Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Aa

[ocr errors]

in ora inferiori tot fubjicientur notae, quot erunt versiculi Vulgatæ utriusque superpositi. His autem fufioribus notis inserentur germana veterum Patrum testimonia, vel fimiles codicum Mfl. loci; Græca demum cum Latinis omnino diligentiffimè comparabuntur. Insuper his monita plurimorum fronti præmittentur librorum ; in quibus, li quæ visa funt uberiorem poftulare disputationem, quàm ut intra notarum angustias commodè fatis possent elucidari, explicabuntur. Ad extremum claudetur opus indice totius Scripturæ locupletissimo.

CXCIX. Quod partes Typographi attinet, nihil ab ipfo præter- A Typographo missum fuit, quò elegantissima prodiret editio ; nec sumptui, nec la- rumit

, puno elegan bori pepercit. Unde fpes esse potest nihil morosiffimos quidquam de- cilina prodiret esideraturos, aut reprehensuros ; seu characterum elegantiam, feu chartæ nitorem fpectes. Interea eruditos quofque, & bonarum litterarum cultores obfecramus , ut fi manuscriptos quofdam codices apud fe habeant , aut in bibliothecis, vel ubiubi delitescere noverint, in quibus antiquæ Vulgatæ fragmenta nonnulla reperiantur, nobiscum communicare non graventur.

CC. Calumniari autem fi quis velit quòd Vulgatam novam appellemus Malevodorum caeam Scripturæ interpretationem, quæ à Tridentinæ Synodi Patribus lumniis obviam isessione IV. vetus da vulgata editio appellatur ; calumniari, inquam, si quis velit, ac veluti sacrosanctæ Synodo refragari velimus ; ille meminerit hanc eandem à Pontifice magno novam fuisse appellatam; atque idem norit novam à nobis appellari Vulgatam noftram, quamvis vetus fit, longoque ac diuturno usu probata, ut eam ab hac antiqua versione, quæ olim in Ecclesia Latina , priusquam ex Hebræo facros libros La-) tinè redderet Hieronymus, in ufu & honore erat, secernamus. Abfit ut vel tantillùm ab hujus Concilii mente deflectamus. Verùm quæ

sit mens hujus Concilii Tridentini explorare juvat. « Manifestum est, ut cum « Pref.in Augustini operum editoribus nostris loquar , à Concilio nihil aliud per «

Vulgatam intelligi versionem, nisi eam quæ legi confuevit in Ecclefia Catho- «
lica; cujus tametli plurimas partes Hieronymus tranftulerit ex Hebræo, «
quemadmodum fola testimonia ex hac ipfa ab · Augustino lib. 4o. de «
Doctrina Christ. cap. vii. iterum lib. 5. & 6. Quæst. & lib. 7. Locutio- «
num in Heptateuchum petita abundè probant , eo tamen Concilii tem- a
pore, quo jam plus quàm mille & centum annos numerabat, optimo a
jure antiqua dici poterat ; perinde atque Ifidori Hispalensis ætate jam «
Vulgatæ nomen erat adepta , cùm ea editione omnes Ecclesiæ ufque-

Cæterum non sine gravi hallucinatione crederet «
quispiam idem in Tridentina Synodo & apud veteres per Vulgatæ vo-«
cem significari

. In Synodo ea vox integram utriusque Foederis Scri- «
pturam Latinè redditam , & nostris contentam' in Bibliis denotat ; cùm «
apud Hieronymum epist. ad Sun. & Fret. Græcam quandam veteris «
Testamenti versionem signet ; epistola verò 101. ad Pammachium ver- «
fionem ita vocatam , cùm ea nostræ opponeretur. » Nihil ergo
bis

peccatur, quod abfit, contra decretum Concilii Tridentini, quo statuit ut ipsa vetus da vulgata Editio , quæ longo tot fæculorum usu in ipfa Ecclesia probata eft..... pro authentica haberetur. Uno verbo ipsi nos quoque Vulgatam hodiernam veterem esse, & longo usu in Ecclesia probatam, eamque unam pro authentica habendam contendimus. Verùm quamvis vetus fit, quamvis longo diuturnoque usu probata , eam tamen appellari novam à nobis posle existimavimus, ut fecerneretur ab illa longè antiquissima interpretatione , quæ ante Hieronymum erat in usu.

som. S.

quaque utebantur.

à no

Appellationis du.

[ocr errors]

CCI. Quisquis ergo nos reprehenderit & accufaverit, idem accu-
pa interpretationis sabit & reprehender Gregorium Magnum, quem auctorem habemus.
auctor
. ex Grego- De utraque enim interpretatione verba faciens in epistola Leandro in-

scripta , aliam appellat Novam, aliam Veterem. Novam translationem,
inquit, differo : fed cùm probationis causa exigit , nunc novam, nunc veterem
per testimonia assumo, ut quia sedes Apostolica , cui Deo auctore præfideo , utrâ-
que utitur , mei quoque labor studii ex utraque fulciatur. Quàm belle hæc
Gregorii verba congruunt ! Ad rem nostram facta scriptaque videntur.
En translatio Latina duplex, vetus & nova : hæc recens ab Hieronymo
ex Hebræo adornata , quæque jam, fi non ubique , faltem apud fedem
Apostolicam publicè obtinebat : illa vetus è Græco translata, fola nem-
pe ante Hieronymum passım usurpata in Ecclesia Latina. Utramque
admittit S. Gregorius , quia utraque promiscuè utebatur tunc ecclésia
Romana ; siquidem nondum jam ita prævaluerat nova Hieronymi trans-
latio, ut veteri penitus omissa, altera fuerit ei substituta , s. Doctoris
ætate. Quia tamen partes plurimæ de veteri Italica servatæ sunt in
Vulgata nostra, cæteræ verò & præcipuæ , de Hieronymi Doctoris an-
tiquissimi translatione vel emendatione fuerunt petitæ, ideo placuit unam
ex utraque conflatam & effectam , veterem & vulgatam Editionem appel-

lare. « Hujus autem veteris ac vulgatæ Editionis, inquiunt editores
» Romani, tanta semper fuit auctoritas, tamque excellens præstantia , ut
» eam cæteris omnibus Latinis editionibus longè anteferendam esse, apud
» æquos judices in dubium revocari non posset. Qui namque in ea li-
» bri continentur , ut à majoribus nostris quasi per manus traditum no-
» bis est, partim ex S. Hieronymi translatione , vel emendatione fusce-
» pti funt ; partim retenti ex antiquissima quadam editione Latina, quam
» S. Hieronymus Communem & Vulgatam , S. Augustinus Italam, S. Grego-
» rius Veterem translationem appellat. Ac de veteris quidem hujus, live
» Italæ editionis sinceritate atque præstantia, præclarum S. Augustini testi-
» monium exstat in fecundo libro de Doctrina Christiana, ubi Latinis om-
» nibus editionibus , quæ tum plurimæ circumferebantur, Italam præfe-
» rendam censuit..... De S. verò Hieronymo multa exstant veterum Pa-
» trum egregia testimonia.; Eum enim S. Augustinus hominem doctissi-
» mum, ac trium linguarum peritissimum vocat, atque ejus translationem

ipforum quoque Hebræorum testimonio veracem esse confirmat. Eun» dem S. Gregorius ita prædicat, ut: ejus translationem, quam novam ap» pellat, ex Hebræo eloquio cuncta veriùs transfudisse dicat ; atque id» circo dignissimam effe, cui fides in omnibus habeatur..... Quare non » immeritò Catholica Ecclesia S. Hieronymum doctorem maximum, at» que ad Scripturas facras interpretandas divinitus excitatum ita celebrat, » ut jam difficile non fit illorum omnium damnare judicium, qui vel tam » eximii Doctoris lucubrationibus non acquiescunt, vel etiam meliora , » aut certè paria præstare se posse confidunt. Cæterùm ne tam fidelis » translatio..... ulla ex parte corrumperetur, eadem sacrosancta Synodus » Tridentina illud decreto suo sapienter adjecit, ut hæc ipsa vetus & vul» gata Editio emendatissimè, quoad fieri posset, imprimeretur. »

CCII. Nobis igitur qui hanc utramque interpretationem Latinam, pelbasinne omninò cùm antiquiorem è Græco, tum Hieronymianain ex Hebræo distinguere

cogimur,

quo aptiori modo secernere licuit, quàm diversis impofitis nominibus, hanc nimirum appellando antiquam, quæ reipfa antiquior est; aliam verò novam , quæ tametsi ipsa vetus sit, alterâ tamen est recentior? Sed nimis forsan multa de his diximus : dicenda tamen erant,

Hac duplici ap: licuit.

rum officia commemorantur

ut malevolis obviam iretur , iplifque calumniandi ansa præcluderetur.

CCIII. Tandem præfari desinam, poftquam virorum doctorum, qui Virorum doctoamicam mihi navarunt operam, officia commemoravero : quod ni facerem, ingratus meritò audirem. Primus fefe offert vigilantissimus bibliothecæ Regiæ Custos, omnibus studiosis semper obvius. Notior est doctis omnibus, doctissimus ipfe Dominus Sallier, quàm ut eum ex nomine appellari, aut ejus eruditionem à me commendari oporteat. Singularem viri clarissimi, in omnem humanitatis gratiam facti, nullo non tempore bonitatem in omnia intentam & accinctam fum

expertus. Regium, cui præest, thesaurum referavit ; nec modò uti permisit, & exaratos manu codices, quos vellem, ad nutum benigna manu suppeditavit ; verùm etiam omni in me absentem perinde atque præsentem, imo nonnunquam inscium, officio certavit :pro quibus gratiam referre quantam debeo, dignafque grates persolvere, meæ profectò non esse opis fateor.

CCIV. Commemorandus proximè venit Dominus L'Evêque de Pouilli, quem qui non norit, is in Republica litteraria hofpes sit & peregrinus necesse est. Nobis verò notior eft vir doctissimus, non tantùm eruditionis & doctrinæ fama ; fed virtutibus, quas propiùs licet intueri ob necessitudinem, quæ nobis cum illo intercedit. Præclara sunt illius in nos merita, utilemque nobis commodavit operam, & prudenti consilio fæpe juvit.

CĆv. Vellem hîc ego cunctis qui fuppetias mihi contulere, in primis autem singularum præfectis bibliothecarum, quotquot etiam per litteras adii, gratum animum significare , quid finguli præftiterint referendo. Quàm multi per nomina mihi essent appellandi ! Ut enim Parisienses cæterasque Gallicanas prætermittam bibliothecas, Regiam, Colbertinam, Sorbonicam, Claromontanam, Rhemensem, &c. exteras quoque , Romanas nempe & Anglicanas maximè commemorem. Harum namque omnium bibliothecarum præfecti, quidquid è re noftra fuit perhumaniter nobis communicarunt ; librosque nonnulli integros, etiam propriis fumptibus, & ea descriptos cura , cui

parem nusquam invenias, ad nos transmisere. Quis viris hujusmodi doctis tam humaniter , tam liberaliter opem ferentibus, tantam retulerit

gratiam, aut referre possit, quanta referri debet ?

CCVI. Neque verò hîc te tacitum relinquam dilectissime sodalis, nostri consors laboris, Carole Ballard, qui durissimam hanc unà mecum provinciam cepisti ; qui tam bonam mihi, tam utilem , menda corrigendo, qui ingratus plenusque fastidii labor est, operam navasti. Tu me hærentem monitis & confiliis fæpe juvisti, ingenuis moribus officiosaque sedulitate recreasti, ærumnas laboris depulisti. Fuissem fine te, amántissime sodalis, sæpe fastidia subiissent ; fuissem fine te, tanto oneri fuissem impar, nec tam omnibus numeris perfectum opus istud prodiret.

Faxit Deus ut noster iste qualifcunque labor in utilitatem Ecclesiæ, quod unum in votis est, cedat.

Tom. I.

****************************************** 38438*** 3 ******************3***************

Permissio R. P. Vicarii Generalis Congregationis S. Mauri. N mo

Os Frater RENATUS LA NEAU, Vicarius Generalis Congregationis S. Mauri, Ordinis S. Be& Monacho ejusdem Congregationis, in lucem edendi librum , cui titulus est : Bibliorum sacrorum Latina verfiones, &c. opera & ftudio ejusdem Domni PetrI SABATIER colle&tum & compofitum ; & à viro clarissimo Domino SALLIER, Bibliothecæ Regiæ Custode , Professore & Censore Regio, jussu illustrissimi Sigillorum Galliæ Custodis examinatum & approbatum. In quorum fidem has litteras manu propriâ sub(criptas, & sigillo officii nostri munitas , à Secretario noftro subscribi mandavimus. Datum Parifiis in Monasterio S. Germani à Pratis, die duodecima mensis Februarii, anni millesimi septingentesimi trigesimi {eptimi.

Fr, RENATUS LANEAN, Vicarius Generalis.

De mandato R. P. Vicarii Generalis ,
Fr. J. FRANCISCUS DELVILLE, Secretarius.

[ocr errors][merged small][merged small]

*****************************

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

*******XX**

[ocr errors]

APPROBATIO.
Go infra scriptus, juffu illuftriffimi Galliæ Sigillorum Custodis, legi librum, cui titulus : Bibliorum sa-

E 2.

cum do&rinæ Christianæ principiis. Datum Parisiis octava die Januarii, anno millesimo feptingentesiino trigefimo feptimo.

SALLIER.

[ocr errors]

L

PRIVILEGE DU ROI,
OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amez

& féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il apartiendra , SALUT. Nôtre bien amé REGNAULD FLORENTAIN, nôtre seul Inprimeur ordinaire & Libraire à Reims, Nous ayant fait remontrer qu'il souhaiteroit imprimer, ou faire imprimer, & donner au Public un Ouvrage, qui a pour titre, Bibliorum facrorum Latina versiones antiqua, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege sur ce nécessaires, offrant pour cet éfet de l'imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres , suivant la feüille imprimée, & attachée pour modele sous le Contrescel des Présentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes d'imprimer, ou faire imprimer ledit Ouvrage ci-dessus specifié, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée, & attachée sous notredit Contrescel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de douze années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de nôtre obéissance ; comme ausi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer , faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits , sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, charigement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, sans la permission exprefle & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confiscation des Éxemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts. A Ta charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impression de cet ouvrage sera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs ; Et que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; Et qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura servi de copie à l'Impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Aprobation y aura été donnée, és mains de notre très cher & féal Chevalier le Sieur CHAUVELIN, Garde des Sceaux de France, Commandeur de nos Ordres ; Et qu'il en sera ensuite remis deux Éxemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier le Sieur CHAUVELIN, Garde des Sceaux de France, Commandeur de nos Ordres : Le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Exposant, ou ses Ayanscause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie desdites Présentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenuë pour düëment signifiée ; & qu'aux Copies collationées par l'un de nos amez & féaux Conseillers & Sécrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huislier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous A&es réquis & nécessaires, sans deinander autre permißion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CARTEL EST NÔTRE PLAISIR. Données à Versailles le quinziéme jour de Féyrier, l'an de grace mil sept cens trente-sept, & de nôtre Regne le vingt-deuxiéme. Signé par le Roi en son Conseil. Et plus bas, Signé SAINSON, avec paraphe ; & scellées du grand Sceau de cire jaune.

Registré sur le Registre IX. de la Chambre Royale des Libraires des Imprimeurs de Paris, no. 428. folio 385.conformément aux anciens Réglemens, confirmez par celui du 28 Février 1723. A Paris, le dix-huit Février mil sept cens trente-sept.

Signé, G. MARTIN, Sindic.

1

Josue.

PR Æ FAT I O
DE EDITIONE ROMANA VULGATÆ.

N multis magnifque beneficiis, que per ftianis communiter recipi ac probari affirmat ,
I facram Tridentinam Synodum Ecclefia quòd fit in verbis clarior, & veracior in fen-

fue Deus contulit, id in primis numeran- tentiis. Sophronius quoque , vir eruditifimus, Lib. 1. de Div.
dum videtur, quòd inter tot Latinas editio- sancti Hieronymi translationem non Latinis offic, co 121
nes Divinarum Scripturarum, folam vete- modò, sed etiam Grecis valde probari ani-
rem ac vulgatam, que longo tot saculorum madvertens, tanti eam fecit, ut Psalterium
ufu in Ecclesia probata fuerat, gravisimo De- & Prophetas ex Hieronymi versione in Grau
creto authenticam declaravit. Nam, ut illud cum eleganti sermone tranftulerit. Porro qui
omittamus, quòd ex recentibus editionibus secuti sunt, viri doctissimi, Remigius, Beda,
non pauca ad herefes hujus temporis confir- Rabanus, Haymo, Anselmus, Petrus Da-
mandas licenter detorte videbantur : ipfa cer- miani, Richardus , Hugo, Bernardus , Rupera
tanta version um varietas atque diversitas, tus, Petrus Lombardus, Alexander, Alber-
magnam in Ecclefia Dei confufionem parere tus, Thomas, Bonaventura , cæterique oma

potuisset. Jam enim hac noftra ætate illud fe- nes , qui his nongentis annis in Ecclefia flow Præf. in re evenisse constat , quod sanctus Hieronymus rucrunt, sancti Hieronymi versione ita sunt

tempore suo accidisse testatus eft, tot scilicet ufi, ut cætere, quæ pene innumerabiles erant,
fuisse exemplaria, quot codices ; cùm unusquif- quasi lapsa de manibus Theologorum , penitus
que pro arbitrio suo adderet vel detraheret. obfoleverint. Quare non immeritò Catholica
Hujus autem veteris ac vulgata Editionis tan- Ecclefia , fanétum Hieronymum Doctorem man
ta semper fuit auctoritas, tamque excellens ximum, atque ad Scripturas facras interpre-
præstantia , ut eam cæteris omnibus Latinis tandas divinitus excitatum, ita celebrat, ut
editionibus longè anteferendam effe , apud jam difficile non sit illorum omnium damna-
&quos judices in dubium revoçari non posset. re judicium, qui vel tam eximii Doctoris lun
Qui namque in ea Libri continentur (ut à cubrationibus non acquiefcunt , vel etiam me-
majoribus noftris quasi per manus traditum liora, aut certè paria, prastare se posse confi-
nobis eft ) partim ex fanéti Hieronymi trans* dunt. Cæterùm ne tam fidelis translatio, tama
latione, vel emendatione , suscepti sunt ; par- que in omnes partes Ecclefiæ utilis, vel inju-

tim retenti ex antiquissima quadam editione ria temporum , vel impressorum incuria , vel S. Hier. Latina, quam fanétus Hieronymus Commu- temerè emendantium audacia, ulla ex parte

nem & Vulgatam , sanctus Augustinus Ita- corrumperetur , eadem sacrosancta Synodus

lam, sanctus Gregorius Veterem translatio- Tridentina illud Decreto suo sapienter adjelib. 2. de nem appellat. Ac de Veteris quidem hujus, cit, ut hæc ipsa vetus ac vulgata Editio emen, Chrift.c. five Itala editionis finceritate atque prestan- datilimè, quoad fieri poffet, imprimeretur :

tia, preclarum sancti Augustini teftimonium neque ulli liceret eam fine facultate & approS:Greg. exftat in fecundo Libro de Doctrina Christia- batione Superiorum excudere. Quo Decreto dicat

. ad na , ubi Latinis omnibus editionibus, qua tunc fimul typographorum temeritati ac licentia moLeandr. plurima circumferebantur, Italam præferen- dum impofuit ; & Paftorum Ecclefiæ, in tan, Ci so in dam censuit , quod effet, ut ipfe loquitur , ver to bono quàm diligentisime retinendo & con

borum tenacior cum perspicuitate fententia. servando, vigilantiam atque industriam exubi fup. De fancto verò Hicronymo multa exstant ve- citavit. Et quamvis insignium Academia

terum Patrum egregia testimonia : eum enim rum Theologi in Editione vulgata pristino fuo Lib. 18. Sanétus Augustinus hominem doctisimum, ac nitori reftituenda magna cum laude laborave

trium linguarum peritissimum vocat ; atque rint; quia tamen in tanta re nulla poteft effe
ejus translationem ipforum quoque Hebreo- nimia diligentia ; & codices manuscripti com-

rum testimonio veracem effe confirmat. Eun- plures ex vetustiores Summi Pontificis juffu Lib. 20. dem sanctus Gregoriús ita predicat , ut ejus conquifiti, atque in Urbem advecti erant ; & Mor. 24. translationem , quam novam appellat , ex He- demum, quoniam exsecutio generalium Conci

bræo eloquio cunéta veriùs transfudisse dicat: liorum, eo ipfa Scripturarum integritas ac

atque idcirco dignissimam effe, cui fides in oma puritas , ad curam Apostolicæ Sedis potissimùm Lib. 6. nibus habeatur. Sanétus autem Isidorus non pertinere cognofcitur : ideo Pius IV. PontiEtym. Co uno in loco Hieronymianam versionem cæteris fex Maximus, pro fua in omnes Ecclesia par

omnibus anteponit, eamque ab ecclefiis Chri- tes incredibili vigilantia, lectissimis aliquot

in c. 49 Isaiz. S. Aug.

IS.

.ک .c

fine. S. Aug.

de Civit. Dei , c.

43.

« ZurückWeiter »