Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

1. 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 19. Vivent mortui tui , interfecti mei refur

19. Resurgent mortui, resurgent qui sunt in Ex . notatis gent : expergiscimini, & laudate qui habitatis in monumentis, & lætabuntur qui in terra :ros enim, infra. pulvere : quia ros lucis ros tuus, & terram gi- qui abs te eft, fanitas est illis ; terra verò impiogantum detrahes in ruinam.

rum peribit. 20. Vade populus meus, intra in cubicula 20. Ambula popule meus, & intra receffus Ex Brev. Morar. tua , claude ostia tua super te, abscondere modi tuos : absconde pusillùm aliquantulum, donec ubi fup.

cùm ad momentum, donec pertranseat indignatio. transeat ira Domini.
Mich. 21. Ecce enim Dominus egredietur de loco 21. Ecce enim Dominus de sancto inducet iram Hieron. in Ifai.

suo, ut visitet iniquitatem habitatoris terræ con- super habitatores terræ : & revelabit terra fangui- 26. col. 225. (*
tra eum : & revelabit terra fanguinem suum, & nem suum, & non abfcondet ultra interfectos. Lxx.
non operiet ultra interfectos fuos.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
non seqq. 8 wirela, & tertes. In edd. Ald. & Compl. latabuntur qui funt in terra : ros enim , qui à te eft, fan
est, 7. f'Toluous. Apud Ambrof. I. 2. de fide rel. to. 2. nitas eft eis : itidem infra c. 34. p. 334. a. addico verbo
P. 1152. b. Propter timorem tuum Domine, in utero acce- funt, ad vocem monumentis ; detracto verò eft, poft à
pimus , & parturivimus fpiritum falutis tuæ , quem effu te : vide eriam 1. 4. c. 33. p. 273. c. Tertul. I. de re-
difti fuper terran : cadent qui inhabitant terram : & in sur. carn. p. 578. b. Vivent mortui , & exfurgent de sepula
Luc. 20. to. 1. col. 1509. e. De timore tuo concepimus, & cris : ros enim, qui à te eft, medela est offbus eorum. Am-
parturivimus : & port pauca : peperimus spiritum salutis brof. I. 2. de fide ref. to. 2. 1152. b. Resurgent qui in
in terra : item in Pf. 39. col. 866. c. & 1. 1. de Cain, monumentis sunt. Ambrosiast. Qui in monumentis sunt, re-
c. 10. col. 204. e. & l. 2. de Abr. C. II. col. 348. a, in furgent. S. Paulin. ep. 44. p. 268. c. ros enim ; qui ab illo
utero accepimus, & parturivimus spiritum salietis : & l. 3. de eft, fanitas oft nobis. Hieron. in lsai. 26.col. 224. b. ita leg.
interpel. Job, c. 4. col. 658. b. De timore tuo in utero ex Lxx, Resurgent mortui, refurgent de fepulcris , 8
accepimus, 68 pariurivimus fpiritum salutis. Apud Au latabuntur qui sunt in terra : ros enim tuus , fanitas eorum ;
gustinum in Plalm. 47. to. 4. 418. f. A timore tuo con terra autem impiorum cader : & in Ose. 6. col. 1276. 2.
cepimus, & parturivimus spiritum falutis. Apud Hie- Resurgent mortui , resuscitabuntur qui in sepulcris funt :
ronymum in Eccles. to. 2. 730. c. A timore tuo Domine , ros enim , qui à te eft, Janitas eorum eft : & inf, in c, 14.
concepimus , & parturivimus, & peperimus : fimiliter habet col. 1334. a.' res enim lucis , qui à te eft, Janitas eorum
quælt. 4. ad Algas. to.4. 193. d. subnexis his, Spiritum eft. Auguft. I. 20. de civit. Dei , c. 21. 10.7.600. f.001.
jalutis fua , quem fecisti fuper terram : at epist. 18. ad a. b. Resurgent mortui , & refurgent qui in fepulcris erant ,
Eustoch. to. 4. p. 2. col. 47. b, fic : A timore tuo Do Es larabuntur omnes qui funt in terra : ros enim, qui abs
mine , concepimus, doluimus , & peperimus Spiritum fal te eft , fanitas illis eft ; terra verò impiorum cadet : & 1. 22.
vationis tuæ , quem fecimus fuper terram : item in Isai. 37. c. 3. col. 657.c. Refurgent qui erant in monumentis. Auct.
col. 288. d. A timore tuo..... doluimus , & peperimus sp. 1. de promiff. p. 3. ap. Prosp. p. 180. c. Exsurgent more
Jalutis : lib. verò 2. in ep. ad Gal. to. 4. 277. f. conce tui , 8% excitabuntur ( al. Juscirabuntur) qui in monumen-
pimus , peperimus , filios salvationis tuæ fecimus fuper tis funt , & exsultabunt omnes qui funt in terra , ( al. la-
terram : & in Isai. 59. col. 438.c. A timore tuo Dom.con tabuntur quæ fuper terram funt : ) ros enim , qui à te eft,
cepimus, & parturivimus, & peperimus , spiritum falutis medicina illis eft : item inf. c. 18. p. 201. b. Exfurgent
tux fecimus fuper terram : fimiliter in Amos 1. p. 1374.f.& mortui , & excitabuntur qui in monumentis funt.
in Abac. 3. col. 1629.e. excepto uno faciemus, pro fecimus ; *. 20. Psalt. Thomas. Ambula populus meus , intra
præterea in Abac. 3. hab. in utero

fufcepimus, pro concepimus: in recessus tuos : claude otium tuum , 85 abfconde te poft illud
demum in llai. 26. col. 224. a. addit ex LXX. non cademus, aliquantulum , donec , &c. ut sup. Similiter habet Ms. Re-
fed cadent habitatores terræ : deinde : LXX. autem boc affe gin. Suec. præter ista , Ambula plebs men, intra in secreta
runt , quad facientibus fan&tis fpiritum falutis fuper terram , tua. Tertul. I, de resur. carn. p. 577. a. Populus meus ,
qui terræ habitatores funt , corruant ; licet inter orbem, qui introite in cellas , promas quantulum , donec ira mea præte-
Hebraicè chebel , & Græcè dicitur cixMérn , ac terram rear. Ambrof. I. 2. de Sacram. p. 382. f. Ambula populus
multa diverfitas fit. Fulgent. de Incarn, ad Petr, diac. p. meus , & intra in receffus tuos : claude oftium tuum , abs-
308. Proprer timorem tuum Domine , in utero concepimus, condere pufillùm , donec tranfeat ira Domini. Hieron. in
E parturivimus fpiritum falutis tuæ : justitiam non feci- Ilal. 26. col. 225. ex Lxx. Vade populus meus, ingredere
mus fuper terram.

cubicula tua, claude oftium tuum , abscondere paululum quan-
*. 19. Ita ex Mss. S. Germ. & S. Mich. Sic etiam in tulumcunque , donec pertranfeat ira Domini. Sic etiam in
Pfalt. Thomas. exceptis his, Exfurgent mortui, & refur- Gr. edit. Rom. Rursum Hieron. in Amos 5. col. 1419.
gent..... & lætabuntur qui funt fuper terram. In Ms. Re a. Vade populus meus,

inira cubicula tua , claude oftium,
gin. Suec. Surgunt mortui, resuscitabuntur qui in monum. abscondere pufillùm , donec transeat ira Domini : & epift.
funt, & lætabuntur qui fubter terram funt , &c. ut sup. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 39. b. Populus meus ,
Breviarium verò Mozarabicum haber : Exsurgant mortui , intra cubiculum tuum, claude oftium tuum, abfcondere pu-
& refurgant qui sunt in monumentis , & lætabuntur omnes fillùm aliquantulum, donec tranfeat ira Domini. Victor
qui funt fuper terram, &c. ut fupra. Græc. 'Arasúcortai Vit. I. 2. de pers. Afric. p. 23. a. claude oftium tuum ,
ci vsregi, e pyepbycormou el tois uyrueiois, a eu pearbúcor- 6 abscondere aliquantulum , donec tranfeat ira Dei.
tai oi à tým zmo reliqua ut in textu nifi ultimum ver . 21. Eadem fert Gr. edit. Rom. excepto verbo præs.
bum excipias ieceitai, loco peribit, Iren. !. 5. c. 15. p. stálo! , inducit , pro fut. inducer; detractoque inf, ultra,
311. b. Refurgent mortui , Jurgent qui in monumentis, ante interfe&os ; ed. tamen Compl. hab. Tès árnpupéros é'to.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

I.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
IN
N die illa visitabit Dominus in gladio fuo

I

N die illa inducet Deus gladium fan&tum, Hieron. in fase duro , & grandi , & forti, super Leviathan & magnum , & fortem, super draconem co- 27. col. 226. ** serpentem vettem, & fuper Leviathan ferpen- lubrum fugientem,

lubrum fugientem, fuper draconem colubrum Lxx.
tein tortuosum, & occidet cetum , qui in mari tortuosum , & occider draconem, qui eft in mari.
eft.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM,
#. 1. Deest in Gr. conjunct. 8, ante occidet; nec ul Hilar. in Pf. 64. col. 167.6. Superinducet Dominus ma-
timo subjicitur , qui eft in mari ; cæt. ut in textu Lat. imo charam terribilem , & magnam , super draconem ferpentem
& in Mr. Alex.ac edd. Ald. & Compl. est g arenei; dein in pravum, & perimet draconem , qui in mari eff. Jul. Firmic.
Compl. töv Apéxorta, tör ev tñ Janóan. Tertul. l. 4. adv. i. de errore prof. relig. c. 27. p. 175. d. In illa die fum
Marc. p.718.c. legit : Illa die superducet Dominus Deus ma perinducet Deus gladium fan&um, & magnum , & fortem,
charam fanétam , magnam, & fortem, in draconem illum super draconem ferpentem magnum & tortuosum , inter-
colubrum magnum 5. torfum , & interficies cum illa die. ficiet draconem. Rurfus Hieron. in Sophon. 2. col. 1667.

[ocr errors]

1 hom %

Jbid. 229.

Ibid, 230.

grex

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, in Ifai. 2. In die illo vinea bona defiderium ejus, ut 2. In die illa vinea meri cantabit ei. 27. col. 227. ex

princeps illius sit. L**. 3. Ego civitas fortis, civitas quæ oppugnatur,

3. Ego Dominus, qui servo eam, repente frustra potum dabo illi : capientur enim nocte, propinabo ei : ne fortè vilitetur contra eam, no&te die autem cadet murus.

& die servo eam. Ibid. 228.

4. Non eft quæ non apprehenderit eam : quis 4. Indignatio non eft mihi : quis dabit me ponet me custodem ftipulæ in agro: propter ad- spinam & veprem in prælio : gradiar super eam, verfariam hanc repuli eam : idcirco fecit Do- fuccendam eam pariter ? minus omnia quæ disposuit. Combusta sum,

s. dicent habitatores ejus : faciemus pacem il s. An potiùs tenebit fortitudinem meam, fam li , faciemus pacem ei,

ciet pacem mihi, pacem faciet mihi? 6. qui veniunt filii Jacob : germinabit, & flo 6. Qui ingrediuntur impetu ad Jacob, florerebit Israël, & implebit orbem terrarum fructus bit & germinabit Israël, & implebunt faciem ejus.

orbis semine.

7. Nunquid juxta plagam percutientis se percussit eum? aut licut occidit interfectos ejus , lic

occisus est ? 8. Rixans, & exprobrans emittet eos : Nonne 8. In menfura contra mensuram, cùm abjecta tu eras qui meditabaris spiritu duro interficere eos fuerit, judicabis eam : meditatus est in spiritu suo spiritu furoris

duro per diem æstus. 9. Propterea auferetur iniquitas Jacob : & hæc 9. Idcirco super hoc dimittetur iniquitas doerit benedictio ejus cùm abstulero peccatum ejus, mui Jacob : & ifte omnis fru&us ut auferatur pecquando posuerit omnes lapides ararum contritos catum ejus, cùm posuerit omnes lapides altaris quasi cinerem comminutum , & non persevera- ficut lapides cineris allisos, non ftabunt luci & bunt arbores eorum, & idola eorum succidentur delubra. quasi lucus.

10. Et longè habitans grex dimittetur ficut 10. Civitas enim munita desolata erit, fpedereli&us : & erit multo tempore in pascua , & ciofa relinquetur, & dimittetur quali desertum : ibi requiescent greges.

ibi pascetur vitulus, & ibi accubabit, & con

fumet summitates ejus. 11. Et poft multum tempus non erit in ea om 11. In siccitate messes illius conterentur, mu* Nobil. · Gr. ne viride, quia* exsiccatus est. Mulieres venientes lieres venientes, & docentes eam : non eft enim exsiccatum. à spectaculo venite, non eft enim populus ha- populus sapiens, propterea non miserebitur ejus,

bens intelligentiam : propterea non miferebitur qui fecit eum; & qui formavit eum , non parcet
eorum, qui fecit eos ; & qui formavit eos, non ei.
parcet.

12. Et erit : In die illa concludet Dominus à 12. Et erit : In die illa percutiet Dominus ab fossa fluminis usque ad Rhinocoruram, vos autem alveo fluminis usque ad torrentem Ægypti, & vos congregate unum & unum filios Ifraël.

congregabimini unus & unus filii Ifraël. 13. Et erit : In die illa canent tubâ magnâ, & 13. Et erit : In die illa clangetur in tuba maa venient qui perierant in regione Affyriorum, & gna, & venient qui perditi fuerant de terra Affyqui perierant in Ægypto, & adorabunt Domi- riorum , & qui ejecti erant in terra Ægypti, & num super montem fanctum in Jerusalem. adorabunt Dominum in monte sancto in Jeru

falem, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. d. Inducet gladium magnum , & fan&um, fuper draconem #.4. Similia Græc. habet , præter hoc, roivur doczna colubrum tortuosum , 8 interficiet illum in die illa : & in loco idcirco. Ifai. 27. col. 227. b. ait : Gladius sanctus , 88 magnus, W. 5. Grαc. βούσονται οι νοικέντες και αυτή ποιήσωμών & fortis , five juxta Hebraicum , es reliquos Interp. gladiuscipúruv avtớ, cýtwik sipúrurclamabunt habitatores ejus : durus; non enim ut LXX. arbitrati sunt, cadesa dicitur ; faciamus pacem ei, faciamus pacem. quòd fi effet , sanctum sonaret : sed casa , quod propriè trans W. 6. Eadem fert Gr. edit

. Rom. nisi excipiantur hæc fertur in durum,

ulc. εμαληθήσεται και οικεμένη τε καρπό αυτά. Ιtem Αpud *.2. In Gr. edit. Rom. deest ejus , post defiderium ; Iren. l. 4. C. 4. p. 231. c. Filii Jacob germinabunt , 6 loco verò ult. ut princeps illius fit , legitur , ežápXtv xar' floriet Ifrael, ofrudu ejus adimplebitur universa terra, autus Nobil. cantare , aut incipere super eam ; Mr. Me. Ap. Aug. l. de unit. Eccl. to. 9.346. f. 347. a. germinabit , 8 diol. cum ed. Ald. hab. Zápxel.

florefcet Ifraël, & replebitur orbis terrarum fructu ejus. -. 3. Sic est in Gr. excepto verbo cacbeteu, capietur. V. 8. Concordat Græc. cum textu Lat. Rursus Hieron. in Eccles. to. 2. 775. a. haber : Ego civi 7.9. Eadem sunt in Gr. præter seqq. vs tôtó ésiv,

loco tas firma , civitas quæ oppugnatur : fimiliter quæst. 2, ad shac erit ; pauloque post, orar gwai, quando posuerint , Algas. to. 4. 192. a. Equidem Hieronymus epist. ad Pau- (Mr. Alex. 96;) ultimòque, XX Excupéra doTEp apua lam, to. 2. 710. f. huc alludens ait : Quamvis etiam dicere pos maxpár, succisa quafi lucus. longè ; quam vocem longe'a audeant : Ego civitas firma , civitas qua non oppugnatur: jungit Hieron. . fequenti. sed ibi , ut liquet , contextus sermonis Hieronymi ne #. 10. Suffragatur Græc, nifi quod hab. sis Béowupa . gationem exigir. Multi tamen cudices operum Hieron. in pastionem, loco in pascua : ipfo initio etiam deest is. retinent particulam negativam non oppugnatur, tefte Mar W.11. Eadem prorlus in Græco, deleta voce multum, cianxo ; sed in ipsis vel intelligendum non expugnatur , vel in principio , ut & inf. eorum , poft miferebitur. Apud Ter. aliis, nec paucioribus , standum , qui habent veram lectio- ul. 1. 4. adv. Marc. P. 735. b. sic : Mulieres venientes di nem, qua oppugnatur : Hieron. enim in hunc lsaiæ loc. vifione , venite. Item Hieron. loco cit. col. 230. f. ait. :: col. 228. b. relacâ hac sententiâ, Ego civitas forma , civi Hoc quod LXX. interpretati funt : non erit in ea quidquam tas quæ oppugnatur , continuò addit, pulchrèque oppu- viride, quia exaruit : juxta Hebraicum fequentibus copesa gnatur dixit , non expugnatur : oppugnari quippe , obli- latur , juara 1 XX. priori fenfui. dionem sustinere est; expugnari verò , vi capi , & vinci : 7.12. Ita in Gr. ed. Rom. nisi quod habetur Cuuppaa vide Martianæi notas a. locis cit. sup. to. 2. 775. & to. 4. & ó Orós, sed in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl

. : 191. Apud Ambrof. l. de Isaac , c. 5. col. 367. f. Ego civic Kúpies, ut jup, item in ed. Rom. xatè free fimpliciter , Ins munita, ego civitas obfesa: similites l. 6. Hexa.col. 132. loco unum unum ; at in Compl. & in Mss. Alex. & e. & l. de bono mort, c. 5. col. 397. d. Gr. Tórs oxupá, Barb. xalova fræ. πόλις πολιορκημένη.

X.13. Concinit Græc, ad verbum,

Ibid. 231.

Ilid, 232

TO ,

1.

1

tam.

Ibid, 236.

CA P U T XX V I I I.

.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
"V Hori decidentif, gloriæ exfultationis ejus,
coronæ &

V
Æ coronæ injuriæ, mercenarii Ephraim: Hieron, in Ifai,

L**,
qui erant in vertice vallis pinguiffimæ, errantes tis pinguis, qui ebrii estis absque vino.
à vino.

2. Ecce validus & fortis Dominus, ficut im 2. Ecce fortis & durus furor Domini, sicut
petus grandinis ; turbo confringens, sicut impe- grando quæ fertur in pronum, non habens um-
tus aquarum multarum inundantium, & emissa- braculum, & quæ violenter decidit, ficut aqua-
rum super terram fpatiofam.

rum multitudo trahens humum, & faciens Tibi

fpatium.
3. Pedibus conculcabitur corona superbiæ 3. Manibus & pedibus conculcabitur corona
ebriorum Ephraim.

injuriæ , mercenarii Ephraim.
4. Et erit flos decidens gloriæ exsultationis 4. Et erit filos, qui decidit de spe gloriæ , in
ejus, qui est super verticem vallis pinguium, qua- summitate montis excelsi, sicut præmatura ficus:
si temporaneum ante maturitatem autumni: quod quam qui viderit, antequam sumat manu, cupiet
cùm afpexerit videns, statim ut manu tenuerit, eam devorare.
devorabit illud.
s. In die illa erit Dominus exercituum coro 5.
In die illa erit Dominus sabaoth corona

Ibid, 235
na gloriæ, & sertum exsultationis residuo popu- spei, quæ compacta est gloriæ reliquiis populi :
li fui:

6. & fpiritus judicii sedepti super judicium, 6. relinquetur in spiritu judicii fuper judicium,
& fortitudo revertentibus de bello ad por- & fortitudinem vetans interficere.

7. Verùm hi quoque præ vino nescierunt, & 7. Ifti enim vino decepti sunt, errant propter
præ ebrietate erraverunt : sacerdos & propheta siceram : facerdos & propheta exciderunt mente
nescierunt præ ebrietate , absorpti sunt à vino, propter ficeram, absorpti sunt propter vinum,
crraverunt in ebrietate , nescierunt videntem, vacıllaverunt propter ebrietatem siceræ, errave-
ignoraverunt judicium.

runt, hoc eft phasma.
8. Omnes enim mensæ repletæ sunt vomitu 8. Maledi&io comedet hoc consilium, fiqui-
fordiumque, ita ut non effet ultra locus. dem iftud consilium propter avaritiam est.

9. Quem docebit scientiam ? & quem intel 9. Cui annuntiabimus mala? & cui annuntia-
ligere faciet auditum ? abla&tatos à lace, avul- bimus nuncium ? qui ablactati sunt à lacte, qui
fos ab uberibus.

abftracti ab ubere.
IQ. Quia manda remanda, manda reman 10. Tribulationem super tribulationem exspeca
da, exfpe&ta reexspecta, exspecta reexspecta, ta, præstolare fpem super spem, adhuc

parum,
modicum ibi, modicum ibi.
1. Cor. 11. In loquela enim labii , & lingua altera 11. propter irrisionem labiorum, propter lin-
14. 21. loquetur ad populum iftum.

guam alteram, qua loquentur populo huic
12. Cui dixit : Hæc est requies mea 12. dicentes eis : Hæc est requies esurienti, &
ficite laffum, & hoc eft meum refrigerium : & hæc contritio : & noluerunt audire.
noluerunt audire.

13. Et erit eis verbum Domini : Manda re 13. Et erit eis fermo Domini : Tribulatio fu-
manda , manda remanda, exfpe&a reexspecta, per tribulationem, exspecta exspecta , spes super
exspecta reexfpe&a , modicum ibi, modicum ibi: fpem, adhuc parum, adhuc parum : ut vadant, &
ut vadant, & cadant retrorsùm, & conterantur, cadant retrorsùm, & conterantur,

cadant retrorsùm, & conterantur, & pericliten-
& illaqueentur , & capiantur,

& capiantur.
14. Propter hoc audite verbum Domini vi 14. Propterea audite verbum Domini viri tri- Ibid. 238.
ri illusores, qui dominamini super populum bulati, & principes populi hujus, qui est in Je-
meum, qui est in Jerusalem.

rufalem.
15. Dixistis enim : Percussimus fædus cum mor 15. Quia dixistis : Fecimus testamentum cum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Itidem Græcè.

¥. 9. Ita Græcè, præter 2. aorist. ársfelszemh..... nye
¥. 2. In edit. Rom. 'idé igupor i Orxupór ó Jorós, zeinapišu, annuntiavimus ..... annuntiavimus , pro cocidem
Ecce forte ac durum furor , &c. ac in Compl

. iQupos as fur.
6xxupés. fubinde in edir. Rom. tollitur , poft umbracu . 10. Sic est in Græco, detracto verbo præftolare. Si-
lum; paulòque poft fic legitur : ws üdatos moal mandos militer apud Ambros. in Ps. 118. col. 1215. a. Tribula-
Cúego zabecer, rý z ñ moscel árd waura facut aquæ magna tionem fuper tribulationem exspeda, Spem fuper fpem.
multitudo trabens regionem , terra faciet requiem.

X. 11. Itidem Græcè, exceptâ voculå 076 , quia , pro'
*. 3. Sic habetur Græcè.

qua. .4. Vix dissimile quidpiam in Græco.

*. 12. Concordat Græcum. Hieron. I. 2. cont. Pelag.co.
¥. 5. Ita Græcè.

4. 518. ait : Sufcipite laffum , & hæc eft requies mea.
7.6. Edit. Rom. initio hab. xatansıpØúCorlai, relin *.13. Abest à Gr. edit. Rom. exfpe&ta exfpecta ; at in
quentur ; Ald. verò & Compl. xalaxeupbøgetal ; extremò Mr. Mediol. additur, regod éx8 7e9086xx• extremò in
in Rom. xwxvórtwr, vetantium ; in Mss. autem Alex. & ed. Rom. ij Curtpz6hCortoll, xurd UVEU OXO! , vg arc Cortai,
Mediol. xwÚwr , vetans; cæt. concordant.

& conterentur, & periclitabuntur , & capientur ; sed in
*.7. Hæc tota fimiliter exstant in edit. Rom. excep- Compl. sy xv uverowot, Curte býowrta in Ms. Mediol.
tis his, Teasupsampéroi sioiv, iwaronoær, deliquerunt, ý xird uretowa, garcourtai cæt. conveniunt cum Lat.
erraverunt , loco decepti sunt, errant ; sed in Mr. Alex. ac Iup. nisi excipias vocem Oef, loco Domini ; in Mss. Mc-
edd. Ald. & Compl. mewarnuévoi, quod eriam recen diol. Alex. & B. Kupir zý Off.
riori manu appositum est in Ms. Vatic. subinde abest ab . 14. Concinit Græc. ad verbum.
ipfo vox ficere , post ebrietatem ; quæ tamen legitur in #.is. Eadem leguntur Græcè, præter fequentia, Cur-
Mediol. Alex. Ald. & Compl.

buxas, patta, pro pactum ; starimque, inverso ordine , xa-
. 8. Consonat Græcum.

Tauris geeguém é tapézor, tempeftas irruens fo pertran,
Tom. II.

Bbbb

adhuc parum ,

Ibid, 237

[ocr errors]
[ocr errors]

re

1

tur ,

6

2

2,

.

Ibid, 239

Díaz, 21.42.

II.

33.

Ibid. 240.

10.

VERSIO ANTIQUA,

VULGATA NOVA. Hieron. ubifup. inferno, & cum morte pactum.

morte pactum. Tempestas te, & cum inferno fecimus pa&um. Flagellum transiens si irruerit, non veniet super nos : quo- inundans cùm tranfierit, non veniet super nos : niam posuimus mendacium spem noftram , & quia pofuimus mendacium spem noftram, & menmendacio protegemur.

dacio protecti sumus, 16. Proprerea fic dicit Dominus : Ecce ego 16. Idcirco hæc dicit Dominus Deus : Ecce Palm. immitram in fundamenta Sion lapidem pretio- ego mittam in fundamentis Sion lapidem , lapi- 117

, 22. sum , electum, angularem, honorabilem in fun- dem probatum, angularem, pretiolum in fundamenta ejus : & qui crediderit , non confunde- damento fundatum : qui crediderit, non feftinet. tur. 17. Et

ponam judicium in fpem , misericor 17. Et ponam in pondere judicium, & juf- I. l'er. diam autem meam in pondera , & qui credunt titiam in mensura : & fubvertet grando fpem 2.6. fruftra mendacio : quoniam non transibit per vos mendacii : & protectionem aquæ inundabunt.

Rom.9. tempeftas.

18. Et non auferet vobis testamentum mortis, 18. Et delebitur fædus vestrum cum morte, & spes vestra ad infernum non permanebit : tem & pactum vestrum cum inferno non ftabit : flapestas veniens si transierit, eritis ei in conculca- gellum inundans cùm transierit, eritis ei in contionem.

culcationem. .. 19. Cùm transierit, tollet vos: manè manè per 19. Quandocunque pertransierit, tollet vos: transiet : die & nocte erit spes pessima : discite au- quoniam manè diluculo pertranfibit in die & in dire, qui estis in tribulatione.

nocte, & tantummodo fola vexatio intellectum

dabit auditui. 20. Non poffumus pugnare : ipfi autem infir 20. Coangustatum est enim ftratum , ita ut mi sumus, ut congregemur.

alter decidat : & pallium breve utrumque operi

re non poteft. 21. Sicut mons impiorum confurget Domi 21. Sicut enim in monte divisionum ftabit 2. Reg. nus,

& erit in valle Gabaon : cum furore faciet Dominus : ficut in valle , quæ eft in Gabaon, iral- 5.20. opera fua , amaritudinis opus : & furor ejus qua cetur : ut faciat opus suum, alienum opus ejus :

1. Par. fi alienis abutetur, & aliena amaritudo ejus.

14.11. ut operetur opus suum, peregrinum est opus Jof. 10.

ejus ab eo 22. Et vos nolite lætari, ne confortentur vin 22. Et nunc nolite illudere, ne fortè constrincula veftra : quia consummatas, & abbreviatas gantur vincula vestra : consummationem enim & res audivi à Domino Deo,fabaoth, quas facturus abbreviationem audivi à Domino Deo exercituum est super omnem terram.

super universam terram. Ibid. 242. 23. Auribus percipite, & audite vocem meam ; 2 3. Auribus percipite, & audite vocem meam , attendite , & audite sermones meos.

attendite , & audite eloquium meum. 24. Nunquid tota die arabit qui arat, aut se 24. Nunquid tota die arabit arans ut ferat, mentem præparabit , antequam præparet terram? proscindet & sarriet humum suam ? *25. Nunquid non cùm adæquaverit faciem ejus, 25. Nonne cùm adæquaverit faciem ejus, tunc feminabit gith, & cyminum , & rursum fe- feret gith, & cyminum sparget, & ponet triminabit triticum, & hordeum , & milium, & ticum per ordinem , & hordeum, & milium, & far in finibus suis?

viciam in finibus fuis ?
26. Et erudieris judicio Dei, & lætaberis. 26. Et erudiet illum in judicio : Deus suus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fierit, absque adv, quoniam , ante seq. posuimus. Ed. Compl. non confundetur.
haber Curbuxur , paétum, non pada.

¥.17. Ita Græcè, nisi exceperis ult. ds or memobótes
9. 16. In edit. Rom. geminatur initio, Kúeros Kú- patur teúd ki ótt ki napenen wuãs xatanis qui con-
ecos ; & pro immittam, haberur fubámw ; paulòque poft, fiderunt frustra mendacio : quia non præteribit 2 as tempeftas.
exegywwiator , fummum angularem , non fimpliciter angu- Apud Ambrof. in Pf. 118. col. 1232. f. hæc pauca : Mi.
larem ; cær. quadrant : imo in Mss. Alex. B. Mediol. ac fericordia ejus in fateris.
edd. Ald. & Compl. non duplicatur Kúeios ; legiturque $. 18. Edit. Rom. in principio hab. Mù ry opéan , quod
Mbarcô. Hieron. inf. in Isai. 54. col. 396.e. legit : Ecce Nobil. vertit, Nonne etiam auferet ; at in ed. Compl. est,
immittam in fundamenta Sion lapidem angularem , lapidem abg pe cépéano subinde in ed. Rom. ponitur » , quæ , ante të
ele&um , pretiofum : & qui crediderit in eo , non confun- ad infernim; pauloque poft, peeguém eàr GÉREN , ruens
detur. Similiter in Mr. Alex. ó 115 eller av avto, vel ut fi fupervenerit , loco veniens hi tranfierit; at in ed. Compl.
in B. ac edd. Ald. & Compl. a autą. Iren. 1. 3. c.21. ar tapéaby• cæt. conveniunt cum ed. Rom.
p. 217. c. Sic dicit Dominus : Ecce ego mitto in funda . 19. Eadem fert Græcum , nisi quod fic dividir, aperi
menta Sion lapidem pretiofum, ele&tum , fummum angula-mwi mapemettetal hurens , deinde, ing vuxti isa

bonorificum. Tertul. I. 5. adv. Marc. p. 788. b. Forupá, 85 in no&te erit Spes mala : addit Hieron. inf. Ecce ego injicio in fundamenta Sionis lapidem pretiofum, bono 240. C. discite audire , qui tribulati eftis ; Gr. sevcX 4pxrabilem : & qui in eum crediderit , non confundetur. Cypr. μδυοι. 1. 2. Testim. p. 291. c. Ecce ego immitto in fundamenta *. 20. Iridem in ed. Rom. præter hoc ult. Tð iuãs Sion lapidem pretiosum , ele&tum , summum angularem , Curazbūves, ut vos congregemini ; at in Ms. Alex, ac ed. bonoratum : qui crediderit in eum , non confundetur. Cy- Compl. 7 vãs Corax Oral. priano succinit ad verbum Jul. Firmic. la de errore prof. $. 21. Similia exhiber ed. Rom. præter ult. ó de que relig. c. 21. p. 172. f. hoc tantùm præpofito, foc dicit mos autê amorpiws Xpúcetal, aj v Caapíce uvri' amorpiaDominus. Hilar. in Pf. 124. col. 403. b. Propter hoc fic furor autem ejus aliene utetur , & putredo, seu perditio ejus

. dicit Dominus : Ecce mitto in fundamenta Sion lapidem pre aliena ; in Mss. Alex. B. ac ed. Compl. si mixpla cuts darum , ele&um , angularem , pretiofiem in fundamenta ejus; dimorpía. & qui crodiderit in eum, non confundetur. Ambrof. l. 1. .22. Eadem prorsus in Græco, exceptâ voculâ uendi', offic. col. 38. b. Ecce mitto lapidem in fundamentum Sion, neque , pro ne, ante confortentur ; inf. etiam tollitur vox Augustinus 'tract. 8. in Joh. to. 3. 352. b. Ecce pono Deo ; at in Compl. exstat, tapë Kupit ocê, ut fupra. in Sion lapidem ele&tum, pretiofum : * qui crediderit in ila . 23. Concordat Græc. ad verbum. lum , non confundetur : & l. 2. cont. adversar. leg. to. ¥. 24. Nil differe Græc. nifi quòd hab. Te piv spykocagen, 8. 584. b. Ecce pono in Sion lapidem angularem , ele&tum, antequam operetur , pro antequam preparet. pretiofum : & qui credid. in eum, non erubefcet. Ita quo *. 25. Græc, utrinque hab. Gasips, feminat , non femique legit Auct. I. de promiss. p. 1. c. 23. col. 107. e. nabit ; & pro gith, Mixpor Mercebrov, parvum melantbrum , excepto verbo confundetur , pro erubescet. Arnob. jun. id est, nigrum papaver ; cæt. ut in textu. de Trin. p. II. b. legit : & omnis qui crediderit in eo, 7.26. Ita Græcè, addito Cô, tui, ad vocem Dei,

1

[ocr errors]

VULGATA NOVA:

VERSIO ANTIQUA.
docebit illum.

27. Non enim in serris triturabitur gith , nec 27. Non enim cum duritia mundatur gith, ne- Hjeron, ubi fuper
rota plaustri super cyminum circuibit : fed in vir- que rota plaustri circuit fuper cyminum : fed vir-
ga excutietur gith, & cyminum in baculo. gâ excutitur gith, & cyminum

28. Panis autem comminuetur : verùm non in 28. cum pane comeditur:neque enim in sempi-
perpetuum triturans triturabit illum, neque vexa ternum ego irascar vobis, nec vox amaritudinis
bit eum rota plaustri, nec ungulis suis commi meæ conculcabit vos.
nuet eum.

29. Et hoc à Domino Deo exercituum exi 29. Et hæc à Domino sunt egressa portenta :
vit, ut mirabile faceret consilium, & magnifi- inite consilium, exaltate vanam confolationem.
caret justitiam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.27. Eadem prorsus in Græco, cum hoc, penderbeor, dem vobis irafcar, &c. ut sup. at in Mss. B. & Alex. ac ed.

Ald. fimpliciter eft , ita vseño opreth Coucei, absque sipí.
Τ. 28. Edit. Rom. το δε κύμινον μετα αρτα βρωθήσεται» in Compl. εγω οργιθίζομαι υμϊν.
και γαρ εις τον αιώνα εγώ είμι υμϊν οργιθήσομαι , &c. cyminum ¥. 29. Ita Græcè, adjuncto uno Calaw, ad vocem
autem cum pane comedetur : non enim in fempit. ego equin Domino..

&

pro gith.

[ocr errors][ocr errors]

1.

V

1

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C A P U T X X I X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Æ Ariel, Ariel civitas, quam expugna-
1. V ad :

Æ Ariel, Ariel civitas, quam expugnavit Hieron. in Isai.
David :

congregate genimina, annum fu- 29. ml. 243. 4x solemnitates evolutæ funt.

Lxx,
per annum , comedite : comedetis enim cum

Moab.
2. Et circumvallabo Ariel , & erit triftis & 2. Coangustabo enim Ariel, & erit fortitudo
mærens, & erit mihi quasi Ariel.

illius, & divitiæ mihi.
3. Et circumdabo quasi fphæram in circuitu 3. Et circumdabo sicut David super te, & mit-
tuo, & jaciam contra te aggerem, & muni tam vallum in circuitu tuo, & ponam per gy .
menta ponam in oblidionem tuam.

rum tui turres.
4. Humiliaberis, de terra loqueris, & de hu 4. Et humiliabuntur in terram fermones tui,
mo audietur eloquium cuum : & erit quali pytho. & in terram occident verba tua : & erit ficut
nis de terra vox tua, & de humo eloquium tuum loquentium de terra vox tua, & usque ad pavi-
mullitabit.

mentum vox tua infirmabitur.
s. Et erit ficut pulvis tenuis multitudo ven s. Et erunt ficut pulvis de rota divitiæ impio-
tilantium te : & ficut favilla pertranfiens-multitu- rum : & ficut favilla quæ rapitur multitudo eo-
do eorum, qui contra te prævaluerunt : rum, qui te opprefferunt:

6. eritque repentè confeftim, A Domino exer-, 6. eritque in puncto repentè à Domino fa-
cituum visitabitur in tonitruo , & commotione baoth : visitatio enim erit cum tonitru, & com-
terræ, & voce magna turbinis & tempestatis, & motione, & voce magna , tempestas valida , &
flammæ ignis devorantis.

flamma ignis devorans.
7. Et erit ficut fomnium vifionis nocturnæ 7. Et erunt quomodo videntis fomnium noc-
multitudo omnium gentium , quæ dimicaverunt te divitiæ omnium

te divitiæ omnium gentium, quæ militaverunt
contra Ariel, & omnes qui militaverunt, & ob contra Ariel, & omnes qui pugnaverunt contra
federunt , & prævaluerunt adversùs eam. Jerusalem, & universi qui congregati funt super

eam, & afflixerunt eam.
8. Et ficut fomniat efuriens, & comedit, cum 8. Eruntque sicut qui in fomnis esuriunt, &
autem fuerit expergefactus, vacua est anima ejus : comedunt, cùmque furrexerint, vanum eft fom-
& sicut somniat litiens , & bibit , & poftquam nium eorum : & ficut qui per somnium fitit, &
fuerit expergefactus , laffus adhuc fitit , & ani-. bibit, cùm furrexerit, adhuc sitiet,& anima ejus
ma ejus vacua eft : fic erit multitudo omnium fruftra fperavit : sic erunt divitiæ omnium gen-
gentium, quæ dimicaverunt contra montem Sion. tium, quæ militaverunt contra montem Sion.

9. Obstupescite, & admiramini , fluctuate, &
vacillate : inebriamini , & non à vino : movemi-
ni , & non ab ebrietate.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Græcè non geminatur Ariel ; cæt. veró ur in Lat. Compl. segtevoánswer ; extremò, è oi Jalbortes duTÚY , & qui
sup. Idem Hieron. inf. 245, b. leg. manducare : comedetis affligebant eam, loco & afflixerunt eam, Mr.Alex. Il Cortes,
enim , &c. Gr. pávode parede yap, &c.

#. 8. Edit. Rom. in principio hab. Kai as of the
**. 2. 3. Consonat Græc.

uwvw tivortes, É' Dorres, , Et ficut qui in fomno bibune
$.4. Eadem rursus in Gr. nifi quòd loco & erit ficut & comedunt ; fubinde deleta voce eorum , poft fomnium ,
loquentium, est, Cortau cas o purgatis at in mi. fic pergit : και όν τρόπον αυσνιάζεται ο διψών, ως ο πί-
Alex. ac edd. Ald. & Compl. ng asal, &c.

var, Zarasas, et dolą , &c. ut in textu Lat. Similia
7.5. Græcè xuốs, lanugo , pro favilla; extremòque ter Hieron. in Amos 4. col. 1398. c. Jicut fomniat qui fin
xa7ad urasevórtwr C, opprimentium te , loco eorum qui te tit, quafi bibar, 65 cùm surrexerit, adhuc fitit, anima au-
opprefferunt ; at in Gompl. Carfértwr o$; cær, ut in Lat. fup. sem ejus fruftra fperavit ; dein vero ita : fic erunt omnes

7. 6. Itidem Græcè, præter duo, ws soyen, quas pun&tus gentes , quæ pugnant contra Jerusalem. Ml. Alex. ac ed. vel pun&um , pro in puncto ; & peeguéri, ruens , pro valida. Compl. ita ferunt initio : Kai Cortal as oi ÜAYCO

ř.7. Eadem exhibet Gr. edit. Rom. præter feqq. - paulóque poft, AUTær to incaric ; & inf. o del cor my the Analójfuos xal'.iarys ruxtos, fomnians per fomnos noétis, ww, quæ textui favent; extremò etiam Mr. Alex. Whab, loco videntis fomnium noété ; in MS. Alex. cuvanizzócifras Hi 'léprcanjiq Ti to őogs Eiớr. Ambros, I. de Jos, c. inovoro subinde in Rom. pro qui pugnaverunt, vel ut inf, 6. n. 30. col. 495. b. ait : Et Efaias dicit ita efle bujulmilienverunt , fic ,,ol sextevólfos

, at in Ms. Alex. ac ed. modi bomines', qui in boc faculo dele&tantur fecundis rebus Tom. 71.

Bbbb

Ibid, 244

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »