam suam col. 1482. fuum à fe, & indutus est sacco, & fedit in ci- à fe, & coopertus est facco, & fedit in cinere. nere, 7. Et clamavit, & dixit in Ninive ex ore

7: Et prædicatum est Ninive à rege, & à ma-
regis & principum ejus , dicens : Homines , & joribus omnibus ejus , dicentibus : Homines, &
jumenta, & boves, & pecora non gustent quid- jumenta , & boves, & oves non gustent quid-
quam : nec pafcantur, & aquam non bibant. quam : nec pascantur, & aquam non bibant.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Concinit Græc. ad verbum. Lucif. Cal. 1. 2. pro utriufque hujus fcripturæ gratiâ : Quomodo fciam , inquit ,
S. Athan. p. 213. c. legit : Et faltum eft verbum Domini ad quid Jonas propheta dixerii Ninivitis, utrum Triduum, &
Jonam iterum ,
dicens.

Ninive everterur an Quadraginta dies? quis enim non
V.2. Eadem exhibet Græc. edit. Rom. delerâ unâ con- videat non potuisse utrumque tunc dici à Propheta..... Si ergo
junct. Es, poft 1. surge ; sed addunt Ald. & Compl. cum à me quæritur quid horum Jonas dixerit , hoc puto potiùs
Ms. Alex. Similiter apud Lucif. Cal. I. 2. pro S. Athan. quod legitur in Hebræo : Quadraginta dies , & Ninive ever-
p. 213. C. Surge, vade , &c. quæ supra , præter unum tetur. LXX. quippe longè pofteriis interpretari , aliud dicere
Jecundùm , pro juxta.

potuerunt , quod tamen ad rem pertineret , & in unum euna *. 3. Consonat Græc. nisi quòd collit ei , ante locutus demque fenfum , quamvis srb altera significatione, conciera fuerat. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. legit : Er reret..... propter quod utroque numero significari convenien. furrexit Jonas , & abiit in Niniven, fecundùm quæ locutus tillime poruit ; quorum unum per Jonam prophetam , alterum eft Dominus ei : erat autem Ninive civitas magna à Deo , per LXX. Interpretuin prophetiam , tamen unus atque idem ficut iter tridui. Similiter apud Tichon, reg. 4. p. 58.b. Spiritus dixit. Longitudinem fugio, ut non hæc per multa erat Ninive civitas magna à Deo ; Mr.

Rem. Nineve civitas demonstrem in quibus ab Hebraica veritate putantur LXX. magnæ Dei. Apud August. 1. 2. cont. Gaud, t0.9. 674. e. Interpretes discrepare , 5 bene intellecii inveniuntur esse conSurrexit Jonas , abiit in Ninivem : Ninive autem civitas cordes. Unde etiam ego pro meo modulo veftigia fequens Apofmagna erat , quasi via tridui.

tolorum , quia ipfi ex utrisque , id eft, ex Hebræis , ř. 4. Sic iterum in Græco. Ad hoc autem ,

Adhuc tres

ex LXX.testimonia prophetica posuerunt , utraque auctoritate
dies, Theodoretus aic, Nobilio teste, Aquilam , Symm. utendum putavi, quoniam utraque una. atque divina eft.
Theod. quadraginta dixiffe dies : confentiunt etiam bis Ipse eriam l. contra Gaud, to. 9. 674. e. legit : Et cæpit
inquit , Syrus & Hebræus : & poft pauca : Credibile autem Jonas ingredi civitatem quasi unius diei iter : 3 prædicavir
eft etiam LXX. concordem aliis pofuisse numerum ; fed, qui , ait : Adhuc triduum , & Ninive subvertetur. Similiter
ab initio fcripferunt , erraße in boc, ac deinceps in omnis Victor Tun. apud Ambr. p. 593.c. Poft triduum, Ninive
exemplaria permanasje editionem : Eixos de ing ty; O. cúp & civitas fubvertetur. Item Gaud. Brix. ferm. 3: p. 948.
φανον τοις άλλοις τεθεικέναι τον αριθμόν της οιε , την αρχήν g. Adhuc triduum, Ninive evertetur. Lucif. Cal. verò
εγfeaψαμένες, αμαρτείν περί τετο , είτα έτω γενέθαι πα- 1. 2. pro S. Athan. p. 213.c. Et cæpit Jonas introire in ciá
GIV Two artiypápwr Thiv čxdoor. Hieron. etiam in comment. vitatem ficut iter diei unius : & prædicavit, dixit : Ad-
ait :

: Trinus numerus , qui ponitur à LXX. non convenit buc quinquaginta dies , & Ninive subvertetur.
pænitentiæ ; 85 fatis miror cur ita translatum fit, cum in 8.5. Hieron. hîc unam Versionem Lar. refert , nec
Hebræo nec litterarum, nec fyllabarum , nec accentuum, nec fontem indicat , Hebr. an Græcum : unus etiam vix dif-
verbi fit ulla communitas ; třes enim dicuntur salos , & fert ab altero. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. C.
quadraginta , arbaim : attamen ipse l. 3. cont. Pelag. to. ira legit : Et crediilerunt viri Ninivita Deo : 85 prædica-
4. 536. f. legit : Adhuc tres dies , Ninive fubvertetur. verunt jejunium , vestierunt se cilicio à maximo ufque ad
Auguft. vero quæst. 169. in Gen, to. 3. 420.c: utramque minimum eorum. August. 1. 2. cont. Gaud. to.9.674. f.
scripturam cùm ex Hebr. tum ex LXX. admittit , dicens: Et crediderunt viri Ninivita Domino : 65 indixerunt joined
In Hebræo de Ninivitis apud Jonam prophetam scriptum : Qua- nium, & faccos induerant à majore usque ad minorem. Gr.
draginta dies, & Ninive evertetur..... nec tamen putan- Και έσπευσαν οι άνδρες Νινευή τώ Θεώ και εκήρυξαν για
dum eft iftum numerum luctui pænitentium tantummodo con- sείαν, και, ενεδύσαντο λάκκος από μεγάλο αντών εως μικρά αυ-
venire : nec LXX. Interpretes , quos legere confuevit Eccle- tür. Ml. Alex. deler 1. durar.
fra, errasse credendi sunt , ut non dicerent , Quadraginta ř. 6. Sic habetur in Græco. Lucifer Cal. l. 2. pro S.
dies , fed Triduum , & Ninive evertetur. Majore quippe Athan. p. 213. c. ita legit : Et pervenit verbum ufque ad
anétoritate præditi quàm interpretum officium eft , prophetico regem Ninive : 5 furrexit de fede fua , s abstulit à se fto-
Spirita , quo etiam ore uno in fuis interpretationibus, quod lam fuam , 5 circumdedit se cilicio , fedit fuper cinerem.
magnum miraculum fuit , confonuisse firmantur , triduum Auguft. 1. 2. cont. Gaud. to. 9. p. 674. f. Cùmque per-
posuerunt, quamvis non ignorarent quòd dies quadraginta venißet sermo ad regem civitatis Ninive , surrexit de fede
in Hebræis codicibus legerentur..... Non ergo dicamus inum fua, & detraxit sibi vestimenta , & se circumdedit facco ,
borum falsum eße , & pro aliis Interpretibus adversies alios' consedit in cinere.
litigemus ; cùm & illi , qui ex Hebræo interpretantur, pro- 8.7. Lucif. Cal. ubi supra : Et prædicatum est à rege
bent nobis hoc fcriptum effe quod interpretantur ; LXX. Ninive, s à magiftratibus illius, dicens : Homines , & pe-
Interpretum auctoritas, que tanto etiam divinitus falto mira- cudes, boves, 5 oves nihil gustent : fed nec vefcantur ,
culo commendatur , tanta in ecclefiis vetuftate firmetur. Non es aquam non bibint. August. 1. 2. cont. Gaud. co. 9.
prætermittenda quoque illa quæ Auguft. l. 18. de civit. 674. f. Prædicaturque à rege , & à potentibus , dicens : Ho-

.
Dei , c. 44. to. 7. 526. d. ira persequitur , conciliandz mines, & jumenta , & oves, boves non gustent quidquam;
Tom. II.

Cccccc ij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Hieron, ubi fup.

col. 1489.

Joel. 2.

VERSIO ANTIQUA.

VULCATA NOVA.
8. Et cooperti sunt faccis homines, & jumen- 8. Et operiantur saccis homines, & jumenta ,
ta, & clamaverunt ad Dominum vehementer, & clament ad Dominum in fortitudine, & con-

&
& reversus eft unusquisque de via sua mala , &
est

vertatur vir à via sua mala, & ab iniquitate ,
ab iniquitate, quæ erat in manibus eorum, dicen- quæ est in manibus eorum.
tium :

9. Quis scit si convertatur Deus, & exhortetur : 9. Quis fcit fi convertatur & ignoscat Deus : Jer. 18.
& avertatur ab ira furoris sui, & non pereamus ? & revertatur à furore iræ suæ, & non peribimus? II;
10. Et vidit Deus opera eorum, quoniam re- 10. Et vidit Deus opera eorum , quia con-

14. versi sunt de viis suis malis : & egit pænitentiam versi sunt de via sua mala : & mifertus eft Deus Deus fuper malitia, quam locutus fuerat ut fa- fuper malitiam, quam locutus fuerat ut faceret ceret eis, & non fecit.

eis , & non fecit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
nec pafcantur , & aquam non bibant. Edit. Rom. Kai éxy- in manibus eorum , dicentes.
ρύχι» , και ερρέθη αν τη Νινευή παρά το βασιλέως, και παρα
,

.9. Græc. Var. sic hab. Tis citer ei pelarcúose • Odos.
των μεγιστάνων αυτί, λέγων: Οι άνθρωποι , &c. ut in tex- wg drospeter i opriñs, &c. ut in Lat. Ald. verò edit. pro
tu. Ed. Compl. delec hoc, is éppébu', additque post pau- ustavovou ó Osos, leg. émis pétes o Osos, y Ta@xxmubuos-

ó
lò, zártwr, ad 2. tapée ; Ald. vero, loco néww, hab. Tau dein, ay dwospértel, &c. quæ supra. Iren. I. 3. c. 20.
aegórtas ; quæ omnia textui noftro fayent.

p. 213. d. Quis scit fi pænitebit Deus , 85 avertat iram
7. 8. Lucif. Cal. l. 2. pro S. Athan. p. 213.c. Er cir- Juam à nobis , E5 non peribimus ? Lucif. Cal. l. 2. pro S.
cumdederunt se cilicio homines, 5 proclamaverunt homines, Athan. p. 213. c. Quis fcit fe convertatur & ignofcat Deus :
o 8 pecudes apud Deum inftanter , & reverfi sunt unufquif- & revertatur ab ira furoris sui , & non peribimus?
que à via sua mala , is ab iniquitate manuum fuarum, di- *. 10. Eadem leguntur Græcè. Apud Lucif. Cal. I. 2.
centes. Græcè : Kai telebéncito Caxxes or är@pwiol, s pro S. Athan. p. 213.c. ita : Et vidit Deus opera illorum ,
Tà xtúru, s drecóntar após tor Oesv exteros, a atespen quia reverfi funt unusquisque à via sua mala : Ø peenituit
Har éxasos étò tūs, &c. ut supra. August. 1. 2. cont. Deum de malignitate , quam locutus eft facere eis, non
Gaud. to. 9.674. f. Et induti fient faccos homines , & jam fecit. Apud Hieron. in Amos 3. col. 1391. a. Et vidit Deus
menta , proclamaverunt ad Dominum impensè , & aversies opera eorum , quia converfi essent à viis fuis perimis : 8 pre-
oft unusquisque à via nequitiæ suæ , iniquitatis , quam nituit eum super malitia, quam locutus eft ut faceret eis.
in manibus habebat. Iren. I. 3. c. 20.p. 213. d. Eg reversi Tertul. 1. 2. cont. Marc. p. 653. a. pænituit Dominum
funt unusquisque si via sua mala , injuftitia , quæ erat de malitia, quam dixerat fallurum fe illis, nec fecit.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT IV.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Jon.". E & confufus eft :
T contristatus est Jonas tristitia grandi,

T afflictus est Jonas afflictione magna , & ".E Tall

iratus eft : 4.col. 1490.

oravitque ad Dominum, & ait: O Domine, 2. & oravit ad Dominum, & dixit : Obfecro nonne isti sunt fermones mei, cùm adhuc effem Domine , nunquid non hoc eft verbum meum, in terra mea ? propterea præoccupavi fugere in cùm adhuc effem in terra mea ? propter hoc præTharsis : scio enim quòd tu misericors & misera- occupavi ut fugerem in Tharsis : scio enim quia Pfalm. tor, patiens & multæ miserationis, & agens pe- tu Deus clemens & mifericors es , patiens & mul- 85,5;

tæ miserationis , & ignoscens super malitia.

Joel. 2. nitentiam super malitiis. 3. Et nunc Dominator Domine tolle animam 3. Et nunc Domine tolle quæso animam meam

136 meam à me : quia melius eft mihi mori, quàm vi- à me : quia melior est mihi mors quàm vita. vere. 4: Et dixit Dominus ad Jonam : Vehementer

:

4. Et dixit Dominus : Putafne bene irafceris contriftatus es tu.

tu ? s. Et egreffus est Jonas de civitate, & fedit S. Et egreflus est Jonas de civitate, & fedit contra orientem civitatis : & fecit sibimet umbra- contra orientem civitatis : & fecit fibimet umculum ibi , & fedebat subter illud in umbra, donec braculum ibi, & fedebat fubter illud in umbra, videret quid accideret civitati.

donec videret quid accideret civitati. 6. Et præcepit Dominus Deus cucurbitæ , & 6. Et præparavit Dominus Deus hederam, & ascendit super caput Jonæ, ut eflet umbraculum ascendit super caput Jonæ, ut esset umbra super fuper caput ejus, & protegeret eum à suis malis : caput ejus , & protegeret eum (laboraverat enim:)

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř.1. Consonat Græc. ad verbum. Lucif. Calar. I. 2. Tolle igitur Domine animam meam : quia melior eft mihi mors pro S. Athan. p. 213. c. legit : Et contriftatus eft Jonas qu.im vita. triftitiâ magnâ, & confundebatur.

9.4. Sic in Gr. Vatic. est, hoc excepto minimo , Ei 9.2. Eadem rụrsum in Græco , nisi hoc excipiatur, opóspa, Si vehementer ; abest tamen si, à multis , si Nodeóto e' pwr, quia sciebam, pro scio enim. Hieron. ibid. bilio' fides. ait : Hoc quod nos interpretati fumus, Obsecro , 6 LXX. 7.5. Verfio una Lar. hîc apponitur ab Hieronymo; de tranftulerunt 22 dý, in Hebr. legitur Anna ; que mihi fonte , quo prodierit , Hebraico, an Græco, omnino filevidetur interjestio deprecantis fignificare blandientis affectum : tur. Ur uc est, in Gr. ed. Rom. hæc variant sola ; nemin Ms. Vatic. non P12 cm, sed 12 Kúere. Similiter apud pe pro contra orientem civitatis , legitur dnevarti tūs Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Et oravit apud abus sed in Compl. xar’dralona's, absque voce civitatis : Deum , dicens : 0 Domine , nonne hæc funt verba mea, cùm

Rom, addit : ừ, monoer Nut fxsi oxuyur. Ms. Alex. &x=1 adhuc essem in terra ? ideo præoccupaveram fugere in Thar- cxura éavt@• Compl. faut oxuvúrdenique à Rom. abest

? fis : quoniam frivi quia tu miferator & benevolus, patiens in umbra ; & pro accideret, poniturisas, effet, quod Es misericors , pænitens in malignitatibus. Tertul. I. 2. idem fonat ; in MÌ. Alex. & Compl. ay oxią, ows og drid, cont. Marc. p. 653. b. propterea preveni profugere in Thar- ti és old, &c. fos : quia cognoveram te effe mifericordem & miferefcentem ,

&

.6. Eodem modo legitur Græcè , hoc excepto levi , patientem o plurimum misericordiæ , pænitentem malitia- os cucch] siv, ut protegeret , loco & protegeret. Hieron. ubi

fup. ad vocabulum cucurbita , pro quo in ed. Rom. est . 3. Suffragatur edit. Rom. nisi quòd habet in fine, XC70xúron, ait : Pro cucurbita , five hedera , in Hebræo leöt: xaney tò dcbarsiv pe ü Son He' quia melius eft mori gimus ciceion.... Eft autem genus virgulti, vel arbufcula, me , quam vivere me. Maxim. Taurin, in homil. p. 25. a. lata habens folia in modum pampini , & umbram denfilmam

col. 1492.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

131.

col. 1493.

:

gna, in

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
& lætatus est Jonas super hedera, lætitia magna. lætatusque est Jonas super cucurbita , gaudio ma- Hieron, ubi supe

gno.
7. Et paravit Deus vermem afcenfu diluculi 7. Et præcepit Deus vermi manè in crastinum :
in craftinum : & percussit hederam, & exaruit. & percullit cucurbitam, & arefacta est.

8. Et cùm ortus fuiflet fol, præcepit Domi- 8. Statimque ut ortus est fol, præcepit Domi-
nus vento calido & urenti : & percullit fol fu- nus fpiritui ardoris urenti : & percuflit fol fuper
per caput Jonæ, & æstuabat : & petivit animæ caput Jonæ , & angustiatus eft : & tæduit eum
fuæ ut moreretur , & dixit : Melius eft mihi mo- animæ suæ, & dixit : Melius eft mihi mori, quàm
ri, quàm vivere.

vivere.
9. Et dixit Dominus ad Jonam : Putasne bene 9. Et dixit Dominus Deus ad Jonam : Valde col. 1494.
irafceris tu super hedera ? Et dixit : Bene irascor contristaris tu super cucurbita ? Et ait : Valde con-
ego usque ad mortem.

tristor ego usque ad mortem.
10. Et dixit Dominus : Tu doles super he- 10. Et dixit Dominus : Tu pepercisti super cu-
deram, in qua non laborasti, neque fecisti ut cref- curbita , pro qua non laboralti, neque nutristi
ceret :

quæ

sub una nocte nata est, & sub una eam : quæ nata est in nocte, & in nocte periit.
nocte periit.
11. Et ego non parcam Ninive civitati ma- 11. Ego autem non parcam Ninive civitati

qua lunt plusquam centum viginti millia magnæ, in qua habitant plusquam duodecim my.
hominum, qui nesciunt quid fit inter dexteram riades virorum, qui ignorant dexteram & fi-
& finiftram fuam, & jumenta muita?

nistram fuam, & pecora multa ?
N'OTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fuo trunco fe fuftinens..... Nos eodem tempore , quo interpre- 7.9. Lucif. Cal.l. 2. pro S. Athan. p. 213. d. Et dixit
tabamur Propbetas , voluimus idipfum Hebræa lingua no- Deus ad Jonanı : Si valde contristatus es su fuper cucurbi-
men exprimere , quia fermo Latinus hanc fpeciem arboris non tam? (supp. Et ait :) Valde contriftatus fum usque ad mortem.
habebat ; fed timuimus Grammaticos , ne invenirent licentiam Ita

quoque in Gr.est , addito uno y Fite, poft cucurbitam :
commentandi..... fecustique fumus veteres Translatores , qui abest autem ab ed. Ald. partic. si, fi , poft Jonam. Apud

ip hederam interpretati funt, quæ Græcè appellatur 16- Ambr. ep. 20. col. 859. a. legicur : Si tristis es pro crcur-
Cós; aliud enim quod dicerent , non babebant. Aquila , & bita ? Respondit Jonas : Tristis.
Theodot. vertunt xuxe@ra; Symmac. xiasór.

V. 10. Sic iterum in Græco, nisi quod fubjicitur it
*.7. Iridem Græcè. Hieron. in lsai. 45. col. 337. a. autù, fuper eam, verbo laborasli ; & pro duplici in notte
leg. Præcepit vermi matutino. Auguft. 1.9. de Gen. ad lit. haberur uzò vớxta , sub noctem. Lucif. Cal. 1. 2. pro S.
10. 3. 252. d. Huic legimus , inquit , divinitus juffum, ut Athan, p. 213. d. legit : Et dixit Dominus : Tu pepercifti
radicem cucurbitæ roderet , fub cujus umbraculo Propheta re- cucurbita , in qua non laborafti, neque nutrisi eam : quia
quieverat.

fub nocte nata eft, & per noctem perit. Hieron, l. 3. cont.
8. 8. Græc. Kai yéveto depuce tão áratsiaal tör ürlov, s Pelag. 10. 4. 537. a. ut in Vulg. ficut versu sequenti.
προσέταξεν ο Θεός πνεύματι καύσωνι (Ms. Αlex. & Compl. 7.11. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Arhan. p. 213. e. Ego
xavours ) Cugxclorti reliqua fimilia. Vigil. Tapf. 1. cont. autem non parcam in Ninive civitatem magnam ,
Varim. p. 742. e. Et factum in crastino, oriente fole, præ- bitant plusquam centum viginti millia hominum , qui nef-
cepit Deus fpiritui uffionis : 83 percullie fol super caput Jone, ciunt quid fit inter dexteram aut finistram ? Similiter in Gr.
65 astuabat. Rursum Hieron. in Isai. 45. col. 337.a. Pre- prerer ult. οίτινες εκ έγνωσαν διεξια αυτών και άeιςεραν
cepit Dominus spiritui comburenti : & in Isai. 9. col. 84. dutür, w xtúry Tomá; Ambrosiast. p. 141. a. Non parcam
c. Jonas , inquit, contristatur quòd ira falvati fint Ninivi- civitati , in qua habitant plufquam centum viginti millia ho-
ta , ut cucurbita , five ciceion aruerit.

minum , & pecora multa ?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in qua hasa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ROMAN, CORRECTIONUM AD EDIT., VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi.

JON A S.

AP. I. 8.11. Quia mare ibat & intumescebar. Quod

subjiciunt quidam libri super eos, non eft bujus verfculi , fed decimi tertii,

C

¥.12. Tempestas hæc grandis venit super vos. Patres addendum cenfuerunt verbum venit ; pro quo quidam libri yerbum fubftantivum est legunt : nam alii neutrum habente

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

E

[ocr errors]

CAPITULA MICHEZE PROPHETÆ,

MICHÆÆ
JUXTA VETER. EDIT. LATINAM EX LXX. INTERP.
Ex Mss. codd. S. Petri 3. & Vatic. 4220. edita à Josepho Maria

Caro presb. Romæ, 1688.
I. T movebuntur ( al. commovebuntur ) montes XIII. Et erit tanquam leo inter pecora ; al. addit,
sub eo ,
da valles ut cera liquescent. c. 1. & ficut catulus leonis. c. S. . 8.

XIV. Quia judicium Domini ad populum suums II. Et facient planétum velut draconum. C. 1. ¥.8. al. addit, & cum Ifraël disputabat. c. 6. ¥. 2, III. Et concupiscebant agros , & diripiebant pupil- XV. Memor esto quid adversùs te cogitaverit Balaac. los. c. 2. Ņ. 2.

c. 6, V. S. IV. Ecce ego cogito super tribum istam malum. c. 2. XVI. Quid à te Deus exquirit , nisi facere judi

cium? c. 6. 7. 8. V. Propter hoc duces populi mei projicientur de do- XVII. . Heu me , quoniam periit ( al. peribit ) de

) mibus suis. c. 2. ř. 9.

terra timor ; al. addit, & omnes in fanguine.
VI. Dominus ad Prophetas qui dicunt , Pax, nec
erit (al. do non erat ) pax. c. 3: 7. 5.

XVIII. Heu mihi anima , quia periit metuens a
VII. Qui ædificatis Sion in Sanguine, c.3. #. 10. terra. C. 7. *. 1. 2.
VIII. Et erit in novissimis diebus palam mons Do- XIX. Nolite confidere in amicis, neque Sper are in
mini: al. addit: & lex de Sion prodiet. C. 4. . 1.

ducibus. c. 7. ř.5.
IX. Congregabo contribulatam, a recipiam expul- XX. Nolite gaudere super me, inimica mea, c. 7.
sam. C. 4. 4.6.

*. 8. x. Surge , & tritura eos filia Sion. C. 4. t. 13. XXI, Ex Ægypto oftendam, & mirabilia videbunt XI. Et tu domus Bethlehem Eufrate. c. S. $. 2. nationes. c. 7. V. is. XII. Et erit ei pax , cùm venerit:Allyrius; al. addit, XXII. Quia volens misericordiam , & ipse reverte, & septem paftores. c. 5. 4. 5.

tur, c. 7. 7*. 18. 19.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C. 7. v. I.

>

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

;

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PROPHETIA
MI CH Æ Æ.

С Н E E

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

col. 1497

2.

:

.

CAPUT PRIMU M.
VULGATÁ NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
ERBUM Domini, quod 1.

ERBUM Domini, quod fac. Hieron. in Miche factum eft ad Michæam

tum eft ad Michæam Moral. 1. col. 1495. feco Morasthiten, in diebus

thiten, in diebus Joatham, L** Joathan, Achaz, & Eze

Achaz, & Ezechiæ , regum chiæ , regum Juda : quod

Juda : de quibus vidit super Sa. vidit super Samariam, &

mariam, & Jerusalem. Jerusalem Deuter. 2. Audite populi omnes, & attendat terra, 2. Audite populi omnes, & auscultet terra , 32. I. & plenitudo ejus : & fit Dominus Deus vobis in & omnes qui sunt in ea : & fit Dominus Deus Ifai. 1. teftem , Dominus de templo fan&to suo. vobis in testimonium, Dominus ex domo fanc

ta sua. J'ai. 26. 3. Quia ecce Dominus egredietur de foco

3. Ecce enim Dominus egredietur de loco suo: col. 1498; 1.

suo : & descendet, & calcabit super excelsa ter- & descendet, & ascender super excelfa terræ.

4. Et consumentur montes subtus eum : & 4. Et commovebuntur montes subter eum:&
valles scindentur ficut cera à facie ignis, & fié válles tabescent ficut cera à facie ignis, & ficut
cut aquæ, quæ decurrunt in præceps. aqua profluens in descenfum.
s. In scelere Jacob omne istud, & in pecca-

s. Propter impietatem Jacob omnia hæc, &
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
+ Hieron. præf. in hunc Proph. ait : Michæas, in quem . 3. Sic haber edit. Rom. præter hoc i. Ajén idū
nunc commentarios dictare cupio , in ordine 12. Prophetarum, Kúcioso subinde à Ms. Barb. abest ng arabúostar ; sed in
fecundùm LXX. Interpretes tertius eft , fecundum Hebraicum

marg. fic hab. 'Eep árabhcela; edit. Rom. x '764fextus , & fequitur jonam propbetam , qui fuccedit Abdia ; DETAI. Breviar. Moz, ad Dom. Adv. Quia Dominus egreatque ita fie ut tertius fit Amos , & Joel fecundus poft Ofee, diens de loco fuo, descendet conculcans extrema terra. Hilar. qui apud omnes primus eft.

in Pf. 64. col. 166. d. Propter quod ecce Dominus defcender $. 1. Hîc versionem unam profert Hieron. ex Hebræo : de loco fuo defcendet fuper excelfa terra. Ambros. 'in Pr. extremò tamen ad hæc : quod vidit fuper Samariam , &c.' 43. col. 899. é. Ecce Dominus proceder de loco fuo : & defa addit : fave jurta LXX. De quibus vidie Super Samariam cendet , 85 afcendes Super excelsa terra. Eucher. quæft, in & Jerusalem. Græcè pariter : Kai éyéveto aéros Kupis apos * Mich. Ecce Dominus exie de loco fando suo ; & defcendit, Mixabar to Mwegentei, cv sinéegeis 'Iwálave, nj Axa?, incedie fuper excelsa terra. Hieron. in Ezech. 3. col.

exlx Carrésor Iúna UTEP (Ms. Barb. cum ed. 715. a. Ecce Dominus egredietur de loco fuo: 8 defcender Αld. περί ών) είδε περί Σαμαρείας, και περί Ιερεσαλήμ. aper excela terra. Item apud Ambrof. epist. 70. col. 1063.b. in diebus Jos- ř.4. Itidem Græcè, nisi id excipiatur ult. Å xalabashan, 8 Achaz , $ Ezechiæ , regum Juda.

Ch, in defcenfu. Hilarius in Ps. 64. col. 166. d. legir : $. 2. Edit. Rom. initio hab. 'Axócale naoi aógys, Au- Èc conteret montes fubtus fe : Ell valles liquefcent tanquam dite populi verba , non populi omnes; paulòque post, ry cera à facie ignis : deinde , Propter , &c. de . feq. omissis o'sa Kúeros Kúelos a umir , & erit Dominus Dominus in intermediis. Ambrof. in Pf. 43. col. 899. e. Et modebuna vobis ; reliqua ut supra. Ald. verò & Compl. cum Mr. zier montes fub eo: valles liquefcent. Hieron. in Ezecha Barb. ’Axócale acon Fermes aénes subinde Ald. w sw 3. col. 715. a. Et commovebuntur montes fubter eum : 8 Κύeιος υμϊν: Compl. και έσαι Κίριος ο Θεός & υμίν. Hilar. in valies tabefcent facut cera à facie ignis, ficut aqua , quæ Pf. 64. p. 166. d. Audite populi omnes , & attendar terra, defertur in praceps : & in Mich. 1. col. 1498. b. Er como & omnes habitantes in ea : 85 erit vobis Dominus Deus in fumentur , fave iabescent montes, & valles fub eo: teftimonium, Dominus de domo fanta sua.

7. s. Eadem fert Græc, ed. Rom, excepta yote doa

[ocr errors]

e.

« ZurückWeiter »