Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

& plu

[ocr errors]

pruina.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Et abundavit ut averteret iram Multùm que avertit iram fuam, Multiplicavit ut averteret Es Mf. Sangerm, fuam : & non accendit omnem irama non suscitavit totum furorem iram suam : & ut non incenfuam : suum :

deret omnem iram suam su

per eos :
39. Et recordatus eft quia caro Et recordatus est quia caro ef 39. Et memoratus eft

quo-
sunt : spiritus vadens, & non re- sent: Spiritus vadens, & non rever- niam caro funt : fpiritus va-
diens.
tens,

dens, & non revertens.
40. Quoties exacerbaverunt eum Quoties provocaverunt eum in 40. Quotiens exacerbave-
in deserto , in iram concitaverunt deserto, afflixerunt eum in solitu- runt eum in deserto, in iram ,
eum in inaquofo ?
dine?

concitaverunt eum in terram

sine aqua?
41. Et conversi sunt, & tenta Et conversi sunt , & tentave 41. Et conversi funt &
verunt Deum : & sanctum Israël runt Deum , & sanctum Ifraël tentaverunt Deum:& sanctum
exacerbaverunt.
concitaverunt,

Israël exacerbaverunt.
42. Non sunt recordati manus Non sunt recordati manüs ejus , 42. Non sunt rememorati
ejus, die qua redemit eos de manu die qua redemit eos de tribulante, manus ejus , qua liberavit eos
tribulantis :

de manu tribulantis :
43. Sicut posuit in Ægypto signa Qui fecit in Ægypto figna sua, 43. Quemadmodum posuit
sua, & prodigia fua in campo Ta- & oftenta fua in regione Taneos. in Ægypto signa sua, & pro-
neos,

digia lua in campo Taneos.
Exod. 44. Et convertit in sanguinem Qui convertit in sanguinem flu 44. Et convertit in fangui-
7. 20.

fumina eorum, & imbres eorum, vios eorum, & rivos eorum, at nem aquas eorum
ne biberent.
non liberent.

viales aquas eorum, ne bibe

rent.
Exod. 45. Misit in eos ccenomyiam , Qui immisit in eos omne genus 45. Et misit in eos cyno-
8. 6. 24. & comedit eos:& ranam , & dif- muscarum, ut comederent eos : & mia , & comêdit eos : & ra-
perdidit eos.

ranas, ut disperderent eos. nam, & corrupit eos.
Exod.

46. Er dedit ærugini fructus eo- Qui dedit brucho germen 'eo 46. Et dedit caniculæ fruc10. 15. rum, & labores eorum locustä. rum, & laborem eorum locufta.

tum eorum,

& labores eorum

locusta. Exod.

47. Et occidit in grandine vi Qui occidit in grandine vineas 47. Occîdit in grandine vi

neas eorum ,
9. 25.
& moros eorum in eorum, & Sycomoros eorum in fri- neas eorum, & moros eorum
gore.

in gelicidia.
48. Et tradidit grandini jumenta Qui tradidit grandini pascua 48. Et tradidit grandini pe-
eorum , & pofseflionem eorum igni. eorum , & jumenta eorum volu- cora corum, & substantiam
cribus.

eorum igni.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fa&us eft peccatis eorum : non disperdidit eos. Et abun- rum, ficut nonnulli meliùs intelligunt quod Græcè scriptum
davit ut avertat iram fuam ab eis : 85 non accendit , &c. eft, ou púpata , quas Latinè scaturigines dicimus, ab
ut in Vulg. Rom. Et multiplicavit ut averteret iram suam ima aquas ebullientes.
ab eis : 65 non accendit, &c. Mozarab. & propitius fit... ut $.45. Psalt. Rom. cum Corb. Mediolan, & Mozarab.
non disperderet eos. Et multiplicavit ut avert. iram suam : Immist (al, mifir) in eos (Moz. in eis ) mufcam cani-

non accendit omnem indignationem fuam. Apud Cassiod. nam, es comedit eos : ranam ( Corb. & ranam , ) & ex-
fimiliter , os propitius fit, hoc addito, ab eis, poft iram terminavit eos. Sic etiam ap. Cassiod. in hunc Pf. Ar Au-
fuam, ut in Rom. cæt. ut in Vulg. In Gr. xy indos7c tais gust. cum Vulgata concinit, aitque in enarrat. col. 831.
aucpriaus avtür aj s dreaplepsi. Kai Tantursi 7 anos pétar g. cynomyiam caninos effe mores. Pfalt

. Carnut. constanter
τον θυμόν αυτ8· και εχί εκκαύσει πάσαν την οργήν αυτ8. Ad hab. mufcam caninam. Gr. Εξαπέσειλεν εις αυτές κυνόμυιαν...
hoc autem , & non disperder eos, Hieron. ep. ad Sun. & a deepesiper autés. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. 663.
Fret. to. 2. p. 650. b. scribit : Dicitis quòd eos in Graco c. fcribendum elle affirmar xorókulay. Kotrópia , inquit
non habeat , quod sg verum eft ; sed nos , ne fententia pendeat , non , ut Latini interpretati funt musca canina , dicitur per
Latinum fermonem fua proprietate complevimus.

I græcam litteram ; sed juxta Hebraicam intelligentiam , per
X. 39. Similiter hab. Cassiod. Et memoratus eft , cum diploryov debet fcribi o, ut fit xoirógvia, id eft, omne muf-
Psalt. Rom. Corb. & Moz. reliqua ut in Vulg. August. carum genus. Aquila Frágpx?ov , id eft, omnimodam mufcam,
in hunc Pf. Et recordatus eft, &c. subinde ut sup. spiri- interpretatus eft. Et supra 650. c. Si quis purat dragéspei
zus vadens, es non revertens : at l. 1o. de Genes. ad lit. non perditionem fonare , fed corruptionem , recordetur illius
10. 3. p. 1. col. 262. d. Spiritus ambulans , 8. non rever tituli , in quo fcribitur , Eis TÉROS, Mù drapesipns, hoc eft,
tens : itidem quæft. ss. in Deut. col. 578. d. & quæst. 24. In finem , ne disperdas , & non ut plerique xaxoshaws inter-
in Jof. 591. g. & l. annot. in Job, 680. b. S. Leo ferm. pretantur , ne corrumpas.
51. p. 120. f. fpiritus vadens, & non revertens. Gr. preŰ . 46. Psalt. Mozarab. Er dedit canicula fru&tus eorum.
μα πορευόμδυον, και εκ επιςρέφον.

Corb. Et dedit arugini fruftum eorum , &c. Rom. cum Caf-
. 40. Sic est in Psalt. Rom. & apud Cassiod. fi hoc fiod. Et dedit arugini fru&us , &c. August. in eund. Pl.
ult. excipias, in terra fine aqua. Itidem in Corb. & Moz. Et dedit rubigini fructum eorum , al. fructus : item ibid. n.
ac præterea in ira, pro in iram : apud August. in hunc 27. Rubiginem , inquit, aruginem nonnulli interpretati funt ;
Pr. in iram ; cæt. ut in Vulg. In Gr. Topápyroar avlov alii , caniculam , seu cum Mss. nonnullis caniculum. In Gr.
& in carusoo ;

τη ερυσίβη τον καρπών αυτών, &c.
W.41. Ita August. & Casiod. cum vet. Psalt. & Gr. 7.47. Aug. & Caffiod. in hunc Pr. Vulgatæ accinunt

. 42. Sic hab. Cassiod. cum Psalt. Mozarab. hoc ex cum Psalt. Rom. Aug. tamen l. 1. de civit. Dei, c. 20. to.
серtо ,

die

qur liberavit. In Rom. qua die liberavit. Item 7. col. 20. e. leg. Occidit vites eorum in grandine ; Psalt.que
in Mediol. & Carnur. qua die. In Corb. Non funt memo Rom, tollit &, ante occidit. In Corb. sic : Occidit in grandi-
rati manuum ejus , quo die liberavit eos , &c. Apud Aug. ut nem vineas eorum, & murus eorum in proina. In Gr.'ATéX-
in Vulg. In Gr. veexes as exupecælo, &c.

τεινεν ώ χαλάζη την άμπελον , ultimoque αν τη πάχνη.
$.43. Psalt. Rom. cum Cassiod. Sicut pofuit, &c. uc ř.48. Pfalt. Mozarab. Et tradidit in grandine pecora
fup. August. omittit ficut. In Gr. 'D25 OETO , &c.

eorum ,

& poffeffiones eorum in igne. Corb. fimiliter hab. 9.44. Sic est in Plalt. Moz. excepto uno in fanguine, in igne. Rom. delet 89, anre tradidit , haberque inf. pofquod ult. eriam est in Corb. Idem verò Corb. & Rom. Seshones ; cæt. ut in Vulg. Itidem Cassiod. in hunc Pfalm. delent, ante convertit; amboque ferunt pluviales aquas , nifi quòd servac 1. 5. August. in eund. Pfalm. nil prorsus ut fup. Iridem Mediolan, cum Caffiod. 8 pluviales aquas ; differt a Vulg. Gr. Και παρέδωκεν ν χαλάζη τα κτήνη αυCarnut. & fluviales aquas. Aug. in eund. Pl. cum Vulg. Twv, is the um apziv avtür two. Tupí. Ald. & Compl. els xanas, Es imbres eorum ; sed addit : vel potiùs, manationes aqua- sar; Compl, ultimo loco , cv tớ trupia

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm.

49. Immisit in eos iram Qui mifit in eos ir am furoris 49. Mifit in eos iram indignatio-
furoris fui : furorem, & iram, sui : indignationem, & commina- nis suæ : indignationem , & iram,
& tribulationem : immiflio- tionem, & anguftiam: immissionem & tribulationem : immisiones per
nem per angelos malos. angelorum malorum.

angelos malos.
so. Viam fecit femitæ irze Munivit semitam furori fuo , So, Viam fecit semite iræ fuæ,
fuæ , & non pepercit à morte non pepercit à morte anima eorum: non pepercit à morte animabus eo-
animabus eorum : & pecora da animantia eorum pesti tradidit. rum : & jumenta eorum in morte
eorum in morte conclusit.

conclusit.
S1. Et percussit omnem pri Et percussit omne primogenitum sr. Et percussit omne primoge Exod.
mogenitum Ægypti : primi- in Ægypto : principium partûs in nitum in terra Ægypti : primitias 12. 29.
tias laborum ipforum in ta- tabernaculis Cham.

omnis laboris eorum in tabernacu-
bernaculis Cham.

lis Cham.
52. Et promovit velut oves Et tulit velut oves populum 52. Et abstulit ficut oves popu-
populum Tuum:& deduxit eos fuum , & minavit eos ficut gre- lum suum : & perduxit eos tan-
velut oves in deferto.
gem in deferto.

quam gregem in deserto.
53. Et reduxit eos in fpem, Et eduxit eos cum fiducia , & 53. Et deduxit eos in spe, &
& non trepidaverunt : & ini- absque simore : iniinicos autem eo non timuerunt : & inimicos eorum

Exod.
micos eorum operuit mare. rum operuit mare.

operuit mare.

14. 27
54. Et induxit eos in mon Et adduxit eos ad terminum fanc 54. Et induxit eos in montem
tem fan&tificationis suæ; mon- tificatum suum : montem iftum , sanctificationis fuæ; montem, quem
tem istum , quem adquisivit quem possédit dextera ejus. acquisivit dextera ejus.
dextera ejus.
Et ejecit à facie eorum gen-
Et ejecit à facie eorum gentes ,

Et ejecit à facie eoruin gentes :
tes : & forte dedit eis terram & poffidere eos fecit in funiculo & forte divilit eis terram in funiculo Jof. 13;
funiculum hæreditatis.
hæreditatem :
distributionis.

7. 55. Et habitavit in taberna Et collocavit in tabernaculis eo 35. Et habitare fecit in taberculis eorum in tribus Ifraël. ram tribus Ifraël.

naculis eorum tribus Ifraël. 56. Et tentaverunt, & exa Et tentaverunt ,

provocave

56. Et tentaverunt, & exacercerbaverunt Deum altissimum: runt Deum excelsum: & teftimonia baverunt Deum excelsum : & testi& testimonia ejus non custo- ejus non cuftodierunt.

monia ejus non cultodierunt. dierunt.

57. Et averterunt fe, & re Et aversi sunt , & prævaricati 57. Et averterunt fe, & non pulerunt sicut patres eorum: Sunt ut patres eorum : incurvari servaverunt pactum : quemadmo& conversi sunt in arcum per- funt quasi arcus inutilis.

dum patres eorum, converfi funt versum.

in arcum pravum.
58. Et in ira incitaverunt

Et provoc averunt eum in excel 58. In iram concitavérunt eum
eum in collibus fuis : & in fis suis, & in sculptilibus fuis ad in collibus fuis : & in sculptilibus
sculptilibus in zelum miserunt amulandum eum concitaverunt. fuis ad æmulationem eum provoca-
eum.
59.
Audivit Dominus Deus, Audivit Deus, de non distulit: 59. Audivit Deus, & fprevit :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
#. 49. Psalt. Rom. concordat cum Vulg. Ita etiam Mo ait ita legi apud LXX. '095 770 fxribalo v defie duroo
zar, nisi quod hab. Mifit in eis. Corb. Innifit in eos iram... 89 non ui vos putaris , inquit , 0 fxrúcato, hoc eft, quem
immilionem per ang. malos. Ambrof. in Pf. 37. 10. 1. 823. acquilivit. Meliùs ergo fecundum Hebraicam proprietatem in-
b. Mifit in eos iram per angelos malos. Hieron. in Isai. 13. terpretatus eft Symmachus, montem, quem acquitivit dex-
to. 3. 148. f. Mit in eos furorem iræ fuæ : furorem, tera ejus. In ed. Rom. öcas 787. , o' extha7o. Apud Vigil.
iram, & tribulationem : immillionem per angelos pelimos : Taps. 1. cont. Varimad. p. 735. b. ultima tantùın : 5 forte
& in Ezech. 21. col. 845. f. Mifit furorem, 5 iram , eo diftribuit illis terram in funiculo hæreditatis. Gr. aj éxànega
anguftiam : immisionem per ang. pelimos : & sup. col. 757. δότησεν αυτές αν Χοινίω κληροδοσίας.
d. ac in Matth. 22. to. 4. 103. f. immilliones per ang. pef *.55. Sic in Psalt. Corb. est ad verbum. Item in Car-
fimos. August, ut in Vulg. nisi quod hab. immiflionem : nur. & Moz. Et babitavit, sed absque præpos, in, ante
at in Josue, to. 3. col. 592. e. leg. per angelos malignos, S. tribus. Auguft. & Caffiod. Vulgatæ accinunr, cum Psalt.
Paulinus, ep. 23; p. 139. c. ait : Mala per angelos malos

Rom. In Gr. Kai xatecXWofy..... autcr tas Quad's, &c.
mittit. Gr. 'EXADESELEY els aules opprin luues aus Gumor, *. 56. Auguft. & Cassiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ
öprür, de Garter d'aosorii di' árérer Tecrupãr Symm. tanév7wv.. respondent.

x.so. Psalt. Rom. & Moz, fimiliter hab. cum Calliod. $.57. Psalt. Rom. Martian. Et averterunt se, non e non pepercit; cæt. ut in Vulg. Apud August, in eund. obfervaverant pactum : quemadmodum , &c. ut in Vulg. Sic PS. & non pepercit à morte animarum eorum : 8 jumenta , etiam in Mozarab. nisi quod hab. ficut & patres eorum : &c. In Gr. 'Scroinde Tpl6or tŷ opvn autó, ex ipsioato converfi funt , &c. Corb. Et averterunt fe , & non obserαπό θανάτε των ψυχών αυτών και τα κτήνη αυτών εις θάνα waverunt , quemadmodum & patres eorum : & converfi sunt 7ox Coveragio!.

in arcum perversum. Rom. Fabri delet etiam padum cum #.51. Vulgatæ consonat Pfalt. Rom. cum Calliod. Car Carnut. Unde Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. p. 650. fiod. tamen deler vocem omnis, ante laboris. In Prale, Corb. b. ait : Scio quod pactum non habeat in Hebræo ; fed quan. lic : Et percuffit omnem primum genitum in Ægypto : primi- do omnes voce fimili tranfulerunt viCurbétrcar, 8 apud rias laborum ipforum in tab. &c. Apud Auguft, in eund. Gracos Curbúxu pactum dicitur , ex uno verbo significatur , Pl. Et percuffit omne primitivum in terra Ægypti : primitias non fervaverunt pactum , licet LXX. igéno ar posuerint. Laborum eorum in tab. Cham. In Gr..... Tãr apwtóloxor er In ed. Rom. nourbevoor ; in ed. Ald. & Compl. ítéinoar. 2n Airúmt dT QPXuv Tów durar, &c. Ald. & Compl. Vulgatæ congruit Aug. in hunc Pr. Ita quoque leg. Carπαντος πόνε.

fiod. uno excepco , in arcum perversum , ut sup. quam etiam *.52. Auguft. & Cassiod. cum Psalt. Rom, non diffe lectionem Auguft. notat alios codices habere. In Gr. spec

neque etiam Gr. nifi quòd deler so, ante den Baóv; additur etiam ij, poft ficut , non verò poft eorum. duexit, pro quo hyayev; Ald. & Compl. i dinyaye.

W.58. Psalt. Rom. Fabri cum Mozarab. In ira conci-
*.53. Vulgatæ favent Aug. & Cafliod. cum vet. Pfalc. taverunt eum..... 65 in sculpril. suis æmulari sunt eum. Rom,
& Gr.

Marrian, hab. in iram ; Čorb. Es in iram ; reliqua ut in
*.54. Pfalc. Moz. haber montem hunc , quem , &c. cum Mozarab. Itidem apud Cassiod. præter hoc, & in ira. Ap.
Rom. & Corb. cæt. ut in Vulg. Itidem Caffiod. cum Me- August. Eg in iram, cum reliquis è Vulg. Gr. Kæi παρωρο
diol. & Carnut. August, verò nil omnino discrepar à Vul γισαν αυτον..... παρεζήλωσαν αυτόν. .
gata. At Hieron, epist, ad Sun, & Fretel. to. 2. 650, b. #. 59. Abert Deus à Plalt, Rom, ultimo verò fic, rry

verunt,

[ocr errors]

runt

à Vulg.

1

12.

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
& ad nihilum redegit valde Ifraël. e projecit vehementer Ifraël. & fprevit : ad nihilum valde Ex Ms. Sangerm.

redegit Ifraël.
1. Reg. 60. Et repulit tabernaculum Si Et reliquit tabernaculum Silo: 60. Et repulit tabernaculum
4. 4. lo, tabernaculum suum, ubi habi- tentorium , quod collocavit inter Selon, tabernaculum suum, in
Jerem. 7. tavit in hominibus,

bomines.

quo

habitavit inter homines.
14.
26.6.

61. Et tradidit in captivitatem Et tradidit in captivitatem vir 61. Et tradidit in captivitate
virtutem eorum : & pulchritudinem tutem suam , & decorem fuum in virturem ipsorum : & pulchri-
eorum in manus inimici,
manu hoftis.

tudinem eorum in manus ini

mici.
62. Et conclusit in gladio.po Et conclusit in gladio populum

62. Et conclusit in gladio po-
pulum suum : & hæreditatem suam suum , in hæreditatem fuam pulum suum : & hæreditatem
[previt.
non diftulit.

suam sprevit.
63. Juvenes eorum comèdit.

Juvenes ejus devor avit ignis 63. Juvenes eorum non sunt
ignis : & virgines eorum non funt & virgines ejus nemo luxit. lamentatæ.
lamentatæ.

64. Sacerdotes eorum in gladio Sacerdotes ejus in gladio ceci 64. Sacerdotes eorum in
ceciderunt : & viduæ eorum non derunt , & vidua ejus non funt gladio ceciderunt : & viduæ
plorabantur.
fleta.

eorum

non plorabuntur.
65. Et excitatus eft tanquam Et evigilavit quasi dormiens Da 65. Et excitatus eft tanquam
dormiens Dominus, tanquam po- minus : quase fortis poft crapulam dormiens Dominus, tanquam
tens crapulatus à vino.
vini.

potens crapulatus à vino.
66. Et percussit inimicos fuos in Et percuffit hoftes fuos retrorsùm: 66. Et percuffit omnes ini-
posteriora : opprobrium fempiter- opprobrium sempiternum dedit eis. micos meos retro : oppro-
num dedit illis.

brium sempiternum dedit illis.
67. Et repulit tabernaculum Jo Et projecit tabernaculum Jo 67. Et repulit tabernaculum
seph : & tribum Ephrafi non ele- seph , & tribum Ephraim non Joseph : & tribum Ephrem
git.
elegit.

non elegit.
68. Sed elegit tribum Juda , Sed elegit tribum Juda : montem 68. Et elegit tribum Juda ,
montem Sion

quem
dilexit.
Sion quem dilexit.

montem Sion quem dilexit.
69. Et ædificavit ficut unicor Et ædificavit in fimilitudine mo 69. Et ædificavit ficut uni-
nium fanctificium fuum in terra , nocerotis sanctuarium fuum : quasi, cornuorum sanctificationem:
quam fundavit in sæcula.
terram fundavit illud in faculum. & in terra fundavit eam in e-

ternum.
70. Et elegit David servum Et elegit David servum suum , 70. Elegit David servum
fuum , & fuftulit eum de gregibus & tulit eum de gregibus ovium : fuum, & fuftulit eum de gre-
ovium : de post fetantes accepit sequentem fetas adduxit eum , gibus ovium : à retro * infe- * f. insidentium,
eum,

dientium accepit eum,

ab infido , vel inli.

deo.
71. Pafcere Jacob servum suum, Ut pasceret in Jacob populum 71. Pascere Jacob servum
& Ifraël hæreditatem fuam. ejus in Ifraël hereditatem fuum , & Ifraël hæreditatem
ejus.

suam.
72. Et pavit eos in innocentia Qui pavit eos in Simplicitate 72. Et pavit eos sine mali-
cordis fui : & in intelle&ibus ma- cordis fui , & in prudentia ma- tia' cordis fui : & in fensum
nuuin suarum deduxit eos.

nuum suarum dux eorum fuit. manuum fuarum eduxit eos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
degit nimis Ifrael. In Mozarab. & ad nihilum rediit nimis probrium , &c.
Ifrael. In Corb. & ad nihilum redegit nimis Ifraël. Item V. 67. Ita legunt August. & Caffiod. in hunc Pf. cum
apud Auguft. & Camiod. redegit nimis, &c. In Gr. "Hx8 Psalt. Corb. Sic eriam in Rom. deuracto , ante tribum,
ofv ó oeos, ..... dévete opsfes, &c.

In Gr. 9 TH Quaw Eveaid , đc.
*.60. Ita legit Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Mo .68. August. fimiliter hab. Es elegit , &c. cum Gra
zarab. uno excepto Silo. In Corb. & Gr. & apud August, Cassiod, verò cum Pfalt. Rom. & Vulg. Sed elegit , &c.
in eund. Pf. Selom ; cætera ut in Vulg. Auct. l. de pro Corb. Et elegit..... 5 montem , &c.
mill. p. 2. C. 24. col. 150. a. Repulit Deus tabernaculum *.69. Psalt, Rom. Fab. Et ædificavit ficut unicornuorum
fuum , in

940
habitabat in hominibus.

fanctification. fuam in terra : fundavit eam in fæcula. Rom.
ř. 61. Sic in Psals, Corb. Rom. verò cum Moz. habet : Martian. punctum figit poft fuam. Sunnia quoque & Frer.
Es tradidit in captivitate ( Rom, captivitarem ) virtutes eo legebant, in terra fundavit eam in fæcula , tefte Hierony-
rum : 5 pulchritudines, &ç. Aug. & Caffiod. ut in Volg: epist. ad ipsos, to. 2. 650. c. Breviar, Mozar. hab.
cui confonat Gr. nifi quòd hab. lub finem, sis Xrip, fed Et ædificavit facut unicornum fanctificationem suam ; reliqua
Ald. & Compl. cis xsiess.

ut in Vulg. Sic etiam ap. Caffiod. si excipias unicornium. 7.621 Sic eft in veterib. Pfalt. ut & ap. Aug. & Caf. Auguft

, in eund. Pl. leg. fiut unicornuorum sanctificatiofiod. Gr. hab. sis poppalar; Ald. verò & Compl. a prope pacią. nem fuam ( vel ficut quidam Interpretes verbum novum fe

$.63. Media pars versûs hujus deest iu Pfalt. San cerunt , santificium fuum) in terra , quam fundavit in ætergerm. fed incuriâ procul dubio librarii : in vet, enim aliis num. In Pfalc. Corb. Er ædificavit ficut unicornuprum sanca Pfalt. ficut in Gr. necnon apud Aug. & Cassiod, exftat : tificium fuum in terra , quam fundavit eam in fæcula. In Juvenes eorum comedit ignis is virgines , &c, ur sup. Gr..., ως μονοκερώσων το αγίασμα αυτή αν τη γή εθεμελίω

$.64. Sic est in Pfalt. Mozar. & Corb. In Rom, non osv avtur eis tör aiôvс. August. addit : Quod babent Graci
ploraverunt. Apud Aug. & Cassiod. ut in Vulg. In Gr., codices., sis Thy aiora , utrum in æternum , an in fæculum
#xavehoorlou

dicatur à nobis, in Latinorum Interpretum poteftate est , quo-
*.65. Concordat Lucif. Calar. l. 1. pro S. Athan. p. niam utrumque significat ; & ideo hoc in Latinis codicibus,
194. ar unà cum Aug. & Cassiod. In Psalt. Rom. quafi illud in aliis invenitur. Habent aliqui etiam pluraliter , id eft,
potens , &c. In Mozarab, 8 tanquam potens , &c. In Gr. in sæcula , quod in Græcis quos babaimus , non invenimus.
as duvolos , &c. Apud Auct. I. de promill. p. 3. col. 180. *.70, Nil differunt Aug. & Caffiod. à Vulgata, nec
e. Exfurrexit tanquam dormiens Dominus, quafi potens , &c. etiam ver, Pfalt, neque Gt. In Psalt. tamen Corb. fic :
17. 66, Lucif, Calar. I, 1. pro S. Athan. p. 194. a. Et retro ferantium accepit eum, è Gr. 'SÓTIJEV Tŵr 20X Evepérer.
percuffit omnes inim. fuos in posteriora , &c. ut in Vulg. Ita .71.. Cassiod. cum Psalt. Rom. & Corb. pafcere Jacob
quoque Psalt. Corb. habet, Auguft. verò & Cassiod. dė- populum fuum, &c. August, ut in Vulg. In Gr. Tèv dôror.
leos omnes , cum Pfalt. Rom. & Gr. Auct. I. de promiff, Ť. 72. Ita ferunt Plalt. Rom. Corb. & Mozarab, cum
R. 2. col. 150. c. Percult in micos fuos retrorsim : opo Calliod, fi hæc excipias, in fenfu..... deduxit ; Corb. so
Tom. II.

X

mo,

[ocr errors]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in fenfum , ut supra ; Mediolan. & Carnut. in fenfus. Au a Non habetur ex tn Curécel, ut fcribitis , numero fingulari,
guft. in eund. Pr. E: pavit eas in innocentia..... & in in- fed cv tais Curéseos, quod intelligentias fonat. Ed. Rom.
telle&u man. fuar, deduxit eos; vel, inquit, ficut aliqni co fert : Και εποίμανεν αυτες εν τη ακακία..... και αν τη συνέσει
dices habent, in intellectibus manuum suarum , &c. Er fa &c. Ald. verò & Compl. ir tais Curé deos.
nè Hieron. ep. ad Sun, & Frer. fcribens , ait, col. 650.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. His MS. Sangerm.

1. Pfalmus Asaph. Canticum Asaph. LXXIX. 1. Psalmus Afaph. LXXVIII.

LXXVIII,
Eus venerunt gentes

Eus venerunt gentes in here- Ditatem tuam, polluerunt tem
D
D

Eus venerunt gentes in hære-
hæreditatem tuam, co ditatem tuam, polluerunt tem-
inquinaverunt templum fanc- plum sanctum tuum: pofuerunt Je- plum sanctum tuum : posuerunt Je-
tum tuum : posuerunt Jeru- rufalem in acervos lapidum. rusalem in pomorum custodiam.
falem ficat cafam pomarii.

2. Posuerunt mortalia fer Dederunt cadavera servorum 2. Pofuerunt morticina servo-
vorum tuorum, escam vola- tuorum , escam volatilibus cæli : rum tuorum , escas volatilibus cee-
tilibus coeli: carnes sanctorum carnes Sanctorum tuorum , bestiis li : carnes san&orum tuorum, ber-
tuorum, beftiis terræ.
terra.

tiis terræ.
3. Effuderunt sanguinem Effuderunt fanguinem eorum 3. Effuderunt sanguinem eorum
eorum sicur aquam in circuitu quasi aquam in circuitu Jerufalem, tanquam aquam in circuitu Jerusa-
Jerusalem : & non erat quia non erat qui sepeliret. lem : & non erat qui fepeliret.
fepeliret.

Facti fumus in oppro Facti sumus opprobrium vicinis 4. Facti sumus opprobriam vi-
brium vicinis noftris : subsan- noftris : subfannatio & derisio bis, cinis noftris : fubfannatio & illusio
natio & derisio his , qui circum qui in circuitu nostro sunt, his, qui in circuitu noftro sunt.
nos sunt.
. Usquequo Domine iraf-

Usquequo Domine irafcêris in s. Usquequo Domine irafcêris
ceris in finem : exardefcit finem : ardebit quafi ignis zelus in finem : accendetur velut ignis
velut ignis zelus tuus?
tuus ?

zelus tuus ?
6. Effunde iram tuam in Effunde furorem tuum super 6. Effunde iram tuam in gentes,

Jeremi gentibus , quæ te non nove gentes, que non cognoverunt te ; quæ te non noverunt ; & in regna,

10.35 runt ; & in regna, quæ non & super regna, qua nomen tuum quæ nomen tuum non invocaverunt : invocant nomen tuum : non invocaverunt :

7. Quia comederunt Jacob: Quia comederunt Jacob , & de 7. Quia comederunt Jacob : & & locum ejus defolaverunt. corem ejus defolaverunt.

locum ejus defolaverunt. 8. Ne memineris iniquita Ne recorderis iniquitatum nos 8. Ne memineris iniquitatum nof- 14. 64 tum nostrarum antiquarum, trarum veterum : citò occupent nos trarum antiquarum, citò anticipent 9. citò anticipet nos misericor- misericordia tua , quia attenuati nos mifericordiæ tuæ : quia paupedia tua : quia pauperes facti sumus nimis.

res facti sumus nimis. sumus valde.

9. Adjuya nos Deus saluta Auxiliare nobis Deus Jesus nof 9. Adjuva nos Deus falutaris
ris nofter : propter honorem ter , propter gloriam nominis tui noster : & propter gloriam nominis
nominis tui Domine libera libera nos : & propitiare peccatis tui Domine libera nos : & propio
nos : & propitius esto pecca- noftris propter nomen tuum.

tius efto peccatis noftris, propter
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. I. Gr. Ψαλμός τω Ασάφ.

circuitu , &c. Ita etiam Caffiod. in eund. Pr. Gr. as üd wp
* Vox. 1. Deus, abest in Mr. Sangerm, sed incogitantiá xúxx'leppo. Ald. & Compl. wori.
fcribæ id contigifTe puto; nam locus ibid. ficut & alibi fæ 9.4. Pfalt. Rom. cum Caffiod. Fadi fumus in opproa
piùs , relictus est vacuus : cùm enim hujusmodi voces Dei, brium ( Caffiod. del. in ) vicinis noftris : derisui es contempo
vel Domini , in hoc Ms. auro pictæ exhibeantur , non mi tui üs , qui in circuitu noftro funt. Mozarab. Fa&i fumus
rum fi nonnullæ longis intervallis interruptæ , prætermissæ in opprobr. vicin.noftris : derifum o contemptum his, qui funt
fuerint. Hilarius in Pr. 136. col. 490. C. ita legit : Deus in circuitu noftro. Corb. Facti fumus in opprobr..... derisus
venerunt gentes in bæredit. tuam, polluerant templ..... po- ' contemprio bis, qui in circuitu , &c. Auguft. in hunc Pf.
fuerunt Jeruf. velut pomorum cuftodiam. Ita quoque habet fubfannatio & irriso , vel, ut quidam interpretari sunt , ito
Pfalt. Moz. imo & Rom. fi excipias verbum coinquinave- lufio eis , qui in circ. &c. Gr. 'Exerú burb eis örsed os... pesuka
runt. Similiter ap. Cassiod. coinquinaverunt ; at in fine lic, Theropeos ay XXevæopos toñs xúxaw hercov.
velut pomorum cuftodiarium. Iridem in Psalt. Corb. ac in 7.5. Sic apud August. in hunc Pf. excepto uno exar-
Mss. Hilarianis. Auguft. cum Vulgata concinit , ficut Hie- defcet. In Brev. Mozar. exardefcit velut ignis ira tua ? Gr.
ron. qui ait epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 650. c. Græcè exxavbúostau có Tüp ó Graós Ct; In Psalt. Corb. Ufquequo
as órwegpurcizio dici : porro , inquit , nec aliter potest ver Domine irasceris in finem : aut in finem accenditur velut
ri , quàm à nobis translatum eft. In ed. Rom. sic : eis om ignis Kelus tuus? In Rom. verò & ap. Cassiod. ur in Vulg.
egpuravuor at in Ald. & Compl. ws, &c. Ambr. epift. 20. .6. Auguft. leg. cum Psalt. Rom. in gentes ; & in fi-
to. 2. 857. c. priora tantùm verba refert, ut sup. Deus ne, quæ non invocaverunt nomen tuum. Corb. qua te non
venerunt gentes in bæredit. tuam.

cognoverunt ; & in regno , quæ non invocarunt nomen tuum.
.2. Sic eft in Miffali Rom. ad diem 12. Junii ; ut Similiter

ap.
Caffiod.

qua te non cognoverunt. Gr. eti?ern
& apud Auguft. l. 1. de civit. Dei, c. 11. to.7. 13. C. ta quin & Teywxóta G* ( Ald. & Compl. yirwoxovla ) .....
præter vocem plural. efcas. Ita quoque in Psalt. Rom. Me το όνομά σε εκ επεκαλέσαντο. .
diolan. Carnut. Corb. Moz. & apud Cassiod. in hunc Pr. $.7. Ita August. & Cassiod. cum vet. Psale, & G.
Ac August. in eund. legic morticina , addirque : Meliàs V. 8. Pfalt. Rom. & Corb. cum Cassiod. Ne memin,
same interpretari funt , qui morticina pofuerunt, quam, fs iniquitates noftras antiquas, citò nos anticipet mis. tua: quia...
cut quidam , mortalia : Græcè, grmorpaia ; & infra , ßpca nimis. "Sic etiam in Mozarab. excepto uno præveniat , loc@
MEETQ , &c.

anticipet. Auguft. cum Gr. Vulgatæ congruir. Gr. hab. in
$. 3. Sic habet Psalt. Rom. Corb. verò , fanguinem ip fine, pódese
forum tanquam aquam , &c. Mozarab. velut aquam. Aug. .9, Ita Cassiod. ad verbum , cum Psalt. Corb. Sic eriam
1. 1. de civit. Dei, c. 11. to. 7. 13. c. ficut aquam in cite in Rom. & Moz. addito uno , poft nofter. Auguft. deler
cumiou Jerufalem : ac in hunc Pf. col. 843. ficut aquam in 88, fed hab. gloriam, cum Vulg, Iridem in Græco.

nomen tuum :

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
tis noftris , propter nomen Ex MS, Sangerma

tuum :
10. Ne fortè dicant in genti Quare dicent gentes : Ubi eft 10. Nequando dicant gen-
bus: Ubi est Deus eorum ? & inno- Deus eorum ? nota fiat in gentibus tes : Ubi eft Deus eorum? &
tescat in nationibus coram oculis ante oculos noftros

innotescant in gentibus co-
noftris,

ram oculis noftris.
Ultio sanguinis fervorum tuo Ultio fanguinis servorum tuo Vindica sanguinem fervorum
rum, qui effusus est: 11. intrveat rum , qui effufus eft : ingrediatur tuorum qui effusus est: 11.in.
in conspectu tuo gemitus compedi- coram te gemitus vinctorum trer ante conspectum tuum ge-
torum.

mitus compeditorum.
Secundùm magnitudinem bra In magnitudine brachii tui: re Secundùm magnitudinem
chii tui , poflide filios mortifica- linque filios interitûs.

brachii tui , poffide filios in
torum,

adoptione morte punitorum.
12. Et redde vicinis noftris fep Et redde vicinis noftris septu 12. Redde vicinis noftris
tuplum in finu eoruin : improperium plum in sinu eorum : opprobrium septuplum in finus eorum :op-
ipsorum , quod exprobraverunt tibi fuum , quod exprobraverunt tibi probrium ipforum, quod ex-
Domine.
Domine.

probraverunt tibi Domine.
13. Nos autem populus tuus, & Nos enim populus tuus, & oves 13. Nos autem plebs tua
oves pascuæ tuæ, confitebimur tibi pascua tua , confitebimur tibi in fa. & oves pascuæ tuæ , confite-
in fæculum:
culum:

bimur tibi in æternum :
In generationem & generationem In generatione e generatione

In fæculum & fæculum nar.
annuntiabimus laudem tuain. narrabimus laudem tuam.

rabimus laudem tuam,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. 10. Sic est in Psalt. Corb. & Rom. excepra voce raverunt tibi Domine. Aug. Redde vicin. noftris fepties tan-
nationibus , pro gentibus. Similiter in Mozarab. &ap. Cal- tùm in finus eorum : opprobrium eorum, quod exprobr. &c.
fiod. Nequando dicant gentes ; at infra fic in Moz, vindicta Gr. Aπόθος..... επταπλάσια εις τον κόλπον αντών" τον ονει-
fanguinis fervorum , &c. Ap. Caffiod. verò, & in Mediol. Siguer durv, or wreiddoór os Kúere.
& Carnur. vindica fanguinem , ut sup. August. in eund. . 13. Psalt. Rom. cum Moz, Corb. Mediol, & Cara
Pl.legir : Nequando dicant in gentibus..... vindicta fanguinis nut. Nos autem populus tuus, & ovės gregis tui, confiteb.
fervor. &c. Gr. Múmote ETWOIV tcis preci..... gratuita tibi Rom. in fæcula : in fæculum fæculi narrabimus lau-
cy toīgo.... v ext(x4015 7g clotos , &c.

dem tuam ; Moz, in fæculum : & in generatione generatio-
.11. Psalt. Rom. & Corb. cum Cassiod. Intret in conf-r ne narravimus laudem tuam ; Corb. in fæcula : in faecu-
pectu tuo ; reliqua ut in textu , detracto tamen hoc, in adap- lum fæculum narrabimus laudem tuam. Rom, Martia
rione. Mozarab. similiter hab. Intret in conspectu tuo ; cæt. næi, confiteb, tibi Deus in fæcula : in fæculum fæculi, &c.
verò ut in Vulg. Mediolan. & Carnut, cum Mislali Rom. Caffiod. in hunc Pf. confitebimur tibi in fæculum : & in
ad diem xix. Junii, filios morte punitorum. Apud Auguft. fæculum fæculi narrabimus, &c. Ap. Auguft. in eund. Pl.
in hunc Pf. hæc leguntur : Intret ante ( al. in ) conspectum ut in Vulg. præter hoc, oves gregis tui, Cassiod. leg. pari-
tuum ; vel ficut alii codices habent , In confpectu tuo, gemi ter oves gregis tui. Addit Aug. Alii autem codices habent :
tus compeditorum. Secundum magnitud. brachii eui, recipe conficebimur tibi in æternum. Ex ambiguo Græco fa&ta eft
in adoptionem filios mortificatorum ; vel ficut in aliis codi- ifta diverfitas : quod enim baber Gracus sis Tàr aiôre, & in
cibus legitur , Pollide filios morte punitorum; Mss. mortifi- æternum , 5 in sæculum interpretari poteft..... Sensus bujus
catorum. In Græco: Elosabétw creatión C8..... TICAnoincol loci magis mihi videtur ostendere, in sæculum dici oportere ,
της υιός των τεθανατωμένων.

id eft, usque in finem fæculi. Ed. Rom.‘Husis våp (Compl.
. 12. Psalt. Rom. & Moz. cum Caffiod. delent pariter de ..... hy mpóbala ropews Co, erechodognoómetá Cor sis tòr
&, ante redde ; reliqua verò ut in Vulg. Corb. hab, Red aiwrdosis verear ij yeyear, &c. ut in Vulg.
de..... in finus eorum : improperium ipforum , quod imprope-

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

2.

Q

Q

Q

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem, Pro iis qui commuta- Victori proliliis testimonium Asaph, 1. In finem, Pro his qui im- Ex Ms. Sangerma buntur, teftimonium Asaph,

Canticum. LXXX.

mutabuntur, in testimoPfalmus. LXXIX.

nium Afaph pro Affyrio.

LXXIX.
Ui regis Israël, intende : Vi pascis Ifraël, ausculta : 2. Ui regis Ifraël, inten-

ovem Jo qui ducis quasi gregem Joseph.
Teph. .

oves Joseph.
Qui sedes super cherubim, ma Qui sedes super cherubim , of Qui fedes super cherubin
nifestare 3. coram Ephraim, Ben- tendere : ante Ephraim , &Benja- appare 3. coram Ephrem
jamin, & Manasse.
min, do Manalle

& Benjamin, & Manafle.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Pfal. Corb. In finem, Pro bis qui commutabun- Temp. Adv. Apud Auguft. vero : Qui pascis Ifraël , in-
tur, teflimoniwn Afaph, Canticum proadjiciam. Mozarab, tende..... velut oves Jofeph...... fup. cherubim, appare. Si-
In finem..... qui commutab, teftim. Pfalmus Alapb. Rom. militer haber Fulg. fragm. 29. cont. Fab. p. 626. Hie.
Vulgatæ confonat. Carnut, addit pro Affyrio, ut supra. Ap.

ron, etiam ad hæc Ilaiæ 6. 2. Seraphim ftabant , &c. co.
August, in hunc Pf. fic : In finem, Pro his quiimmutab. 3. col. 60. b. aie : Seraphim autem , præter hunc locum , in
teftim. ipsi Afaph : & infra : Concludit autem titulus Pfal- Scripturis canonicis alibi legisse me nefcio, qui ftare dicuntur
mi, Pro Affyriis : item lib.cont. Judæos , to. 8. col. 33. a. fuper templum, vel in circuitu Domini. Ergo errant qui fo,
leg. pro

his
qua
immutabuntur. Similiter

ap

Caffiod, im lent in precibus dicere : Qui sedes fuper cherubim, & le.
mutabuntur ; reliqua ut in Vulgata. In Gr. Eis To Téacs, raphim, quod Scriptura
Υπέρ των αλλοιωθησομένων και μαρτύeιν το 'Ασαρ » Ψαλμός υπερ Ισeαήλ..... και οδηγών αοεί πρόβατα ( Αld. & Compl., πρό-
Ti 'Aos upit. Hoc ult. unep , &c. deest in ed. Compl. Balor ..... 'Ti Tär Xepe Else, fuperubia

5.2. Itidemn in Psalt. Carnur. Corb. & apud Cassiod, #.3. Ita legunt Auguft. & Cassiod, in hunc Pl. cum
Sic etiam in Rom. Mediolan. & Moz. præter hoc, velut Gaud. Brix, ser. 2. p. 955. f. Similiter in Psalt. Rom. coram
ovem. Apud Iren. I. 3. c. 11. p. 190.c. Qui fedes fup. Ephrem, sed absque feq. es. In Mozarab. coram Effraim
cherubim , appare. Ita etiam in epist. Orient, ad Symm. 5 Benjamin , &c. In Corb. coram Ephrem , 8 Benjeamin,
Conc. to.4. col. 1307. a. & ap. Auct. op. imp. in Matth, Manaffes, &c. Apud Fulg. fragm. 29. cont. Fab. p.
hom, s. p. 47. e. Item apud Ambrof. l. 5. de fide, to. 2. 626. coram Efrem, & Benj. 8 Manasse. Excita pot. tuam
566. a. nec aliter in Miliali Rom. ad Grad, sabbati iv. 8 veni, ut liberes ngs, Item in epist. Orient. ad Symm,

Tom. II.

X ij

« ZurückWeiter »