Ramayana id est carmen epicum de Ramae rebus gestis: poetae antiquissimi Valmicis opus, Band 1,Teil 1

Cover
sumtibus editoris, 1829
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

१० ११ १२ १३ १५ १६ १७ १८ २० २१ २२ २३ २५ २६ २७ २८ ३० ३१ ३२ ३३ ३५ ३६ ५१ इति बालकाण्ड उवाच एवं कर्थ कि कृवा कैकेयी कौशल्या क्रि गवा घुबा चव ज्ञगाम तं ततः तती तत् तत्र तथा तदा तन तव तषां तस्मिन् तस्य तां तान् ती तु ददर्श दद्दी दृढ़ा दृष्ट्रा धर्मात्मा न च नाम पिता पुत्र पुनः पुरस्कृत्य पुरा पुरी पूर्व प्रति प्रत्युवाच बं बभूव भगवान् भद्र भविष्यति मन्थरा मम मया मरुतिज्ञा मरुात्मनः मरुामुनि मा मां में यत्र यथा यदि युवा रघुनन्दन राघव राघवः राज्ञा राम रामः रामस्य रामी रामें रार्म रु रै वं वचः वचन वचनं वन वनं वा वाक्यें विद्यामित्र श्रथ श्रीमान् सरु सर्ग सर्गः सर्व सर्वान् सा सी सीता स्म हि CAPUT carminis codices eius EPISODIUM inter libri litteris mihi quae quam quidem quod Sunt

Bibliografische Informationen