Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Nådiga

Kun gör eller

angående

närmare förklaring af ftadgandet i Nädiga För-
ordningen den 1 Februari 1836 om beräknandet
af lönebesparingar och begrafningshjelp wid

civila embeten och tjenster i landet.

[ocr errors]

Gifmen i Helsingfors, den 15 Januari 1855.

Helsingfors, tryckt hos J. SIMBLIT Arfwingar, 1855.

[ocr errors]

Guds Nåde, Reisare och Sjelfherrsfare dfwer hela Ryßland, samt Storfurste til finland, etc. etc. etc. Göre meterligt: 9 anledning af derom hos DB i underdå: nighet wackt fråga, hafwe WJ, i afseende å tillämpningen af Når diga Förordningen den 1 Februari 1836, hwad angår beräknandet af lónebesparingar och begrafningshjelp wid. civila tjenster i landet, funnit godt i Näder förklara, att i fal tjensteman, som blifwit ut. nämnd till någon af de uti första punkten af fagde Förordning omnåmnde tjenster, aflider innan fyra månader förflutit sedan samma tjenst blifwit ledig, den aflidnes arfwingar skola erhålla begraf: ningshjelp, icke efter hans wid dödstimman innehafde tjenst, utan endast på grund af den nådårsbesparing, han sednast i förut innehafð tjenst intjenat. Det alle, som wederbór, till underdånig efter: råttelse länder. Helsingfors, den 15 Januari 1855. Enligt Hans Keiserliga Majeftato Eget Beslut

och i Def Höga Namn, Deß tillförordnade Senat för Finland: LARS SACKLEEN.

C. CRONSTEDT. A. F. R. DE LA CHAPELLE.

PEHR TÖRNQVIST. M. W. NORDENHEIM.

CLAS NORDENHEIM. FREDR. WILH. PIPPING.

CARL TRAPP. 0. R. REHBINDER.

P. H. EDELHEIM. R. A. HISINGER.

JOH. ER. BERGBOM. A. L. BORN

A. FREDR. KELLANDER.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nådiga

Kungor elle,

angående

Staten för de i Finland uppsatte indelte Finska

Skarpskytte-Bataljoner.

Sifmoen i Helsingfors, den 15 Februari 1855.

Helsingfors, tryckt hos J. Simel 11 Arfwingar, 1855.

« ZurückWeiter »