Upanichats, ou partie théologique des Védas, et Védânta-Soûtras, ou philosophie dérivée des Védas

Cover
1837 - 168 Seiten
 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Ausgewählte Seiten

Häufige Begriffe und Wortgruppen

अक्षरम् अन्यत्र अपि अप्य् अभिप्रायः अस्ति अस्य इति इत्य उच्यते इत्यादि इत्यादिना इत्य् अर्थः इत्य् एतत् इदं इदम् इव उवाच एतद एतद् एव एवम् एवा एष कथं कथम् कर्म कर्माणि कश्चिद् कि च किम् के केन गच्छति चा चे जायते तं ततो तत् तत्र तथा च तद तदा तद् तद् एतत् तद् एव तन् तम् तर तस्माद् तस्मिन् तस्य तस्या तस्ये ति तु ते तेन तेषाम् तो त्य त्य् दि ना नाम नास्ति नित्यं नित्यम् ने नो परं परमम् परम् परा पश्यति पि पुनर पुरुषः पुरुषात् प्य् प्रति प्राणः प्रात्मनि प्रात्मा प्रात्मानं प्राप्य ब्रह्म ब्रह्मणो भवति भवन्ति भाति भाष्यम् मनः मनसा मा यत यत् यत्र यथा यदा यदि यद् यम् यस् यस्तु यस्य या ये येन यो लोके वदन्ति वा वि विद्धि विद्या विद्वान् विभाति वेद वै व्य श्व सति सत्यं सत्यम् सन् सर्व सर्वतो सर्वम् सर्वस्य सर्वे सा सो स्यात् स्वयं हि

Bibliografische Informationen