Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

* Præterea, ut jam notavi fupra, Hieronymus Comment. in Proph. editionis Vulgatæ nomine , non aliud aliquoties fignificare videtur præter Græcam Verfionem LXX. Interpretum? exempli gratia, in Amos 5. V.7. do segg: præmiffo duplici contextu Latino, & fecundum Hebraicum, de fecundùm edit. LXX. subnectit ifta, col. 1410. f. Multùm in hoc loco ab Hebraïca veritate editio Vulgata discordat; es poft pauca , quid intelligat per editionem Vulgatam, ita explicat : Itaque , inquit, exponamus primùm juxta Hebræos, & poftea quid nobis videatur in translatione LXX. Non negaverim tamen usurpatam ab Hieronymo in hisce Commentariis Verfionem Latinam è Graco LXX. primigeniam illam fuille interpretationem Latinam, quæ publicè legebatur tunc temporis in Ecclefia, î non dira petuò & in omnibus, faltem plerumque & majori ex parte. Quinimo é iftud asseritur à nobis infra, variisque ac idoneis argumentis confirmari poffe creditur Admonit. prea via in Prophetas , ad quam remittimus : sed imprafentiarum non agitur de ipla Vera fione Latina è Græco proxime derivata, fed de vocabulo ipfo, feu nomine, quo appella: batur alterutra , vel Greca vel Latina, ab Hieronymo. At verò inficias memo ierit, Gracam LXX. interpretationem fæpenumero Vulgatam editionem ab ipfo in Commentaa riis vocitatam fuiffe ; eo videlicet fenfu, quo fupra in epift. ad Sunniam & Fretelam: el qui pervicaciter ob obftinatè de hoc refragari vellet, vel ex eo altero Commentarios rum loco convinci poffet , nimirum in Ose, cap. 7. ¥. 13. ubi Hieronymus col. 1284. a. ad hoc Vulgate verbum , vastabuntur, ita differit : Pro eo quod nos diximus, vastabuntur, & in Hebræo scriptum est, fod laem, id est, vaftatio eis, Symmachus interitum, Theodotio miseriam, interpretati funt. Porro in editione Vulgata dupliciter legimus : quidam enim codices habent dadi ciow, hoc est , manifefti funt , alii d'encãos cicv, hoc eft, men ticulosi, five miferi sunt.

Sed de his, inquies, quid certò potest colligi quantùm ad illa què ab Hieronymo in ferta sunt capiti 1o. & aliis subsequentibus libri Esther? Ad fummum vera conjectura, argutè fortase à vobis excogitata ; sed si penitiùs inspiciatur , mera suspicio, imo incerta obscura divinatio eft : quominus enim ipsi affentiatur non parum obstant atque officiunt que Hieronymus addit infra sub finem capitis 12. Quæ fequuntur, in eo loco pofita erant, ubi scriptum est in volumine : & diripuerunt bona, vel fubftantias eorum ; quæ in fola Vulgata editione reperimus ; deinde fic : Epistolæ autem hoc exemplar fuit. Item infra posi ý. 7. capitis 13. Quæ fequuntur, inquit , poft eum locum scripta reperi , ubi legitur : Pergen (que Mardocheus, fecit omnia quæ ei mandaverat Hester : nec tamen habentur in Hebraïco, & apud nullum penitus feruntur Interpretum. Clara ista, inquies, e plana, eaque Latinam Versionem manifeftò arguunt , non Græcam, quid repones? Fatendum quod res eft, verba ista aliquantùm importuna , imo in ipfis potiffimum diffin cultas vertitur : fed præterquam quòd multa concurrunt supra, quibus hic nodus expedisi poteft & folvi, hoc insuper addam : Si illa ipsa que citat Hieronymus fupra, Et diripuerunt bona, vel fubftantias eorum, &c. ut da ista, Pergenfque Mardochæus, fecit omnia quæ ei mandaverat Hester, eodem planè modo, totidemque vocibus reperirentur in Latinis MR noftris, danda esset manus, victumque me lubens faterer : fed quia fupradiéta verba, pro ut jacent , strictimque fumpta, nonnisi in textu Græco, (nam hic de Hebražce non apituri ita inveniuntur, saltem pofteriori loco, in integro manet difficultas : en verba quo pacto re habent utroque loco, cùm in Latinis codicibus nostris , tum in textu Græco : In MB. Corb.

Pech. ita legitur in fine captis 12. Et eripere eorum substantiam; vel Et diripere omnem substantiam eorum : deinde fic : Epistola autem scripta est duodecima fimilitudine ( vel li. militudinem hanc) cujus est exemplum hoc, vel cujus exemplar tale erat : In Græco verò; Koj drapieoon te map zorla aurte" statimque, Iñs émisoaña Est to dvrizea por di qua licet proximè accedant Latinis MB. Corb. e Pech. tamen Vulgatæ verba ftrictiùs expria munt. Ad alterum locum ab Hieronymo indicatum quod spectat, nempe medio capite 13. Gic habetur in M. Corb. ut & in altero Pech. paucis immutatis : Et vadens Mardochæus, prædicavit fanitatem ; sponsi autem de thalamis exierunt, & fponfx de pasacis fuis, o alia multa ; mox ita : Mardochæus autem, &c. In Græco verò multò contractiùs : Kal Belo dious Mapdogaios, émoin dev o ou évettinato wts 'EoJp: tum proximè, Kaj édixon Kueis, loci quæ ipfillima (unt Vulgatæ verba ab Hieronymo adnotata. In Latinis codicibus no tem pofteriori loco, res quidem exftant, in Græco verò textu verba pro verbis..

Nonnullos fortè reperias qui exiftiment verba de quibus supra : Et diripuerunt bona? vel fubftantias eorum; e inf. Pergenfque Mardochæus, &c. textûs effe Hebraici, vel Vulgatæ novæ ab ipfo derivata , cùm videlicet eadem etiamnum legantur cap. 3. ¥. 13. do cap. 4. v. 17. quafi Hieronymus ad alterutrum textuum illorum refpexerit, non verò ad verba translationi Grace LXX. iifdem locis pariter inferta : fed hæc inconsulta e præceps existimatio eft : in hanc tamen abduétus fuiße videtur in primis doctissimus vir Lucas Brugensis, cum ad hæc Vulgatæ verba , cap. 12. ř. 6. & diripuerunt bona, id eba Tom. I.

Hhhhh

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2012

fervat : Interpres hîc refpiciens ad locum supra cap. 3. ¥. 13. vix dubium quin repetierit eadem, quibus eo loco usus fuerat, es diriperent bona , potiùs quàm mutarit diriperent, in præteritum diripuerunt. Hoc fanè non satis attendit vir doctus, quòd hæc verba ab Hieronymo non fuerint repetita ex Vulgata, cap. 3. ¥. 13. fed potiùs ex textu Graco quem tunc fortasse pra manibus habebat : id maximè innuunt quæ ait Hieronymus infra : Quæ sequuntur , inquit, in eo loco posita erant, ubi fcriptum eft in volumine : Et diripuerunt bona vel substantias eorum. Et sanè non loqui videtur hîc Hieronymus nisi de volumine, in quo sequebantur multa que non reperiebantur in aliis : porro additamenta id genus

que in Hebraïco legebantur cap. 3. V. 13. neque etiam ibidem in Vulgata nova, ex quo textu proximè derivata erat; restat igitur à folo textu Græco vel editione Vulgata, quam vocat, Hieronymum hæc verba , & diripuerunt, &c. fuiffe mutuatum. Quinimo illa ipfa Hieronymum Latinè reddidiffe, & fua, fi ita loqui fas est , feciffe, vel ex hoc uno affirmari poteft, quod ad vocem bona , addit vel substantias eorum :li enim verba ipfa retuliffet Hieronymus, quomodo legebantur in Græco, vel etiam in Vulgata nova , ut gratis afferuit Lucas Brug. fimpliciter pofuisset bona eorum; cùm autem fubdiderit e vocem fubftantias, alterius fimilem, preposită disjunctivá vel, luce meridiana clarius eft Hieronymum tung è Graco reddidiffe Latinum, non verò ipfiffima verba protuliffe : que enim legimus Grace ri unapaoula wils, Latinorum iftorum alterutro perequè reddi poffunt , vel bona, vel fubftantias eorum; ta izpzoulee enim, verbum è verbo, quæ quis habet.

De variis etiam capitulis fuperadditis in confequentibus , hoc ftudiosè animadvertendum quod addit Hieronymus ibid. ea ipsa in fola Valgata editione fcripta fe reperiffe, nec ta. men haberi in Hebraico, o apud nullum penitus ferri Interpretum ; quibus manifefte apa paret hic opponi ab Hieronymo Hebraïcum fontem ceteris ejufdem interpretationibus , uniul que cum aliis nonnullam comparationem inftitui : at verò Hebraici fontis tum cùm Hieronymus fcribebat, non alia exftabant interpretationes præter Græcas , videlicet LXX. Interpretum, Symmachi, Theodotionis, &c. quarum prior, nempe LXX. cæteris antecellens, in ufu communi erat : cùm igitur Hieronymus ait prædicta capitula fe reperisse in Vulgata editione fola, perinde eft ac fi dixisset, eadem fe invenisse apud folos Interp. Græcos LXX. non verò apud alios itidem Græcos, puta Symmachum, Theodotionem, &6. maximè cùm addas ipfa do apud nullum penitus ferri Interpretum.

Nec reponere juvat, hoc femel constituto , inde fequi , ut antiqua Versio Latina fimul cum Græcis, prater unam LXX. excludi debeat; ut enim varia illa translationes Gracz fuum habebant Interpretem, ita & fuum habebat Versio Latina ; cùm autem Hieronymus 'dicat pradiéta capitula nec in Hebraico legi, nec apud ullum ferri Interpretum præterquam apud LXX. ergo nec apud veterem Interpretem Latinum pariter legenda erant : quod tas men falfum eft, ut eo fidem faciunt Ms. Latini fuperftites. Conclusio vana & futilis : cùm enim Vulgata Latina vetus è Græca editione LXX. puta Communi, prodierit, non mirum fi quidquid in una legitur , plerumque reperiatur eo in alia : nequaquam igitur Hieronymus alteram ab altera tunc fecernere debuit, quarum utraque unum eundem contextum referebat. Præterea, ut jam dixi, non agebat Hieronymus de Latinis, fed de Gracis interpretationibus oppofitis fonti Hebraico.

His omnibus adde capitula ifta fuperaddita ab Hieronymo , Latinam Verfionem antiquam non redolere , quin potiùs Latinum Vulgatæ novæ ftylum referre , cundem dictionis characterem , eandem dicendi fcribendive rationem. Elocutio autem veteris Interpretis Latina, non ita facilis do expolita , minùs plerumque lenis do ornata, nonnunquam etiam fædata mendis og corrupta. Ex his itaque de aliis que recenfuimus fupra, si non certo, faltem plufquam probabiliter confici debet , pofteriora ifta capitula libri' Esther translatie fuiffe in Latinum ab Hieronymo ex editione Greca LXX. Interpretum , non verò defcripta fuisse ab ipfo , verbum è verbo, ex editione Vulgata veteri Latina. Et quidem confi'dentiùs id affirmamus , quòd Hieronymo , qui tunc temporis in id potiffimum incumbebat, ut è fonte Hebraïco in Latinum verteret librum Epher, nihil magis conduceret , quàm ut, Sranslatis jam decem ferè prioribus capitibus, quæ fola in eodem fonte reperiebantur, alix fuper addenda ex illo potiùs contextu repeteret, qui in cateris propior ad ipfum accedebat, nempe è Græco LXX. quàm ex editione veteri Latina, qua ab Hebraico, media interpretatione Græca, longiús recedebat. Ad inscriptionem hujus libri quod attinet , ita legitur in M. Corb. Incipit liber Ediffx, qui dicitur Esther : iifdem quoque verbis terminatur in eodem Mf. Explicit liber Editiæ, qui dicitur Esther. In M. Pech. initio habetur fimpliciter : Incipit liber. Efther. Apud Jofephum Carum ita : Incipit translatio libri Esther juxta L-XX. Interpretes. Porro utroque nomine fic vocatur Vulgata cap. 2. ¥. 7. Mardochæus..... qui fuit nutritius filiz fratris fui Ediffæ, quæ altero nomine vocabatur Esther.

OSSC

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

B. SUMMA CAPITA LIBRI ESTHER, è Vulgatis Bibliis deprompta, deficientibus aliis quæ Versioni antiqua

Shrefpondeant. CAP. I. Assuero ad potentiæ & glorie sue often- chai fidelitatem in detectis adversùs regem eunu.

1 tationem splendidum celebrante convi chorum insidiis reperiens , jubet ipsum ut secunvium , regina Vasthi accerfita venire recufat , ideo- dum à rege , per Aman honorari. que repudiatur : & Sapientum confilio edi&tum Cap. VII. Esther in convivio regem pro sua ca po

promulgatur, ut uxores maritis deferant honorem. puli sui vita precatur , do Aman Judæorum adCAP. II. Præ ceteris virginibus Asuero quasitis versarium accusats quem rex in cruce ab illo pa

Esther neptis occulta Mardochæi Judæi placens, rata Mardochão suspendi jubet. regina toco Vasthi facta est, celebrato nuptiarum CAP. VIII. Esther, exaltato Mardocheo , veteres magnifico convivio, ac datis muneribus. Porro Aman litteras novis irritans, Judæis fecuritatem Mardochaus ad oftium palatii manens , eunuchos impetrat , ut fe de suis inimicis ulcifcantur; regi infidiantes prodit ; quod factum Mardochæi unde maxima ubique lætitia exoritur. annalibus inscribitur.

Cap. IX. Judai paffim hoftes fuos trucidanti da sufCAP. III. Aman à rege sublimatus , indignatur quòd pensis decem filiis Aman, diem Phurim, hoc est,

folus Mardochaus Judæus ipsum non adoret : qua- Sortium , perpetuò solemnem Mardochaus insti.. propter omnium Judæorum interitum ab Assuero tuit. impetrat , mittitque ad universas provincias lit. Cap. X. Somnii Mardochei declaratio, reducto Ju. teras regis annula signatas , ut tertio decimo die dæorum populo in libertatem. mensis duodecimi universi ubique Judai occidan. Cap. XI. Somnium Mardochai. tur.

CAP. XII. Manifestatio insidiarum eunuchorum in CAP. IV. Luctus Mardochæi ac reliquorum Judæorum regem à Mardochæo, ex fecundo capire Yepetita.

ob paratum ipfis interitum : Esther autem ut jusu CAP. XIII. Exemplar epistola quam misit Aman Mardochæi Judæorum neci occurrat, & nou vo- ad principes provinciarum super cæde Judæorum , Cata ad regem ingrediatur , jubet cum jejunio pro do Mardochai oratio pro eorum liber atione. se triduo orari , idem ipfa faciente. *

Cap. XIV. Plangit Esther , Deum in Spiritu bumiCap.V. Esther ad regem ingresa postulat , ut cum litatis obfecrans.

Aman ad fuum veniat convivium; in quo ab ex- Cap.Xv. Mandante Mardochæo, intrat Esther ad hilarato rege de sua petitione interrogata , rura regem , vultu illius exterrita. fum utrumque ad sequentis diei convivium invi. Cap. XVI. Asueri epistola pro Judæorum salute cum tat : interea Aman indignatus fe à Mardochao inimicorum suorum interemptione , ad singulas renon honorari, crucem illi parat.

- gni provincias , irritando epistolam miffam ab CAP. VI. Rex in lectis fibi nocte annalibus Mardo- Aman. Di

[ocr errors]
[ocr errors]

Tom. I.

Hhhhh ij

[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

中中中中中中中中中中会中会产专争产争夺中中中中中中中中中空空中学包会夺争中中中中中中令令令中中中中专中中中女

VERSIO ANTIQU A.

(Vulg. CAP. XI.) * Vide Not.

tumultus, & tonitrua, & terræ motus, & con- Ex Mf. Ex MS. Corb. n. l.

Corb, Nno secundo, regnante turbatio magna fuper terram : 7. am, ciro.soo.

Afsuero rege majore, 6. & duo dracones magni , parati prodie-
principio mensis Nili, qui runt uterque luctari.
eft Andicus, visum vidit 7. Et facta est illorum magna pugna ,
Mardochæus, qui fuit Ja. 8. & dominabantur die tenebroso & ma.

rim, qui Semei, qui Ci- lo, & ftrepitus magnus in his qui sunt super

| fæi, ex tribu Benjamin ; terram.
3. homo magnus, curans in aula regis. 9. Et timuerunt in perditionem.
4...... Vide Not.

10. A voce clamoris eorum fa&us est fons
S. Hoc erat ipsius visum : Et ecce voces, & unus, & ex fonte illo prodiit flumen magnum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Initium libri Esther in antiqua ista Versione Latina, 7. 5. Mf, Orator, ipso initio hab. conjunctionem ,
ficut apud LXX. Interpretes, ducitur ab his quæ legun- quam delet poft visum ; reliqua ut supra. In Græco utrum-
tur in Vulgata capite xi. *. 2. Idipfum observavit Hie- que habetur s, ied absque verbo orat ; nec repetitur ,
ronymus, sicut etiamnum ex ipso legicur ibid. in omni, anţe tonitrua, neque poft motus ; deest eriam vox magna ;
bus Vulgatæ editionibus : Hoc quoque , inquit , principium cætera ut sup. In Mss. Alex. & Or. ac edit. Ald. præponi.
erat in editione Vulgata , quod nec in Hebræo, nec apud ul rur à , voci conturbatio ; at pro visum, legitur ubique érv-
lum fertur Interpretum.

Thor , fomnium.
7.2. Eadem leguntur in Mf. Orat. exceptis his , re- .6. In Mr. Orator. Et ecce duo..... utrique lu&ari. Si-
gnante Artaxerxe rege magno , prima mense, (1. menfis ) qui militer in Græco, Kal ids, cum voce impólspor ; reliqua
Of Xandici ; & infra , Chisaus, loco Cifai. Item in Græ- ur sup.
co Var. "ETYg deuté px Baoineú OYTOS, 'Aplazépfx rý psycno 9.7. Concinit Ms. Orator. Sed in Græco pro magna
Caoinews, pią Nooar, (VÚTYIOV Eife Maps oxaios, ó pugna, haberur owri Meyocam , vox magna ; cum fequuntur
78 'Icipo, Espels, Koonis, &c, ut sup. At in alio ifta : Kai on ourñ cutcür útorpádu när é bros sis Térekor,
vet. legitur , faoine bovlos 'Aasvúpy peyaay , Maõ Muros wse Tonspirou dixalor eros. Et voce corum parata eft omnis
'AS apricar, ő és. Aúspos Zarorxós.

gens ad bellum , He impugnarent juftorum gentem ; quæ ab-
. 3. Hic versiculus mutilus esse videtur dimidia fui funt à Lat. sup.
parte eò loci , sed integer legitur infra sub finem capitis 7.8. Poft verbum dominabantur , hoc additur in Mf,
3. ubi sic habetur : Erat bomo Judaus inhabitans Supis, Orator. 86 populus adunabatur ; reliqua ut in textu. Græcè
eurans in regia regis, bomo magnus apud regem , de tribus verò ita : Kai idy' ripé pa oxérys a grópy , Jantes à SEVO-
Benjamin. In Ms. tamen Orator, hic habetur fimpliciter xwpice , xexwors og tá@axes péyas étions rüs. Et ecce dies
ur sup. Homo magnus curans in aula regis. Ar in Græca teviebrarum & caliginis , tribulatio & anguftia , affli&io &
fic : "Ay@pwtros 188 años oixwr á Essous tñ nónd, CrOpatos turbatio magna fuper terram.
μέγας, θεραπεύων & τη αυλή τ8 βασιλέως.

.9. Ms. Orator. habet , Et timuerunt perditionem. Gr.
7.4. Iste versus prætermillus in Mf. Corb. habetur in- verò : Kai étapex@n Tür s'bros díxaiov pobýmerou éAUTY
fra in fine capitis 3. hoc modo: Homo justus , de captivitate xaxa', i stolpa Duoor drones an. Er turbata eft omnis gens
quam ceperat Nabuchodonofor rex Babylonis ab Jerusalem cum jufta timentes fra mala , parati erant perire.
Jechonia rege Judeorum. In Ms. verò Orator, non trans- '. 10. In Mr. Orat. sic : Et clamaverunt ad Dominum ;
fertur infra , sed hîc ita sequitur : Et erat ex captivitate, ES À voce clamoris eorum fa&us eft fonitus , 8 fons unius ,
quam adduxit Nabugodonofor rex cum Jechonia rege Judad. & ex fonte illo exiit flumen magnum, aqua multa. In Græn
Item in Græco : Hyde éx Tâs aixmarwrics, üs nxuané co : Kai Cóvody apos tör Otóvo ano de tus Boxs avtoré
τευσε Ναβsχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος εξ Ιερεσαλήμ με- νε7ο ώσανεί απο μικρας πηγής ποταμός μέγας, ύδωρ πολύ.
Tå 'lExoris Tg Baoins ws tñs 'Ixdalas. in vet. edit. dceft Et clamaverunt ad Deum : à clamore autem eorum fa&um of
hoc, iš Ispxgorithe

iunquam à parvo fonte fumens magnum, aqua mulia.

[graphic]

Ex Mf, Corbi.

VERSIO ANTIQUA. Ex Mf. aquæ multæ.

& dixit : Quid Deus cogitat facere ? & erat viCorb. , 11. Lux folis illuxit , & humiles exaltati sum conjunctum in sensu ipsius , quousque sunt, ut comederent gloriofiùs.

reyelaretur.
12. Et surrexit Mardochæus viso somno,

.. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*11. Mr. Orator. Et lux folis eluxit , & humiles exal- facere , babebat illud in corde ; & in omni verbo volebat com
tati funt , & comederunt gloriofos. Græc. Kai pas, gnoscere illud usque ad noctem. Tum sequitur in Græco id-
trios SVÉTE/AS , &c. ur in Mi. Orat. :

ipsum quod legitur inf. in Vulg. cap. 12. **. I..... 6. via
- ¥.12. Similiter legir Mr, Oracor. præter feqq. fomnio, delicet patefactio insidiarum eunuchorum duorum in re.
pro fomno , occultum , pro conjun&um , ejus , loco ipfius, gem , ex capite 2. ejusdem Vulg. $. 21. & feqq. reperia
& donec , pro quousque. In Græco verò lic: Kời dreyspleis ta. Hanc etiam patefactionem Hieronymus restarur ad-
Mapdoxaños, ó i wesexas Tó PYÚTTNION Tģto, y ó fos Bs- junctam fuisse his antecedentibus , cùm addar in fine, fci-
Greuta. Toñoal, Fixer durò év trñ xapria, s úr warli aó- licet poft $.6. cap. 12. Vulg. Huc ufque proæmium. Sed
yo übener é'nin@val avrò fws tūs vuxlós. Et excitatus Mar- neque in Ms. Corb. ncque in Mr. Orat. nec etiam in Mr.
dochaus , qui viderat fomnium boc , & quid Deus deliberaverás Pech. hoc additamentum reperitur. ; ¢

CAPUT I. (sec. VULG. )

Es M. Corbi

* Ml. electa.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA...
1. T N diebus Affueri, qui regnavit ab India uf. I. C T factum est in diebus Artarxerxis, ( ipfe
• 1 que Æthiopiam, fuper centum viginti sep- L eft Artárxerxes regnans ab India usque
tem provincias:

Ethiopiam centum viginti septem regionibus)
2. quando sedit in folio regni fui, Susan civi- 2. quando sedit rex Artarxerxes in tribunali ré.
tas regni ejus exordium fuit. .

- Ogni lui,

VULGATA NOVA...
3. Tertio igitur anno . 3.... 4. Vide Not. - vinciarum coram se ,'
imperii fui, fecit grande

- 4. ut oftenderet divitias gloriæ regni sui, ac maa
conyiyium cunctis principibus, & pueris suis , fortissi- gnitudinem , atque jactantiam potentiæ suæ, multo
mis Persarum, & Medorum inclytis, & præfe&tis pro- tempore, centum videlicet & octoginta diebus.
* VULGATA NOVA. DO

VERSIO' ANTIQUA..
* s. Cùmque implerentur dies convivi, invi- . s. fecit potum his qui erant inventi in Sufis
tavit omnem populum, qui inventus est in Su- ?
san, à maximo usque ad minimum : & jusit sep-
tem diebus convivium præparari in vestibulo hor-
ti, & nemoris, quod regio cultu & manu confi-
tum erat. ,
* 6. Et pendebant ex omni parte tentoria aerii6. Erant autem strata stragula regis derpina,
coloris, & carbasini ac hyacinthini, sustentata fu- & carbasina , & byssina , & hyacinčtina
nibus byffinis , atque purpureis, qui eburneis cir- per , organa extensa funibus carbaseis, & purpureis
culis inferti erant, & columnis marmoreis fulcie- subrotis ; columna eparina ; * le&ti aurei & argen.
bantur. Leculi quoque aurei & argentei, super tei super lapides marmoratos, & pictura varia:
pavimentum smaragdino & pario stratum lapide, ,
dispositi erant : quod mira varietate pictura deco-
rabat.
7. Bibebant autem qui invitati erant , aureis 7. vinum multum & fuave valde , de quo ipfe

NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM.
* 1. In Mr. Orator. additur yox regis, nomini Arta- bari. Græc. verò sic : "Ott de' dretaupa@usar ai siképes of
werxis ; subinde, minimè reperico Artaxerxes , poft regnans Jáko, 'OUGEY Ó BaoIAEUS FÓTON tos pr801 toTs EupsOeTour
subjungitur rex , ut & in Afia, loco ab India. Græc. poft sig tùy wóan éri viuéens PE, iy avan o'xx zs laornéws, vec.
fa&tum eft, hab. HETÀ Ty's n6745 TÁT86, quæ tamen absunt al. verbo superior, addit soois tñ word. Dyando nu-
ab ed. Compl. & in ed. Hex. Orig. notantur cum veru - ; tem impleti funt dies nuptiarum , fecit rex convivium gen-
exinde poft ipfe , deest eft , cum verbo regnans s apud tibus inventis in civitate , per dies fex in atrio domus regis,
Orig. camen legitur á Bacolaeuw ; cum pro India , conf. $.6. In Ms. Orat. sic : Erant enim strata fragula regis
cancer habecur Tûs 'Ivdixus, sed absque feq. usque Æthio- dispna , scarpafina , & facchinna ; organa extenta funibus
piam ; demum in fine additur supátuor , imperavit , seu carpapnis , & purpureis fúbrotatis ; columna varia vipernia
obtinuit; solus Orig. hab. ews A76107 is érta y eľkool, na; le&ti aurei e argentei super lapidem marmorari Irati,
axator xwpcôr, absque ult. expáruce.

pictura varia. Græc. his ult. ¥. præced. ir avan oixy
.2. Græc., præfert istud , & avtais tais nuéeguis, tum Barréws, subdit : xexoGlupéron ( al. ng xexoGumpe voi) Buario
addic, öts f'Oparin Babaeus 'Apraš. , Etoons Tân mónde so- rolę raptativois, Télapérois ('Orig. ay vaxwbívois , slave
lus Orig. hab. Ti I pore Becoracios autó, ös üv ev , &c. pérois ) om goriois Buasirois y moppupois , iwi xu bois xpu-
Mr. Orator. In illis diebus quando fedit rex Artax, in tribu- oois ry dip yupoīs, ét súrois mapirois as melíroigo xaivai xpuoci
pali regni fui, quod erat in Sufis Tebari. , και αργυραϊ επί λιθοςρώτε σμαραγδίτε λίθο ,και σιννίνν, και σα-

X . 3. & 4. Omittuntur in Mss. Corb. & Orator. ira pivo a1@so aj spwurai diaparsis torxíaws deur@opérau xéxico
verò fequuntur Græcè :'Ev Tớ apítw itd, Baoineúorlos du- poda' aetaopéra. i. e. ornato bylinis s carpasinis, extentis
Tš, doxhr & monge tos pinos, ry Teig 201 TOTS ? Creol, a Tois fuper funibus bylinis purpureis, super cubos aureos 88 ar-
Il£por vs Mýdwr orsógos, aj tois dépX801 Tão CategTüre genteos , super columnas parias so lapideas ; le&i aurei co
deinde, και μετά ταύτα, μετα το λείξαι αυτούς τον σλύτον αυgentai aper povimentum /maragdini Iapidis, εσ pinnini,
της βασιλείας αυτή, και την διοξαν της ευφe9σύνης τδ αλέτε σ parii Iapidis; σ trata pellucida υαrit ornata Horibus :
avrõ, á mincé equis ex alor órdoúkorra. In tertio anno , regnante in circuitu rosa sparsa. Vet. al. Kai xceptéagina, i varira
ipso, convivium fecit amicis, & reliquis gentibus , 65 Per gira, g xóxxıva FUTETASYMérc árbedivo oxurù Télapéro
farum ac Medorum inclytis , & principibus farraparum : 8 Ć Oxorrious buasirous y toppupois, éri xulous appupois, y
post bac , poftquam oftendit eis divitias regni fui , & gloriam súross napívois ng ePiX PuroîG ý xalrau xpuoæi o'zi xlósPwTov
lætitiæ opulentiæ fuæ, in diebus centum octoginta.

quapauds. is xú xac póda @en COMéra. Posteriora hæc, g
.5. Mr. Orator. In anno duodecimo regni fui fecit po- XÚXXW, &c. absunt ab edit. Compl. :
vam, &c, ut in çextu , addito cantúm in qula, pro Tbe-. .7. Concinit Ms. Orator, nisi quod initio habet , 66 vie,

« ZurückWeiter »