Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Une contra Jericho & aquas ejus ab oriente:

JOSUE. Cap

' NOVA. 38. Delcan, & Masepħa, & Jeahel,

49. & Danna, & Cariathfenna, hæc eft Dabir:

so. Anab, & Iftemo, & Anim,
39. Lachis, & Bascatli , & Eglon,
40. Chebbon, & Leheman, & Cethlis,

si, Gosen, & Olon, & Gilo. civitates undecim, &
41. & Gideroth, & Bethdagon, & Naama, & villæ earum.
Maceda : civitates fedecim, & villæ earum,

52. Arab, & Ruma, & Eraan,
42. Labana, & Ether, & Afan,

53. & Janum, & Beththaphua, & Apheca, 43. Jephtha, & Esna, & Nelib,

54: Athmatha, & Cariatharbe, hæc est Hebron,

& Sior : civitates novem , 44. & Ceila, & Achzib, & Maresa: clyitates no

& villæ earum. vem, & villæ earum.

55. Maon, & Carmel, & Ziph, & Jota,
45. Accaron cum vicis & villulis suis.

56. Jezrael, & Jucadam, & Zanoe,
46. Ab Accaron usque ad mare : omnia quæ ver 57. Accain, Gabaa, & Thamna : civitates decem,
gunt ad Azotum & viculos ejus.

& villæ earum.
47. Ažotuś cum vicis & villulis suis. Gaza cum 58Halhul,& Beffur, & Gedor,
vicis & villulis fuis , usque ad torrentem Ægypti, & 59. Marech, & Bethanoth, & Eltecon : civitates
mare magnum terminus ejus.

sex, & villæ earum.
48. Et in monte : Samir, & Jether, & Socoth,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Mich. 60. Thæco, & Ephratha , hæc est|Bethleem, 60. Cariathbaal, hæc eft Cariathiarim urbs
5.1.3. 1532... & Phagor, & Ætham, & Culon, & Tami, & filvarum, & Arebba : civitates duæ, & villæ ea-

Soris, & Caræm, & Gallim, & Bæther , & Ma- rum.
nocho: civitates undecim, & viculi earum.....

VU IGATA NOV A.
61, In deferto Betharaba, Meddin, & Sachacha, 63. Jebusæum autem habitatorem Jerusalem non
62. & Nebsan, & civitas salis, & Engaddi : ci- potuerunt filii Juda delere : habitavitque Jebufæus
vitates fex, & villæ earum.

cum filiis Juda in Jerusalem ufque in præsentem diem.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#.60. Hieron. ibid. Legimus , inquit , juxta LXX. absunt à Vulg. in Græco autem pro Ærham , nunc legi-
duntaxat Interpretes , in Jesu Nave , ubi tribus Juda ur rur, Aitar, seu ut in Mf, Alex, ac edit. Ald. Airán is
bes oppida defcribuntur , inter cætera etiam boc fcriptum: fubinde pro Tami, Tatag, in Mr. Alex. Tatauí: item
Thaço, & Ephratha , &c. ut sup. quod nec in Hebraico, pro Soris, Owlus, in Mf. Alex. ac edit. Ald. Zwpús; dein
nec apud alium invenitur Interpretem : & five de veteribus pro Gallim, ranske , & pro Bather , Júp, in Mr. Alex.
libris erafum fit malitia Judæorum , ne Christus de tribu Γαλίμ και Βαιθήρ , in edit. Αld. Γαλέμ και Βηθήρ; extremό
Juda orius videretur , five à LXX. additum , nequaquam pro viculi, nüpeld, vici.
liquidò cognofcentes , certum quid novimus. Et verò hæc

CA P. U T X V I.

VULGATA NOVA.
Ecidit quoque fors filiorum Joseph, ab Jorda- verò aquilonem respicit, & circuit terminos contra

orientem in Thanathfelo, & pertranfit ab oriente Ja-
folitudo quæ afcendit de Jericho ad montem Bethel :

2. & egreditur de Bethel Luza : tranfitque termi 7. {descenditque de Janoe in Ataroth & Naa-
num Archi, Atharoth:

ratha : & pervenit in Jericho, egrediturque ad Jor-
3. & defcendit ad occidentem juxta terminum danem. .
Jephleti, usque ad terminos Beth horon inferioris , & 8. De Taphua pertranfit contra mare in vallem
Gazer : finiunturque regiones ejus mari magno:

arundineti, suntque egressus ejus in mare falsiflimum:
4. possederuntque filii Joseph Manaffes & Ephraim. hæc est poffeffio tribus filiorum Ephraim per familias

si Et factus est terminus filiorum Ephraim per co suas.
gnationes fuas : & possessio eorum contra orientem 9. Urbesque separatæ funt filiis Ephraim in medio
Ataroth Addar usque Bech horon superiorem. poffeffionis filiorum Manaffe, & villæ earum.
6. Egrediunturque confinia in mare: Machmethath
VERSIÓ ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. quæft. 19. in 10. Et non perdidit Ephræm Chananæum, 10. Et non interfecerunt filii Ephraim Cha-
Jof. i. 3. 587.f. qui habitabat in Gazer : & habitabat Chananæus nanæum, qui habitabat in Gazer : habitavitque

in Ephræm usque in diem istum , donec ascen- Chananæus in medio Ephraim usque in diem hanc
dit Pharao rex Ægypti , & cepit civitatem , & tributarius.
incendit eam in igni ; & Chananæos, & Phere-
zxos , & qui habitabant in Gazer transpunxit : &
dedit eam Pharao in dotem filiæ suæ.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 10. Cuncta conveniunt cum Græco, præter hoc, turgue furura majora , & maximè necesaria ? Proinde potiùs
& cepit civitatem , pro quo x erabsr avtür, cepit eam: exiftimandum eft LXX. Interpretes , qui auctoritate prophea
Mís, tamen Alex. & Oxon. ac edit. Ald. ferunt 7hv Tów, tica ex ipfa mirabili confenfione interpretati effe perhibentur ,
ut & Orig. Interp. Item infra, Græc. Vat. habet ilsrévtu- bac addidiffe , non tanquam furura pranuntiantes ; fed quia
cav, transpunxerunt ; Alex. verò & Ox. Sexév?uce, trans illo tempore ipfi erant , quo falta effe meminerant, in li-
fixit, cum ed. Ald. Interp. Orig. trucidavit, Non præter- bris Regnorum legerant: etenim Regum temporibus fa&um eft.
mittenda eriam quæ addic Auguft

. Quod de Pharaone' re. Quod ideo credibilius nobis vifum eft , quoniam infpexi-
ge dillum eft , miror fi propheticè dictum intelligere debemus mus interpretationem quæ eft ex Hebræo, & hoc ibi non in-
chm hæc historia illis temporibus confcripta credatur , quibus venimus , ficut nec illud quod di&tum eft de Jericho, Vide
erant gesta illa recentia. Quid autem magnum eligi potuit fup. c. 6. 7. 26.
quod propbeticè diceretur , cùm præterita narrentur, toreare

noe :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

С А Р от x X V I I.

VULGATA N O V A.
Ecidit autem sors tribui Manasse : (ipfe enim 7. Fuitque terminus Manasse ab Aser, Machme-
est

thath quæ respicit Sichem : & egreditur ad dextram
to Manasse patri Galaad, qui fuit vir pugnator, ha- juxta habitatores fontis Taphuæ.
buitque poffeffionem Galaad & Basan:

8. Etenim in forte Manafle ceciderat terra Ta.
Num.

2. & reliquis filiorum Manasse juxta familias suas, phuæ, quæ est juxta terminos Manasse filiorum 26.30. filiis Abiezer , & filiis Helec, & filiis Esriel, & filiis Ephraim.

Sechem, & filiis Hepher, & filiis Semida: isti sunt fi 9. Descenditque terminus yallis arundineti in me-,

lü Manaffe filii Joseph, mares, per cognationes suas. ridiem torrentis civitatum Ephraim, quæ in medio
Num. 3. Salphaad verò filio Hepher filii Galaad filii funt urbium Manasse : terminus Manasse ab aquilo-
27. 1. & Machir filii Manalle, non erant filii, sed solæ filiæ: ne torrentis, & exitus ejus pergit ad mare:
36. II.

quarum ista sunt nomina, Maala & Noa & Hegla 10. ita ut poffeflio Ephraim fit ab auftro, & ab
& Melcha & Thersa.

aquilone Manasse, & utramque claudat mare, &
4. Veneruntque in conspectu Eleazari sacerdotis, conjungantur sibi in tribu Aser ab aquilone, & in
& Josue filii Nun, & principum, dicentes : Dominus tribu Islachar ab oriente.
præcepit per manum Moysi, ut daretur nobis pofsef 11. Fuitque hæreditas Manasse in Islachar & in
fio in medio fratrum noftrorum. Deditque eis juxta Aser, Bethsan & viculi ejus, & Jeblaam cum vi-
imperium Domini posseffionem in medio fratrum patris culis fuis, & habitatores Dor cum oppidis suis, ha-
earum.

bitatores quoque Endor cum viculis suis : fimiliter-
5. Et ceciderunt funiculi Manaffe , decem, absque que habitatores Thenac cum viculis fuis, & habi-
terra Galaad & Balan trans Jordanem.

tatores Mageddo cum viculis suis, & tertia pars ur-
6. Filiæ enim Manalle possederunt hæreditatem in bis Nopheth.
medio filiorum ejus. Terra autem Galaad cecidit in 12. Nec potuerunt filii Manasse has civitates sub-
sortem filiorum Manasse qui reliqui erant,

vertere, fed cæpit Chananæus habitare in terra fua.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 1 3. Poftquam autem convaluerunt filii Ifraël, 13. Et factum est poftquam invaluerunt filii Aug. quaff. 3o. in subjecerunt Chananæos, & fecerunt sibi tributa- Ifraél & fecerunt Chananæos obaudientes, ex-Job.t. 3.594. do rios, nec interfecerunt eos.

terminio autem eos non exterminaverunt.

VULGATA
14. Locutique sunt filii Joseph ad Josue, & dixe 15. Ad quos Josue ait : Si populus multus es,
runt: Quare dedisti mihi poffeffionem fortis & funi- ascende in silvam , & fuccide tibi fpatia in terra Phe-
culi unius , cùm fim tantæ multitudinis, & benedixe- rezæi & Raphaim : quia angufta eft tibi pofleffio mon-
rit mihi Dominus ?

tis Ephraim.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 16. Cui responderunt filii Joseph : Non pote

16. Et dixerunt filii Joseph : Non fufficit no- Aug. Locut, 18.fi
rimus ad montana confcendere, cùm ferreis cur- bis mons,& equus electus, & ferrum Chananæo, 3. 372.6.
ribus utantur Chananæi, qui habitant in terra qui habitat in Bæthsan.....
campeftri, in qua fite sunt Bethsan cum viculis
suis, & Jezrael mediam poflidens vallem.

VULGATA N O V A.
17. Dixitque Josue ad domum Joseph, Ephraim atque purgabis ad habitandum spatia: & poteris ul-
& Manalle : Populus multus es,

& magnæ fortitudi-
tra procedere cùm fubverteris Chananæum , quem

di-
nis, non habebis sortem unam,

cis ferreos habere currus, & effe fortiflimum,
18. fed tranfibis ad montem, & fuccides tibi,

NOTÆ AD VERSIONE M ANTIQUA M.
$.13. Ita in Græco, nisi quòd additur , post fac- epxsi , fufficit, al. quidam dipxbed; exinde constanter ,
tum eft, & pro exterminio , habetur i Scarlpūtal , extermi xatovali" en dutã e Baiboev, pro qui habitat in , &c. in
nando; at in Mr. Alex. Onlpstod, in edit. Ald. ordfeuOS, Mr. Alex, deeft er ut. Mox Aug. ibid. Equum electum
in Compl. EcarOpevod : Interp. Orig. exterminatione au dixit, pro equis ele&tis, quod ufitatum in noftro fermone non
tem non exterminaverunt eos. Vide August. ibid. & infra , eft : unde nonnulli Latini Interpretes noluerunt equum inter-
Judic. I. 28.

prerari , fed equitatum : fic autem di&tum eft, equus ele&tus ,
*.16. A Gr:Vat. abest hoc , filii Joseph ; loco verò fuffi- pro equis, ficut in noftra confuetudine dicitur , miles , pro
cit, habetur apéixel, placet , sed ad marg.cod. legicur d’pxó- militibus.
08, fufficiet , MI. Oxon. & Syr. cum Interp. Origen. hab.

ten

N O V A.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT XV II I.
VULGATA

NO VA
Ongregatique sunt omnes filii Ifraël in Silo, mirtam eos, & pergant atque circumeant terram, &

1.

&

[ocr errors]

fuit eis terra subjecta.

tudinis : referantque ad me quod defcripserint,
2. Remanserant autem filiorum Ifraël septem tri 5. Dividite vobis terram in feptem partes : Judas
bus, quæ necdum acceperant poffeffiones fuas. fit in terminis fuis ab australi plaga, & domus Joseph

3. Ad quos Josue ait: Usquequo marcetis ignavia, ab aquilone :
& non intratis ad poffidendam terram, quam Do 6. mediam inter hos terram in septem partes def-
minus Deus patrum veftrorum dedit vobis ?

cribite: & huc venietis ad me, ut coram Domino Deo
4. Eligite de fingulis tribubus ternos viros, ut veftro mittam vobis hîc fortem :
Tom. I.

Ggg ij

VULGATA N O V A. 7. quia non est inter vos pars Levitarum, fed fa 16. Descenditque in partem montis, qui respicit cerdotium Domini est eorum hæreditas. Gad autem vallem filiorum Ennom : & eft contra septentriona& Ruben, & dimidia tribus Manaffe, jam accepe- lem plagam in extrema parte vallis Raphaim. Defrant poffeffiones suas trans Jordanem ad orientalem cenditque in Geennom (id est, vallem Ennom ) juxta plagam : quas dedit eis Moyfes famulus Domini. latus Jebusæi ad austrum : & pervenit ad fontem

8. Cùmque surrexiffent viri , ut pergerent ad descri- Rogel, bendam terram, præcepit eis Josue, dicens : Circuite 17. tranfiens ad aquilonem, & egrediens ad Enterram, & describite eam, ac revertimini ad me : ut semes, id est , fontem folis : hîc coram Domino, in Silo, mittam vobis fortem. 18. & pertranfit usque ad tumulos , qui funt è re.

9. Itaque perrexerunt : & luftrantes eam, in fep- gione ascensus Adommim : descenditque ad Abentem partes diviserunt, fcribentes in volumine. Re- boen, id est, lapidem Boen filii Ruben : & pertranverlique sunt ad Josue in castra Silo.

fit ex latere aquilonis ad campestria : descenditque 10. Qui milit sortes coram Domino in Silo, divi- in planitiem, fitque terram filiis Israël in septem partes.

19. & prætergreditur contra aquilonem Beth ha11. Et ascendit fors prima filiorum Benjamin per gla: funtque exitus ejus contra linguam maris falliffifamilias fuas, ut pofliderent terram inter filios Juda & mi ab aquilone in fine Jordanis ad australem plagam :

20. qui est terminus illius ab oriente : hæc est pof12. Fuitque terminus eorum contra aquilonem à feffio filiorum Benjamin per terminos suos in circuitu, Jordane : pergens juxta latus Jericho feptentrionalis & familias suas. plagæ , & inde contra occidentem ad montana çon 21. Fueruntque civitates ejus, Jericho , & Beth scendens, & perveniens ad solitudinem Bethaven, hagla, & vallis Casis,

13. atque pertransiens juxta Luzam ad meridiem, 22. Beth Araba , & Samaraim, & Bethel,
ipsa est Bethel : descenditque in Ataroth addar, in 23. & Avim, & Aphara, & Ophera,
montem qui est ad meridiem Beth horon inferioris : 24. villa Emona, & Ophni, & Gabee : civitates

14. & inclinatur circuiens contra mare ad meri- duodecim, & villæ earum.
diem montis qui respicit Beth horon contra africum : 25. Gabaon, & Rama, & Beroth,
funtque exitus ejus in Cariath baal, quæ vocatur & 26. & Mefphe, & Caphara , & Amosa,
Cariathiarim , urbem filiorum Juda : hæc est plaga 27. & Recem, Jarephel , & Tharela,
contra mare, ad occidentem,

28. & Sela, Eleph, & Jebus, quæ est Jerusalem, 15. A meridie autem ex parte Cariathiarim egre- Gabaath & Cariath : civitates quatuordecim , & vilditur terminus contra mare, & pervenit usque ad læ earum. Hæc est possessio filiorum Benjamin juxta fontem aquarum Nephtoa.

familias fuas.

filios Joseph.

Gen, 28. 19.

"E

CAPUT X I X.

VULGATA NO V A.
T egressa est fors secunda filiorum Simeon per cognationes fuas, urbes & viculi earum.

per cognationes suas : fuitque hæreditas 17. Issachar egreffa est sors quarta per cognatio2. eorum in medio poffeffionis filiorum Juda : Ber

nes fuas : sabee, & Sabee, & Molada,

18. fuitque ejus hæreditas, Jezrael, & Casaloth, 3. & Hasersual, Bala , & Asem,

& Sunem, 4. & Eltholad, Bethul, & Harma,

19. & Hapharaim, & Seon, & Anaharath, 5. & Siceleg , & Bethmarchaboth, & Hafersusa, 20. & Rabboth, & Celion, Abes,

6. & Bethlebaoth, & Sarohen: civitates tredecim, 21. & Rameth, & Engannim, & Enhadda, & & villæ earum.

Bethpheses. 7. Ain, & Remmon, & Athar', & Asan: civitates 22. Et pervenit terminus ejus usque Thabor, & quatuor, & villæ earum :

Schefima, & Bethfames : eruntque exitus ejus Jorda8. omnes viculi per circuitum urbium iftarum uf nis : civitates fedecim, & villæ earum. que ad Baalath Beer Ramath contra australem pla 23. Hæc eft poffeffio filiorum Issachar per cognagam. Hæc est hæreditas filiorum Simeon juxta cogna

tiones suas, urbes & viculi earum. tiones suas,

24. Ceciditque sors quinta tribui filiorum Aser per 9. in possessione & funiculo filiorum Juda : quia cognationes suas : major erat : & idcirco filii Simeon poffederunt in 25. fuitque terminus eorum Halcath, & Chali, & medio hæreditatis eorum.

Beten, & Axaph, 10 Ceciditque fors tertia filiorum Zabulon per 26. & Elmelech, & Amaad, & Messal : & pervecognationes suas : & factus est terminus poffeffionis nit usque ad Carmelum maris, & Sihor, & Labanath. eorum usque Sarid.

27. Ac revertitur contra orientem Bethdagon : 11. Ascenditque de mari & Merala, & perve- & pertransit usque Zabulon, & vallem Jephthael connit in Debbaseth, usque ad torrentem qui est contra tra aquilonem , in Bethemec, & Nehiel. EgrediturJeconam.

que ad lævam Cabul, 12. Et revertitur de Sared contra orientem in fi 28. & Abran, & Rohob, & Hamon, & Cana, nes Cefeleththabor : & egreditur ad Dabereth, af- usque ad Sidonem magnam : cenditque contra Japhie.

29. revertiturque in Horma usque ad civitatem 13. Et inde pertransit ufque ad orientalem plagam munitissimam Tyrum, & usque Hora : eruntque exiGethhepher & Thacalin : & egreditur in Remmon, tus ejus in mare de funiculo Achziba : Amtlar, & Noa,

3o. & Amma, & Aphec, & Rohob : civitates vi14. Et circuit ad aquilonem Hanathon : suntque gintiduæ, & villæ earum. egreflus ejus, vallis Jephtahel,

31. Hæc est poffeffio filiorum Afer per cognatiois. & Cateth, & Naalol, & Semeron , & Jedala, nes suas, urbesque & viculi earum. & Bethlehem : civitates duodecim , & villæ earum. 32. Filiorum Nephthali fexta fors cecidit per fa

16. Hæc est hæreditas tribus filiorum Zabulon milias fuas :

mon :

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
33. & cæpit terminus de Heleph, & Elon, in 33..... & facti sunt exitus illorum Jordanis :

Aug. Locut, 19.1.
Saananim, & Adami, quæ est Neceb, & Jeb-

3. 372.f.
nael, usque Lecum : & egreffus eorum usque ad
Jordanem :

34. revertiturque terminus contra occidentem 34. & revertentur fines ad mare.....
in Azanotthabor , atque inde egreditur in Hucu-
ca, & pertransit in Zabulon contra meridiem, 80
in Aser contra occidentem , & in Juda ad Jorda-
nem contra ortum folis :

VULGATA

N O V A.
35. civitates munitiffimæ , Assedim, Ser , & sa est sors septima :
Emath , & Reccath, & Cenereth,

41. & fuit terminus poffeffionis ejus Sara, & EL,
36. & Edema, & Arama, Afor,

thaol, & Hirsemes, id eft, civitas folis.
37. & Cedes, & Edrai, Enhasor,

42. Selebin, & Ajalon, & Jethela,
38. & Jeron, & Magdalel , Horem , & Bethanath, 43. Elon, & Themna, & Acron,
& Bethfames : civitates decem & novem, & villä 44. Elthece, Gebbethon, & Balaath ,
earum.

45. & Jud, & Bane, & Barach, & Gethrem-
39. Hæc est possessio tribus filiorum Nephthali
per cognationes suas, urbes & viculi earum.

46. & Mejarcon, & Arecon; cum termino qui res-
40. Tribui filiorum Dan per familias suas egres- picit Joppen,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
47. & ipso fine concluditur. Ascenderuntque 47..... & Amorrhæus permanfit ut habitaret Aug.quaß. 20.in
filii Dan, & pugnaverunt contra Lesem, cepe- in Elom, & in Salamin : & gravata est manus Tofino 3. 588.6.
runtque eam : & percufserunt eam in ore gla Ephræm fuper eos , & fa&ti funt illis tributarii,
dii, & possederunt , & habitaverunt in ea, vo-
cantes nomen ejus Lesem Dan, ex nomine Dan
patris fui.

VULGATA NOVA. 48. Hæc est possessio 48..... Vide Not.

tulavit, Thamnath Saraa in monte Ephraim : & ætribus filiorum Dan, per

dificavit civitatem , habitavitque in ea. cognationes fuas, urbes & viculi earum.

51. Hæ funt poffeffiones, quas forte diviserunt 49. Cùmque complesset forte dividere terram fin Eleazar sacerdos, & Josue filius Nun, & principes fagulis per tribus suas, dederunt filii Ifraël pofleflio- miliarum ac tribuum filiorum Ifraël, in Silo , coram nem Jofue filio Nun in inedio sui,

Domino ad oftium tabernaculi testimonii, partitique
50. juxta præceptum Domini, urbem quam pof- funt terram.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
**. 33. 34. August. ibid. Non dixit , reversi sunt, aut W.48. Huic respondent quæ dicit Auguft. Quæst. 22.
faltem revertuntur , ficut folet de finibus dici, fed reverten 10. 3. 591. b. scilicer : De tribu Dan scriptum fuperiùs ,
tur, tanquam adbuc futurum fit, cum preteritorum fit ifta quod eos hoftes eorum non permiferint descendere in vallem ,
narratio. In Græco, f7i5pétá zde öeld, & fup. fic, auts & prævaluerint eis in montibus. Græcè : Kai xx ? Et Barwar
'Ioptárns, in Ms. verò Alex. ac in editt. Ald. & Compl. οι υιοί. Δαν τον 'Αμορραϊoν τον θλίβοντα αυτες εν τω ορει:
αυτών. .

και εκ είων αυτές οι 'Αμορραίοι καλαβηναι εις την κοιλάδα
^. 47. Ita de Græco ad verbum : absunt autem hæc à hæc leguntur in Græco ante veríum 47. desunt verò in
Vulgata.

edit. Compl. Vide inf. Judic. 1. 34.

CAPUT X X.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.
" E Tu doculis cft Douninus ad Jofue, dicens : Lo- ftabit ante portam civitatis & loquetur fenioribus

se innocentem
Num.

2. Separate urbes fugitivorum, de quibus locutus fuscipient eum, & dabunt ei locum ad habitandum. 35. 10. fum ad vos per manum Moyfi ;

s. Cùmque ultor sanguinis eum fuerit persecutus,
Deut. 3. ut confugiat ad eas quicunque animam per non tradent in manus ejus : quia ignorans percussit
19.2.

cusserit nescius : & possit evadere iram proximi, qui proximum ejus, nec ante biduum, triduumve, ejus
ultor est sanguinis :

probatur inimicus.
4.
cùm ad unam harum confugerit civitatum ,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Er habitabit in civitate illa, donec (tet ante 6..... quia usque ad illud tempus erit in civitate Ambr. de fug. faca
judicium caufam reddens fa&i fui , & moriatur refugii homicida ille , donec moriatur facerdos 6. 2.60 1.422.6.
facerdos magnus, qui fuerit in illo tempore: tunc magnus.....
revertetur homicida, & ingredietur civitatem &
domum suain de qua fugerat.

VULGATA
7. Decreveruntque Cedes in Galilæa montis Neph- ipsa est Hebron, in monte Juda.
thali, & Sichem in monte Ephraim, & Cariatharbe, 8. Et trans Jordanem contra orientalem plagam

NOTA AD VERSION EM ANTIQUA M.
*.6. In Græco fic: Kai cerc vuivai róneis quyad eum à perfequente fanguinem , ufquedum conftiterit coram fynagoga
τήeιον, και εκ αποθανείται ο φονευτης υπο τε αγχισεύοντας το in judicium. At plura hîc adduntur in Mr. Alex. inter
αίμα , έως αν καταση εναντίον της συναγωγής εις κρίσιν. Ε: que hac leguntur: Και κατοικήσ4 ώ τη πόλει εκείνη, έως της
erunt vobis civitates refugium , S non morietur homicida κατα πρόσωποι της συναγωγής εις κρίσιν , έως αποθάνη ο τε-

N O V A.

VULGATA N O V A.
Deut. 4. 43. Jericho, ftatuerunt Bosor , quæ fita eft in campestri de tribu Gad, & Gaulon in Bafan de tribu Manasse:

solitudine, de tribu Ruben, & Ramoth in Galaad
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 20.1. 9...... refugere illuc qui percusserit animam no 9. Hæ civitates constitutæ sunt cunctis filiis If-
3. 372.8.

raël, & advenis qui habitabant inter eos : ut fugeret ad eas qui animam nescius percußiffet, & non moreretur in manu proximi, effusum sanguinem vindicare cupientis, donec ftaret ante populum

expositurus caufam suam, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. p!us ó kiévas, &c. Eadem pariter admittit Mr. Oxon. cum .9. In Græco, Karapureiv fxsi morti naleve texto Ald. edit. & Compl. paucis mutatis , vel omissis. Vide oxycios, ac in Mf. Oxon. Tárta raíza, omnem percutiena, Lamb. Boz.

tem animam non sponte.

lens.....

C Α Ρ U Τ Χ Χ Ι.

VULGATA NO V A.
Ccesseruntque principes familiarum Levi ad & ad duces cognationum per singulas tribus filiorum
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut, 21.1. 2..... Mandavit Dominus in manu Moysi..... 2. locutique funt ad eos in Silo terræ Cha-
3. 372.8.

naan, atque dixerunt : Dominus præcepit per Numi manum Moysi, ut darentur nobis urbes ad habi- 35.2.

tandum, & fuburbana earum ad alenda jumenta,

VULGATA N O V A. 3. Dederuntque filii Ifraël de possessionibus suis vitici generis, hæc est data poffeffio. juxta imperium Domini , civitates & fuburbana ea 21. De tribu Ephraim urbes confugii , Sichem rum,

cum fuburbanis fuis in monte Ephraim, & Gazer , 4. Egressaque est sors in familiam Caath filiorum 22. & Cibfaim , & Beth horon, cum suburbanis Aaron facerdotis, de tribubus Juda, & Simeon, & fuis, civitates quatuor. Benjamin, civitates tredecim :

23. De tribu quoque Dan, Eltheco, & Gabathon, 5. & reliquis filiorum Caath, id eft, Levitis qui 14. & Ajalon, & Gethremmon, cum suburbanis superfuerant, de tribubus Ephraim, & Dan, & di- fuis, civitates quatuor. midia tribu Manaffe, civitates decem.

25. Porro de dimidia tribu Manaffe, Thanach, & 6. Porro filiis Gerfon egrefla est fors , ut accipe- Gethremmon, cum suburbanis fuis , civitates duæ. rent de tribubus Ill'achar, & Aser, & Nephthali, di 26. Omnes civitates decem, & suburbana earum, midiaque tribu Manafle in Balan, civitates numero datæ funt filiis Caath inferioris gradus. tredecim.

27. Filiis quoque Gerson Levitici generis dedit 7. Et filiis Merari per cognationes fuas, de tri de dimidia tribu Manasse confugii civitates, Gaulon in bubus Ruben, & Gad, & Zabulon, urbes duodecim. Balan, & Bosram , cum suburbanis fuis, civitates duas.

Dederuntque filii Ifraël Levitis civitates & fub 28. Porro de tribu Issachar, Cesion, & Dabereth, urbana earum, ficut præcepit Dominus per manum 29. & Jaramoch, & Engannim, cum suburbanis Moyli, singulis sorte tribuentes.

fuis, civitates quatuor.
9. De tribubus filiorum Juda, & Simeon, dedit Jo 30. De tribu autem Aser, Masal, & Abdon,
1. Par. 6.2. sue civitates : quarum ista sunt nomina ,

31. & Helcath, & Rohob, cum suburbanis fuis , 10. filiis Aaron per familias Caath Levitici gene

civitates quatuor. ris (prima enim sors illis egressa est)

32. De tribu quoque Nephthali civitates confugii, 11. Cariatharbe patris Enac, quæ vocatur He Cedes in Galilæa, & Hammoth Dor, & Carthan, cum bron, in monte Juda , & suburbana ejus per circui- suburbanis suis, civitates tres.

33. Omnes urbes familiarum Gerson, tredecim, Sup. 14. 14.

12. Agros verò & villas ejus, dederat Caleb fi cum suburbanis fuis. lio Jephone ad poslidendum.

34. Filiis autem Merari Levitis inferioris gradus 13. Dedit ergo filiis Aaron sacerdotis Hebron per familias suas data est de tribu Zabulon, Jecnam, confugii civitatem, ac suburbana ejus : & Lobnam & Cartha, cum suburbanis fuis :

35. & Damna, & Naalol, civitates quatuor cum 14. & Jether, & Eftemo,

suburbanis fuis. is. & Holon, & Dabir,

36. De tribu Ruben ultra Jordanem contra Jeri16. & Ain, & Jeta, & Bethsames, cum subur- cho civitates refugii, Bosor in folitudine , Misor , & banis fuis : civitates novem, de tribubus, ut dictum Jaser , & Jethson, & Mephaath, civitates quatuor cum est, duabus.

suburbanis suis. 17. De tribu autem filiorum Benjamin, Gabaon, 37. De tribu Gad civitates confugü, Ramoth in & Gabae,

Galaad, & Manaim , & Hesebon , & Jafer , civita18. & Anathoth, & Almon, cum suburbanis suis: tes quatuor cum suburbanis fuis. civitates quatuor.

38. Omnes urbes filiorum Merari per familias & 19. Omnes fimul civitates filiorum Aaron sacer- cognationes fuas, duodecim. dotis, tredecim, cum suburbanis fuis.

39. Itaque civitates univerfæ Levitarum in medio 20. Reliquis verò per familias filiorum Caath Le- posleßionis filiorum Ifraël fuerunt quadraginta octe

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM . 7.2. Ita Græcè : Locutio familiarissima Scripturis , inquit Aug, ibid.

[ocr errors]

tum.

« ZurückWeiter »