Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATANOVA.
in domum fuam.

29. vocato nomine civitatis Dan , juxta vocabu-
27. Sexcenti autem viri tulerunt facerdotem , & lum patris sui quem genuerat Ifraël , quæ priùs Lais
qux fupra diximus : veneruntque in Lais ad popu- dicebatur,
lam quiefcentem atque securum , & percufserunt eos 30. Pofueruntque sibi sculptile , & Jonathan fi.
in ore gladii : urbemque incendio tradiderunt, lium Gersam filii Moyfi , ac filios ejus facerdores in

28. nullo penitus ferente præsidium , eò quòd tribu Dan, usque ad diem captivitatis fuæ.
procul habitarent à Sidone, & cum nullo hominum

31. Manfitque apud eos idolum Michæ omni
haberent quidquam societatis ac negotii. Erat autem tempore , quo fuit domus Dei in Silo : in diebus
civitas fita in regione Rohob: quam rursum exftruen- illis non erat rex in Ifraël.
tes habitaverunt in ea ,

[ocr errors]

En fait vir Levites habitans in lateribus do

manere.

[ocr errors][ocr errors]

* CAPUT XI X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Uit quidam vir Levites habitans in late I. T

Hieron. in Michi
re montis Ephraim , qui accepit uxorem mus Ephraim , & accepit fibi mulierem 5. t. 3.1532. b.
de Bethlehem Juda :

concubinam de Bethleem Juda :
2. quæ reliquit eum, & reversa est in domum 2. & irata est ei concubina sua , & abiit in dom
patris sui in Bethlehem, mansitque apud eum mum patris sui in Bethleem Judá.....
quatuor mensibus.

VULGATA NOVA.
3. Secutusque eft eam 3..... feqq. Vide Not. *

7.. At ille 'consurgens, cæpit velle proficisci. Et
vir suus, volens reconci-

nihilominus obnixè eum focer tenuit , & apud fe fecit
liari ei , atque blandiri, & secum reducere , habens
in comitatu puerum & duos alinos : quæ suscepit 8. Manè autem facto , parabat Levites iter. Cui
eum , & introduxit in domum patris fui. Quod cùm focer rurfum : Oro te , inquit, ut paululum cibi ca-
audiffet socer ejus, eumque vidisset, occurrit ei læ- pias, & affumptis viribus , donec increscat dies , pof-
tus ,

tea proficiscaris. Comederunt ergo fimul.
4. & amplexatus est hominem. Mansitque gener 9. Surrexitque adolescens , ut pergeret cum uxo-
in domo foceri tribus diebus , comedens cum eo & re sua & puero. Cui rursum locutus eft socer : Con-
bibens familiariter,

fidera qudd dies ad occasum declivior fit, & pro-
5. Die autem quarto de nocte consurgens, pro- pinquat ad vefperum : mane apud me etiam hodie ,
ficisci voluit : quem tenuit focer , & ait ad eum : & duc lætum diem, & cras proficiscêris ut vadas in
Gusta priùs pauxillum panis , & conforta ftomachum, domum tuam.
& sic proficiscêris.

10. Noluit gener acquiescere sermonibus ejus : fedi
6. Sederuntque fimul , ac comederunt & biberunt. ftatim perrexit , & venit contra Jebus , quæ altero
Dixitque pater puellæ ad generum suum : Quæso te nomine vocatur Jerusalem , ducens fecum duos ali-
ut hodie hic maneas , pariterque lætemur.

nos onuftos, & concubinam.
NOTÆ AD VER'S IONEM ANTIQUAM.
*. 1. Aprè ad Græcum , præter hoc, in lateribus domus, ret ad urbem Jebulæorum , dicente servulo, ut ad cams
pro quo , & pupoiç öpgs, in femoribus montis ; MI. Oxon. dominus suus defeteret , 12. non adquievit dominus fuus, «
hab. « 'leps. I 0p85.

quia non erat ea civiras filiorum Ifraël; sed intendit per- cc
$. 2. Græc. Vat. pro irata eft ei, hab. f' Tropeu én år venire ufque Gabaa , 14. quæ habitabatur à populo tri- «
áuti, ivit ab eo, & post abiit , rursum addir , aap dua bus Benjamin. 15. Nec erat quisquam qui advenientes «
of, Mss. Alex. & Oxon. ac ed. Compl. et' dutế reciperet hofpitio, 16. nifi vir peregrinus progressa æta- «c
& sup. wprian dut , cum Hieron. & edit. Ald. reliqua te. 17. Qui cùm adspexisser eos, & interrogasser Levi- «
quadrant.

tam : Quo vadis, vel unde venis? 18. Quo respondente «
+ Plura etiam de hoc decimo nono capite exhibet Am- quòd eller viator , & repererec montem Ephræm, & non ci
brofius , & pleniùs enarrac {uo more , tum lib. 3. offic. effet qui colligeret eum, 20. hofpitium ei obtulit , 21. & «
tum maximè epist. ad Syagrium. In eadem etiam episto- adornavit convivium. 22. At ubi fatietas epulandi facta «c
la sequuntur alia multa quæ pertinent ad cap. 20. & 21. est, & menfæ remotæ , irruerunt peftilentes viri, & cir- «
· quibus abfolvitur focus Judicum liber. Utrumque locum cumierunt domum. 24. Tunc senior filiam suam virgi- (
huc referre juvar; & eò libentiùs id exequimur , quòd nem, & coæqualem ejus , cum qua cubitare solita esset , co
vix alia de posterioribus his capitibus supersunt nobis in offerebat viris iniquitatis ; tantùm ne vis irrogaretur hof- so
antiquorum Patrum libris : fic itaque narrat Ambrof. 1. 3. piti. 25. Verùm ubi parum ratio procesfit, & vis præva- «
offic. c. 19. to. 2. col. 135. C. &c.» 1. Vir , inquit , Le- suit, cessit Levites jugali sua ; & cognoverunt eam ,

& cc
>> vita acceperat fibi jugalem , quam à concubitu concubi tora nocte illuserunt ei. 26. Qua atrocitate , vel dolore se
» nam appellatam arbitror ; 2. quæ aliquantò poft quibus victa injuriæ , ante ostium hofpitis , quò vir fuus di- «s
» dam, ut fieri folet , offensa rebus , ad patrem fe contu- verterat, projecit se, atque exhala vit spiritum. » Eadem
» lit, & fuit illic quatuor mensibus. 3. Et surrexit vir ejus, iterum narrat Ambr. ep. ad Syagr. n. 3. to. 2. col. 772.
» & abiit ad soceri sui domum, ut cum fua jugali repara- b. &c. præmiffis his : Sic le&ionis divina ferie expressum te-
» ret gratiam , & revocaret eam, ac reduceret : occurrit netur , cujus tenorem recensere congruit. Tum addit illa
» ei mulier , atque in domum patris sui introduxic mari- quæ leguntur infra': cuncta tamen aut singula non repea
33 cum. Lætatus est adolescentulæ pater , venit obviam, 4. riuntur in facris codicibus , sed leguntur magis apud Jo-
» & sedic cum eo tribus diebus ; & epulati sunt, & quie- fephum lib. Ş. antiq. Jud. c. 2. Ita verò Ambr. » 1. Le-
» verunt. 5. Et sequenti die furrexit Levita diluculo & vites , vir animo major quam opibus , habitabar in partibus cc
» retentus est à socero , ut tam cito non desereret convi-; montis Ephræm..... Is fibi accepic jugalem de Juda Bech- «c
>> vii jucunditatem. 6.7.8. Et alio & tertio die non permisit leem..... ardebat juvenculam immodica animi cupidi- cc
» pater adolescentulæ proficisci generum suum , donec læti tace..... hinc frequens jurgium : 2. quo mulier offensa cla- (s
» tia & gratia inter eos omnis confummaretur : 9. sed die ves remisit, domum revertit. 3. At ille amore victus.... i
» septimo, cùm jam ad vesperum declinarer dies , poft cùm quartum jam mensem fluere cerneret , eò contendit, «
» mensas & læra convivia, cùm prætexeret finitimæ noctis frecus quòd confilio parentum emolliretur animus adoles- cc
» viciniam , ut apud suos potiùs quàm apud extraneos re centulæ. Occurrit pro foribus socer , 4. generum intro-
5) quiescendum putaret , 10. nequivit tenere , & dimifit unà duxit, filiam reconciliavit ; & ut lætiores dimitteret , tri-
» cum filia fua. 11. Verùm ubi facta est aliqua progressio, duo tenuit, quasi repararet nuptias: 5. ac volenti abire, «
>> cùm vesper jam propior urgeret , & appropinquatum fo- quartum quoque diem comperendinavit, prætenta huma-

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mur eo.

VULGATA NOVA..
i 1. Jamque erant juxta Jebus , & dies mutabatur 22. Illis epulantibus, & poft laborem itineris, cia
in noctem : dixitque puer ad dominum suum : Ve.' bo & potu reficientibus corpora , venerunt viri civi-
ni, obsecro, declinemus ad urbem Jebusæorum , & tatis illius , filii Belial , ( id eft , absque jugo ).&
maneamus in ea.

circumdantes domum senis, fores pulsare cæperunt ,
! 12. Cui respondit dominus : Non ingrediar oppi- clamantes ad dominum domus, atque dicentes : Educ Gen. 19
dum gentis alienæ , quæ non est de filiis Israël, virum , qui ingressus eft domum tuam , ut abuta- 5.
fed transibo usque Gabaa :

13. & cùm illuc pervenero, manebimus in ea , 2 3. Egressusque est ad eos fenex , & ait : Nolite
aut certè in urbe Rama.

fratres , nolite facere malum hoc : quia ingressus est 14. Transierunt ergo Jebus, & cæptum carpe- homo hofpitium meum ,

homo hofpitium meum , & ceffate ab hac ftultitia : bant iter , occubuitque eis fol juxta Gabaa , quæ est 24. habeo filiam virginem, & hic homo habet in tribu Benjamin :

concubinam ,

educam eas ad vos , ut humilietis eas,
IS. diverteruntque ad eam, ut mạnerent ibi. Quò & vestram libidinem compleatis : tantùm , obsecro,
cùm intraffent, sedebant in platea civitatis , & nullus ne scelus hoc contra naturam operemini in virum,
eos recipere voluit hospitio.

25. Nolebant acquiefcere fermonibus illius : quod
16. Et ecce, apparuit homo senex, revertens de cernens homo, eduxit ad eos concubinam suam, &
agro & de opere suo vesperi , qui & ipse de mon eis tradidit illudendam : qua cùm tota nocte abusi
te erat Ephraim , & peregrinus habitabat in Gabaa : effent , dimiserunt eam manè.
homines autem regionis illius erant filii Jemini.

26. At mulier, recedentibus tenebris , venit ad
17. Elevatisque oculis , vidit senex sedentem ho- oftium domus , ubi manebat dominus suus , & ibi
minem cum sarcinulis suis in platea civitatis : & dixit corruit.
ad eum : Unde venis ? & quò vadis ?

27. Manè facto , surrexit homo, & aperuit of-
18. Qui respondit ei : Profecti sumus de Bethle- tium , ut cæptam expleret viam : & ecce concubi-
hem Juda, & pergimus ad locum noftrum, qui est na ejus jacebat ante oftium fparfis in limine manibus.
in latere montis Ephraim , unde ieramus in Bethle 28. Cui ille , putans eam quiescere , loquebatur :
hem : & nunc vadimus ad domum Dei , nullusque Surge, & ambulemus. Qua nihil respondente , intel-
sub te&tum suum nos vult recipere

ligens quòd erat mortua, tulit eam , & imposuit ali-
19. habentės paleas & foenum in asinorum pabu- no, reversusque est in domum fuam.
lum, & panem ac vinum in meos & ancillæ tuæ 29. Quam cùm esset ingreffus , arripuit gladium,
usus , & pueri qui mecum est : nulla re indigemus & cadaver uxoris cum olibus suis in duodecim par-
nisi hofpitio.

tes ac frusta concidens , misit in omnes terminos Il-
20. Cui respondit fenex : Pax tecum sit , ego raël.
præbebo omnia quæ neceffaria sunt : tantùm , quæ 30. Quod cùm vidissent finguli , conclamabant :
so, ne in platea maneas.

Nunquam res talis facta eft in Israël , ex eo die quo
3:21. Introduxitque eum in domum fuam, & pa- ascenderunt patres noftri de Ægypto, usque in præ«
bulum asinis præbuit : ac poftquam laverunt pedes sens tempus : ferte fententiam , & in commune decers
fuos, recepit eos in convivium.

nite quid facto opus fit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
» nitatis specie , moras innectendo. 6. Pari modo cùm derari. 20. Ad ea senior benignè fatis & placidè : Pax, co
» eciam quintum diem vellet adjungere superioribus ; & inquit, tibi , & fuccede hospes pariter & civis ; nam & cc
>> jam novæ deeffent caufæ morandi ; paterno tamen affec- mihi origo de montis Ephræm partibus, & hîc hospitalis «
>> tu retinendæ filiæ deliderium non deforet , 7. promiffam habitatio : fed tempore diuturno incolacus sedes fundavit. «
» profectionis copiam diftulit in meridiem, ut viam cibo 21. Itaque receptos domicilio, ministerio sui & subsidiis hof- «
» curati adorirentur. 9. Poft epulas quoque volens dilatio- pitalibus juxta fovit. 22. Hortabarur ad lætitiam senior , & «
» nem adtexere, eò quòd jam vesper appropinquaret, ge- frequentioribus provocabat poculis , ut vino aboleret cura- «
» neri precibus, ægrè licet, tamen adquievit. 10. Ille iter, rum oblivia , cùm subitò circumsistunt eos Gabaonicæ , ju- (
» suum perrexic lætus animi , quòd dilectam sibi recupera venes ad omnem projecti libidinem , nihil penfum ac «c
» visser: qui uno comicati servulo , cùm jam declinarec dies , moderatum habentes : quos forma mulieris illexerat..... (C
» festino viam celerabant gradu. Mulier vehebatur jumen-. capti enim ejus decore, & per senectutem hofpitis atque «
» to, viro nullus fensus laboris , qui fructu defiderii, fi- infirmitatem fubfidii , accepta spe potiundi , pofcunt mu- «e
» mul & vario mulieris ac vernaculi sermone viam levaret. lierem , & pulsant januam. 23. Itaque egressus senior
» 11. Denique ubi Hierosolymam appropinquarunt , quæ rogabat eos, ne hospitales mensas turpi Aagitio fædarent... «
» triginta ftadiis aberat , quam tunc temporis Jebusæi te contribulem illum fibi Israëlitem virum legitimi thori cc
» nebant; fuggeffit puer deflectendum in civitatem , quia fubnixum copulâ , non fine indignatione cælestis arbitri , «
» sub noctem suspecta essent etiam illa , quæ tutiora sunt , tantâ affici contumeliâ. 24. Quod ubi parum procedere cc
» cavendaque tenebrarum ambigua, maximè quia locorum advertit , esse sibi filiam virginem adjecit , illam fe offer- (
» incolæ non essent de filiis Israël..... 12. 13. Sed domino re majore parentis dolore , sed minore graciæ hospitalis «
» ejus haudquaquam placuit sententia , ut inter alienige- dispendio : publicum flagitium privato dedecore tolera- <<
» nas hofpitio succederent; cùm Gaba & Rama non longè bilius habere. 25. Ac illi exagitati æstu furoris , & inflam- (
» abessent civitates Benjamin. 14. Itaque prævalens senten- mati incentivo libidinis, eò ampliùs ardebant formam ju- (
>> tiâ, pofthabuit fervuli suggestionem..... & jam fol in oc venculæ , quò magis negabatur..... Itaque cùm piæ nihil ce
» casu erat : denique vix occurrit , cùm jam urgeretur vef- proficerent preces..... desperato præsidio rapitur mulier , «c
» pere in civitatem succedere. Gabaonitæ incolebant lo-

& per totam noctem injuriæ impletur. 26. At ubi lux fi- «
» cum..... 15. primo ingressu diversorium non reperit: & cùm nem intemperantiæ dedit , januam hospitalem repetit , cc
» in publico situs , alienam misericordiam imploraret , 16. of- non quo viri confpectum exposceret..... sed ut affectum co
» fendit advenientem ex agro senem , quem vesper ex viro referret..... & contumeliæ suæ funus lamentabili spe- (e
» opere agresti compulit nocte decedere. 17. Et cùm esset cie ante januam hospitalem exponerer. 27. Egressus ira- «
» ei confpicuus , rogatus quò iret , & unde adventaret , que Levita , cùm jacentem invenisset..... consolari cæpit... "
» 18. respondit : De Bethleem Juda revertor, contendo ad hortari adsurgere, & secum repetere domum. 28. Sed «
w montem Ephræm, & mulier est mecum : sed ecce huc ubi nullum relponsum referebatur , quasi quiescentem ma. «
» diverti , & nemo est qui hofpitio recipiat, & requiescendi jore voce è fomno excitare. Verùm ubi mortis supremæ cc
» usum ministret. 19. Non quo cibi aut potus fibi, aut pe- paruic fides, impositas jumento reliquias domum pertu- «c
» cori pabulorum esset indigentia , sed tecti hospitio pro lir, 29. & divisos artus mulieris in partes duodecim , milit «
> hiberentur : præstò elle illa, nudum tecti hofpitium deli per fingulas tribus Ifraël,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4

2.

rum.

* CAPUT X X.

VULGATA N O V A.
1. Greft itaque funt omnes filii Israël , & pari- convenerunt in Gabaa , ut illis ferrent auxilium , &

ter congregari , quafi vir unus , de Dan us.
que Bersabee , & terra Galaad, ad Dominum in Mal-

15. Inventique funt viginti quinque millia de Ben-
pha :

jamin educentium gladium, præter habitatores Ga-
Omnesque anguli populorum , & cun&tæ tri- baa ,
bus Ifraël in ecclefiam populi Dei convenerunt, qua 16. qui feptingenti erant viri fortifimi , ita finis-
dringenta millia peditum pugnatorum.

trâ ut dextrâ præliantes : & fic fundis lapides ad
3. ( Nec latuit filios Benjamin , quòd ascendis certum jacientes , ut capillum quoque possent p ercu-
sent filii Ifraël in Mafpha. ) Interrogatusque Levita, tere , & nequaquam in alteram partem ictus lapidis
maritus mulieris interfectæ, quomodo tantum scelus deferretur,
perpetratum eflet ,

17. Virorum quoque Israël , absque filiis Benja.
4. respondit : Veni in Gabaa Benjamin cum uxo min , inventa sunt quadringenta millia educentium gla-
re mea , illucque diverti :

dios , & paratorum ad pugnam. S. & ecce homines civitatis illius circumdederunt

18. Qui surgentes venerunt in domum Dei , hoc
nocte domum, in qua manebam , volentes me occi- elt , in Silo : consulueruntque Deum, atque dixe-
dere, & uxorem meam incredibili furore libidinis ve runt : Quis erit in exercitu noftro princeps certami-
xantes , denique mortua eft.

nis contra filios Benjamin ? Quibus refpondit Domi-
6. Quam arreptam, in frusta concîdi, misique par nus : Judas fit dux vefter.
tes in omnes terminos poffeffionis veftræ : quia nun 19. Statimque filii Ifraël surgentes manė, caftra-
quam tantum nefas , & tam grande piaculum fa&tum metati sunt juxta Gabaa :
eft in Ifraël.

20. & inde procedentes ad pagnam contra Ben-
7. Adestis omnes filii Ifraël, decernite quid face. jamin , urbem oppugnare coeperunt.
re debeatis,

21. Egrefsique filii Benjamin de Gabaa , occide-
8. Stansque omnis populus , quasi unius hominis runt de filiis Israël die illo viginti duo millia viro
sermone refpondit : Non recedemus in tabernacula
noftra , nec suam quisquam intrabit domum :

22. Rursum filii Ifraël & fortitudine & numero
9. fed hoc contra Gabaa in commune faciamus. confidentes , in eodem loco , in quo priùs certave.

10. Decem viri eligantur è centum ex omnibus rant , aciem direxerunt :
tribubus Ifraël, & centum de mille , & mille de de 23. ita tamen ut priùs ascenderent & flerent co-
cem millibus , ut comportent exercitui cibaria , & ram Domino usque ad no&tem : consulerentque eum;
poflimus pugnare contra Gabaa Benjamin, & red & dicerent : Debeo ultra procedere ad dimicandum
dere ei pro fcelere , quod meretur.

contra filios Benjamin fratres meos , an non ? Qui-
I. Convenitque universus Ifraël ad civitatem bus ille respondit : Ascendite ad eos, & inite certa-
quafi homo unus, eadem mente , unoque confilio :

12. & miserunt nuncios ad omnem tribum Ben 24. Cùmque filii Ifraël altera die contra filios Ben-
jamin, qui dicerent : Cur tantum nefas in vobis re- jamin ad prælium proceffiffent ,
pertum est ?

25. cruperunt filii Benjamin de portis Gabaa : &
13. Tradite homines de Gabaa , qui hoc flagi- occurrentes eis, tantâ in illos cæde bacchati sunt ,
tium perpetrarunt, ut moriantur , & auferatur ma ut decem & octo millia virorum educentium gladium
lum de Ifraël. Qui noluerunt fratrum fuorum filio- prosternerent.
rum Ifraël audire mandatum :

26. Quamobrem omnes filii Ifraël venerunt in
14. sed ex cunctis urbibus, quæ sortis suæ erant, domum Dei , & fedentes flebant coram Domino : je-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Pergit Ambr. ep. ad Syagr.col.774. c. &c. » 1. Quo 29. ac dispositis per noctem insidiis à tergo urbis , in qua ce
» commotus universus populus convenit in Massephat , 4..... locara erat manus hostium; 37. dum hi cedunt, & illi <<
» 6. atque ibi querelâ per Levitam cognitâ , 8. omnes in fectantur, invadendi urbem vacuam factâ copiâ, 38. & mox «
» bellum exarsere ; ftatuentes neminem virorum fas effe in admoto , statimque adulto incendio, 40. Hammarum fra- (
»»- tabernaculum succedere, 10. priusquam de tanti sceleris gor , atque æftus furens captæ urbis speciem manifesta- «
» auctoribus ultio capelleretur. Animis itaque ruebant in præ runt. 41. Quo & fuis fracti animi , & erecti hostium. .
» lium : sed consilium prudentiorum prævertit sententiam , Nam & Benjamin viri clausos se, & circumventos rati, ko
» non temere configendum bello cum civibus , sed priùs priusquam à tergo invaderentur , 42. dispergere sese, at- "
»' verbis experiendum de flagitio, & decernendum condi- que in desertum fugere cæperunt, 43. & contra Israel «
»- tionibus pro delitis : neque justum videri, ut paucorum gemino agmine urgere cos, ac falantes persequi. 46. Cae- «
» sceleris pretium ad omnes perveniret , & privata ado la itaque viginti quinque millia , id est , omnes fere «c
» lescentium peccata , ftatum salutis publicæ labefactarent. de viris Benjamin, 47. præter sexcentos qui arrepto feru- «
» 12. Itaque miserunt viros qui denuntiarent Gabaonitis ,

peæ rupis munimento, partim loci ingenio & subsidio «
» 13. ut tanti reos flagitii offerrent; fin autem, cognoscerent partim desperatione victoribus terrori fuere.....
> non minoris esse criminis tantum facinus defendille , quàm 48. Nec feminarum numerus tanti discriminis exsors fuis; ac
» exercuisse. Verùm illis superba referentibus , 18.confilia pa- fed omnis tribas Benjamin muliebris fexus cum pueris ac «s
» cis bello mutata : neque 21. 25. primo aut secundo confittu, puellis, omnique ætate , gladio aut igne extinctus.cc
>> cùm plurimi à paucis afflictarentur, cedendum Ifraelitæ Eadem fimiliter , fed multò contractius memorat Ambr.
» adverlis præliis æstimarunt ; 17. quadringenta enim millia 1. 3. offic. c. 19. 136. b. dicens : Omnis prope populus Ifraël
» virorum bellantium , adversùm 15. viginti quinque millia in bellum exarsit, dubioque eventu cùm anceps maneret præ-
» Benjamin tribus , 16. & feptingentos Gabaonitas expertos lium , tertia tamen praliandi vice , traditus est populus Benja-
» belli juvenés decertabant. Et cùm finiftra forte, 21. 25. min populo Ifraël, & divina judicatus fenteniit, pænas inten-
» duo libi jam cecidissent prælia ; 22. animi tamen promp- perantia luit. Et post pauca : Quania igitur honeftatis cura
», tus haudquaquam deposuit Israël vincendi fiduciam, & majoribus fuerit , hinc proditur , ui quadringenta millia viro-,
» ulcifcendi præfumpram fpem : sed quia causâ numeroque rum stringerent gladium adversùs fratres fotos de tribu Benja-
>> præftantiores, inferiores pugnæ eventu pedem retulerant, : min, dum ulcisci volunt injuriam pudicitia..... Itaque eo bello
» divinam offensam rati, 26. jejunio & Aetu maximo re cafa funt utrinque fexaginta quinque millia bellatorum ,
» conciliationem gratiæ cælestis affectavere. Itaque orata , exufta urbes. Et cùm inferior primò fuilset populus Ifraël
» Domini pace, 30. acriores in bellum revertuntur , 28. ut tamen ncc adverfi metu belli percitus, vindicande caftitatis
» pote quibus oraculum animos dederat , Ipem accumu- sequestravit dolorem. Ruebar in prælium, vel fanguine fuo
--» laverat ; 31. 32. & simulato à fronte quód cederetur , parans commidi flagitii diluere noiam.
Tom. I.

Nnn

men.

[ocr errors]

naturæ ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

JUDICUM

.

VULGATA NO V A.
junaveruntque die illo usque ad vesperam , & obtu- tatem , & percufferunt eam in ore gladii.
lerunt ei holocaufta , atque pacificas victimas, 38. Signum autem dederant filii Ifraël his

quos
27. & super ftatu fuo interrogaverunt. Eo tem- in insidiis collocaverant , ut poftquam urbem cepif-
pore ibi erat arca foederis Dei,

sent, ignem accenderent : ut ascendente in altum fu.
28. & Phinees filius Eleazari filii Aaron præpo- mo , captam urbem demonftrarent.
fitus domus. Confuluerunt igitur Dominum , atque 39. Quod cùm cernerent filii Ifraël in ipfo certa-
dixerunt : Exire ultra debemus ad pugnam contra fie mine positi, ( putaverunt enim filii Benjamin eos fa-
lios Benjamin fratres noftros , an quiescere ? Quibus gere , & inftantiùs persequebantur , cæsis de exerci-
ait Dominus : Afcendite, cras enim tradam eos in tu eorum triginta viris )
manus vestras,

40. & viderent quali columnam fumi de civitate
29. Pofueruntque filii Ifraël insidias per circuitum conscendere ; Benjamin quoque afpiciens retro , cùm
urbis Gabaa :

çaptam cerneret civitatem , & flammas in sublime
30. & tertia vice , sicut femel & bis, contra Ben- ferri :
jamin exercitum produxerunt,

41. qui priùs fimulaverant fugam , versa facie for-
31. Sed & filii Benjamin audacter eruperunt de ci- tiùs resistebant. Quod cùm vidiffent filii Benjamin, in
vitate, & fugientes adversarios longiùs persecuti funt, fugam verfi funt ,
ita ut vulnerarent ex eis ficut primo die & fecundo, & 42. & ad viam deserti ire cæperunt , illuc

quo-
cæderent per duas semitas vertentes terga , quarum una que eos adversariis persequentibus : sed & hi qui ur-
ferebatur in Bethel, & altera in Gabaa, atque prof- bem succenderant , occurrerunt eis.
ternerent triginta circiter viros :

43. Atque ita factum eft, ut ex utraque parte ab
32. putaverunt enim solito eos more cædere. Qui hoftibus cæderentur , nec erat ulla requies morien-
fugam arte fimulantes, inierunt confilium ut abstra- tium. Ceciderunt , atque prostrati sunt ad orientalem
herent eos de civitate, & quasi fugientes ad supradic- plagam urbis Gabaa,
tas femitas perducerent.

44. Fuerunt autem qui in eodem loco interfeci
33. Omnes itaque filii Ifraël surgentes de sedibus sunt, decem & o&o millia virorum , omnes robuftif-
fuis , tetenderunt aciem in loco , qui vocatur Baal-

simi pugnatores.
thamar, Infidiæ quoque , quæ circa urbem erant , 45. Quod cùm vidiffent qui remanferant de Ben-
paulatim se aperire cæperunt ,

jamin , fugerunt in solitudinem : & pergebant ad pe-
34. & ab occidentali urbis parte procedere. Sed tram , cujus vocabulum est Remmon. In illa quo-
& alia decem millia virorum de universo Israël, ha- que fuga palantes, & in diversa tendentes, occide-
bitatores urbis ad certamina provocabant. Ingrava- runt quinque millia virorum. Et cùm ultra tenderent,
cumque est bellum contra filios Benjamin : & non persecuti sunt eos , & interfecerunt etiam alia duo
intellexerunt quod ex omni parte illis inftaret interitus. millia,

35. Percussitque eos Dominus in confpectu filio 46. Et sic factum est, ut omnes qui ceciderant
rum Israël, & interfecerunt ex eis in illo die vigin- de Benjamin in diversis locis, essent viginti quinque
ti quinque millia & centum viros , omnes bellatores millia , pugnatores ad bella promptiffimi.
& educentes gladium.

47. Remanserunt itaque de omni numero Benja-
36. Filii autem Benjamin , cùm fe inferiores esse min , qui evadere , & fugere in folitudinem potue-
vidissent , cæperunt fugere. Quod cernentes filii runt , sexcenti viri : federuntque in petra Remmon
Israel , dederunt eis ad fugiendum locum , ut ad mensibus quatuor.
præparatas insidias devenirent, quas juxta urbem po 48. Regressi autem filii Ifraël, omnes reliquias ci-
fuerant.

vitatis, à viris usque ad jumenta , gladio percusse-
37. Qui cum repentè de latibulis furrexissent, & runt , cunctasque urbes & viculos Benjamin vorax
Benjamin terga cædentibus daret , ingressi sunt civi- flamma consumpsit.

[ocr errors]

J

re,

Ifraël ,

* CAPUT X X I.
VULGATA

NOVA.
Uraverunt quoque filii Ifraël in Mafpha, & di s. Quis non ascendit in exercitu Domini de un

xerunt : Nullus noftrûm dabit filiis Benjamin versis tribubus Ifraël ? Grandi enim juramento fe conf-
de filiabus suis uxorem.

trinxerant , cum effent in Mafpha, interfici eos qui
2. Veneruntque omnes ad domum Dei in Silo, defuiflent.
& in conspectu ejus fedentes usque ad vesperam, 6. Ductique pænitentia filii Israël super fratre suo
levaverunt vocem, & magno ululatu cceperunt file- Benjamin, coeperunt dicere : Ablata est tribus una de

dicentes

3. Quare Domine Deus Ifraël, factum est hoc ma 7. unde uxores accipient? omnes enim in commulum in populo tuo , ut hodie una tribus auferretur ne juravimus, non daturos nos his filias noftras.

8. Idcirco dixerunt : Quis est de univerfis tribubus 4. Altera autem die diluculo consurgentes, ex Ifraël, qui non ascendit ad Dominum in Mafpha? truxerunt altare : obtuleruntque ibi holocausta, & Et ecce inventi funt habitatores Jabes Galaad in illo pacificas vi&timas , & dixerant :

exercitu non fuiffe, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. * Progreditur Ambros. eadem epist. 6. ad Syagr. col. miferè in fua populum conversum viscera , & bello civili « 775. c. & librum absolvit: » 1. Sacramentum additum ne utrumque afflíctum. Lacrymarum effufio movit paflionem » quis tribas illius viro filiam suam in uxorem daret , quo animi , & affectum perpulit , fævitiæ ratio fucceffic ; 13, « aj reparandi nominis omnis aboleretur successio. Belli finis millique legati ad sexcentos illos Benjamin viros , qui per «c ni simul atque iræ factus , & furor in pænitentiam vertit : quatuor menses edico fe præruprarum tuebantur rupium , » armisque pofitis, 2. in unum convenientes viri Israël, aut deserti indigentiâ , quæ multitudini obsidentium » Aleverunt fecum magnum, & celebrarunt jejunium, 3.6. riculo foret , deploraverunt communem illam ærumnam, « » dolentes unam tribum periisse ex fratribus , arque extinc quòd illi contribules , isti cognatos & socios amisissent... « a tam populi sui validam manum : jure quidem pro delicti Alrari itaque pofito, reconciliationis & pacis oblatum fa- cc » pretio bellatum adversum propugnatores fagitiorum, fed crificium ; &c & quia Jabis Galaad populus erac poena &

ex nobis

pe

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA. ,
9. ( Eo quoque tempore cùm effent in Silo, nul- conftri&ti juramento & maledi&ione , qua diximus :
lus ex eis ibi repertus eft. )

Maledictus qui dederit de filiabus fuis uxorem Ben-
10. Miserunt itaque decem millia viros robuftifli- jamin.
mos, & præceperunt eis : Ite , & percutite habita 19. Ceperuntque consilium , atque dixerunt : Ec-
tores Jabes Galaad in ore gladii, tam uxores quàm ce solemnitas Domini eft in Silo anniversaria , quæ
parvulos eorum.

sita est ad septentrionem urbis Bethel, & ad orien-
Num. 11. Et hoc erit quod observare debebitis : Omne talem plagam viæ , quæ de Bechel tendit ad Sichi-
31. 17. generis masculini, & mulieres quæ cognoverunt vi mam , & ad meridiem oppidi Lebona.
18.
ros, interficite , virgines autem reservate.

20. Præceperuntque filiis Benjamin , atque dixe-
12. Inventæque funt de Jabes Galaad quadrin- runt : Ite , & latitate in vineis.
gentæ virgines, quæ nescierunt viri thorum , & addu 21. Cumque videritis filias Silo ad ducendos cho-
xerunt eas ad cáltra in Silo , in terram Chanaan. ros ex more procedere , exite repentè de vineis,

13. Miseruntque nuncios ad filios Benjamin , qui & rapite ex eis finguli uxores fingulas', & pergite
erant in petra Remmon, & præceperunt eis , ut eos in terram Benjamin.
fufciperent in pace.

22. Cùmque venerint patres earum , ac fratres ,
14. Veneruntque filii Benjamin in illo tempore, & adversùm vos queri cæperint, atque jurgari , di-
& datæ sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad: alias cemus eis : Miseremini eorum : non enim rapuerunt
autem non repererunt quas simili modo traderent. eas jure bellantium atque vi&torum, sed rogantibus

is. Universusque Israël valde doluit, & egit pe- út acciperent, non dediftis , & à veftra parte pecnitentiam super interfe&tione unius tribus ex Ifraël.

catum eft. 16. Dixeruntque majores natu : Quid faciemus

23. Feceruntque filii Benjamin , ut fibi fuerat im-
reliquis , qui non acceperunt uxores ? omnes in Ben- peratum : & juxta numerum suum , rapuerunt fibi
jamin feminæ conciderunt ,

de his quæ ducebant choros, uxores fingulas : abie-
17. & magnâ nobis curâ, ingentique studio pro- runtque in pofseflionem suam, ædificantes urbes , &
videndum est, ne una tribus deleatur ex Ifraël. habitantes in eis.
18. Filias enim nostras eis dare non possumus ,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
24. Filii quoque Ifraël reverhi fant per tri 24.... In illo tempore non erat dux in Israël : Gelas. PP. apud
bus & familias in tabernacula fua. In diebus unusquisque , quod placitum erat in oculis fuis , Sirm... 1. 789. a.
illis non erat rex in Ifraël : sed unusquisque, faciebat.

Conc1.4. 1215

.d.
quod fibi rectum videbatur , hoc faciebat.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
» maledicto obnoxius, 5. obftrinxerat enim fe omnis Ifraël 21. & surgentes ex vineis , unusquisque quam occur« ««
» magno facramento, ur li quis non ascendisset cum eo ad sus dederit, uxorem sibi vindicarer, fraudi id nequa- «
» puniendum fagitium, morte moreretur ) 10. duodecim mil- quam futurum..... 22. sanè fi puellarum parentes vin- «e
» lia bellatorum directa, ut & viri omnes & mulieres ferro dictam efflagitarent, partim prece , partim etiam re- «
» extinguerentur , 11. solas virilis thori exfortes reserva. torquendo in ipfos invitæ culpam cuftodiæ, sese revo. <<
» rent adolescentulas. Interfectis iraque omnibus Jabis Ga caturos ; quia cùm scirenc Benjamin viros exsortes effe «
» laad, 12. solæ virgines quadringentæ exitio cæterorum jugalium, cum filiabus processerint : dignam fanè tri- «
» fuperfuerunt. Quas accipiens Ifraël, 13. statuit viros Ben- bum jam non pæna, sed misericordia : fatis dure foe- «
>> jamin belli metum deponere , 14. & in conjugium sibi sume. vitum in eos , & debellatam corporis sui partem..... 19. Pro- '
» re integras ævi juxta ac pudoris puellas : quibus & causa baverunt confilium Ifraëlitæ : 23. exsecuti sunt viri Ben- «
» esset apud viros integra, quòd nemo fuorum adversùm jamin , & dispositi in vineis loco opportuno & tempo- «
» eos bellum fufceperat ; & charitatis gratia , quia propter re, plenas feminei agminis vias occupaverunt. Præbuit «
» cos supremo supplicio ereptæ forent. Hoc igitur modo illis festum nuptiarum religionis solemnitas. Avulsæ de «
» quadringentis juvenibus quælita copularum confortia sunt: complexu patrum filiæ, tanquam in manum ab iplis pa- «
» 16. sed quia ducenti numero fupererant, quibus jugales rentibus tradebantur , & velut pactam é gremio matris «
» deerant , iis quoque fine fraude facramentorum consultum non abduci , fed prodire arbitreris. » Vide etiam l. 3. offic.
» accepimus. 19. Dies feftus in Silo quotannis celebraba C. 19. 136. b. c.
» tur. 21. Ibi exsultare solicæ virgines , & choreas ducere . 24. Gr. Εν δε ταϊς ημέesις εκείναις εκ ήν βασιλεύς
» in honorem religionis : aliæ præire matribus, & totum iter 'Ispaúxo arip to Erbès eration avrõ étroid. Mss. Alex. &
» agmine viantum repleri. Dixit unus ex fenioribus : 20. Si Oxon. cum editt. Ald. & Compl. initio delent dé ; item
» ducenti illi tribas Benjamin viri intra vineas liri excubias Alex. & Ox. addunt $xasos, ad arip, & loco erário
» tenderent, donec se omnis feminea turba effunderet , hab. à o'planuois, cum editt. Ald. & Compl.

***********
ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi. .

JUDICES.
VAP. I. $. 30. Cetron & Naalol. Pro Cetron , malè 7. 30. Et quievit terra octoginta annis. Non addas à

fcribunt quidam Thetron, t inquam pro c: rurfus pro præliis.
Naalol , Naalon , id eft, npro I.

Cap. IV. Debbora feribunt Sixtina Biblia , duplici b,
#. 38. Quod interpretarur testaceo. Cave legas testatio, alii fimplici Debora, quidam malè Delbora.
nomen verbale à teftor , pro testaceo , nomine adjetivo al #. 17. Erat enim pax. Retinenda eft conjuntio ratio-
tefta.

nalis enim , non mutanda in autem.
Cap. II. $. 2. Sed aras eorum subverteretis. Non mu ^.21. Qui soporem morci confocians. In aliis eft ver-
tes conjun&tionem adverfativam sed in copulatiuam &. bum fimplex socians.

¥. 19. Et multò faciebant pejora. Non commutes pejo CAP. V. ¥.11. Et clementia in fortes Israël. Spurium
ra cum majora.

eft quod quidam habent in portis , pro in fortes : fed geni.
CAP. III. $. 3. Atque Hevxum qui habitabar in mon tivus fortis, quem alii quidam legunt absque præpofitione ,
te Libano. Servandus eft numerus fingularis habitabat, poffit habere fimilitudinem veri.
loco pluralis habitabant , qui in aliis eft libris.

$. 19. Reges Chanaan in Thanach. Non fcribas Tane,
$. 4. Vtrùm audiret mandata Domini. In aliis eft plu- pro Thanach.
rale audirent.

Cap. VI. $. 32. Qui suffodit aram ejus. Antiqui libri
*.24. In æstivo cubiculo. Etiam in noftris antiquis fcribunt compofitum fuffodit , pro eo quod alii fimplici fodit.
Manufcriptis invenio cubiculo pro cænaculo.

Cap. VII. ¥. 3. Et reyerli sunt de populo viginti duo
Tom. I.

Nnn ij

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »