Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

ma me,

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es MG Sangerm. 8. Ecce enim veritatem di- Ecce enim veritatem diligis : 8. Ecce enim veritatem dile.

lexisti : incerta & occulta cor- abfconditum & arcanum sapientia xisti : incerta & occulta fapientiæ
dis manifestasti mihi.
manifeftasti mihi.

tux manifestafti mihi,
9. Asperges me hyssopo, Asperges me hyropo, & munda- 9. Asperges me hyssopo , & Lev. 14
& mundabor : lavabis me, & bor : lavabis me, da super nivem mundabor : lavabis me, & fuper ni-

Num super nivem dealbabor. dealbabor.

vem dealbabor.

19.
10. Auditui meo dabis gau- Auditum mihi facies gaudium 10. Auditui meo dabis gaudium
dium & lætitiam : & exsulta- & latitiam : exsultent of a qua con- & lætitiam : & exsultabunt ofla hu.
bunt ofla humiliata.
fregifti.

miliata.
11. Averte faciem tuam à Absconde faciem tuam à pecca- II, Averte faciem tuam à pec-
peccatis meis : & omnes ini- tis meis & omnes iniquitates catis meis : & omnes iniquitates
quitates meas dele.
meas dele.

meas dele.
12. Cor mundum crea in Cor mundum crea mihi Deus, 12, Cor mundum crea in me
me Deus : & fpiritum rectum & Spiritum stabilem renova in vif- Deus : & fpiritum re&um innova in
innova in visceribus meis, ceribus meis.

vifceribus meis.
13. Ne projicias me à facie Ne projicias me à facie tua, & 13. Ne projicias me à facie tua:
tua : & fpiritum sanctum tuum Spiritum sanctum tuum ne aufe- & fpiritum fan&um tuum ne aufe-
ne auferas à me.
qas à me.

ras à me,
14. Redde mihi lætitiam sa- Redde mihi latitiam falutaris 14. Redde mihi lætitiam faluta-
lutaris tui : & fpiritu princi- tui, de spiritu potenti confirma me. ris tui : & fpiritu principali confir-
pali confirma me.

15. Doceam iniquos vias Docebo iniquos vias tuas , doo 15. Docebo iniquos vias tuas :
tuas ; & impii ad te conver- peccatores ad te revertentur. & impii ad te convertentur.
tentur.

16. Libera me de sanguini- Libera me de sanguinibus Deus, 16. Libera me de sanguinibus
bus Deus, Deus falutis meæ: Deus salutis mea : laudabit lingua Deus, Deus falutis meæ : & exsul-
exsultavit lingua mea justitiam mea justitiam tuam.

tabit lingua mea justitiam tuam. tuam.

17. Domine, labia mea ape- Domine labia mea aperies , duos 17. Domine , labia mea aperies : riens : & os meum adnuntiavit meum annuntiabit laudem tuam.

& os meum annuntiabit laudem
laudem tuam.

tuam.
18. Quoniam si voluiffes Non enim vis ut viđimam fe- 18. Quoniam fi voluiffes sacrifi-
facrificium , dediffem utique : ram : nec holocauftum tibi placet. cium, dediflem utique : holocaustis
holocauftis non delectaberis.

non delectaberis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
1. 1. de verit. præd. p. 439. Ecce enim in iniquitatibus con- 7.13. Sic Ambrof. de apol. Dav. 694. e. 699.a. nec-
ceptus fum : & in delittis mater mea in utero me aluit : at non August. & Caffiod. in hunc Pf. cum Philaftr. Brix. &
1. de incarn. ad Petr. Diac. p. 290. & l. de fide ad Petr. Pralt. Rom. & Gr.
p. 507. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : 85 in $. 14. Concinunt Iren. 1. 3. c. 17. p. 208. c. Ambrof. l.
delidis peperit me mater mea. Similiter habet Gelar. I.

ep. de apol. Dav. to. 1. 700. a. & Cassiod. in hunc Pl. una
7. Conc. to. 4. col. 1177. c. cum Petro Chrysol. ser. 44. cum Psalt. Rom. In Coisl, deest med. 8. Ap. Aug. in eund.
p.880. b. Philastr. Brix. I. de hæres. p. 717. a. In iniqui- Pf. Redde mihi exsultationem falutaris tui : 8 , &c. ut sup.
iate conceptus fum : 85 in peccato peperit me mater mea. In In Gr. 'Απόδος μοι την αγαλλίασιν τη ζωκρία ζεκαι
Gr. γαρ ά ανομίαις ζυνελήφθη και εν αμαρτίαις εκίσσησέ μαλι ηγεμονικώ σήeιξίν με.

. 'Ifö co
RE,
&c.

ť.15. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Auct. quæft.
$. 8. Sic Auct. quæst. Vet. Test. ap. Aug. to. 3.4.112. Sic ap. Aug. to. 3. q. 112. necnon Psalt. Rom. Corb. Carnut.de
etiam Ambr. l. 2. de Abr. c. 8. to. 1.332. F. lib. verò 6. Hex. Moz. Apud Ambros. 1. de apol. Dav. to. 1.700.e. Dosebo
139.f.& l. 1. de interpel. Job, c. 9.636. d.653. b. & de iniquos, &c. In Gr. Aid ážo, &c.
.
.

, c.
apol. Dav. 696.b.& in Pf. 45.col.925. d. habet , incerta & *.16. Ita legit Ambr. l. de apol. Dav. to. 1.694. e. 701,
occultæ fapientiæ tuæ , &c. liidem Aug. & Cassiod, in hunc c. e. necnon Auct. quæst. ap. Aug. to. 3. q. 112. cum Psalt.
Pl. cum Psalt. Rom. Coislin.& al. Hilar. in Ps. 118. p. 326. Corb, 1i excipias verbum exsultabit. Rom.Fabri hab. & exal-
a. invisibilia & occulta sapientia tua , &c. Gr. ta cīnace tabit. Coislin. exsultavit ling. men justitias tuas. Moz. gese
τα κρύφια της ζοφίας (ε , &c.

fultabit..... juftitias tuas. Cassiod. nil differt à Vulg. Aug.
$.9. Accinunt magno consensu Hilarius in Pf. 53. p. verò in hunc Pr. initio leg. Erue me, at inf. Libera me , &c.
95.a. Ambrofius l. de Myst. to. 2. 333. d. & 1.4. de Sa- ut in Vulg. de hac autem voce fanguinibus , ita disserit ibid.
cram. 366.b. & to. 1.652. c. Auct. l. de xlii. mans. apud col. 472. d. Exprelit Larinus Interpres verbo minùs Latino,
ipsum col. 12. b. August. & Cassiod. in hunc Pf. rursus proprietatem tamen ex Græco. Nam omnes novimus Latinè non
Aug.1. 2. de doctr.chr. to. 3. p. 44. b. Oprat. 1. 5. contra dici sanguines , nec sanguina ; tamen quia ita Græcus pofuis
Donat. p. 83.C. & Philastr. Brix.de hærel. p.717. c. Item plurali numero, non fine caufa , nisi quia hoc invenit in
in Actis Marr. p. 392. ac in Psalt. Rom. &c. In Corb. af- prima lingua Hebræa, maluit pius Interpres minis Latinè ali-
pargis. In Mozarab. Alperges me Domine..... fupra nivem, quid dicere , quam minùs propriè. Græcè "Pīcai pes iš aikaa

'
&c. Gr. “Ραντιείς με υοσώπω, και, &c.

7ων..... με αγαλλιάσεται, &c.
. 10. Sic in Psalt. Corb. cui favent Ambrof. l. de apol. $. 17. Pfalt. Sangerm. jungit vocem Domine , cum y.
Dav. to. 1. 697. a. & Cassiod. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. præced. sed malè ; nam in Psalt. Rom. & apud Ambrof.
&c. addito 5, post lætitiam. August, in eund. Pl. & ep. I. de apol. Dav. to. 1.701. f. necnon August. & Cassiod,
266. to. 2. 899. g. 900. c. & l. 2. de doctr. ohr. to. 3. 44.

in hunc Pf. omnia exstant ut in Vulg. Auctor tamen quæst. b. Auditui meo dabis exsultationem & lætitiam. Gr. 'Axplosis apud Aug. ro. 3.9., 112. textui favet : & Ambrosius epist. με αγαλλίασιν και ευφροσύνην' αγαλλιάσονται , &c.

41. to. 2. 960.a. habet ; Os meum aperies ; & annuntiabis
$. 11. Concinunt Hilarius in Pf. 65. col. 178. d. Am- laudem tuam.
brol. 1. de apol. Dav. to. 1. 694. e. 697. d. Auguft. & *. 18. Sic Iren. l. 4.c. 17. p. 248. a. Hilar, in Pr.62. &
Cassiod. in hunc Ps, cum Pfalt. Rom. & Gr.

65. p. 154. C. 182. b. Ambrof. l. de apol. Dav. to. 1. col.
*. 12. Similiter Ambros. 1. de apol. Dav. to. 1.698. d. 702. c. & Aug. in hunc Pl. In Psalc. Rom. Fabri lic inter-
& inf. 719. e. 1101. f. 1165.b. necnon Aug. & Cassiod. in pungitur : sacrificium dedissem: utique holoc. &c. In Rom.
hunc Ps. & Chromat, Aquil. in Matth. p.979.a.cum Psalt. Marrian. fi voluisės sacrificium , dedissem utique : holoc, non,
Rom. & al. Apud Tertul. I. de anima, p.483. b. Cor mun- &c. In Moz, holocauftis verò non , &c. In Coislin. & apud
dum conde in me Deus. Gr. xtigor Cv ekoi, &c. Auctor verò Cassiod. in eund. Pr. bolocaustis antem non , &c. Auct. quæst.
quæst. Vet. Test. apud Aug. to. 3. q. 112. Cor mundum apud Aug. to. 3. 4. 103. fi voluisses facrificia , dedißem : uti-
crea in me Drus : fpiritum juslum dedica in visceribus que holoc. &c. at infra q. 112. Vulgatæ favet. In Gr. 'OTA
μικής, Gr. και ανεύμα ευθες εγκαίνκσον ώ, άκο,

Bi górncas Orolow, iowa är enoxaUtekala vx, &c,

.

WYEV

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

.

.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 19. Sacrificium Deo spiritus Sacrificium Dei Spiritus contri- 19. Sacrificium Deo spiri- Ex Mf, Sangestu, contribulatus : cor contritum & hu- bulatus : cor contritum & humilia- tus contribulatus : cor conmiliatum Deus non despicies. , tum Deus non defpicies.

tribulatum &

& humiliatum

Deus non spernet.
20. Benignè fac Domine in bo- Benefac in voluntate tua Sion : 20. Benignè fac Domine in
na voluntate tua Sion : ut ædificen- ædificentur muri Jerusalem. bona voluntate tua Sion : utæ-
tur muri Jerusalem.

dificentur muri tui Jerusalem.
21. Tunc acceptabis facrificium Tunc suscipies sacrificium juf- 21. Tunc acceptabis sacri-
justitiæ , oblationes, & holocausta: titie , oblationes , & holocausta : ficium justitiæ, oblationes, &
cunc imponent fuper altare tuum tunc imponent Super altare tuum holocausta: tunc imponent su-
vitulos.
vitulos.

per altare tuum vitulos.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 19. Sic habet Iren. 1.4.c.17. p. 248. a. prærer vocem 1691. e. Auct. verò quæst. apud Aug. to. 3.9. 112. cum
Dominus , loco Deus ; MI. tamen Clarom. hab. in fine non Cassiod, in hunc Pl. & in Pf. 39. p. 136.c. hab. non fpernit ;
Spernit , cum Pfale. Rom. Coislin. Mediolan. Carnur, & ut & Chromat. Aquil. in Matth. p. 978.c. Apud Philaftr.
Moz. Tertul. cont. Jud. c. 5. p. 138.c. ait : Cor contribu- Brix.de hæref. p. 795.e. Sacrificium Deo.cor contribulatum.
latum hoftia eft Dei, Cypr. epist. 77.& 81.p. 159.6, 164. a. In Psalt. Corb. cor contribulatum & humiliatum Deus non
Sacrificium Deo..... cor contritum bumil. Deus non defpicit: defpicit. Similiter hab. non defpicit, Auct. op. imp. in Matth.

&
item lib. de mortal. p. 232. a. at l. 3. Testim. p. 306.a. p.79. d. Ruric. l. 2. ep. 20. non fpernit, Gr. Ovoia tớ Osco...

.
leg. non defpiciet. Hilar. in Pf. 125. & 130. p. 412.c.442. nuptiar Curtelepeperur..... ó Olés óx f'tad svarer.

ο Θεός ενώσει.
f. Optimum Deo facrificium

cor contribulatum : & in Pf. 122. . 20. Ita in Psalt. Rom. & Corb. sed absque tui , post
p. 396. e. Oprimum facrif. Deo eft cor contribulatum : & in muri. In Coislin. 85 adificentur. Sic eriam ap. Hilar. in Pf.
Pl. 2.ac 137. p.46. & 502. b. cor contribularum & humi- 54. P. 108. d. necnon August. in hunc Pf. Apud Ambrof.
liatım Deus non fpernet : demum in Pl. 118. p. 262. e. de a pol. Dav. to. 1.702, f. Benefac Domine..... & ædifs-
cor enim humiliatum Deus non fpernit : & sacrificium opti- centur , &c. Auct. verò quæst. ap. Aug. to. 3.9. 112. leg.
mum cor contribulatum. Ambr. l. 1. de Cain, & Ab. c.9.10. E adificabuntur muri Jerusalem. Cassiod. ur in Vulg. In
1. 199.e. cor contritum..... Deus non fpernit : item infra 631. Gr. 'Azé Jeror Kúere..... Ngoixodoun Jútw ta tx" Iepy-
e. 1207. a. & to. 2. 317. b. Similiter Hieron. in Isai. 1. Салид.
to. 3. 15. c. & in Jerem. 23. 636. a. item in Naum 1. 9.21. Concinunt Ambrof. I. de apol. Dav. P: 703.a.
1563. a. at infra 1990. d. hab. non defpicit , ficut in Dan. & Cassiod. in hunc Pl. cum vet. Psalt. August. in eund.
3: 1085. d. S. Paulin. epist. 40. & 49. p. 244.b. 291. a.com

epist. 40. & 49. p. 244.b. 291.a.cor Pl.leg. oblationes , holocaustomata , &c. Tertul.cont. Jud.
contribulatum % bumil. Deus non fpernit : August, in hunc c. S. p. 138. f. ait : Cor contribulatum acceptabile sacrifi-
Pl.cor contritum..... non (pernit : at l. 10. de civit. Dei , to. cium Deo. Græcè, Tóte suf oxuceiço.... avapopar, an oxoxdu-
7. 241. f. non fpernet. Itidem in Conc, Rom. 3. to. 4. Conc. Tako?co. Tóts arci soir, &c.

7ώματα, .

[ocr errors]

VULGATA HOD.
1. In finem, Intellectus David,

HEBR.
Vi&ori eruditio David

VERSIO ANTIQUA.
1. In finem intellectûs

Ex Mf. Sangemi

David,

[ocr errors]

3.Q

Vid gloriaris in malitia poa 3. Q tia, qui potens es in
Q

[ocr errors]

2. Cùm venit Doeg Idumæus, & Cùm venisset Doeg Idumaus, do 2. Cùm venit ad eum Doec

nunciavit Sauli: Venit David in annuntiaset Sauli , dicens ei : Idumæus & adnuntiavit
domum Achimelech. ( 1. Reg.

Venit David in domum Ahi- Saul & dixit ei : Venir
22. 9.) LI.
melech. LII.

David in domum Abime.

lech. LI.
Uid gloriaris in malitia ,
qui potens es in iniqui- tens ? mifericordia Dei tora

totâ
tate?
eft die.

iniquitate
4. Tota die injustitiam cogita- Insidias cogitat lingua tua, quasi

4. Tota die injustitiam co-
vit lingua tua : ficut novacula acu- novacula acuta faciens dolum. gitavit lingua tua : ficut no-
ta fecifti dolum,

vacula acuta fecifti dolum.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.1. Accinunt August. & Caffiod. unà cum Psalt. Rom. quitate. Hilar. quoque in hunc Pf. col. 71. a. & 74. d. ait :
Corb. & Vatic. ap. Hilar. In Moz. & Coislin, lic : In finem Quid gloriatur in malitia , potens iniquitate tota die ? cum
intelle&ûs ipfi David. Apud Hilar. in hunc Pl. p. 69. In addit : Querela Prophetæ eft , gloriari eum in iniquitate fora

tota
finem intelleétûs illi David. Gr..... Curérews Tớ David. die , qui in malitia potens fit : fed notat editor noster Be-

W. 2. Iridem in Pralt. Coislin. hoc omillo, ad eum. In ned. in abesse constanter à Ms. Reg. Hoc autem seq. tola
Rom. Fabri, & Corb. fic :Cùm venit Doec ldumaus , an- die , referendum esse ad potens iniquitate, constar ex Hi-
nuntiavit Saul, dixit : Venit David in domo Abimelech. lario ipfo ibid. n. 6. cum dicat : Nunquid tota die in iniqui.
Corb. hab. dixit ei. Mozar. Cùm venißet Nathan propheta, fate gloriatur ? & infra : Toto vitæ fuæ die in iniquitate glo-
cum ingreffus eft ad Berjabee. Hilar. in hunc Pl. col. 69. e. rians , cum potens effet, potens tamen in malitia esse perman-
Cum venit Doec, & annuntiavit Saul, & dixit : Quia ve- ft. Apud August. in eund. Pl. fic: Quid gloriatur in ma-
nit David in locum Abimelech. Plalm. ibid. in fronte de- litia , qui potens eft? deinde, In iniquitate tota die injuf-
scriptus ex Ms. Vatic. Cim venit ad eum Doec Idumaus , 88 titiam , &c. mox ita : In iniquitate tota die , id eft, toto
nunciavit Sauli : Venit David ad domum Achimelech. Auguft. tempore..... fine intervallo. Item ap. Caffiod. Quid gloria-
Cim venit Doech Idumaus, & nunciavit Saul : Venit Da- ris..... in iniquitate tota die ? In Gr. Ti yrauxă a maxią,
vid in domum Abimelech : hîc plerique Mss. habent : Psal- ο δυνατός ανομίαν ; “Ολην την ημέeαν αδικίαν , &c. Ex am-
mi titulus : Nunciatum effe Sauli de David , quòd venerit biguo autem verbo erravxã, orta est diversitas personæ :
David in domum Abimelech. Apud Cassiod. fic : Cim ve- id enim utramque referre poteft, vel tertiam , fi ab activo
nit Doeg Idumæus , & annunt. Sauli, & dixit illi : Ecce s'yxaurów; vel secundam , fi à medio exaux donar suma-

εγκαυχάω και ,
venit David in domum Abimelech. Similiter in Psale. Rom. tur. Porro Hilar. & Auguft. legerunt, fyxaux de égauxó,
Martianæi , excepra voce illis, pro illi. Apud Ambrof. de alii, emavyán éyxauyğ. .
apol. Dav.c. 8. to. 1.688. d. De proditione Doech Syri, cujus . 4. Sic in Psalt. Rom. & apud Ambros. 1. 3. offic. to.
efl titulus in Psalmo quinquagefimo primo. In Gr. 'Ey 2. 126. d. Item apud Hilar. August. & Cassiod. in hunc
ελθεϊν Δωακ τον Ιδεμαίον, και αναγγείλαι τώ Σαλ , και είπείν Pl. mutatâ interpunctione, ut notatur . præced. In Psalt.
αυτώ. Ηλθε Δαυίδ εις τον οίκον Αβιμέλεχ Theod. & Symm. Coislin. ficut rafurium acutum fecifti dolum. Similiter in
'Αχιμέλεχ.

Psalmo ex cod. Varic. ap. Hilar. in quo præterea cogira-
. 3. Sic Ambros, epist. 9. to. 2. 794. e. cum Pfale. bit , non cogitavit ; dein , ficut raforium , &c. In Gr. ád oxías
Rom. Martianæi. In Rom, Fabri deeft in, ante vocem inie rozículo...ca citei Eupór xixcrmpérov , &c.
Tom. II.

0

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ex Ms. Sangerm.

[ocr errors]
[ocr errors]

*

:

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:
s. Dilexisti malitiam super Dilexisti malum magis quàm bo- s. Dilexifti malitiam super beni-
benignitatem ; iniquitatem num; mendacium magis quàm lo- gnitatem ; iniquitatem magis quam
magis quàm loqui æquita- qui juflitiam. SEMPER.

loqui æquitatem
tem. DIAPSALMA.

6. Dilexifti omnia verba Dilexifti omnia verba ad de- 6. Dilexisti omnia verba præci-
præcipitationis , linguam do- vorandum, lingua dolosa. pitationis , lingua dolosa.
lofam.

7. Propterea Deus deftruet Sed Deus deftruet te , in sem- 7. Propterea Deus deftruet te in
te in finem : evellat te , & piternum terrebit, da evellet te definem : evellet te , & emigrabit te de
emigret te de tabernaculo suo; tabernaculo ; bu eradicabit te de tabernaculo tuo ; & radicem tuam
& radicem tuam de terra vi- terra viventium. SEMPER. de terra viventium.
ventium. DIAPSALMA.

8. Et videbunt justi, & ti- Videbunt justi, do timebunt , a 8. Videbunt justi, & timebunt,
mebunt , & fuper eum ride- fuper eum ridebunt : Ecce vir , qui & fuper eum ridebunt, & dicent :
bunt , & dicent: 9. Ecce ho- non posuit Deum fortitudinem suam: 9. Ecce homo , qui non posuit
mo, qui non posuít Deum ad-

Deum adjutorem fuum :
jutorem fibi:

Sed fperavit in multitudine Sed Speravit in multitudine di- Sed fperavit in multitudine divi-
divitiarum suarum : & præva- vitiarum suarum : confort arus eft tiarum fuarum : & prævaluit in va-
luit in vanitate sua.
in infidiis suis.

nitate sua.
10. Ego autem , sicut oliva

Ego autem ficut oliva virens in 10. Ego autem , ficut oliva fruifera in domo Dei, spera- domo Dei : Speravi in misericor- fru&ifera in domo Dei, speravi in viin misericordiam Dei in æter- dia Dei in saculum sempiternum. misericordia Dei in æternum, & in num, & in fæculum fæculi.

fieculum fæculi. 11. Confitebor tibi Domi- Confitebor tibi in saculum, quo- II. Confitebor tibi in fæculum * MS. quem. ne in fæculum * quoniam fe- niam fecisti : & exspectabo nomen quia fecifti : & exspectabo nomen cisti : & exspectabo nomen tuum

tuum , quoniam bonum in conf- tuum , quoniam bonum eft in conf-
tuum , quoniam bonum eft pectu Sanctorum tuorum.

pectu fan&orum tuorum.
ante conspectum angelorum
tuorum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 5. Concinunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Rom. &c. Hilarius tantùm postponit fuper eum, verbo via
Psalt. Rom. & Psalmo ex cod. Vatic. ap. Hilarium ; sed debunt. In Gr. Kai öfor/as..... T'autor yenáccrtai , &c.
Hilarius ipse fic legit n. 9. Dilexifti malitiam super benignit. $.9. Ita Cassiod, in hunc Pf. cum Psali. Rom. di Hi-
iniquitatem fuper quàm loqui juftitiam : & n. 10. ac infra, larius, & Auguft, in eund. constanter legunt adjutorem
injuftitiam fuper quam loqui jusitiam. In Psalt. Corb. ini- suum, cum Vulg. Mozarab, adjutorium fuum. Coislin. ada
quitatem loqui magis quam aquit

. In Gr. 'Hyámucas xoxlov jutorem suum : fed Speravit in multitudinem divit. &c. Gr.
Útep 270.Jwcónur. åsizlar utp to dannoo dixeblocúrur. Dia- fem för óvre am..... Ti to arīgos, &c. Ald. & Compl.
psalma pasiter fequitur in Pfalt. Rom. Corb. & al. Item Two anúga. Anon. apud S. Paulin. epist. ad Marcell. to. 2.

wrúgal. . .
in ed. Rom. LXX. non verò in edd. Ald. & Compl. nec p. s. Confidunt , inquit, in multitudine divit. non ponunt
etiam apud Auguft. & alios.

Deum adjutorem fuum. Innocent. I. epist. 30. Conc. 10. 1.
7.6. Ira Psale. Coislin, cum Psalmo ex cod. Vatic. ap. col. 897. a. Ecce homines , qui non pofuerunt Deum adjutorem
Hilar. Plalt. verò Rom. & Moz. hab. in lingua dolosa ; Car- fibi.
nut. & Corb. in linguam dolosam. Hilarius ipse in hunc #. 10. Sic in Psalt. Corb. In Rom. verò & Coislin. Ego
Ps. n. 12. bis , linguam dolofam : Mr. tamen Reg. utro- autem, ficut ...., in domo Domini , Speravi in misericordia
que loco hab. lingua dolofa ; ut & Cassiod. in hunc Pf. Dei mei, &c. Similiter in Mozarab. uno excepto fperabo.
August. in eund. Dilexifti omnia verba fubmerfionis , linguam A pud Hilar.. Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. omnia ut
dololam. Hilarius loco cit. constanter , præcipitationis ; sed in Vulg. Ambrofius in Luc. 2. & 19. col. 1303. c. & 1495;
notat verbi virtutem Latinum sermonem non tenuisse. Qua b. leg. in domo Domini. Gr. og Osão deinde , íatloccare
enim , inquir , nobiscum verba præcipitationis funt, ea à Græ- το έλεος τύ Θεξ εις τον, &c.
cis púpala xalamulloug commemorata funt ; quo dido figni- w.u. Pfalt. Corb. Confitebor tibi Domine in saculum qua
ficatur id, quod nobiscum præcipitatio est , cum illis effe , de- fecisti..... ante confpe&um Sanctorum tuorum. Rom. Confitebor
merfio in profundum maris.

tibi Domine in saculo quia fecifti , &c. ut in Corb. In
.7. Sic Hilar, in hunc Ps. n. 12. nisi quòd delet te , Coislin. Confit. tibi Domine in faculum quia..... quoniam
portevellat, & legir tuo, non fuo. At Pfalm. Vatic. apud bonus ante conspectum omnium Sanctorum tuorum. Hilarius
ipsum Vulgatæ confonat cum Auguft. in eund. Pl. & Pfalt. in hunc Pl. n. 22. Confitebor tibi Domine in fæculo quia
Řom. Similiter in Moz. & Coislin. præter hoc, & eveller. fecisti..... quoniam bonum ante confpeétum fand. tuorum :
In Corb. Propt. deftruet te Deus ..... evellet te, 85 emigret te & infra n. 24. quoniam bonum eft in confpe&u fan&orum tuo-
de tabernac.fuo ; rad. &c. Apud Caffiod. Propt. deftr. te rum. Legendum autem effe fimpliciter in fæculo, ita probare
Deus in finem : evellet te , & emigrabit te de tab. fuo , &c. nititur : Spes in mifericordia Dei, in fæculum & in fæcu-
In Gr. dla zato ó Osos xa Jérou Cesis térose extinde Ct, lum fæculi eft..... fed confelio tantum in fæculo, non etiam
και μεταναστεύσαι ζε από σκηνώματος ( Αld. & Compl. add. in sæculum fæculi : idem repetit infra col. 81. d. Apud
CH, ) , &c. Diapfalma pariter exstat in Pfalt. Rom. Corb. August. in hunc Pr. Confitebor tibi in faculum quoniam fe-
& Vatic. ap. Hilar. ficut in ed. Rom. LXX. deest verò in cisti.... quia jocundum eft in conspectu sanctorum tuorum.
cdd. Ald. & Compl. nec ejus mentionem faciunt August. Apud Caffiod. Confis. tibi Domine in fæculum quia..... quon
& alii.

niam bonum est ante confpe&tum sanct. tuvrum. In Brev. Moz. *. 8. Ita August. in hunc Pf.cum Psalt. Corb, At Hilar. ante consp. omnium fandt. twortem. In Gr. 'FloMoroguconal cos & Cassiod, in eund, delent in principio , cum Psalt. εις τον αιώνα ότι..... ότι χρηστών αναντίον των ορίων Co.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Ex Ms. Sangerme

[ocr errors]

Ps. 13. D Non eft Deus.

Ixit infipiens in corde fuo: D de Deus.

D :

in le m

ܕ

t

:

Rom. 3. 12.

[ocr errors]

, qui

[ocr errors]

:

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,

Victori

In finem
1. Pro Maeleth intelligentiæ David.

Per chorum eruditio David. 1. Pro Abimelech intellectûs
LII.

LIII.

David. LII. .

Ixit stultus in corde fuo : Non * Ixit insipiens in corde
2. Corrupti funt, & abomina- Corrupti funt, & abominabiles

2. Corrupti funt, & abo-
biles fa&ti sunt in iniquitatibus : non facti sunt in iniquitate : non eft minabiles facti sunt in volun-
est qui faciat bonum.
qui faciat bonum.

tatibus suis : non eft qui fa-
ciat bonum, non est ufque ad

unum.
3. Deus de cælo prospexit su- Deus de cælo prospexit super fi- 3. Dominus de cælo prof-
per filios hominum : ut videat fi eft lios hominum , ut videret fi eft pexit super filios hominum :
intelligens, aut requirens Deum. intelligens , requirens Deum. ut videret si est intelligens,

aut requirens Deum.
4. Omnes declinaverunt, simul Omnes aversi sunt , pariter ad- 4. Omnes declinaverunt
inutiles facti sunt : non est qui fa- haserunt : non est qui faciat bonum, simul inutiles facti funt : non
ciat bonum, non est usque ad non est usque ad unum.

eft qui faciat bonum, non est
unum.

usque ad unum.
5. Nonne fcient omnes qui Nunquid non cognoverunt qui 5. Nonne scient omnes qui
operantur iniquitatem, qui devo- operantur iniquitatem , qui come- operantur iniquitatem
rant plebem meam ut cibum pa- dunt populum meum ut cibum devorant plebem meam sicut
nis ?
panis ?

escam panis ?
6. Deum non invocaverunt : illic Deum non invocaverunt : ibi 6. Deum non invocave-
trepidaverunt timore, ubi non erat timuerunt timore , ubi non erat runt : illic trepidaverunt ti-
timor.
timor.

more, ubi non erat timor.
Quoniam Deus dissipavit offa eo- Quoniam Deus dispersit of a Quoniam Deus dissipavit
rum qui hominibus placent : con- circumdantium te : confúndêris, conlilia hominum sibi placen-
fusi sunt, quoniam Deus fprevit eos. quia Deus projecit eos.

tium : confuli funt, quoniam

Deus sprevit eos.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Caffiod. cum Psalt. Moz. & Rom. Fabri : In finem, Cassiod. Dominus..... prosp. ut videat , &c. In Gr. 'O acos
pro Amalech intelleitûs David. Rom. Martianæi , In finem , εκ τε..... διέκυψεν..... τε ιδείν ει εει..... έκζντων τον Θεόν.
pro Meleth, &c. Coislin. In finem , pro Maelth intelligentia 8.4. Concinunt Hilarius , August. & Calliod. in hunc
David, Corb. In finem , pro Maileth intelle&ûs David. Pfalm. Pl. unà cum Psalt. Rom. Coislin. &c. Hilarius tamen infra,
Vatic, apud Hilar. David in finem , pro Abimelech intellec- p. 88. b. legit bonitatem , non bonum , Gr. aya Gór. Bre-
tûs David. Hilarius ipse in hunc Pl. p. 83. c. Infcribitur , viar. Moz. verbo fa&ti funt , addit in voluntatibus suis, quod

inquit , In finem , pro Maeleth intelle&tûs illi David. « Edice. aliubi non invenitur.
» tamen cum Ms. Reg. Abimelech. Vatic. cod. Amalech , quod *. 5. Sic in Psalt. Corb. præter hoc ult. ficut cibum pa-

bis legitur apud Hieron. in expofitione tituli, quamvis ipse nis. In Rom. Nonne cognoscent omnes, &c. ut in textu.
» Psalmus , Mahalath , apud eund. inscribatur , quomodo

Coislin. Nonne cognoscent bæc omnes , &c. ultimnoque , ficup
» legitur in editione Ruffini, cùm in Ms. exster Melech ; in cod. cibum panis. Hilarius in eund. Pl. cum Psalmo ibid. præ-
» Miciacensi, Meleth : repositum Maeleth, auctoritate Theo- fixo : Nonne scient omnes qui operantur iniquit. qui comedunt
» doreti , & LXX. » Ita Hilarii ediror novus ibid. nor. b. populum meum ut cibum panis ? at in Pf. 56. col. 119. d.

Similiter ap. Aug. In finem, pro Maeleth intellectûs ipsi Da- qui devorant plebem meam ut cibum panis ? August. in hunc
vid. In Gr. Εις το τέλος, υπερ Μαλεσ Γυνέσεως τώ Δαυίδ. Pl. Nonne scient omnes ..... qui devorant populum meum in

* Sic in Psalt. Rom. eft, & al. ver. Psalteriis, Accinunt cibo panis ? Cassiod. plebem meam facut cibum panis ? Gr.
pariter Hilar. & Cassiod. in hunc Pf. cum Ambros. 1. 2. Ουχί γνώσονται πάντες..... οι καλεθίοντες τον λαόν με βρώσει
de fide , to. 2. col. 492. b. August. verò in eund. Pl. leg. &pt8; Ald. & Compl. cv Bpcóéd.
Dixit imprudens , &c. Psalm. è Mr. Vatic. ap. Hilar. Dixit ^. 6. Sic in Psalt. Rom. & Coislin. exceptis his : Quo-
stultus , &c. Gr. Einev oppwr, &c.

niam Deus dilipat offa hominum fibi placentium. Itidem in
¥. 2. Iridem in Psalt. Rom. & apud Caffiod. Coislin. Moz. & Mediol. fi excipias dilipavit. Præterea Coislin. hab.
verò , & Corb. hab. Corrupti, & abominabiles facti sunt in Dominum non invocaverunt, Corb. Deum non invocaverunt :
voluptatibus fuis ; Mozar. & Carnut. in voluntaribus suis. illic trepid. timore..... Quoniam Deus dilipavit ofla hominum
Corb. etiam in fine add. non eft ufque ad unum. Psalm. ė ibi placentium : confufi funt , &c. Pl. é Mr. Vatic. apud
Ms. Var. ap. Hilar. Corrupti funt, abom. fatti sunt in Hilar. Deum non invocaverunt : ibi timuerunt, ubi non erat
iniquitatibus fuis : non eft..... non eft ufque ad unum. Hilar. timor. Quoniam Deus dilipavit osa hominibus placentium :
ipse in eund. Pl. col. 83. e. 84. a.leg. in iniquitatibus fuis ; confufi funt , &c. Hilarius ipse ibid. col. 85.c. Deum non
inf. in iniquitate ; deinde , non eft qui faciat bonitatem : tum invocav. ibi timuerunt , ubi non fuit timor. Quoniam Deus
addit: Versum hunc , quia inferiùs ( $. 4. ) etiam cum accef- dilipavit osa hominibus placentium : confufi funt, quon. Dom
fone fubječtus eft, fuo loco tractabimus. August. in eund. Pr. minus fprevit illos : at infra 89. c. 90. a. ibi trepidaverunt ,
Vulgatæ congruit, nisi quòd add, suis, ad vocem iniqui- ubi non erat timor : Ms. Reg. habet ibid. bominum placen-
tatibus. Gr. Skogs@xx, à l'OS sxvx Jucar à croulais ési tium, non hominibus placentium; fed hæc lectio subnexæ
. . Διέφθειραν, και & ανομίαις· έκ
Ÿ

,
worar drabór Ald. & Compl. cum Symm. disp.Ja poær. expofitioni non congruit. Cypr. 1. de bab, virg. p. 174. b.

*. 3. In Ms. Sang. scriprum , aut requirens Deus, sed er- & I. 3. Testim. p. 319.c. leg. Qui bominibus placent, confufi
rore librarii manifesto, ut opinor ; tamen in Brev. Moz. sunt , quia Deus nibil fecit illos. Similiter apud Aug. l. 1. de
pariter legitur Deus, seu ita , deuz. Psalt. Corb. hab. serm. Dom. in monte , to. 3. p. 2. col. 172. e. excepto uno
Deum , absque præced. aut. Pfalt. Rom. Dominus de cæ- nihili , pro nihil ; tum sequitur : Deus confregit offa bomini-
lo..... ut videat fi... aut requirens Deum. Similiter in Coislin. bus placentium : at epist. 22. to. 2. col. 29. e. Deus con-
necnon ap. Hilar. & Auguft

. in hunc Pf. præter hoc,

ut fringet ofja hominum placere volentium : item in Psalm. 52. videret. Ap. Ambrof. l. 5. de fide, to. 2. 590. b. ita : Do- col. 490. f. Deum non invocaverunt : ibi timuerunt timore, minus refpexit super filios hominum, fi eft intelligens, aut req. ubi non erat timor. Quoniam Deus dilipavit olsa hominibus Deum. In edite. Hilar. pariter deerat tò ui videret , sed placentium : confufi Junt, quon, Dens sprevit illos. Optat. exstat in cod. Vatic. & infra 84. e. constanter legitur : 1. 3. cont. Donat. p. 48. b. trepidaverunt ubi non erat timor. Ad filios bom. profpexit : ut videret fi quis effet intelligens , Ms. Ger. ibi timuerunt timore. S. Paulinus epist. 5o. p. e requirens Deum : & poft paulò, Profpicere dignatur, 294. b. Dilipavit Dominus offa hominum..... confufi funt , inquit , ut videat; subinde, Profpicit è cælo, ut videat an quia [previt illos. Caffiod. dilipabit offa bominum fibi plafe quisquam hominum intelligenter exquirat. In Psalmo Va- centium : confufi funt , &c. ur in Vulgaca. Item Cælestin. de. apud ipsum, Deus de cælo prosp. ut videret , &c. Apud I. epist. 22. to. 1. Conc. 1197. b. fi excipias dißipavit. In Tom. II.

O ij

[ocr errors]
[ocr errors]

(C

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm.

7. Quis dabit ex Sion falu- Quis dabit ex Sion Salutare 7. Quis dabit ex Sion falutare
tarem Israël: dum averter Do- Israël? cùm reduxerit Deus cap- Israël ? cùm converterit Deus cap-
minus captivitatem populi tivitatem populi sui , exsultabit tivitatem plebis fuæ , exsultabit
fui, exsultet Jacob, & læterur Jacob , lat abitur Ifraël.

Jacob , & lætabitur Ifraël,
Ifraël.

NOTÆ AD VERSIONEN ANTIQUA M.
Gr. Ter for ( Ald. & Compl. Tor Kúelor ) X EXCXÉCarlo. lætetur Jacob , & exfultet Ifraël. Similiter in Corb. detracto
εκεί εφοβήθκσαν φόβον..... "Οτι ο Θεός διεσκόρπισεν όσα αν- uno dum converterint. Hilarius in hunc Pf. col. 91. e. &
Opw tapéonave xatnyúvInoar, öti ó Osos Extéreosy dutés. inf. 131. d. Quis dabit..... Salutare Ifraël ? dum avertie
Aquila pro timuerunt , habet &77c4 g no ar, exterriti sunt, Dominus captivitatem plebis sua , exsultabit Jacob, Es læta-
Theodor. Jag bh gurar , fupuerunt.

bitur Ifraël. Pfalmus autem ibid. præfixus : in avertendo
W.7. Psalt. Rom. Vulgatæ confonat , fi excipias istud, Dominus captivit. populi fui, exsultabit , &c. Similiter apud
dum avertet Dominus. Coislin. hab. cùm convertit Deus; August. excepto uno Deus, pro Dominus. Apud Cassiod.
Carnut. in avertendo ; Mediol. in convertendo. Mr. uterque, ur in Vulg. præter hoc , dum converterit Dominus. In Gr.
exsultet Jacob, 8 latetur, &c. Mozarab. falutare Ifr. dum Ta on ospea Kueror ( Ald. & Compl. sor) Th.....
converterint? in a vertendo Dominus captivitatem plebis fua, dram.coelou Taxw6, supexvJúce7cı Isegúa.

[ocr errors]

>

[ocr errors]

vid,

[ocr errors]

D

1

me.

4. Deus

[ocr errors][merged small]

meæ.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.
In finem,

Victori

In finem ,
1. Carminibus intelleclûs Da- In psalmis eruditio David , quan. 1. In carminibus intellectus David,

do venerunt Ziphai, do dixe-
2. Cùm venerunt Ziphæi, & runt Saul : Nonne David abf- 2. Cùm venissent Ziphæi, & dixif-

dixerunt ad Saul : Nonne conditus est apud nos ? LIV. fent ad Saul : Nonne David abf-
ecce David absconsus est

conditus est apud nos? ( 1. Reg.

. apud nos ? LIII.

23, 19. a 26. 1.) LIII. nomine tuo Eus salva me, 3.

Eus in nomine tuo falvum

me fac : &, in virtute tua virtute tua 'libera me.

judica me. 4. Deus exaudi orationem Deus exaudi orationem meam :

exaudi orationem
meam : auribus percipe verba auribus percipe verba oris mei. meam : auribus percipe verba oris
oris mei.

mei.
5. Quoniam alieni insur- Quia alieni insurrexerunt ad- s. Quoniam alieni infurrexerunt
rexerunt super me, & fortes versum me, & fortes quafierunt adversùm me, & fortes quæsierunt
quæsierunt animam meam : animam meam : non posuerunt animam meam : & non proposue-
non proposuerunt Deum in Deum in conspectu suo. SEMPER. runt Deum ante conspectum suum.
conspectu suo. DIAPSALMA.

6. Ecce enim Deus adjuvat Ecce Deus auxiliator mihi : 6. Ecce enim Deus adjuvat me:
me: & Dominus susceptor est Dominus Sustentans animam meam. & Dominus susceptor est animæ
animæ meæ :

7. Avertit mala inimicis Reddet malum insidiatoribus 7. Averte mala inimicis meis : meis : in veritate tua disperde meis : in veritate tua disperde cos. & in veritate tua disperde illos. eos.

8. Voluntariè facrificabo Volantariè Sacrificabo tibi : con- 8. Voluntariè sacrificabo tibi tibi : confitebor nomini tuo fitebor nomini tuo Domine , quo- & confitebor nomini tuo Domine : Domine , quoniam bonum est. niam bonum.

quoniam bonum eft. 9. Quoniam ex omni tri

Quoniam ex omni tribulatione 9. Quoniam ex omni tribulatiobulatione eripuisti me:& ini- liberavit me, & inimicos meos vi- ne eripuisti me : & super inimicos micos meos respexit oculus dit oculus meus.

meos despexit oculus meus. tuus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥.1. Ita Psalt. Moz. & Corb. quibus confonat Rom. po- tic. apud Hilar. insurrexeruent

super me. Hilarius ipse , p. 97. sito in , ante vocem carminibus. Psalm. è Ms. Vatic.ap. Hi- b. insurrexerunt adversùs me ; at infra , super me ; reliqua ut lar. In firem , In bymnis intellectâs David. Hilarius ipfe ibid. in Vulg. Aug. in eund. Pl. adversùm me ; deinde, so po94. d. In finem intelle&tis illi David. August. In finem , tentes quæfierunt anim. meam : non propos. Deum ante confp. In hymnis intellectüs ipli David. Caffiod. In finem , In car- frum. Cassiod. similiter delet 88, post meam ; cætera Vulminibus intelle&tûs David. Gr. Eis tò téros, 'Er üprois cu- gatæ consonant. In Gr."OTl..... É'Tavésxoar it'éus, ses xegen νέσεως τω Δαυίδ.

ταιοί..... την ψυχήν με» και προέ9 εν7ο τον Θεόν νώπιον αυτών.

še
7.2. Similiter habent Auguft. & Cassiod. in hunc Pl. Ald. & Compl. a & Togel Terío. Diapsalma quoque subji-
cum Psalt. Mozarab. Corb. & Vatic. ap. Hilar, nisi excipias citur in Psalt. Rom. Corb. & Vatic. apud Hilar.
verbum abfconditus eft. Mozar, tamen deler Nonne. In Rom. in ed. Rom. LXX. In edd. verò Ald. & Compl. deest.
fic: Cùm venissent Ziphæi , dixissent ad Saul : Nonne ecce $.6. Accinunt Hilar. Aug. & Cassiod. in hunc Pf. una
David abfconditus est apud nos ? Hilarius in eund. Pl. Cùm cum Psalt. Rom. & Græco.
venerunt..... 6 dixerunt Sarl : Nonne..... absconsus est no- .7. Sic in Psalt. Corb. In Moz. verò, Convertens mala,
bifcum ? Grαc. Εν τω έλθείν τες Ζειφαίες, και είπείν τω &c. In Coislin. Converte mala. Hilarius in hunc Pr. Con-
Σαύλ: Ουκ ιδε Δαυίδ κέκρυπ7αι παρ' ημίν ; Vide Ambrof. vertit mala , absque 5 , poft meis. August. in eund. Ps,
de apol. Dav. c. 8. to. 1. 688. d.

deler quidem , sed legit averte, cum Calliod. ac Psalt.
. 3. Ita Psalt. Rom. Mediolan. Carnut. & Mozarab. Rom. In Gr.AvoSPéte.... xesĩ us a , &c.
sed Vatic. apud Hilar, ac Hilarius ipse cum Auguft. in hunc 7.8. Sic Hilar, in hunc Ps. col. 100.d. cuni Psalt. Corb.
Pr. leg. in fine, judica me , ut in Vulg. Cassiod. constanter & Gr. At Auguft. & Caffiod. in eund. Pf. hab. & confite-
libera me. Præterea Hilarius , loco Jalvum me fac , quod bor , cum Psalt. Rom. & Vatic, apud Hilar. In Coišlin.
habet sup. legit paulò inferius , ut & col. 101. b. salvifica confitebor nomini tuo Domine, quoniam bonus : at in Gre
me. Gr. Coóv pes..... xpīvóv de.

oti dyalór, absque seq. eft, ut in Psalt. Corb. Apud Am-
9.4. Ita August. & Cassiod. cum Pfalt. Rom. Sic etiam brof. in Pl. 39. to. 1. 862. e. prior tantùm verficulus legi-
Hilarius col. 95. d. at infra 96. d. f. leg. inaurire verba tur ut sup. fic etiam l. 2. de fide , p. 479. d.
oris mei. Gr. νώτισαι τα ρήματα , &c.

^.9. August. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. Moz. & Va.
*. 5. Pfalt. Rom. & Corb. Insurrexerunt in me. Pl. Va- tic. apud Hilar. 8 Super inimicos meos refpexit oculus meus ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

TO

necnon

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »