Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

. redituum administratio Not. et Extr. t.

, 1, exigendis praepositi vel publicorum redituum administratores H. Sam. 22, 11;

( ); ) ,

(

miliaritas) met. cupiditas effrenata (mes

4) locus ubi reges sedent, sedes regia

publicorum ضبط مال دیوان .Bh, coll مرد و که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد met. iudicis munere دیوان نهادن ; .Bh

vectigalibus أرباب دیوان XIV, 1, 132, et : .e.g ,(داوری کردن fungi, iudicare ظهوری شد بلى عفوش آنجا که دیوان نهده

کتاب) collectio operum poetae alieuius (2 .BH بدی را به نیکی بمیزان نهد -n. c. (vocales desunt, sed legen ديو أنسی | locus, ubi homines convenire (3 ;(شعر

جای جمع) solent, conveniendi locus نس .coll. ar دیو أنسی dum videtur -fa ,أنس

; .Bh.; a tribunal Slabsp (شدن مردم نفس) .SHT.. B. in app (أماره ولوامه

;Bh; a royal court (مکان نشستن ملوك) .B (جنون) insania (ی .suf دیوانه a) دیوانگی | tribunal of justice or revenue; a council dctMovtaxos, insanus (أنه .suf) دیوانه

دیوان خاص : tiones in Hindustan notae .adi دا رو .8 دیوانه دو B. Inde (جنون)

دیوان privy council chamber Shaksp.) et)

(.public hall of audience Shakesp) عام ;.n. c. canis rabidus F دیوانه ست ;.BA

صاحب دیوان .BI.; 5) ling. hind. i. q ,met. rem expetere دیوانه چیزی بودن

اعظم .8 .Bh

و زیب .Bh (طالب وعاشق) diligere -ad curiam au (ی .suff (دیوان .coll) دیوانی ا ; .steward, a minister or secretary Shaksp

; a (() of state, senate or dîvân J.; unde locu

:
.)

c. qui instar insani currit vel incedit B. (.)

Bh.; .

B. in app., gall. chef

(, ) Bh. de l'administration, conseil d'état Bh.; a

(. ) . ) a title given to a collector-general of the lamve pertinens; 2) laureatus poeta; public revenues of a province or district 3) genus scripturae turcicum M.

a wazir , n. . .

() countant - general of the king's revenue

aërem obscurat; 2) insania (usins .

3

leriter currens F. Emiri et publicorum redituum admini

;(عنکبوت) n. c. met. Aranea دیو پای . دیو پا |,a prime minister ديوان أعلى J. - Inde

tribunal extremi دیوان جزا ; .abazar Shahsp .B انده قوقو .i. q (2 vel ventus (گرد باد) n. c. met. turbo دیو بند | دار العدالت ومحبه که روز قیامت) iudicii

-the ac دیوان خالصه ;.Bh (موعود است qui ,( باد تند) veheinens, procellosus جنون; 2

n. c. locus, ubi sedent دیوان خانه ;.J -B.; 3) equus vel dromus ce (ردیوانگی

.adi. c. a daemone obsessus F ديو باوريده ) (محل نشستن أمرا وأرباب دفاتی) stratores

Bh.; aedes, ubi vectigalia solvuntur H.
Sam. 22, 10; a tribunal, an office; a

suprema imperatoris M. Praeterea no

n. c. (daemones vinciens) incantator دیو بند ; .court, hall, hall of audience Sharksp

دیوان ;.B دیوان جزا .و .i دیوان قیامت locus, ubi (2 ;(غرايمر وافسون خوان)

دیوان محشر ;.BM دیوان خانه .n. c. i. q شاه جائی كه) daemones manere statuerunt دیوان برای ماندن خود مقرر ساخته باشند

curia دیوان همایون ;.BM دیوان جزا و .i وأنا أبتاه وچوب وغيره بسته نیز نوشته

دا .8 دیوان باز کردن tandae sunt phrases qui ,(قارن) cognomen Qarani (3 ;(اند

,(دیوان گشودن) tribunal aperire وا کردن et cognomen Gamshedi (طهمورث)

صائب أه ازان روزی که عاشق :.e.g لقب شاه طهمورس است چون ;.B (جمشید)

شکوه را سر وا کند ۵ مهر بر دارد زلب دیوان متقدمین اخلاق ردیه را بديو تعبیر مینموده اند

.met دیوان سیه کردن ;.Bh معشر وا کند وطهمورس بقوت ریاضت جميع اخلاق ردیه را

: .e.g ,(معصیت کردن) resistere, obsistere مقهور ومغلوب ساخته بود باین لقب ملقب

شیخ شیراز د زغیبت چه میخواهد آن ساده .met (4 ;دیباوند .Gl. in Des.; cf گردیده

erat nepos Gamshedi, et Tahmûrasi

nomen medicamenti; 5) nom. diei XVI cuiusvis mensis regii B.

دیو Inde

app.

. Wetzstein 46, 11; zelotypiae expers, ferens adulterium uxoris, leno eius, curruca Freyt.

.

. . , quo inverso induto et alis (Lox) instructo

(. al. vestis lanea crassior bellica; 3) pel

,
tamine heroes humeris iniiciebant B.
.

(
) 2) .

8,

Bh.

.

. . deformis et crassus; 2) dolosus, fraudu

.F (کار

نظمی و اثرچه دیودستی بی سی کار ه ولی

.F طالع مخالف بود ناچار .و .B. Bh. ; 2) i دیو جان .و .adi. c. i دیو دل بی ; .v. Bh .و قلتبان .iq ديوث et دیوث .a

.Satnachsch. lex. cd عار بی غیرت بی رشکی .F تریک دلی وجاشلی ;.v. B .و تیره دل

.sine exemplo مجمع الفرس ex -n. c. a) animi duritia, b) stre (ی .suff) دلی

,n. c. met. genus vestis pelliceae دیو جامه B. in (سخت دلی ودلاوری) nuitas ..و تیز دولت .و .n. c. met. i دیو دولت .a. p

.venantur; 2) sec (کبک) noctu perdices .دیو دولت .8 ,958 .B.; cf. supra p دیوانه .و .n. c. met. i دیو دیده .8 دیودید

-quam in cer ,(پلن) lis leonis vel pardi کسی که آسیب دیو بوی رسیده باشد ;.B

-adi. c. diabolicae na دیودل .coll دیو جان adi. c. daemoni similis met. corpore دیو دیس

صفت وبد) turae, pravae indolis شیطان F.; 2) met. qui est animo شير ;.B (نفس

ساخت جان و رحم) duro, immisericora نا تراشيده ونفيل الجسم وحيله) lentus

;(دلاور) B. BI.; 3) cordatus, strenuus

.B (پيي) senex (4 صاحب) dominus aedificii, herus ديور

دیوک .nom. diminut, coll (چه .suf) ديوجه

.B (خانه -ling. hind. : (s.a) levir, prae [@] دیور .B. F.; 2) hirudo, h (ارضه meta teredo

3, برادر کوچکی) sertim mariti frater iunior

-dictae B. F.; 4) lig ازروك .F] زردك alias

.B (شوف .Bh (خشمناك adi. c. met. iracundus دیورای چوبی که بدان) num, quo corpus radunt

B. F (اندام خارند .B دیف رخش .4 .n. c. i دیو رخش ;(غسيدناک) adi. e. met. afHictus ديو زای سفید خر) n. c. rhamni species دیو خار

.فجه .B.; cf (عوسج .ar وخفچه .B (غضب الود) iracundus (2

-adi. c. daemone obsessus, daemo دیو دار ;.Bh دیو دید .و .adi. c. i دیو زده .8 دیو زد

دیوانه) niacus; 2) epilepsia laborans .SHI دیو گرفته

دیودال .B. Alia forma; cf دیودارو .4 .i دیودار daemoni similia met. malae (سار .cf) دبو سار foedus aspectu (2 ;(بد خو) indolis

pinus devadaru, arbor indica, alias دیودارو is, qui opera indigna et (3 ;(زشت رو)

شجرة .pinus indica et ar صنوبر هندی ,conficit; 4) is (اعمال ناشايسته) turpia

,دیودارو dicta B. Vox شجرة الله et الجن .dictam induit B دیو جامه qui vestem .B. in app 3 دیو سار .و .n. c. met. i دیوسالار | et دیدار et دبودار cuius aliae formae aunt

.est s ,دیودار .B دیو اسپست .و .n. c. i دیو سپس | a deus et GIF

.دیودال .Alterthsk. I, 252 et 253. Cf n. e. nom, herbae دیو سپلت .8 دیو سبلت

.F. Alia lectio دیودار .و .i دیودال .dictae B خذراف .ar

دست . دیو آباد .و .i (ستان .cf) پيوستان

.B (ومصروع

ex

देवदारु arbor, composita, de q. v. Lassen ind.

ar.

دبو ستنبه

دیو .دیو

adi. c. met. manu celer in

opere, aut qui celeriter rem conficit, coll. :

n. c. met. i.

استنبه .4

[ocr errors]

mone captus; 3) nom. urbis in regno

,

collo, gutture aliisque corporis humani membris proveniens sed dolorem non

.

بسیار خواره خری بسیار خوار وبد نوالي له

.B (اسپ سوار) n. c. anet. cques دیو

شوار .F خورد از دیو گندم را چوالی

.a sort of garment J دیو سه -adi. c. daemonem capiens; 2) dae دیو

n. c. daemon deserti دیو غولی .8 ديو غول appellatur دولت آباد quae hodie ,دکان

in (رهی) met. nodus (2 ;(غول بیابان) می :.F., e.g دیو ثیری ۹۰ .B.; 4) i خس و مثنوی ۵ نکو دانند خوبان پری

.dictus; scrophula B سلعه .creans, ar کیش له که لطف دیوتیرش از کتان بیش ۵ زلطف این جامعه بر اندام أبیست هر وبا خود

تبخال .و .adi. c. met. i دیو فرسای . دیو فرسا دیو گیری F.; unde سایہء با ماهنابيست

ابو المعانی تر رقیب :.F, e.g تبخاله .8

(ی ) دیو بینم رفته پینش آن پری هه میشود از .8 دیو ثی F., in urbe indica

F. Alia lectio تاب غيرت دیو فس بر لبم

. پر برفت et 2 أنجوع .cf ;دیو و رسا est n. c. saxis et spinia abundans locus دیو لاج

.B دیو زد .adi. c. i. q دیو فرو بسته videtur, a دیولاخ F. Alia forma vocis

دیو n. diminut. vocia (ك .suff) ديوك et ديوك ندیده سود : in hoc versu

میری نظمی poeta

كرم چوب خوار ;.B .2 .1 دیوچه و .i ازوي هيج تحتج ه تو پنداری که مرعی بود

وبدینمعنی مشترکست در هندی غایتش در adhibita, ut rimam efficiat cum دیو لاج

هندی بیای معروف خوانند وبتازی ارضه . محتاج voce

dual the white دبوك .Bh, coll گویند .decurtatum eat Bh., coll بولاخ unde ,ديو لاخ .ant Shakesp. Praeterea in solo lex. J ;locus, ubi daemones habitant دیوتاه

دولت آباد

(suff. S) genus panni B. serici subtilis

, s contexti B.

voce

8

; 2) met. regio inculta, desertum; 3) locus

; )

legitur : „an unmarried woman, a young married lady, a daughter in law.“

.B دیو

() . 3 ; 2A ,

(); 2) . ()

homo pravus, damnum afferens et sedu. ) , quae in arando e terra proveniunt et ad latus sparguntur B.

لوخ

:

چراگاه) devastatus; 4) pascua remota

الاخ .و .n. c. i دیو گا سرد سیر یعنی) locus frigidus (5 ;(دور -B.; 6) mun (زمینی که خاصیت سرد دارد

.n. c. an evil-doer J دیو کردار .Bh (دنيا) dus

-n. c. infana daemoniacus, dae ديو كلوچ n. c. genus hominum monatrosum دیو مردم |-infans epi (2 ;(جن گرفته) mone captus .met (2 ;(نسناس) uno pede salientium

.B (مصروع) lepsia laborans

,magnae کلوخفا) n. c.glebae دیسو در

اصطلاح بمعنی جن ومردم مفسد) cens ; .Bh کنایه از موذی و آزار ده ;.B (ومفتن : .F., e.g بد اخلاق وشور انگیز و فتنه جوی

(بزرگ) n. c. arcus maior crassior دیو کمان خواجه نظامی ها ازین دیو مردم که دام وددند، ه نهان شو که هم صحبتان بدند

n. c. genus tritici, quod in una دیو گندم .v .و .B او مشن .n. c. i. q دیو مشن | vagina vel folliculo duo grana includit (داروئی) non.medicamenti cuiusdam[2] دیوند

.sec (2 ;(که هر دو دانه دریای غلاف می باشد) magna granis carens (خوشه) al. spica

i. e. ,,siligo چاودار .t .و .B.; 3) i ( دانه) .F دیو فرسا . . دیو و رسای . دیو ورسا کرم پیلهء ابریشم) bombyx glomi serici دیوه چاودار دیدكلری غله در آرپایه) simile -F. sine ex (كما .B.; 2) tuber terrae (ar

میری نظمی در صفت یکی : .F, coll (مشابه

Bh.

Bh.

B. In lex. F. non legitur.

sec. M., quod est genus frumenti hordeo

121

Vullers, Lexic. pers.-lat.

[blocks in formation]

.دبيمير h. V. allatae aunt; cf. etiam .F. sine exemplo et C (آسمان) coelum دیهور -corona auro et gem 2 داهول .و .i [ دیهول B. Vocia forma (تاج مرصع) mis ornata

.orta videtur داهول ex اماله per دیهول -paganus, vica دیهیان .pl (ی .suff) دیهی

:

[blocks in formation]

(. s nus F. C.

et داهیم et دهیم et دیهیم .coll دیهیم

[blocks in formation]

al. Respondet zend. s dh, quae litera etiam in parsico idiomate persicam ;

:

= pars. Juodwzowy et in media voce inter vocales locum occupans pro ipsa lit. persica J ut j pronuntianda po

= pars. wpuw; cf. Spieg. Gr. d. Parsispr. p. 29 sqq. Plura vid. in Institut, ling. pers. §. 31 et 69, 3, b, coll. Zeitschrift

d. D. M. G. t. VIII, 2, p. 285. a. wij ling. ar. : substantia, essentia, sed

, (

(, , .]

B. in app. :

In lex. M. legitur vox ar. sij gallus. 2. res in futuri temporis usum repo

. .

درخت غار) ling. gr : laurus arbor ذاق .e

پذیره .exprimit, e. g

,اولدمند .pars = و پذیرفتن آن درختی است که برش : sic descripta از برگ بید درازتر واز برگ مورد بزرشتی ونرمتی

ن د وسفیدتر میباشد ومیوهء آن از فندق کوچکتی

دادار :nitur, e.g

خدا , ولدم 2 .pars = از خود بزرگتر است و یک نوع از آنرا ذاقی

. ; .ddgv als avdogta Dioscor] الاسکندری

.B خونند [(147) 145 .IV, c .1 عرف الديك يعني تاج خروس) crista galli ذال

.

: , , ذات est alia (قوم) significatione : tribus, gens

,cast, sect, tribe] جان .lectio vocis hind خيره .a

ذات نفس شی وابن) [.class, race Shaksp -Coniun .يخنی .sita respondens pers

عربيست وبمعنی قوم نیز آورده واین غلط و نهادن و بستن ,كردن gitur cum verbis

است زیرا که بدین معنی جات لفظ هندی ذخيرهء خاطر Bh. - Inde بردن et داشتن

الاصل است وسبب غلط آنست که ذال وزا met. querela, lamentatio ذخیرہء دل .8 .BB (شکوه وكله)

..Bh (در زبان هندی نیست

.concordia, amicitia H. pr. reg البین .pl. cantharides B. in app. ; cf دراريع

reconciliatio اصلاح ذات بين et ,8 ,161 .راح ذرخش .HR. et see. F رخش . .B خش - genus sati ذات الرقاع ;10 ,88 .H. Sam شمس فخری : .v. B., e.g .و درخش .۹ اب ار بفرمان اقبال او د بوقت بهاران بخندد

استخاره ایست که بر : sio descriptum

بم بعضی درع .B. et see, F بوزن سرع ,.HR رع ا شش یا نه تکه کاغذ

لا تفعل مینویسند آنرا در زیر کنار وگوشهء کشت) tremitas 8. margo arvi

گذاشته نماز میكنند وبعد فراغ نماز واوراد استاد رودکی و زرع : .B.. e.g (وزراعت

یکی ازان رقاع ب گیند اثر افعل باشد وفرع از بهار شد ظهر ه زرع

Bh. B. in خوبست والا بالعكس . وفرع گوشهء کشت

Inde wli

[ocr errors]

Freyt. lex. 8. v.

i,

cinationis, quod fit adhibitis schedis, quibus inscribitur aut „fac“ aut „ne facias“,

.R ذرخش

افعال وبح

B. et

sec. F.

ex

مصلا

بعضی

کشنسن

app. ;

« ZurückWeiter »