Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Indhold.

Side

I. Om Danmarks Deeltagelse i Forhandlingerne om en væb

net Neutralitet fra 1778—1780, af Docent, Dr. E. Holm ...

1.

II. Bidrag til Sømagtens Historie 1814–1848, af Commandeur
H. G. Garde

165.

III. Aktstykker hørende til Danmarks nyeste Historie.' Brev

vexling imellem Grev F. Reventlou (Preetz) og Grev C. Moltke, meddeelt af Etatsraad T. A. F. Regenburg

217.

IV. Geheimeraad Theodor Georg Slanbuschs Beretning om Re

geringsforandringen den 14de April 1784, meddeelt af Pro-
fessor, Dr. F. Schiern

255.

V. Regeringsforandringen den 14de April 1784, fremstillet af

Charlotte Dorothea Biehl. Meddeelt af Docent, Dr. E. Holm 281.

VI. Et Par smaae Bidrag til Dronningerne Sophie Magdalenes og

Caroline Mathildes Historie. Ved Etatsraad J. J. A. Worsaae 456.

VII. Berigtigelse og Tillæg til det i Historisk Tidsskrift 3die

Række 4de B. optagne Bidrag til Skoletugtens Historie i
de ældre Tider. Ved Professor 1. H. Blache ..

477.

VIII. Litteratur og Kritik.

I. Nyere Skrifter angaaende Norges og Sverigs Kirke-
historie, anmældte af Pastor 1. F. Rørdam

487.

« ZurückWeiter »