Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Judith 1. 13. 21.

VULGATA HOD.

Alleluia. (Judith 13.21.)

CV.

HEBR.

Quia recordatus eft verbi fancti fui cum Abraham fervo fuo.

.42. Vulgatæ refpondet Aug. in hunc Pf. cum Profp. Caffiod. verò cum Pfalt. Rom. Corb. & Mozar. leg. quod locutus eft ad Abraham, &c. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 658. c. ait: In Græco legiffe vos dicitis, öv Mié Je70, id eft, quod difpofuit; ita enim & in Hebræo, & apud LXX. babetur Interpr. έμνήθη τῷ λόγω 78 ἁγίῳ αὐτῷ, τῷ πρὸς Αβραμ Tov donor dute. Ergo quod in Græco dicitur, réJero, in boc loco & fuperfluum eft, & radendum. In Gr. hod. T8 avís

~

Eccli. 2. Quis loquetur potentias Do43-35. mini: auditas faciet omnes laudes ejus ?

3. Beati, qui cuftodiunt judicium, & faciunt juftitiam in omni tempore.

4. Memento noftri Domine in beneplacito populi tui: vifita nos

in falutari tuo:

[ocr errors]

5. Ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad lætandum in lætitia gentis tuæ : ut lauderis cum hæreditate tua.

Et eduxit populum fuum in latitia: in laude electos fuos.

Et dedit eis terras gentium, & laborem tribuum poffederunt:

Ut cuftodirent ceremonias ejus, &leges ejus fervarent. Alleluia.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
durÿ, TỸ πpòs ‘Abp.

HEBR.
Alleluia. CVI.

1.

Conf
Onfitemini Domino quo- Confitemini Domino quoniam bo-

niam bonus quoniam in
fæculum mifericordia ejus.

nus: quoniam in aternum ricordia ejus.

[blocks in formation]

* Auguft. commentar. in hunc Pf. ait: Pfalmus centefi-
mus quintus etiam ipfe prænotatur Halleluia; hoc dupli-
citer fed quidam dicunt unum Halleluia pertinere ad finem
Pfalmi fuperioris, alterum ad hujus principium. Et hoc af-
ferunt, quòd omnes Halleluiatici Pfalmi babeant in fine Halle-
luia, non omnes in capite : unde quicunque Pfalmus non habet
in fine Halleluia, nec in capite volunt eum habere ; quod autem
in ejus capite videtur effe, ad finem fuperioris pertinere. Sed
nos, quoufque nobis aliquibus certis documentis id verum
effe perfuadeant, multorum confuetudinem fequimur, qui,
ubicunque legunt Halleluia, eidem Pfalmo attribuunt, in
cujus hoc capite inveniunt. Pauciffimi enim codices funt,
(quod quidem in nullo Græcorum reperi, quos infpicere po-
tui,) qui habeant Halleluia in fine centefimi & quinquage-
fimi Pfalmi..... Sed neque hoc poffet prafcribere confuetudini,
etiamfi omnes codices id haberent: fieri enim potuit ut aliqua
ratione landationis Dei totus Pfalmorum liber..... poft om-
nia que cantata funt, ultimo Halleluia clauderetur: nec
propter finem centefimi & quinquagefimi Pfalmi necesse esse
video ut omnes Halleluiatici Pfalmi in fine habeant Hal-
leluia. Pfalt. Rom. Fabri hîc præfert duo, Halleluia, Hal-
leluia; Rom. Martian, unum tantùm cum Cassiod, & Gr.
. I. Similiter apud Auguft. Profp. Caffiod. & in
veterib. Pfalt. Hieron. autem ep. ad Sun. & Fret. p. 658.
c. ait: In Græco legiffe vos dicitis quoniam xpusòs, id eft,
fuavis..... In Hebræo ita fcriptum eft, chi tob, quod omnes
woce fimili tranftulerunt quia bonus. Auguft. ubi fup. col.
1192. d. e. Quod habent, inquit, alii codices, quoniam
bonus, alii habent quoniam fuavis. Ita unum verbum Græ-
quod dicitur xpusos, diverfa interpretatio fecuta eft.
Item quod dictum eft, quoniam in fæculum mifericordia
ejus, Græcus habet, sis Tov aiva, quod poteft etiam in æter-
num interpretari. Ita legit Vict. Tun, apud Ambrof. to.
2. col. 602. f.

cum,

Tom. II.

VERSIO ANTIQUA.

42. Quia memor fuit ver- Ex Mf. Saugerti bi fancti fui, quod ad Abraham puerum fuum.

.43. 44. 45. Ita legunt Aug, Profp. & Caffiod. Sic etiam in Pfalt. Rom. & Moz. præter verbum ult. exqui rant; Gr. ExиrúcwC. Loco verò, & labores populorum poffeder. Pfalt. Carnut, hab. cum Corb. & civitates populorum poffed. Græc. conftanter, καὶ πόνες λαῶν ἐκληρονόμηCar. Caffiod. habet Alleluya in fine, cum ed. Compl. Vide Not. feq.

43. Et eduxit populum fuum in exfultatione, & electos fuos in lætitia.

[blocks in formation]

VERSIO ANTIQUA.
* Alleluia. CV.

Onfitemini Domino

Cquoniam bonus: quo

niam in fæculum mifericordia
ejus.

2. Quis loquetur potentias
Domini: auditas faciet omnes
laudes ejus?

3. Beati, qui cuftodiunt judicium, & faciunt juftitiam in omni tempore.

4. Memento noftri Domine in beneplacito populi tui: vifita nos in falute tua:

5. Ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad lætandum in lætitia gentis tuæ : ut lauderis cum hæreditate tua.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 2. Hormifd. PP. epift. 40. Conc. to. 4. 1491. f. Quis loquetur..... aut auditas faciet omnes laudes ejus in omni tempore? Aug. verò, Profp. & Caffiod. ut fup. unà cum vet. Pfalt. & Gr.

. 3. Ita legit Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 194. d. cum Auguft. Profp. & Caffiod. În Pfalt. verò Rom. & Moz. fic, & faciunt juftitias, &c. In Gr.ISITES NIxaisoúrur, &c.

. 4. Pfalt. Rom. vifita nos in falutari tuo. Aug.
Profp. & Caffiod. ut in Vulg. cui etiam Gr. favet,

*.5. Sic in Pfalt. Rom. cui favent Profp. & Caffiod.
Similiter habet Auguft. in eund. Pf. fed addit: Quod hic
pofitum eft, in bonitate, alii codices habent in fuavitate;
ficut illud, quoniam bonus, alii habent quoniam fuavis:
fubinde, ad videndum, id eft, ut videamus, &c. ad læ-
tandum, id eft, ut lætemur, &c. & poft pauca, ad hoc,
ut lauderis, &c. ait : Miror iftum verfum fic interpretatum
in multis effe codicibus, cùm fit una atque eadem in tribus
his verfibus Graca locutio; ut fi hoc reclè dictum eft quod le-
gitur, ut lauderis, &c. poffet rectè dici, ut videas in bo-
nitate..... & læteris in lætitia, &c. toto ipfo fenfu ita con-
texto: Vifita nos in falutari tuo, ut videas in bonitate
electorum tuorum, ut læteris in lætitia gentis tuæ, & lau-
deris cum hæreditate tua. Secundùm hoc autem quod di-
ximus: Vifita nos ut videamus..... & lætemur in lætitia,
confequenter & hic dici debuit, ut laudemur, &c. Porro au-
tem quoniam hæc ambigua videtur locutio, fi verus eft ifte
fenfus, quo maluerunt Interpretes dicere, ut lauderis ; etiam
duo verfus fuperiores ita intelligendi funt, quia, ut dixi, una
eft in his tribus verfibus Græca locutio; ut hoc totum ita dic-
tum accipiamus : Vifita nos.............. ut videas..... ut læteris.....
ut lauderis, &c. Gr. To idei ir T Xρnsóτиl...... To Ev gear.
Gra... Tổ itaneiðai, &c,

~

Dd

Ex Mf. Sangerma

[blocks in formation]

. 6. Similiter habent Auguft. Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr.

>

.7. Ita legit Caffiod. cum Pfalt. Rom. excepto uno mifericordia tua, loco ejus. Itidem in Mozarab. & Corb. præter hoc, in rubro mare. In Mediolan. & Carnut. & apud Profper. in mare rubrum, nequaquam repetito mare ut fup. Præterea Carnut. & Corb. hab. Et exacerbaverunt afcendentes, &c. Auguft. in eund. Pf. Et irritaverunt afcendentes in mari, mare rubrum; cæt. ut in Vulg. tum addit: Codex, quem intuebar, fic habebat; & his quidem duobus verbis ultimis, quod dictum eft mare rubrum, ftella fuerat pranotata, qua fignificantur qua in Hebræo funt, & in Interpretatione LXX. non funt. Plures autem codices, quos infpicere potui, & Graci, & Latini, fic habent: Et irritaverunt, vel quod expreffius de Graco eft, Et amaricaverunt afcendentes in rubro mari. Ita etiam arbitrabantur Sunnia & Fretela παρεπίκραναν verbum è verbo debere tranfferri amaricaverunt, Hieronymo tefte in epift. ad ipfos to. 2.658. c. Item dicebant inveniffe fe in Græco, & non fuerunt memores; fed ait Hieron. conjunctionem &, elle fuperfluam: nec illam etiam retinet Auguft. fupra. Græc. etiam hod. hab. Kai wapewinearar arabaívorles ¿r Ty ipuΘρᾷ θαλάσσῃ.

7. Patres noftri in Ægypto non intellexerunt mirabilia tua: non fuerunt memores multitudinis mifericordiæ tuæ.

Et irritaverunt afcendentes in mare, mare rubrum.

8. Et falvavit eos propter nomen fuum: ut notam faceret po

tentiam fuam.

Exod.

9. Et increpuit mare rubrum, & exficcatum eft : & deduxit eos in 14. 21. abyffis ficut in deferto.

. 8. Plalt. Rom. & Moz, cum Caffiod. Et liberavit eos propter nomen fuum, ut, &c. Corb. Et liberavit eos propt. nom. fuum fanitum. Auguft. verò cum Profp. Et falvavit &c. ut in Vulg. & Gr. Apud Vigil. Taps. 1. cont. Varim. p. 749. a. ut notam faciat potentiam fuam.

cos,

#. 9. Plalt. Rom. Et increpavit mare rubrum, & ficcatum eft: 5 eduxit eos in aquis multis ficut in deferto. Sic etiam in Moz. & ap. Profp. ad hoc ufque, & eduxit. Mediolan. addit, eduxit eos in aquis multis, &c. Corb. Et increpavit rubro mari, 5 ficcatum eft: & deduxit eos in aquis multis ficut, &c. Vigil. Tapf. ubi fup. 749. a. fimiliter: Increpavit rubro mari, & ficcatum eft. Auguft. verò in hunc Pf. Et increpavit mare rub. & exficcatum eft: 5 eduxit eos in abyfis ficut in deferto: fed addit: Abyffos dixit multitudinem aquarum ; nam quidam volentes iftum verficulum totum interpretari, dixerunt : & eduxit eos in aquis multis. Caf

10. Et falvavit eos de manu odientium : & redemit eos de manu inimici,

11. Et operuit aqua tribulantes eos: unus ex eis non remanfit.

12. Et crediderunt verbis ejus : & laudaverunt laudem ejus.

Dedit ergo eis petitionem ipforum, & mifit tenuitatem in ani

mam eorum.

Et zelati funt Mosen in caftris :
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

13. Citò fecerunt, obliti funt operum ejus & non fuftinuerunt confilium ejus.

:

14. Et concupierunt concupif- Exod. centiam in deferto : & tentaverunt 17.2. Deum in inaquofo.

Exod. 14.27.

15. Et dedit eis petitionem ip- Num. forum : & mifit faturitatem in ani- 11.31.

mas eorum.

16. Et irritaverunt Moyfen in

fiod. quoque hab. Et increpavit mare........... & deduxit eos in
aquis multis ficut, &c. Græc. Καὶ ἐπετίμησε τῇ ἐρυθρο
θαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη· καὶ ωδήγησεν αὐτὸς ἐν αβύσσῳ ὡς
púμ.

. 10. Sic eft in Pfalt. Rom. Corb. Moz. & ap. Caffiod. August. verò ita leg. cum Gr. Et falvavit eos de manu odientium, &c. ut in Vulg. tum addit: Hunc verfum per circuitum quidam interpretati funt, verba minùs Latina vitantes: Et falvos fecit eos de manu eorum qui oderant eos.

. 11. Sic habent Auguft. Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. In Mozarab. decst 1. &, ficut in Gr.

#. 12. Pfalt. Rom, & Moz. cum Caffiod. Et credider. in verbis ejus : 5 cantaverunt laudes ejus. Corb. verò cum Auguft. ut in textu. Addit Auguft. Minùs Latina videtur locutio, quia non ait verbis ejus, vel in verba ejus, fed in verbis ejus; tamen in Scripturis ufitatiffima. Gr. Kal inic Ἴευσαν τοῖς λόγοις αυτῷ· καὶ ᾔνεσαν τὴν αἴνεσιν αυτῷ. Mr. Alex. hab. à Tos nóyors.

. 13. Ita Caffiod. hab. cum Pfalt. Moz. excepto uno citò fecerunt, pro feftinaverunt. In Carn. & Corb. Citò obliti funt operum ejus: non, &c. Ap. Aug. & Profp. omnia ut in Vulg. fed Aug. ait: Alii codices intelligibiliùs habent: Feftinaverunt, obliti funt operum ejus : non fuftinuerunt confilium ejus. In Gr. Ετάχυναν, ἐπελάθοντο τῶν..... &χ ὑπέμειναν

THY, &c.

. 14. Auguft. cum Gr. Vulgate congruit. Caffiod. autem cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. legit: Et concupierunt concupifcentias in deferto : 5 tentaverunt Deum in ficcitate. S. Profper fimiliter hab. concupifcentias; extremò verò, Dominum in inaquofo; Auct. 1. cont. Jud. apud Cypr. p. 499. in loco inaquofo.

. 15. Ita legit Auguft. cum Profpero. Caffiod. hab. petitiones ipforum; sed Mss. 2. petitionem. Pfalt. Rom. cum Moz. petitiones eorum: & mifit, &c. Moz. & immifit. Gr. τὸ αἴτημα αυτῶν· καὶ ἐξαπές φλέ..... εἰς τὴν ψυχὴν, &c. Alex. Ald. & Compl. uxás.

. 16. Ita Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Gr. Auguftinus verò delet 5, ante Aaron, cum Mí, Alex. & Vulg.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Aperta eft terra, & devoravit
Dathan, & operuit fynagogam
Abyram.

Et fuccenfus eft ignis in fyna-
goga eorum: flamma exuffit impios.

Fecerunt vitulum in Horeb, & adoraverunt conflatile.

Et mutaverunt gloriam fuam in fimilitudinem bovis comedentis fœ

num.

Obliti funt Dei falvatoris fui, qui fecit magnalia in Ægypto: mi rabilia in terra Cham, terribilia fuper mare rubrum.

Dixit ergo ut contereret eos: nifi Mofes electus ejus ftetiffet medius contra faciem illius,

Ut converteret indignationem ejus, & non interficeret. Et defpexerunt terram defiderabilem,

Nec crediderunt fermoni ejus: & murmuraverunt in tabernaculis fuis: non audierunt vocem Domini.

Et elevavit manum fuam fuper eos, ut dejiceret eos in deferto:

Et ut dejiceret femen eorum in gentibus, & difpergeret eos in terris.

Et confecrati funt Beel-Pheor, & comederunt victimas mortuo

. 17. Auguft. in hunc Pf. cum Profp. Aperta eft terra, deglutivit Dathan : 5 fuperoperuit fuper congregationem Abiron. Caffiod. cum Vulg. concordat. Pfalt. verò Rom. hab. & operuit fuper fynagogam Abiron. Mozarab. & operuit fynagoga Abiron. Corb. & operuit tabernaculum Abiron. Similiter in Carnut. fed abfque hoc med. 5 operuit fuper. In Gr. Ἠνοίχθη ἡ γῆ, καὶ κατέπιε Δαθάν· καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ Tùr Curαywfür Absipar. S. Hieron. 1. 2. in ep. ad Ephef. to. 4. 364. a. legit, devoravit Dathan; cæt. ut in Vulg.

. 18. Sic habet Auguft. cum Profpero. Caffiod. Et exarfit ignis..... 5 flamma, &c. Pfalt. Rom. cum Moz. & Corb. ponit etiam 5, ante flamma, fed tollit ante exarfit. Præterea Mozarab. habet comedit, pro combuffit. Gr. Kai ἐξεκαύθη..... καὶ φλοξ κατέφλεξεν, &c.

. 19. Accinunt Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum vet. Pfalt. & Gr. In Pfalt. Corb. in Choreb: 5 adoraver. fculptilia.

. 20. Sic in Pfalt. Rom. Corb. & apud Caffiod. Sic etiam in Brev. Moz. excepto uno in fimilitudine. Ita etiam ap. Aug. præter verbum penult. comedentis. Aug. addit: Non ait in fimilitudinem, fed in fimilitudine: talis eft locutio, qualis illa, ubi ait : & crediderunt in verbis ejus. S. Paulinus epift. 23. p. 124. a. Immutaverunt gloriam fuam in fimilitudinem vit, manducantis fœænum. Gr. Kal Αλλάξαντο την..... ἐν ὁμοιώματι..... ἔθοντος, &c.

V. . 21. Itidem ap. Profp. ficut in Pfalt. Rom. Corb. &
Moz. Ap. Auguft. verò & Caffiod. qui falvavit. In Gr. rỡ
Casorlos AUTES, TỸ TIÚGarTOS μeránα, &c. Alex. μsyaxsia.

. 22. Sic in Pfalt. Corb. Itidem in Rom. dempto 5,
poft Chanaam. Apud Auguft. Caffiod. & Profp. ut in Vulg.
In Gr. θαυμαςὰ ἐν γῇ Χάμ' καὶ φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης, δες.
Ald. & Compl. θαυμάσια..... Χάμο φοβερά. M. 1. Caf-
fiod. hab. Chanaam, ut fup.

V. 23. Pfalt. Rom. Vulgatæ confonat. Ita etiam Aug. cum Caffiod. in hunc Pf. Profper verò cum Brev. Moz. hab. Et dixit difperdere eos: fi non Moyfes electus ejus, &c. Tom. II.

[blocks in formation]

23. Et dixit ut difperderet eos: fi non Moyfes fervus ejus ftetiffet in confractionem in confpectu ejus :

Ut averteret iram ejus ne difperderet eos: 24. & pro nihilo habuerunt terram defiderabilem:

rum.

Et concitaverunt in ftudiis fuis,
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Et non crediderunt verbo ejus, 25. & murmuraverunt in tabernaculis fuis: & non audierunt vocem Domini.

26. Et elevavit manum fuam illis ut dejiceret eos in deferto :

:

27. Et ut dejiceret femen eorum in nationes: & difpargeret illos in gentibus.

28. Et confummati funt vehementer : & manducaverunt facrificia mortuorum.

29. Et inritaverunt eum in

~

fubinde Mozarab. Ut averteret iram fuam ne, &c. Corb.
Et dixit difperdere eos: :fi non Moyfes fervus ejus, &c. ut in
Vulg. Græce, Καὶ εἶπε τῷ ἐξολοθρεῦσαι αυτός· εἰ μὴ Μωυ-
Cus • EXREXTOS AUTE ésи & Th tрauce...... To άwos pétal aÒ
ἐν θραύσει..... ἀποςρέψαι ἀπὸ
uus oprus аUTY TO Mй scor. pea. Alex. Ald. & Compl.
G
It aπospéfa for bumor dute, &c. ultimòque Alex. addit
ἀποτρέψαι τὸν θυμὸν αυτό,
αυτές.

. 24. Auguft. extremò hab. Nec crediderunt in verbis
ejus. Caffiod. Non credid. in verbo ejus. Pfalt. Rom. Et
non credid. in verbis ejus. Mozarab. Et non credid. verbo
ejus. Sic etiam in Gr. fed Ald. ed. & Compl. delent &,
cum Mf. Alex.

. 25. Ap. Auguft. Profp. & Caffiod. ut in Vulg. & Gr. In Pfalt. Rom, nec exaudierunt; in Mozar. & non exaudierunt.

. 26. Sic in Pfalt. Corb. demptâ unâ præpof. in. Vulgatæ patrocinantur Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. In Mozarab, fic: Et elevavit man. fuam in illis, citò profterneret eos in deferto. In Gr. Kal swipe..... ἐπ ̓ αὐτὸς, τῷ καταβαλεῖν ἀυτές, &c.

. 27. Aug. Profp. & Caffiod. concordant cum Vulg. & Gr. Itidem in Pfalt. Rom. In Mozar. deeft tantùm 1. Et; cæt. ut in ead. Vulg. In Pfalt. Corb. Et ut dejiceret femen eorum in gentibus : 5 difpargeret eos in nationibus.

*. 28. Pfalt. Rom. Corb. & Mozarab. cum Caffiod. Et confecrati funt Beelphegor : manducaverunt facrificia mort. Sic etiam in Mediol. Carnut. & ap. Profp. Et confecrati funt Beelphegor. Auguft. cum Vulg. legit: Et initiati funt Beelphegor ; fed addit, id eft, idolo gentium confecrati : ftatimque, & manducaverunt facrificia, &c. antiquiores Mfs. ibid. facrificium. In Gr. Kai TEXÉHO TO BEEXDEγώρ· καὶ ἔφαγον θυσίας, &c.

. 29. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Carnut. Mozarab. verò & Mediolan. hab. in obfervationibus fuis. Aug. cum Vulg. in adinventionibus fuis. Gr. ¿V TOIS ÉŒIL тndsúμaow dνtär.

Dd ij

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

. 30. Sic eft in Pfalt. Rom. Corb. Mozarab. & apud Caffiod. excepto primo, quod deeft. Item in Carnut. & Mediolan. & exoravit. Apud Auguft. verò & Profp. ut in Vulg. Qua autem hic pofita eft quaffatio, inquit Aug. bac fuperiùs confractio; nam in Græco unum verbum eft, nempe, EpCIS.

31. S. Auguft. concinit cum Vulg. S. Profp. verò in eund. Pf. hab. Et reputatum eft ei ad juftitiam in generatione, &c. ut in Vulg. Caffiod. ibid. Et reput. eft illi ad juft. in generationem 5 generationem ufque ad faculum; nec addit plura. Pfalt. Rom. Et reput. eft illi ad juftit. à generatione in generationem ufque in faculum. Similiter in Mozarab. excepto hoc med. in generatione generationem. In Corb. Et reputat, eft ei à juftitia, in generationem 5 generationem ufque in faculum. In Gr. Kai soylu dut εἰς δικαιοσύνην, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τῷ αἰῶνος.

.

.32. Ita legunt Auguft. & Profp. in hunc Pf. cum Pfalt, Corb. & Gr. Caffiod. verò cum Pfalt. Rom. &c. ad aquas. ..33. Quod habet Mf. Sangerm. in labiis tuis, errarum eft, ni fallor, fcribæ, quod emendari debet, ex Auguft. Profp. & Caffiod, qui omnes ferunt fuis, cum vet. Pfalt. & Gr. Ap. Hilar. in Pf. 65. col. 179. a. vt fup. exacerbaverunt fpiritum ejus.

*. 34. Caffiod. cum Píalt. Rom. non disperdiderunt gen·tes, quas dixerat Dominus illis ; Ms. 2. Caffiod. dixit, cum Auguft. & Gr. In Breviar. Moz. fic: 5 ngn difperdiderunt gentes, quas dixerat ei Dominus.

31. Et reputatum eft ei in justitiam, in generationem & generationem ufque in fempiternum.

V. 35. 36. 37. Ita legunt August. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Similiter ap. Profp. hoc excepto (✯. 35.) commixti funt cum gentibus. Apud Hieron. in Ifai. 57. to. 3. 417. b. Commixti funt gentibus; ultimòque, filias fuas damonibus : item in Ezech. 16. col. 795. e. fcribit dæmonibus Brev. Mozar. dæmoni. In Gr. Kai ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἐθνεσι...., τοῖς δαιμονίοις.

#. 38. Ita legit Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. præpofitâ vocula in, voci fanguinibus. Sic etiam in Pfalt.

32. Et irritaverunt eum ad aquas Num. contradictionis : & vexatus eft Moy- 20. 10. fes propter eos: 33. quia exacerbaverunt fpiritum ejus.

Et diftinxit in labiis fuis: 34. non difperdiderunt gentes, quas dixit

Dominus illis.

35. Et commifti funt inter gentes, & didicerunt opera eorum : 36. & fervierunt fculptilibus eorum : & factum eft illis in fcanda- ̈ lum.

37. Et immolaverunt filios fuos, & filias fuas dæmoniis.

38. Et effuderunt fanguinem innocentem: fanguinem filiorum fuorum & filiarum fuarum, quas facrificaverunt fculptilibus Chanaan.

Et infecta eft terra in fanguinibus, 39. & contaminata eft in ope

ribus eorum : & fornicati funt in adinventionibus fuis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

40. Et iratus eft furore Dominus in populum fuum : & abominatus eft hæreditatem fuam.

41. Et tradidit eos in manus gentium : & dominati funt eorum qui oderunt eos.

Rom. præter hoc, infecta eft terra, abfque præced. &. In Mediolan. & Carnut. Et interfecia eft terra; idem etiam ferunt Vulgate Mís. 2. Germ. & Carnut. Pfalt. Rom. Martian. fcribit quas, non quos. Mozarab. tollit, ante effuderunt, nec addit fuarum, poft filiarum; mox ita: quas immolaverunt fculptil. Chan, & facta eft terra in fanguine. Apud Hieron. in Ifai. 57. to. 3. 417. b. Et effud. fanguinem innoc. vel innoxium: fang. filiorum & filiarum fuarum, & immolaverunt fculpt. Chan. & infecta eft terra fanguinibus: at in Ezech. 16. col. 795. e. filior. fuor. S filiarum fuarum, quas immolaverunt sculpt. &c. Ap. Auguft. in hunc Pl. quas facrificaverunt..... & interfecta eft terra in fanguinibus: deinde fic: Putaremus fcriptoris errorem, eumque diceremus, pro eo quod eft infecta, feciffe interfecta ;` nifi haberemus beneficium Dei, qui Scripturas fuas in multis linguis effe voluit; atque ita effe fcriptum, interfecta eft terra in fanguinibus, infpectis codicibus Gracis, videremus. Nunc etiam ita legimus Græcè, sporexτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς, &c.

. 39. Hieron. in Ifai. 57. to. 3. 417. b. legit: polluta eft in operibus fuis. Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Moz. 5 contaminata eft in operibus eorum ( Moz. ipforum:) 5 fornic. funt in obfervationibus fuis; Mediolan. in ftudiis fuis; Auguft. cum Profp. in adinventionibus fuis. Addit Auguft. Has dicit adinventiones, quas Graci &πITuSeúμala appellant ; nam boc verbum eft in codicibus Gracis, & hoc loco, & fuperiùs. (. 29.) a Tots STITnd Elμαζι.

. 40. Itidem in Pfalt. Romano. Apud Caffiod, fic: Et iratus eft animo Dom. in populo fuo, &c. Apud Auguft. Et iratus eft furore Dom. in pop. fuum, &c. tum addit: Noluerunt quidam Interpretes noftri iram ponere in eo quod Gracus habet Buμós: fed quidam pofuerunt; quidam verò indignationem; quidam animum interpretati funt. In Pfalt Corb. fimpliciter, Et iratus eft Dom. in pop, fuum.

.41. Vulgate fuffragantur S. Profp. & Caffiod. cum Pfalt, Rom. Item August. nifi quòd hab. qui oderant eos.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

VULGATA HOD.

Alleluia. (Judith 13. 21.)

CVI.

Et recordatus eft pacti fui cum eis, & panituit eum fecundùm multitudinem mifericordia fua.

Et dedit eos miferabiles coram omnibus qui ceperant eos.

2. Dicant qui redempti funt à Domino, quos redemit de manu inimici & de regionibus congregavit eos.

:

Salva nos Domine Deus nofter, &congreganos de gentibus:

Ut confiteamur nomini fancto tuo,& canamus laudantes te.

Benedictus Dominus Deus Ifraël ab æterno, & ufque in aternum: & dicet omnis populus: Amen.

Alleluia.

In Pfalt. Moz. fic: Et tradidit eos in manus nationum : dominati funt eis qui oderunt eos. In Corb. & dominati funt in eos qui oderunt eos. In Gr. Καὶ παρέδωκεν αυτὸς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν· καὶ ἐκυρίευσαν αυτῶν οἱ μισῦντες αυτές.

. 42. Auguft. Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. Et tribulaverunt, &c. ut fup. Gr. Kai Jantar, &c. Pfalt. Corb. Et tribul..... 5 humiliaverunt eos fub manibus fuis. . 43. Auguft. Profp, & Caffiod. in hunc Ff. cum Vulgata concinunt & Gr. Pfalt. Moz. delet eum, poft exacerbaverunt. Corb. habet, exacerbaverunt eum in confiliis fuis. Hilar. in Pf. 65. p. 179. a. ita : frequenter liberavi eos. Jpfi verò me exacerbaverunt.

. 44. Pfalt. Rom. Corb. & Moz. cum Caffiod. Et refpexit eos cùm tribularentur: cùm exaudiret orationes eorum; Caffiod. cum Corb. orationem. Item in Mediol. & Carnut. cùm exaudiret. Ap. Auguft. Et vidit cùm tribul. cùm audiret orationem eorum. Hieron. verò epift. ad Sun. & Fret. col. 659. a. his, Et vidit..... 5 audivit orationem eorum, fubdit: Quidquid extra hoc in Graco inveniffe vos dicitis, fuperfluum eft. Ita nempe ibid. Kal side Κύριος ἐν τῷ θλίβεθαι αυτές, ἐν τῷ ἀυτὸν εἰσακῆσαι τῆς δεή σεως αυτῶν.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

HEBR.
CVII.

VERSIO ANTIQUA.

42. Et contribulaverunt eos Ex Mf. Sangerm. inimici eorum, & humiliati funt fub manibus eorum : 43. & fæpe liberavit eos.

Ipfi autem exacerbaverunt eum in confilio fuo : & humiliati funt in iniquitatibus fuis.

44. Et refpexit eos cùm tribularentur : in eo cùm exaudiret orationem eorum.

45. Et memor fuit illis teftamenti fui : & poenituit eum fecundùm multitudinem mifericordiæ fuæ.

i.

Con
Onfitemini Domino quoniam Confitemini Domino quoniam bo- 1.

bonus: quoniam in fæculum
mifericordia ejus.

nus: quoniam in æternum fericordia ejus.

46. Et dedit eos in fervitute in confpectu omnium qui ceperant eos.

47. Salvos fac nos Domine Deus nofter : & congrega nos de gentibus:

Ut confiteamur nomini tuo fancto: & gloriemur in laude

tua.

48. Benedictus Dominus Deus Ifraël à fæculo ufque in fæculum : & dicit omnis populus: Fiat, fiat.

.45. Ita Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. detractâ voculâ illis; quæ etiam abeft à Pfalt. Rom. & Graco.

#. 46. Vulgate patrocinantur Auguft. Profp. & Caffiod. ubi fup. Pfalt. Moz. hab. Et dedit eis in mifericordias, &c. Græc. Kai 'doxer duty's eis oiXTIPHYS..... TONY ἔδωκεν αὐτὲς εἰς οἰκτιρμες..... τῶν aixμarw/evoártar dutés.

#. 47. S. Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. Vulgate confentiunt & Græco. Similiter hab. Auguft. & congrega nos de nationibus: fed addit, vel ficut alii codices habent, de gentibus: fic etiam ipfe leg. inf. col. 1z03. d. g. reliq. ut fup. S. Paulinus epift. 40. 251. 2. ait : Confiteamur Domino mifericordias ejus, & gloriemur in laude ejus. In Plalt. Corb. Salvos fac nos Dom.....& congrega nos ex gentibus, ut confit. nom. tuo fancto, & glori. in laudem tuam.

Dicant redempti à Domino, quos redemit de manu hoftis: & de terris congregavit eos,

* Hujus Pfalmi titulus eft, tefte Aug. Halleluia, & bis Halleluia: : quod nobis, inquit, cantare certo tempore folem niter moris eft, fecundùm Ecclefiæ antiquam traditionem : & poft paulò : Quod autem non jemel, fed bis habet Halleluia titulus ifte, non hujus Pfalmi proprium eft, fed & alius fuperior fic habet. In Gr. tamen femel 'Amungia, ficut in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod.

. 1. Ita Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. Apud Auguft. verò & Profp. Confitemini Domino quoniam fuavis eft: quoniam in faculum, &c. Subdit Aug. inf. In faculum, id eft, in aternum: hîc enim ita pofitum eft in fæculum, quia in nonnullis Scriptura locis in fæculum, id eft, quod Grace

. 48. Vulgatæ refpondet Ambrof. in Pf. 40. to. I. 883. a. Item Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Pfalt. & Gr. Hieron. ep. ad Cypr. to. 2. 695. c. ait : In fine duplex Amen pofitum eft, quod LXX. tranftulerunt Fiat, fiat. Auguft. in eund. Pf. col. 1191. d. Totus Pfalmorum liber libris quinque conftanter perhibetur ; & ubi fcriptum eft Fiat, fiat, ibi fines librorum effe dicunt.

VERSIO ANTIQUA. * Alleluia. CVI.

Onfitemini Domino

bonus: quo

niam in fæculum mifericordia ejus.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

2. Dicant qui redimuntur à Domino, quos liberavit de manu inimici : de regionibus congregavit eos;

siç alcova dicitur, in æternum intelligitur. Vide fup. Not, ad Pf. 105. #. 1.

#. 2. Auguft. cum Profp. Dicant qui redempti funt d Dom. quos redemit de manu inimicorum: de, &c. Caffiod. Dicant nunc qui redempti funt..... quos redemit de manue inimici : de, &c. Gaud. Brix. fer. 2. p. 946. e. Nunc dicant omnes qui redimuntur à Domino, quos redemit de manu inimicorum: 5 de, &c. Pfalt. Rom. Vulgate refpondet & Gr. addito uno nunc, ad dicant, quod tamen abest à Gr. Mf. etiam Alex. tollit, poft vocem inimici: deeft pariter & in Pfalt. Moz. In Corb. fic: Dicant qui redimuntur à Domino, quos redemit de manu inimicorum ; de regionib, &c.

Ex Mf. Sangerms

« ZurückWeiter »