Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

terræ.

1

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. potente ; & pauperem, cui & inopem , cui non est adjutor. potente ; & pauperem , cui non erat
non erat adjutor.

adjutor.
13. Parcet parcer pauperi : Parcet inopi e pauperi , & 13. Parcet pauperi & inopi : &
& animas pauperum salvabit. animas pauperum salvabit. animas pauperum falvas faciet.

14. Et ex uluris & iniqui Ab ufura do iniquitate redimet 14. Ex usuris & iniquitate re-
tate liberavit animas eorum : animas eorum, & pretiosus erit dimet animas eorum : & honorabi.
& præclarum nomen eorum sanguis eorum coram oculis ejus. le nomen eorum coram illo.
coram ipso.

15. Et vivet, & dabitur ei Et vivet, & dabitur ei de au IS. Et vivet, & dabitur ei de
de auro Arabiæ , & adora- 10 Saba, & orabunt de eo jugiter : auro Arabiæ, & adorabunt de ipso
bunt pro eo semper : tota die tota die benedicent ei.

semper : tota die benedicent ei. benedicent eum.

16. Et erit firmamentum in Erit memorabile triticum in 16. Et erit firmamentum in ter
cacumine montium , & exal- terra, in capite montium elevabi- ra in fummis montium, superex-
tabitur fuper Libanum fructus tur ficut Libani fru&tus ejus : do tolletur fuper Libanum fru&us ejus :
ejus : & floriet de civitate sicut florebunt de civitate sicut fænum & florebunt de civitate sicut foenum
fænum terræ.

terra.
17. Sit nomen ejus bene Erit nomen ejus in æternum : 17. Sit nomen ejus benedictum
dictum in fæcula : ante solem ultra fulem perseverabit nomen in sæcula : ante solem permanet no-
permanebit nomen ejus in sæ- ejus,

men ejus.
cula, & ante lunam sedes ejus.

Et benedicentur in eum om Et benedicentur in eo : omnes Et benedicentur in ipso omnes
nes terræ : omnes gentes ma- gentes beatificabunt eum. tribus terræ : omnes gentes magni-,
gnificabunt eum.

ficabunt eum.
18. Benedictus Dominus Benedictus Dominus Deus, Deus 18. Benedictus Dominus Deus
Deus Ifraël , qui facit mira- Israël : qui facit mir abilia folus : Ifraël, qui facit mirabilia solus :
bilia folus :

19. Et benedi&tum nomen Et benedictum nomen gloria ejus 19. Et benedi&tum nomen ma-
gloriæ ejus in fæculum, & in sæ- in sempiternum : & implebitur glo- jeftatis ejus in æternum : & reple-
culum fæculi:& replebitur om- riá ejus universa terra : amen, abitur majestate ejus omnis terra :
nis terra gloriâ ejus : fiat, fiat, amen.

fiat, fiat,
Complete sunt orationes David 20. Defecerunt laudes David fi
filii Ifai.

lii Jeffe.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
perem à potente ; Esegenum , cui, &c. Itidem in Rom. Corb. men ejus beneditum in fecula : ante solem permanebit no-
& ap. Caffiod. si ponas inopem, loco egenuw. Apud Aug. men ejus , s ante lunam sedes ejus. Et benedicentur in eo
in hunc Pr. Quia liberavit egenum à potente ; & pauperem , (Corb. in ipfo ) omnes tribus terræ , &c. ut supra. Sic etiam
cui , &c. S. Paulin. epist. 23. P. 132.b. hab. Liberavit pau- in Coislin. exceptis his, ante fole...... ante luna.... in ipso
perem ab potente. Tertul. vero 1.

ady. Marc. p.707. b. omnis tribus, In Mediolan. 65 ante lunam in fæcula fæcie-
Quod liberavit à dynasta mendicum. Gr. "On eppucc70 77w- lorum fedes ejus; ultimòque, omnes gentes beatificabunt eum.
χον εκ δυνάσε και πέννα, &c.

Apud Tertul. I. 5. adv. Marc. p.791. b. Sit nomen ejus in
$. 13. Tertul. 1. 4. adv. Marc. p. 707. b. Parcet men avum : ante folem manebit nomen ejus. Et benedicentur in
dico o pauperi : 8 animas pauperum falvas faciet. Auguft. illo universa gentes. Hilar. in Pf. 144.col. 563. a. Vulgatæ
in hunc Pl. Parcet inopi es pauperi : 68 anim..... falvas fa accedit , cum Psalt. Mozarab. nisi quòd initio hab. Erit no-
ciet, Cassiod.cum Psalt. Rom. ut in Vulg. In Coislin. Parce men ejus ; & infra , benedicentur in eo: vide etiam 1. 12. de
parperi , &c. In Gr. Osice?ci niwag ng mémoso .... (cod. Trin. 1129.d. Auct. I. de promisl. p. 1. c. 18. col. 104. b.

$.14. Sic est in Psalt. Moz. & apud Cassiod. sublata legit : Benedicentur in eo omnes tribus terræ : omnes gentes
priina conjunct. 5. Iuidem in Corb. & Rom. sed cum fut. beatum dicent eum. Gr.'Esw To orouoe av78( Ald. & Compl.
liberabit. In Coislin. Ex ufuris & iniquitatibus liberavit ani- 'sær ) exinde , december to Oropea avtę. Kai saoynuocrtai .
mas eorum : & præclarum nomen eorum coram ipso. In Me. extremò , parališov autóv.
diolan. E præclarum nomen ejus coram ipfis. Apud Tertul. . 18. Itidem Auguft. in hunc Pl. & epist. 93. to. 2.
1. 4. adv. Marc. p.707.b. Ex ufura 8 injuftitia redimet 239. e. Tertul. quoque l. 5.adv. Marc. p.791. c. ita legit,
eorum animas : & bonoratum nomen eorum coram ipso. Ap. nisi excipias nomen Ifraélis. S. Paulinus epift. 15. p. 87.
Ambrof.I. de Tob. c. 4. col. 595. d. Ex ufuris E5 iniquitate c. fic : Benedi&tus Dominus , qui facit mirabilia. Calliod.
liberavit eos. Apud August. in hunc Pf. Ex ufuris ss iniq. cum Psalt. Rom. qui facit mirabilin magna folus. Hieron.
redimet anim. eorum : 65 honorabile nomen ejus coram ipsis ; vel ep. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 646. a. Benedictus Domi-
quod habent, inquit , codices aliqui : & honorabile nomen nus Deus , Deus Ifraël ; tum addit: Dicitis in Græco bis Deus
eorum coram ipfo, In Gr. 'Ex. tóxx big of exías 107pucs?au non haberi, cùm in Hebræo fit, Es apud LXX, In ed. Rom.
τας ψυκας αυτών και έντιμον το όνομα αυτων ενώπιον αυτ8. Ed. semel , ficut in edd. Ald. & Compl.
Compl. αντί ενώπιον αυτών.

$. 19. Psalt. Rom. & Corb. Et benedi&tum nom. majesta-
.15. Psalt. Corb. cum Rom. Martian. 88 adorabunt de tis ejus in æternum, (Corb, in faculum) in saculum fa-
ipfo femper : tota die bened. eum. Rom. Fabri, & Carnut. culi ; reliqua ut in Vulg. Sic etiam habet Calliod. in hunc
85 orabunt de ipso , &c. Mediol. & orabunt proipfo. Ita etiam Pl. cum Psalt. Coislin. Mediolan. Carnut. & Mozarabico.
in Psalt. Corb. orabunt , fed abrasæ videntur duæ primæ lit- Tertul. verò 1. 5. adv. Marc. p.791. c. legit fimpliciter :
teræ ad. Tertul. adv. Jud.c.9. p. 142. a.& l. 3. cont. Marc. Benedi&um nomen gloriæ ejus : & replebitur universa terra
p.674.c. dabitur illi de auro Arabia. Sic etiam ap. Hilar. gloriâ ejus. Ambrof. in Pf.40. to. 1.883. a. & replebitur
1. 4. de Trin. 850. b. Ap. Aug. in hunc Pl. E orabunt de ipso majestate ejus omnis terra , &c. August. in Pf. 71. cum Gr.
femper ; cæt. ut in Vulg. Quod autem , inquit , habet Græcus, Et benedi&tum nomen gloriæ ejus in æternum , & in fæculum
Tepi autê , aliqui interpretati sunt de ipfo, aliqui pro ipso, Seculi : & replebitur gloriâ ejus omnis terra : fint , fiat :
vel pro eo. Ap. Cassiod. & in Psalt. Moz. omnia ut in Vulg. ita rursum epift. 93. to. 2. 239. e. at Hieron. ep. ad Sun. &
excepto uno benedicent eum , è Gr. súmory oy osy autóv. Frer. to. 2.646. a. scribit : Hoc ergo quod in Græco vos inve-

W. 16. Psalt. Rom. & Coislin. cum Auguft. & Cassiod. nisse dicitis , in æternum , & in fæculum sæculi, fuperfluè Vulgatæ consonant. In Mozarab, sic : fuperextolletur fruc- à Græcis sciatis appofitum , quod nec Hebræus habet , nec LXX. tus ejus fuper Libanum : & florebunt de civitate ejus ficut , Interpretes. August. verò in eund. Pl. col. 753. d. dicit : &c. In Corb. Et erit firm. in terra in summis montibus, fu- Quid aliud Latini Interpretes dicerent , qui non posent dicere perextollitur fruétus fuper Libanum : 8 florient de civit. &c. in æternum , & in æternum æterni ? quasi enim aliud dictum In Carnut. E florent de, &c. In Gr. "Esa súervua, &c. fit in æternum , & aliud in fæculum, ita sonat : sed Græcus ut in Vulg.

habet, εις τον αιώνα , και εις τον αιώνα το αιώνος, φuod forτο 7.17 Psalt, Rom, & Corb. Et erit ( Corb, del, 8 ) nes commodius diceretur in fæculum , & in fæculum fæculi,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ex Mf, Sangerma

te re

O qui

ei de

num

tum

no

tur :

ines

a:

2, in

Uàm bonus Ifraël Deus his, Abis, qui mundo funt corde. V qui recto sunt corde !

pi:& VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. C.

* ( 20.) Defecerunt laudes

Dávid filii Jellæ. orabia 1. Psalmus Asaph. LXXII. Canticum Afaph. LXXIII. 1. Pfalmus A. LXXII.

Uàm bonus Israël his qui recto sunt corde ! е iplo

Mei autem pene moti sunt Mei autem pene vacillaverunt 2. Mei autem paulò minùs E. pedes : pene effufi sunt greffus mei. pedes : pene effusi sunt greßus mei, moti sunt pedes : pene effusi

sunt gressus mei. 3. Quia zelavi super iniquos Quia æmulatus sum contra ini. 3. Quia æmulatus sum futercrexpacem peccatorum videns. quos, pacem impiorum videns: per injustos, pacem peccato

rum videns. ejus:

4. Quia non est respectus morti Quòd non recogitaverint de 4. Quia non est requies
eorum ; & firmamentum in plaga morte sua i & firma

fint vestibula morti eorum ; & firmamen-
eorum.
eorum.

tum in pæna eorum.
s. In labore hominum non sunt, In labore hominum non funt , s. In laboribus hominum
& cum hominibus non flagellabun- & cum hominibus non flagellabun- non sunt, & cum hominibus
tur:

non verberabuntur :
6. Ideo tenuit eos superbia , Ideo nutriti funt ad superbiam: 6. Propterea obtinuit eos

operti sunt iniquitate & impietate circumdederunt iniquitatem fibi. superbia eorum, circumdede-
ni-
fua.

runt iniquitatem & impieta

tem fuam. eus

7. Prodiit quasi ex adipe ini Processerunt à pinguedine oculi 7. Exiet sicut ex adipe in3

quitas eorum : tranfierunt in affec- eorum : tranfierunt cogitationes justitia eorum : tranfierunt in
tum cordis.
cordis.

dispositione cordis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. le. * ( 20.) Hic Psalmus Lxxv. ita inscribitur in Psalt. San

de interp. David, c. 3. to. 1.664. b. & in Pf. 36. & 118.
germ. distinctis nimirum & majusculis litteris. Is tamen ver col. 798. d. & 1187. f. Mei autem pene moti sunt pedes:
liculus pertinere videtur ad Psalmum præced. faltem ita ex- paulò minùs effufi funt , &c. S. Leo serm. 42. p. 107.f.
hibetur in Vulg. in qua vigelimus & ultimus ejusdem Psal- Vulgatæ congruit cum Psalt. Rom. Ita quoque Hieron. l.
mi versus est. Schol. etiam hæc habet , telte Nobilio : Scien-

ep. ad Eph. to. 4. p. 354.C. & Calliod. in hunc Pr.
dum eft eos , qui non intelligunt subtilem atque exquifitam Apud Auguft.in eund. Pr. ita : Mei autem pene commots
rationem lettionis , non accepisse illud , 'EEén Tov oi üproi Ac- sunt pedes : paulò minùs effus funt , &c. itidem l. annot. in
vid, tanquam partem totius Pfalmi. Manifeste autem & vox Job, το. 3. 678. g. Gr. Eμε δε παρα μικρον εσαλεύθησαν...
ipsa Hebraica demonftrat ifta etiam verba partem effe totius παρ' ολίγον, &c.
Psalmi. Sanctes quoque Pagninus ea cum Psalmo antece $. 3. Pfalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. ferunt : Quia

denti conjungit. Verùm Ambrosius, August. & Caffiod. Zelavi in peccatoribus , pacem , &c. Sic etiam in Missali Rom. 60

arbitrantur eadem verba Psalmo seq. Lxx11. loco tituli & in ad Grad. Dom. Palm. Similiter hab. Ambr. l. 4. de interpel.
fcriptionis fuiffe præfixa , quibus etiam favent Pfalt. Rom.

Dav.c.3.664.b. & in Ps.118.col.1187. f. 1199. e. Ita quo-
Coislinianum, Mozarab. & Sangerm. nostrum. Ambrosius que S. Leo serm. 42. p. 107.f.cum Cassiod. in hunc Pr. Item
quippe lib. 4 de interpel. Dav. to. 1. 661. e. & 662. c. Hieron. in Jer. 12. to. 3.587.a. at in Isai. 26. col. 2 19. f.
de his ita disserit : Psalmus, non quasi fantti Alapb , fed legit: Quoniam Zelatus sum super iniquis , &c. & l. 2. in ep.
quasi fanéto Afaph, ut docet titulus , fuperfcribitur : quod ex ad Ephes. to. 4. 354.c. Quoniam amulatus fum fuper inja
Graco Psalterio apertiùs manifestatur , ut videatur David quis, &c. Auguft. in hunc Pr. Quia zelavi in peccatoribus ,
etiam huic Afaph ficut & aliis canendum , quem fcripserat pacem peccatorum intuens : fimiliter I. annot. in Job, to. 3.
ipse , Pfalmum dedisse : sed quia fcriptum eft in ipfo titulo p. 1. col. 678.g. Gr. "Oto púrwoaéti tois ávépons... Bewpor.
defecisse Pfalmos David ; quomodo autem defecerunt, cùm . 4. In Psalt. Rom. & Coislin. Quia non eft declinatio
decurfis bis decem Pfalmis, posten Pjalmus David titulorum morti eorum; nec firmamentum in plaga eorum. Itidem in
inscriptionem comprehendat usque in ultimum finem ? Simili Corb. præter conjunct. , pro nec. Item in Mediol. &
ter Augustinus in eund. Pl. col. 753. f. ait : Pfalmus ifte Carnut, declinatio morti , &c. licut apud Caffiod. in hunc
inscriptionem babet , id est titulum : Defecerunt hymni Da Pr. In Mozar, declinatio mortis eorum ; nec firmam. in plaga
vid filii Jelle. Pfalmus ipfi Afaph : mox ita : Tot babemus ipforum. Apud Ambrof. 1.4. de interpel. Dav.c. 3. to. 1.
Pfalmos , in quorum titulis scriptum eft nomen David , nus- 664. e. Non eft reclinatio morti eorum : tum

addit : Non de-
quam eft additum , filii Jesse, nifi in hoc folo : & poft plura : clinatio , ut plerique codices Latini fcripti funt , fed reclina-
col.755. f. Periculosum locum , inquit , tituli Psalmi præfen tio ; quam vocem constanter retiner infra in comment. at
tis , ficut Dominus voluit , prætervelti fumus. Quid est autem 1. de parad. to. 1. 178. a. legit : Non est declinatio mortis
Afapb? ficut invenimus in interpretationibus ex lingua He eorum : loco etiam præcedenti Mss. 3. habent declinatio. Si-
bræa in Græcam , ex Græca nobis in Larinam translatis , milicer apud August. in hunc Pl. Quia non eft declinatio
Alapb fynagoga interpretatur. Vide etiam Cassiod. p. 244. mortis eorum ; & firmam. in flagello eorum ; Mss. nonnulli
Ar Hieron. epist. ad Marcell. to. 4. p. 2. col. 51. 6. dicic ferunt morti , non mortis. Gr. "Oni o'x ési arávevois TO
docuisse se tituli Pfalmi lxxii. partem ad finem fecundi libri , θανάτων αυτών και σερέωμα ά τη μάσιγι αυτών.
partem ad principium tertii libri pertinere : quod fcilicet , De .5. Hoc plurale, In laboribus hominum , fimiliter ha-
fecerunt hymni David filii Jeffe , finis effet prioris ; Pfalmus berur ap. Ambrof. I. 4. de interpel. Dav.c. 5. to. 1. 665.
verò Asaph, principium sequentis. In ed. Rom. fic : 'E&sd.& in Pf. 118. col. 1081. f. & l. 5. de fide, to. 2. 585.a.
λιπον οι ύμνοι Δαυίδ τδ υιε Ιεσσαί. Ψαλμός τώ 'Ασάφ. In sed ultimò constanter , flagellabuntur. Itidem apud Aug. &
Psalt. Mozarab. Defecerunt bymni David filii jessem. Pfal- Caffiod. in hunc Pl. ficut in Psalt. Rom. Coislin. & Mozar.
mus Asaph. In Rom. Corb. & Coislin. ut in textu. In Gr. pariter : 'Ex xómois ar Ipótor..... 8 nastyw. Jhoorla..

. 1. Pfalt. Rom. Quàm bonus Deus Ifraël iis , qui recto, .6. Pralt. Rom. Corb. & Coislin, cum Cassiod. Ideo
&c. Moz. Corb. & Coisi. Quàm bonus Ifrael Deusrećtis corde! tenuit eos fuperbia eorum ; reliqua ut in Vulg. Mozarab.
Similiter ap. Ambr. in Pf. 118. co. 1. 1981. f.item l. 4. Ideo obtinuit eos fuperbia eorum , &c. Mediolan. superbia eo-
interpel. Dav.c. 2. col. 662. e. 663. d. & in Luc. 18. col. rum in finem. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav.c.4.p.665.
1488.c. præter hoc, Deus Ifraël. Sic etiam apud Hieron. I. e. Ideo obtinuit eos superbia eorum , cooperti sunt iniquitate ,
2. in ep. ad Eph. to.4. 354.c. Et inf.l. 3. 393. f. ait : Juxta &c. itidem l. 5. de fide, to. 2.585. d. Aug. verò in hunc
Græcos exordium fonat : 'sayagis ó Osos Two 'Isexua tois Ps. Ideo obtinuit eos fuperbia , circumamičti sunt iniquitate
Eu Jéos xaprią ; quod à nostris translatum eft : Quàm bonus σ' imp. &c. In Gr. Δια τέτο εκράτησεν αυτες και υπερηφανία
Deus Israël rectis corde ! alioquin juxta Gracos , qis, id Teersbexorto åsixiar sỹ đobbelar avtWr• Ald. & Compl. mes
eft , ficuc , fimilitudinem magis videtur, quàm firmitatem puparía autôr sis Téx05, nelle bénarto , &c.
fignificare dittorum. Ita quoque legir August. in hunc Pr. *.7. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav.c. 4. 666. a. legic
Caflíod. verò ut in Vulg.

cum Psalt. Rom. & Coislin. Prodiit quas ex adipe iniquitas
7.2. Sic Hilar, in Pr. 120. col. 380, b, Ambrof. verò l. eorum : trans, in difpofitionem cordis : & 1. g. de fide,
Tom. II.

T

[ocr errors]

de

1

146

LIBER PSALMORUM. Pfalm. LXXII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS. Sangerm.
8. Cogitaverunt, & locuti

Irriserunt , eo locuti sunt in 8. Cogitaverunt , & locuti funt
sunt nequitiam : iniquitatem malitia calumniam, de excelso lo- nequitiam : iniquitatem in excelso
in excelsum locuti sunt.
quentes.

locuti sunt.
9. Posuerunt in cælum os Posuerunt in cælum os suum , 9. Posuerunt in cælum os suum :
fuum : & lingua eorum per- da lingua eorum deambulavit in & lingua eorum tranfivit in terra.
transiit super terram.

terra.
10. Ideo revertetur huc po Propterea convertetur populus 10. Ideo convertetur populus
pulus meus : & dies pleni in- ejus hic : & quis plenus invenietur meus hic : & dies pleni invenientur
venientur in illis.
in eis?

in eis.
11. Et dixerunt : Quomo Et dixerunt : Quomodo novit 11. Et dixerunt: Quomodo fcit
do scivit Deus, & si est scien- Deus, & fi est scientia in excelso? Deus, & fi est scientia in excelso?
tia in altislimo?

12. Ecce hi peccatores , & Ecce isti impii, & abundantes 12. Ecce ipfi peccatores, &
abundantes in fæculum di- in saculo, multiplicaverunt divi- abundantes in sæculo, obtinuerunt
vitias possederunt.
tias.

divitias.
13. Et dixi : Forsitan in va-
Ergone frustra mundavi cor

13. Et dixi : Ergo fine caufa
no justificavi cor meum, & meum, & lavi in innocentia ma- justificavi cor meum, & lavi inter
lavi inter innocentes manus nus meas ?

innocentes manus meas : meas :

14. Et fui verberatus tota Et fui flagellatus tota die, & 14. Et fui flagellatus tota die
die , & caftigatio mea in ma- increpatio mea in matutinis? & caftigatio mea in matutinis.
tutinis.

15. Si dicebam : Narrabo Et dixi : Si narravero fic : IS. Si dicebam : Narrabo fic:
sic : ecce progenies filiorum ecce generationem filiorum tuorum ecce nationem filiorum tuorum re-
tuorum, cui disposui
. reliqui.

probavi,
16. Et existimabam co Et cogitavi ut intelligerem istud: 16. Existimabam ut cognosce-
gnoscere, hoc labor eft coram labor eft in oculis meis :

rem hoc, labor eft ante me :
me :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
2. 585.e. pertranfierunt in difpofitionem cordis. Hieron. ep. c. 6. to. 1.667.c. & in Pf. 36.& 118. col. 784. e. 1047.C.
ad Sun. & Frer. 10. 2. 646.b. ad verbum 1. Vulg. prodiit , item l. 2. de fide resur. to. 2. 1141. b. cum Cassiod. & Pralo.
ait : Dicitis vos apud Græcos invenisse žensúos lod, id eft, Rom. A pud Hieron. 1. 2. in ep. ad Ephes. to. 4.354.c. fic:
prodiet , quod falfum eft ; nam es apud LXX. Interp. ita fcrip- Ego autem dixi, &c. ut in Vulg. Apud August. in hunc Pr.
εκm et : 'Εξωλεύσατο ως εκ Σέατος και αδικία αυτών. Ηodia Et dixi : Ergo fine caufa..... 65 lavi in innocentibus manus
tamen ita legimus, eženčúcs721 : & ipíe Auguit. in hunc meas : paulò verò infra idem Auguft. legit : Ergo in va-
Pr. Prodiet quafi ex adipe iniquitas eorum : tranfierunt in num justificavi..... 8 lavi inter innocentes , &c. & I. annot.
di pofitionem cordis. Caffiod. & tranferunt in difpofitionem in Job, col. 678.g. 679. a. Nunquid vané justificavi.....
cordis. Pfalt. Moz. Prodiit quafi ex adipe iniquitatis eorum : Es lavi in innocentibus , &c. omisso primo Et dixi. Omit-
tranfierunt in difpofitionem cordis. Carnur. & Corb. in dif tit pariter Ambr. l. 2. de fide; at in Gr. Kai cita• "Acre
pofirione cordis. Gr. diña, ger sig dro Jedin xapdías. kalaws..... evo Jucis, &c.

#. 8. Sic est in Psalt. Rum. & ap. Ambrof.d. s. de fide, $. 14. Pfalt. Rom. Et fui flagellatus tota die , & judex
to. 2. 585. f. In Psalt. Carnut. locuri sunt nequitia. Apud meus in matutino. Item Anibr. in Pf. 36.& 118. to. 1. 784.
August, in hunc Pf. fic : Cagstaverunt, & locuti funt mali e. 1047.c. 1081.d. Et fui fagellatus tota die : & l. 4. de in-
gnitatem : iniquitatem in altum locuti funt. Apud Caffiod. terpel. Dav. c. 6.667. e. vindex mens in matutinis : at l.
ut in Vulg. Gr. Alvou.Incar, vjencantar cv Torupiące ass 2. de fide resurr. to. 2. 1141. b. Es index meus in matuti-
κίαν εις το υψος ελαλνσαν. .

num ; quidam Mss. ibid. 65 vindex mens , alii , & judex
W.9. Ita Ambros.l.4. de interpel. Dav.c. 5. to. 1.666. meus , cum Psalt. Mediolan, unus Remig. castigatio mea.
c. nii quod ic.ibit tranjivit. Sic eriam August. in hunc Pr. Brev. Mozarab. 8 increpatio mea. August. in hunc Pf. 5
cum Pait. Run. Mediul. Carnut. & Mozar. Cassiod. autem argutio mea in matutinum : & l. annot. in Job, col. 679.
cum Coisl. hab. Pofuerunt in cælo os suum... tranfiit fuper ter a. arguitio mea in matutinum. Carliod. in eund. Pl. Es
ram ; Corb, tranfivit fuper terram. Gr. "Egerto eis regrèr..... index meus in matutino : MI. 2. ibid. cafligatio mea. Apud
dina fer si Tüş vñs.

Hieron. I. 2. in ep. ad Ephes. to. 4. 354.c. Et factus sum
*.10. Ita Psalt. Rom. haber. Caffiod. autem cum Moz. flagellatus tota die

. In Gr. Kai fyeroulw heuasiyanévos.....
Ideo revertetur pop. meus hic, &c. Coislin. Ideo convertitur και ο έλεγχός με εις τας πρωίας. .
popules meus buc, &c. Mediol. Corb. & Carnur. Ideo rever .15. Psalt. Rom. Si dicebam..... ecce natio filiorum tuo-
tetur huc populus mens. Itidem Ambrof. l. 4. de interpel. rum, quibus disposui ; Mediol. & Carnut, cui dispofui. Mo-
Dav.c. 5.666. f. sed addic, Es implebit dies vitæ fuæ. Au zarab. ecce generationes filiorum tuorum relinqui. Corb. Sic
gust. in hunc Pfalm. Ideo revertetur huc pop. meris : cum dicebam : Narrabo fic : ecce nationi filior. tuorum , cui dis-
dies pleni invenientur in eis : paulò vero post : populus meus pofui. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav.c.6. 668. a. Si nar.
buc : 3 dies pleni , &c. Similiter ap. Hilar. in Pr. 54:

col. rabo fic ; subinde , ecce generationi filiorum tuorum , cui
II. e. dies pleni , &c. In Gr. Ace TðTO $215 péter ö naós difpofui ; edite. Eras, ac Gill. ibid. ecce generatio. Hieron.
με νται.9α και ημέραι πλήρες , &ς.

epist. ad Marcell.to.4. p. 2. col. 51.d.55.a. leg. Dicebam :
$. 11. Ita legit Auguft. in hunc Pl. & l. annot. in Job , Si narrabo fic: ecce generationem filiorum tuorum prævaricatus
to. 3. p. 1. col. 678. g. Píalt. Rom. Quomodo scivit..... in sum : sed notat in Latinis codicibus non ita haberi expref-
excelso? Itidem in Carnut. & Moz. & apud Cassiod. Ambr. sum. Aug. in hunc Pf. Si dicebam : Narrabo fic : ecce genera-
autem l. 4. de interpel. Dav.c. 5. 666. f. leg. Quomodo tionem filiorum tuorum reprobavi ; subinde addit : Quædam
scivit Deus, & fi eft fcientia omnis in altilimo lic etiam I. habent exemplaria : ecce generationi filiorum cuorum , cui
s. de fide, to. 2. 586. a. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. concinui..... id eft, cui congrui, cui accommodatus fum :
2. col. 646. b. scribit : Quomodo scit Deus ? tum ait : In Mss. quidam ibid, ecce generatio ; editr. generationem. Ap.
Græco dicitis non esse Deum , cùm apud LXX. fcriptum fit: Caffiod. in eund. Pr. ecce natio filiorum tuorum , cui dispo-
los prvo ó Osós ; nunc etiam ita legimus in ed. Rom. fui. In Gr. Ει έλεγον: Διηγήσομαι έτως: 148 τη γενεά των

$.12. Psalı. Sangerm, faribit vitiosè poffideunt, cujus Wacom CsourGétrxa.
loco posuimus poffederunt ; legendum fortè poffidebunt. Sed N. 16. In Psalt. Corb. Et exiftimabam cognoscere , hoc la-
Ambr. l. 4. de interpel, Dav.c. 5. 666.f. leg. obtinuerunt, bor est ante me. Item in Mozar. boc labor est ante me ; ficut
&c. ut in Vulg. fimiliter in Ps. 36. ac 118. to 1. 784. e. in Rom. Fabri : sed in Rom. Martian. hoc jungitur cum
1047. c. & lib. 2. de fide resurrect. to. 2. 1141. b. Ita verbo cognofcere. Secus apud Ambrof. in Pf. 118. to. 1.
quoque August. & Casliud. in hunc Pf. rursumque August. 1047. d. ubi sic : Et æstimabam me fcire, hoc labor eft ante
1. annot, in Job, to. 3. p. 1. col. 678. g. 679. a. cum Isalt. me : at l. 4. de interpel. Dav. c. 6. col. 668. b. alludens
Rom. & Gr. Pralc. Córb. obtinuerunt. Auct, op. imp.in dicit : Et exiftimabam, videbar mihi cognoscere hoc eße
Matth. hom. 31. p. 130. C. obtinuerunt fibi divitias.

verum..... me autem fruftra in iis turbatum efle : sed inf.
$.13. Vulgatæ fuffragatur Ambr. l. 4. de interpel. Dav. leg. boc labor eft ante me. Item Aug. in hunc Pr. Er fufcepi sa-

[ocr errors]

me,

me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 17. Donec intrem in fanctua Donec veniam ad Sanctuaria 17. Donec intrem in sanc- Ex MS. Sangerma rium Dei : & intelligam in novissi- Dei : intelligam in novissimo eo- tuarium : & intelligam in nomis eorum.

villima. 18. Veruntamen propter dolos Veruntamen in lubrico pofuifti 18. Veruntamen propter posuisti eis : dejecisti eos dum alle- eos : dejecisti eos ad interitum. dolositatem pofuifti illis : devarentur.

jecisti eos dum allevarentur. 19. Quomodo facti funt in de

Quomodo vaftati sunt subitò ? 19. Quomodo facti sunt in solationem, fubitò defecerunt : pe- defecerunt , consumpti funt quasi desolationem repente ? fubirierunt propter iniquitatem fuam. non fint.

tò defecerunt, & perierunt

propter injustitiam fuam. 20. Velut fomnium surgentium Quasi fomnium evigilantis, Do 20. Velut à fomnio exsurDomine, in civitate tua imaginem mine in civitate imaginem eorum gentes Domine, in civitatem ipforum ad nihilum rediges. ad nibilum rediges.

tuam imaginem eorum ad ni

hilum deduces. 21. Quia inflammatum eft cor Quia contractum est cor meum, 21. Quia lætatum est cor meum , & renes mei commutati & lumbi mei velut ignis fumigans: meum, & renes mei alienati sunt : 22. & ego ad nihilum redac- & ego insipiens , & nescius, sunt : 22. & ego spretus sum, tus fum , & nefcivi.

& ignoravi. 23. Ut jumentum factus fum

Quasi jumentum factus sum apud 23. Velut pecus factus sum apud te : & ego semper tecum. te : c ego semper tecum, apud te : & ego femper te

cum. 24. Tenuisti manum dexteram Et tenebas manum dexteram 24. Tenuisti manum dexmeam : & in voluntate tua dedu- meam : in confilium tuum deduces terâ meâ : in voluntate tua dexisti me, & cum gloria fuscepisti me, & poftea in gloria suscipies duxisti me, & cum gloria ad

sumpsisti me. 25. Quid enim mihi est in co Quid mihi eft in cælo, da te 25. Quid enim mihi superlo? & à te quid volui super ter- cum nolui in terra ?

est in cælo ? & à te quid voram ?

lui fuper terram ? NOTÆ AD VERSION EM ANTIPU A M. gnoscere, hoc labor ante me. Caffiod. Exiftimabam ut cognosce- a. lic: ad nihilum deduces imagines eorum. Anonym. de Trin. rem , hoc labor , &c. Hieron. 1. 1. cont. Pelag, 10. 4. p. 2. apud Ambr.col. 333. a. imagines eorum ad nibilum rediges. col. 493.c. Existimabam cognofcere , boc labor eft in conspectu Hieron. in Eccles. to. 2. col. 775.a. Domine , in civit. tua meo : itidem in Ezech. 41. to. 3.997.b. hoc labor eft in confp. imaginem ipforum dilipabis : fimiliter in Ezech. 8. 14. & 16. meo. Gr. Και υπέλαβον τε γνώναι, τέτο κόπος εσίν άναντίον με. to. 3. 748. f. 778.b.794. d. semel tamen hab. eorum. Aug.

$. 17. Pfalt. Rom. & Corb. add. Dei , ad fanituarium, in hunc Pl. Velnti fomnium exfurgentis Domine , in civit. tua habentque in novilima eorum , cum Carnut. Moz. verò, in imaginem illorum ad nih. rediges. Caffiod. Velut fomnium novilima , absque feq.eorum. Ambr. in Pf. 118.to. 1. 1047. exfurgentis, &c. ut in Vulg. Gr. Doki (zvier ferdeguéve... d. legit : Donec ingrediar in fanétuarium Dei : & intelligam in την εικόνα αυτων εξεδ ενώσης. novillimis : at l. 4. de interpel. Dav.c.7.668.c. Donec in .21. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav. c. 9. p. 670.d. troeam in sanctuar. Dei : & intelligam in novilimo. August. legit : Quia dele&tatum eft cor meum , or resoluti sunt renes in hunc Pr. Donec introeam..... Dei : & intell, in novilima ; mei. Sic eriam haber Cassiod. cum Psalc. Corb. Rom. & Cassiod. in novilima eorum. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. Carnut. nisi quod præponunt renes mei verbo refoluti funt. to. 2. 646. b. intelligam in novissimis eorum : tum addic: Ita quoque apud Ambr. in Pf. 37.to, 1. 830. a. at l. 4. de pro quo in Graco legisse vos dicitis , & intelligam ; sed hic & interpel. Dav.c. 9. p. 670. d. leg. requieverunt renes mei. conjuntio fuperflua eft. Veruntamen in Ezech 41. to. 3. p. August. in eund. Pr. Quia delectarum est cor meum, Eg renes 997. b. leg. Donec ingrediar..... intelligam in novilimis mei mutati sunt. Brev. Moz. Quia exaruit cor meum , & eorum : & l. 1. cont. Pelag. to. 4. p. 2. col.

493. c.

Donec renes mei resoluti sunt. Gr. “Oti uppár, Ju ..... oi vepeal introeam , &c. ut supra. Gr. "Ews sioén gw sis To... tớ Offe Mix imoreguoov. Ald. & Compl. Kai 'Sexav Gn ', &c. Curô sis ta ?9a7a• Ald. & Compl.: Xata evt@v. Ť.22. Vulgatæ favent Ambr.1.4. de interpel. Dav.c.9.

. 18. Psalt. Rom. Verunt, propter dolos disposuifli eis ma 670. d. & Cassiod. cum Psalt. Rom. Apud Aug. in eund. la : dejecisti eos, &c. ut sup. Carnut. & Mediol. pofuifti illis Ps. fic : 6 ego ad nihilum reda&tus fum, & non cognovi. In mala, Mediol. dum extollerentur ; Mozarab, dum elevaren Gr, καγω εξεδένωμένος, και εκ έγνων. sur. Corb. Propter dolofitatem posuisti illis mala : dejecisti $.23. Psale. Corb. Velut jumentum , &c. ut sup. Ambr. pos dum adlevarentur. Ambros. 1.4. de interpel. Dav.c.7. 1. 4. de interp. Dav.c.9.636.d. Et velut jumentum, &c. ut £0.1.668. f. Propter eorum tergiversariones posuisti eis. Aug. fup. irem ep. 43. to. 2.973. f. Propheta ait : Ktwód us éyerý in hunc Pl. Verunt. propter dolofitatem posuisti eis : dejecisti Iw nape Co, id est , Jumentum aftimatus sum apud te. Aug. cos dum extollerentur. Gregor. Tur. I. s. hist. Franc. p. 218. in hunc Pl. & l. 2. quæft. in Luc. to. 3. P. 2. col. 261. f. d. Verunt. propter dolofitatem posuisti eis mala : dejecisti eos Quafi pecus factus fum ad te : & ego, &c. Calliod, cum dum allevarentur. Cassiod. in eund. Pr. Propter dolos posuisti Palt

. Rom. Vulgatæ congruit. Ed. Rom. hab. Kruvchdus eis mala : dejecisti, &c. Fulg. l. 1. de dupl. præd. p. 15. zerówlew tape 60., &c. Ald. & Compl. ezerýgur. dejecisti eos cùm extollerentur. Gr. Narir did tas doriótulos .24. Ambr. 1. 4. de interp. Dav. c. 9.670. d. Tenuifts jy áurcīca xatélanes auto's ev twirapūvan. Ald. & Compl. manum dexteram meam : & in volunt..... & cum gloria af. αυτοίς κακά κατέβαλες, &c.

fumpisti me : & infra col. 671. b. ait : Sic accepimus , & $.19. Adv.repente abest á Psalt. Rom. extremò verò sic: secundum Græcum fic convenit : dixit enim Græcus : 'Expáta& perierunt propt. iniquitates fuas. Sic etiam apud Greg. Cas tūs xspós, id eft, Tenuifti manum , tñs detrás Mx , dexTuron. I. s. hist. Franc. p. 218. d. Ap. Ambr. in Pf. 118. teram meam : item l. de instit. virg. to. 2. 274. e. addit : 10. 1. 1047. e. ita : Quomodo facti sunt in desolationem ? fu- $ in gloria affumpfifti me. August. in hunc Pl.cum Psalt. bitò defecerunt , exterminati sunt propter iniquitatem fuam : Mediolan. Tenuisti manum dexteræ meæ , &c. extremò Aug. at l. 4. de interpel. Dav.c. 7. 668. C. defecerunt , & perie & cum gloria affumpfifti me. Fulg. 1. de verit, præd. p. 465. runt , &c. Auguit. in hunc Pl. Quomodo..... in defolationem ? Tenuisii manum dexteræ meæ , 5 in volunt, tua deduxisti me. subito defecerunt , perierunt , &c. ur in Vulg. Brev. Moz. Aug. ubi fup. tollit med. 85. Caffiod. in eund. Pf.cum Psalt. in defolatione ? subitò defec.& perierunt , &c. Gr. Nãs..... eis Rom. & Moz. Tenuisti manum dexteram meam : & in voερήμωσιν και εξάπινα εξέλιπον απώλoντo Για την ανομίαν αυτών. lunt..... 68 cum gloria assumpfifti me. Sic etiam Prædestin.

#. 20. In Psalt. Rom. Corb. & Moz. Velut fomnium ex 1. 3. ap. Sirm. to. 1. p. 544. d. fed omittit , post meam. furgentis ; subinde in Rom. imagines eorum, &c. ut in Vulg. Itidem in Pralt. Corb. & in Missali Rom. ad Grad. Dom. in Moz. imaginem eorum , &c. Itidem exfurgentis in Mediol. Palm. In Gr. ' Tņ (Ald. & Compl. aġ tñ)Bran C8..... & Carnut. Apud Ambros. in Pf. 118. to. 1. 1047. e. Sicut in usta dóžus zegoerably pls. fomnium exfurgentis ; & 1.6. Hexa. col. 129. b. Domine , in 7.25. Ambros. 1.4. de interpel. Dav.671. f. Quid enim crvit. tua imaginem eorum ad nihilum rediges : fimiliter l. 4. mihi restat in cælo ? & à te, &c. Itidem Cassiod. in hunc de interpel. Dav.c.7.669.e. 670.b. exceptis his , velut, Pl. cum Prale, Rom. Corb, & Mediol. Mozarab. verò hab. pro ficut ; & ipsorum , loco eorum ; atl. 1. offic, to. 2. 65. Quid enim mihi eft in cælum ? August, in eund. Pr. Quid Tom. II.

Tij

[merged small][ocr errors][ocr errors]

148

LIBER PSALMORU M. Pfalm. LXXIII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm. 26. Defecit cor meum ,

& Consumpta eft caro mea, & cor 26. Defecit caro mea , & core caro mea : Deus cordis mei, meum : robur cordis mei, & pars meum : Deus cordis mei, & pars & pars mea tu es Deus meus mea Deus in aternum.

mea Deus in æternum.' in æternum.

27. Quoniam ecce, qui Quia ecce qui elongant se à te, 27. Quia ecce, qui elongant se elongant fe à te, perient:dif- peribunt : perdidisti omnem fornican- à te, peribunt : perdidisti omnes , perdidisti omnem fornicatio- tem à te.

qui fornicantur abs te. nem abs te.

28. Mihi autem adhærere Mihi autem propinquare Deo 28. Mihi autem adhærere Deo Deo bonum est: ponere spem bonum est : pofui in Domino Deo bonum est : ponere in Domino Deo meam in Domino Deo falutis spem meam ;

fpem meam : meæ :

Ut enarrem omnes lauda Ut narrem omnes annuntiationes Ut annuntiem omnes prædica-
tiones tuas

>
in portis filiæ tuas.

tiones tuas, in portis filiæ Sion.
Sion.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
enim mihi eft in cælo ? Vigil. Tapf. I. cont. Varimad. p. à te, peribunt : perdidifti omnem, qui fornicatur abs te. Si-
729. c. Quid enim mihi deeft in cælo? Gr. Ti yép hor un dép- militer hab. Prædeft. I. 3. ap. Sirmond. to. 1. p. 544. d.
χ4 ώ τω, &c.

Quoniam qui fe longè faciunt à te, peribunt. Ennod. pro
W.26. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav. 672. c. fimili- Synodo ibid. to. 1. p. 1639. e. maledicti omnes, qui forni-
ter hab. cum Psalt. Corb. Defecit cor meum , 88 caro men : cantur abs te. Gr. "Oni ifs, oi parpúvorles fauty's éto 66
Deus cordis mei. Iridem in Rom. subnexis his , 85 pars mer απολέν7αι έξωλόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα απο C.
Deus in fæcula ; in Mozar. & Corb. & pars mea tu Deus in X. 28. In Psalt. Carnut. & Mediolan. deest vox Domino
facula. S. Paulin. ep. 30. p. 192. a. leg. Defecit cor meum, circa med. loco verò laudationes , exstat laudes ; cæt. ut

caro mea: Deus cordis mei, pars mea Deus in sæcula. in Vulg. Corb. hab..... ponere in Deo fpem meam : Ut enarAug. in hunc Pf. Defecit cor meum , & caro..... & pars mea rem omnes laudationes tuas in, &c. Rom. Ut annuntiem omnes Deus meus in fæcula ; infra deest meus. Cassiod. in eund. Pr. laudes tuas , &c. Mozar. Ut enarrem omnia promissa tua , Defecit caro meit, & cor meum... E pars mea Deus in fæcula. &c. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. p. 646. b. Ut Eadem vocum series ab Hieron. servatur in ad Sun. & annuntiem omnes predicationes tuas : tum addit : pro quo Fret. to. 2. p. 646. b. proquo, inquit, malè perversum or in Græco legisse dixiftis tas airéoss Co, id eft, laudes tuas..... dinem quidam tenent : Defecit cor meum, & caro mea. In Septuaginta, ta's' starlentas Co, id est , prædicationes Gr. tamen hod. ʼEZÉNITEV Ý xapdio M8, ig i Camps ME..... diy ji tuas , vel promilla. Ambrof. l. 4. de interpel. Dav. 672. f. μερίς με ο Θεος εις τον αιώνα.

& l. 1. de Cain, C. 2. col. 185. c. ut sup. Mihi autem ad7.27. Psalt. Rom. & Corb. Quia ecce , qui elongant se hærere Deo bonum eft. August. cont. epist. Manich. to. 8. à te, peribunt : Rom. subdit , perdes omnes, qui fornican 178. f. Mihi autem inhærere Deo bonum est ; at in hunc Ps. rur abs te : Corb. verò, perdidifti omnem , qui fornicatur col. 767. d. legit adhærere. Auct. I. de promiss. dimid. temp. à te. Cypr. epist. 75. p. 143. c. Ecce enim, qui longin c.7. p. 195. a. Mihi autem adjungi Deo bonum est. Auguft. quant se abs te , peribant. Ambr. 1. 4. de interpel. Dav.672. ubi sup. in Pf.add. ponere in Deo Spem meam : Ut annunf. & Caffiod. in hunc Pr. Vulgatæ accinunt. Ita rursum Am tiem omnes laudes tuas , in atriis filiæ Sion. Cassiod, in eund, bros. in Pf. 43. col. 898. d. & in Ps. 118. col. 1167. 1220. Pl. omnes laudes tuas , in portis , &c. Gr..... tingedar cv f. supra verò col. 120 3. b. leg. omnes, qui elongant fe abs τω Κυρίω την ελπίδια με Τε εξαγΓείλαι πάσας τας αινέσης te , peribunt. August, in hunc Pl. Ecce, qui longe se faciunt Co cu taie Tuhaus, &c.

ep.

VOS

U7quid Deus repulifti in fo

[ocr errors][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. Intellectûs Afaph Pfalmus. Eruditio Asaph. LXXIV. 1. Intellectus Asaph. LXXIII.

LXXIII.
Uare repulisti Deus in TT

T
Q

quid Deus repulisti in fi-
finem : iratus eft furor nem : fumabit furor tuus in nem : iratus est furor tuus su-
tuus in oves pascux tux?
gregem pascua tua?

per oves pafcuæ tuæ ?
2. Memorare congregationis Recordare congregationis tua ,

2. Memor esto congregationis tuæ, quam adquisisfi ab initio. quam possedisti ab initio. tuæ, quam possedisti ab initio.

Liberasti virgam hæredita Redemisti virgam hæreditatis Redemisti virgam hæreditatis * Ms. vitiosè hoc. tis tuæ : montem Sion * hunc, tuæ : montem Sion , in

quo habi- tuæ : mons Sion, in quo habitasti in
in quo commoratus es in eo. tasti.

eo,
3. Eleva manus tuas in su Sublimitas pedum tuorum dissi 3. Leva manus tuas in superbias
perbias eorum in finem : quan- pata eft ufque ad finem : omnia eorum in finem : quanta malignatus

NOTÆ

AD VERSIONEM ANTIQUA M.
^. 1. Ita in Psalt. Mozar. est. Apud Aug. verò, & Caf tionis tuæ , quam creasti ab initio. Liberasti virgam..... mons
fiod. deest vox Pfalmus , sicut in Psalt. Rom. Corb. & Gr. Sion , in quo habitafti in idipfo; Corb. in eo ; Rom. Martian,

* Psalt. Rom. Ut quid repulisti nos Deus in finem : iratus in quo habitas in idipsum. Mozarab. Memento congregat.
eft furor tuus fuper oves gregis tui? Sic etiam ap. Aug. in tuæ Domine , quam creasti ab initio. Liberasti virgam..... mon-
hunc Pl. ut in Psalt. Corb. & Moz. si legatur animus , non tem Sion , in quo habitasti. Aug. in hunc Pr. Memento con-
furor. Item in Mediolan. & Carnut. animus tuus. Ambr. gregat, tua , quam poffedisti ab initio. Redemisti virgam.....
quoque l. 2. de interpel. Dav. c. 7. 647. f. legit : Ut montem Sion istum, quem inhabitafti in ipso. Caffiod. in eund.
quid repulifti nos Deus in finem ? At Hieron. epist. ad Sun. Pl. Memento congr. tuæ, quam creasti ab initio. Liberafti
& Fretel. to. 2. 646. c. fcribit : Ut quid Deus repulisti in virgam..... montis Sion , in quo habitasti. In Psalt. etiam
finem ? pro quo , inquit , malè apud Græcos legitur ordine com Mediol. & Carnut. est, quam creafti ab initio. In Gr. Mrúca
mutato, Ut quid repulifti Deus ? Amalar. Analect. to. 2. p. Εκτι της..... ής έκτήσω..... 'Ελυτρώσω ράβδον..... όρος Σιών
131. Ut quid Deus repulifti in finem : elatus eft furor tuus fuper TẾTO, 7 xatoxurwoas à cur@.
oves pasiuæ tuæ ? Calliod. cum Psalt. Rom. iratus eft furor $. 3. Psalt. Rom. cum Cassiod. Eleva manum tuam in
tuus fuper oves gregis tui? In Psalt. Sangerm. scriptum est superbiam eorum in finem : quanta malig..... in sanitis tuis!
in nobis , pro in oves , fed manifesto errore; familiare quip- Mozarab. Eleva manum tuam in fuperbia eorum..... quan-
pe librariis eft litteram ultimam vocis præcedentis adnecte ta malig..... in fan&tuariis tuis ! Corb. Eleva manus tuas
re subsequenti , ficut in no, pro in o; præterea scriptores in superbia eorum..... in fanétis suis! Mediolan. & Carnut.
antiqui literam , cum b,&e cum i sæpe commutant, un in fan&is tuis ! Ambrof. in Pf. 37. to. 1. p. 830. b. quan-
de obis, pro oves. In Gr. 'Ivatí an Cow ó Osos Eis Témoso ta malignè operatus est inimicus in sanitis tuis ! Hieron. ve.
uplu o Cubs Citip Cato verüs CM;

rò ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 646. C. quanta malignatus
*. 2. Plalt. Corb. & Rom. Fabri : Memento congregat- eft inim. in fanilo! subditque : Miror quis in codice vefire

« ZurückWeiter »