Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen: 1855. xvi, 360 p., 16 col. plates, Band 1

Cover
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 148 - 'are een gewelf, dat verre in het rond neerwaarts hangt, ja, menigwerf in bogen tot nabij de aarde reikt; onder een dergelijk groen dak rust de reiziger het liefst uit om zijn maaltijd te doen met de spijzen, die hij heeft medegevoerd.
Seite 148 - Op deze wijze verkrijgt de stam een middellijn 6 — 15 meter, soms van veel meer; hij vormt een vlechtwerk, een traliewerk, dat de onderste, horizontaal uitgestrekte takken met den bodem verbindt, in het midden openingen, als het ware deuren en vensters heeft, waardoor men kan heen kruipen, en in het rond met zuilengangen is versierd, waartusschen men zijn tocht kan voortzetten.
Seite 260 - ... des noods door alle gepaste middelen, tot welzijn der nog weinig zorgzame bevolking in te voeren. Deze plant heeft daarbij het groote voordeel , dat zij jaren lang staan kan , voordat hare wortels , die rondom de steng in de aarde groeijen , tot bederf overgaan , hoewel zij reeds na verloop van 10 a 12 maanden kan gerooid worden. Hare kuituur is uiterst gemakkelijk, daar zij bijna als onkruid hier en daar opschiet. Men heeft slechts de steng aan stukken van pm één voet lang te snijden , om...
Seite 84 - I.INDI.EY op eene zoo treffelijke wijze heeft uiteengezet in de volgende woorden: //Of this we may be sure, that darkness, dust, heat, want of ventilation , and all the other calamities to which plants in sitting-rooms are subject, are as nothing compared with the inevitable dryness of the air, which, indeed, acts injuriously not merely by exhausting plants of their water of vegetation , but by lowering the temperature of the pots in which they are grown, in consequence of the evaporation...
Seite 322 - Hast thou e'er seen a garden clad In all the robes that Eden had — Or vale o'erspread with streams and trees, A paradise of mysteries — Plains with green hills adorning them, Like jewels in a diadem ? These gardens, vales, and plains, and hills, Which beauty gilds and music fills, Were once but deserts.
Seite iii - Tuinbouw-Flora van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen ; bevattende de Geschiedenis en Afbeeldingen van nieuwe of merkwaardige Planten, Bloemen, Vruchten ; en Mededeelingen omtrent de Kuituur in haren geheelen omvang, in betrekking tot Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen.
Seite 259 - ... eene derde variëteit uitmaakt. Als kenmerken der Zoete en Hittere Cassave worden opgegeven, dat de pit der zoete de dikte heeft van een penneschacht, loopende over de geheele lengte, terwijl de pit der bittere soort slechts een paar draden dikte heeft, en zich niet verder dan tot op de helft der lengte uitstrekt. Onze Javasche soort nu heeft eenen draad, met dien der bittere soort overeenkomende, doch deze doorloopt de geheele lengte; ook schijnt het sap van den wortel daarbij de vergiftige...
Seite 175 - ... sunt angustiores et fere turbinati. Semina non aderant (quippe planta dioica). Est habitus Pandanorum, nempe caudex arboreus, strictus ; folia trifariam sunt disposita, imbricata, e basi latissima sub-amplexicauli elongato-lineari-lanceolata. Spadix est terminalis, spadices partiales sunt spathis elongato-linearibus involucrati. Doornia reflexa ; foliis longissimis reflexis lineari-lanceolatis e basi latiore inermi demum costa marginibusque spinosis, spinis e basi albida tandem angustatis acutis...
Seite 259 - Amsterdamschc ponden of ruim 600 pikolan a 60 katti's kan opleveren. De koopers van eene enkele of van meerdere reijen , graven zelve de wortels uit en brengen die ter markt , waar ze weder in het klein verkocht worden; veelal aan diegenen, welke ze voor de konsumptie gereed maken , hetwelk geschiedt door de wortels in water gaar te koken , daarna te schillen en van den houtachtigen draad, die door het hart van den wortel loopt, te ontdoen , verder tot eene br$ te stampen en in bamboezen te persen.
Seite 316 - ... praktisch oogpunt, verdient dit verschijnsel de aandacht van natuuronderzoekers en landhuishoudkundigen. Geen wonder is het dan ook, dat vele natuurkundigen zich met dit onderwerp bezig houden. Daar echter hunne pogingen, tot hiertoe, niet tot voldoende uitkomsten hebben geleid; daar hunne inzigten en verklaringen vaak met elkander in strijd zijn; daar eindelijk de soorten of verscheidenheden van planten, die door ziekte lijden, in aantal schijnen toe te nemen, wordt de noodzakelijkheid voor...

Bibliografische Informationen