Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

89...

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. Dixitque Moyses ad Aaron : Hoc est quod 3. Ait Moyses : Hoc eft quod dixit Dominus, Aug.quaff. 31. locutus est Dominus : Sanctificabor in iis qui ap- dicens: In eis qui mihi appropinquant sanctifica. Levit. 1. 3. 504.c. propinquant mihi, & in confpe&u omnis popu- . bor , & in omni fynagoga glorificabor. Et com

Hefych, in Levita li glorificabor. Quod audiens tacuit Aaron. punctus est Aaron.

VULGATA N O V A.
4. Vocatis autem Moyses Misaële & Elisaphan s. Confestimque pergentes , tulerunt eos ficut ja-
filiis Oziel , patrui Aaron , ait ad eos : Ite & tolli- cebant , vestitos lineis tunicis , & ejecerunt foras, ut
te fratres vestros de conspectu fan&uarii , & afpor- fibi fuerat imperatum.
tate extra castra.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Locutusque est Moyses & Aaron , & ad 6. Et dixit Moyses ad Aaron, & Eleazar , & Hieron, epift, 22,
Eleazar , & Ithamar , filios ejus : Capita vestra Ithamar filios ejus qui reli&i erant : Caput vel- ad Paulam. c. 4.
nolite nudare , & vestimenta nolite scindere , ne trum non denudabitis, & vestimenta veftra non

P. 2, 57. f.
fortè moriamini , & fuper omnem cætum oria- scindetis, ne moriamini , & fuper omnem fyna-
tur indignatio. Fratres veftri, & omnis domus gogam veniat ira. Fratres autem vestri, omnis Aug.quaft. 32. in
Ifraël, plangant incendium quod Dominus saf- domus Israël plorabunt incendium, quo incenli Levit.504.8.505.
citavit :

sunt à Domino :
7. vos autem non egrediemini fores taberna 7. & ab ostio tabernaculi testimonii non exi-
culi , alioquin peribitis : oleum quippe sanctæ bitis, ne moriamini : oleum enim unctionis,
un&ionis est super vos. Qui fecerunt omnia jux- quod eft à Domino,

quod est à Domino, super vos eft.....
ta præceptum Moysi.
8. Dixit quoque Dominus ad Aaron :

8. Et locutus est Dominus ad Aaron , dicens: Aug.quaft. 33, in
9. Vinum, & omne quod inebriare potest , 9. Vinum , & siceram non bibetis, tu & filii Levit, sos. a.d.co
non bibetis tu & filii tui , quando intratis in ta tui tecum, cùm intrabitis in tabernaculum tef-
bernaculum testimonii, ne moriamini : quia præ- timonii, aut cùm accedetis ad altare , & non mo-
ceptum sempiternum est in generationes vestras

. riemini : legitimum æternum in progenies vestras.
10. Et ut habeatis scientiam discernendi in 10. Distinguere inter medium fanctorum &
ter san&um & profanum , inter pollutum & contaminatorum, & inter medium mundorum
mundum :

& immundorum :
11. doceatisque filios Ifraël omnia legitima 11. & inftruere filios Ifraël omnia legitima
mea quæ locutus est Dominus ad eos per ma quæ locutus eft Dominus ad eos per manum
num Moyfi.

Moyfi.

VULGATA N O V A. 12. Locutusque est I 2..... Vide Not.

re, quia sanctum sanctorum est, . Moyses ad Aaron , & ad

13. Comedetis autem in loco sancto : quod da-
Eleazar , & Ithamar, filios ejus , qui erant residui : tum est tibi & filiis tuis de oblationibus Domini , fi-
Tollite sacrificium , quod remansit de oblatione Do-

cut præceptum est mihi,
mini, & comedite illud absque fermento juxta alta-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
14. Pectusculum quoque quod oblatum est, 14.... pectusculum segregationis , & brachium Aug. quaft. 34.
& armum qui separatus eft, edetis in loco mun- ablationis , manducabitis in loco sancto..... à fa- 505.f.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ρων..... το πυρείον..... επέθηκαν επ' αυτο πυρ, και επέβαλαν tit fimiliter collat. Carthag. p. 486. b.
επ' αυτο θυμίαμα , και προσήνεγκαν έναντι Κυρίε πυρ αλό V. 10. Ita Græcè , nisi quod vox immundorum , po-
Tplov , ö ö i pocetate Kuelos avtoīs. Kai Emaile tüp mapa nitur ante mundorum : Ald. verò edit. Augustino faver.
Κυρίε , και κατέφαγεν αυτές, και απέθανον , &c.

Idem Aug. Locut. 17. to. 3. 353. c. legit : Diftinguere inter
*. 3. Grec, Και είπε Μωυσής προς 'Ααρών" reliqua ut medium mundorum Es contaminatorum : at l. 2. contra ep.
in Lat. sup.

Parmen. to. 9. 54. e. habet : Dividere in medio fanétorum .6. Hæc omnia aptè conveniunt cum Græco, fi ex & irreligiosorum , & in medio mundorum & immundorum. cipias unum aut alterum , nempe hoc , non denudabitis In collat. Carthag. ex parte Donati : Dividere inter fanca pro quo, ex atoud apocele, & istud, veniat ira , pro quo, tos profanos , inter mundos is immundos ; nec malè , esat yuuós, erit indignatio. August. Locut. 18. to. 3. 353. nam in Græco est, B:Cówr, quod propriè impurum, seu d. hæc. hab. Moyfes loquens ad Aaron , Eleazar, is liha- profanum significat. Mox Auguft. quæst. 33. addit : mar filios ejus , ait , &c. & quæst. 32. in Levit. Aaron, Hoc quoque ambiguè poftum eft..... utrùm ab eo quod sunt & reliquos filios ejus mortem illorum duorum lugere probi- Sanita es munda , vel inquinaia & immunda ; an ab eo quod bens , dicit : Caput veftrum cidarâ non denudabitis, &c. sunt faniti s mundi , vel inquinati & immundi ; id eft ,

$.7. In Gr. deelt sub finem duplex eft. Mr. Oxon. cum utrum inter illa ipfa facra , qua rite vel non rite fierent ,
editt. Ald. & Compl. ultimum addit ; cætera concordant diftinguere voluit facerdotes ; an inter ipsos homines proban-
ad verbum,

dos vel improbandos ; an potiùs ad utrumque referendum.
. 8.... 9. Ita in Græco , nisi fortè excipias istud, s eft, five homines, five facra.
š omofórute , loco , E non moriemini. Tertul. advert. Ť.11. Ad verbum è Græco. Vide etiam Locut. 16.
Psych.985.c. sic habet : Vinum , & feceram non bibetis, tu 353. c. ubi eadem leg.
& filii tui poft te, so quando ingrediemini tabernaculum, ¥. 12. In Græco. Kai tine Mwon's apos A, apoir,
vel ascendetis ad altare , & non moriemini. Hieron. in Isai. προς Ελεάζαρ, και Ιθάμαρ τες υιες 'Ααρων της καταλειφ-
S. to. 3. col. 51. a. sic : Vinum , & ficeram non bibetis tu Bevas, &c. Unde August. locut. 18. de Levit. col. 353.

filii tui , quando ingredimini in tabernaculum teftim. aut, d. ait : Moyses loquens ad Aaron , Eleazar, Ithamar fi-
acceditis ad altare. Hoc autem , legitimum æternum , &c. lios ejus, &c.
ait August. quæst. 33. 5o5. d. Ambiguum esse, utrùm $. 14. Ita in Græco, usque ad vocem , fanéto ; unde
fuperiori sensui connectatur , id eft, ad vinum non biben- August. ibid. Quamvis , inquit , fingula fingulis data fint,
dum pertineat, an inferiori , ubi fequitur , Distinguere inter tamen utrumque poffe dici segregationis , quia retrumquo
medium , Sc. ut hoc fit officio Sacerdotum legitimum æter- sacerdoti separatur ; & utrumque ablationis , five demtio-
num in progenies eorum. Id posteriori adjungere videtur nis , quod Græcè dicitur á palpereae, quia utrumque demia
August. cùm Locut. 17. 10. 3. 353. c. tum l. 2. contra tur , & aufertur eis , pro quibus offertur , ut detur facer-
epist. Parmen. to. 9. 54. e. ubi sic haber : Sit vobis le dori. Pe&tusculum fanè impofitionis fuperiùs legimus , & bra-
gitimum æternum in progenies vestras dividere , &c, adnec- chium ablationis , quia de bracbio nibil imponebatur altari i
Tom. I.

Gg

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ang. Locst. 18. crificiis falutarium filiorum Ifraël.

diflimo tu & filii tui, & filiæ tuæ tecum : tibi 353.6. 3

enim ac liberis tuis repofita sunt de hoftiis falu

taribus filiorum Ifraël :
IS. Brachium ablationis , & pe&tusculam se 19. ed qudd armum & pectus, & adipes.
gregationis super hoftias adipum offerent, segre- qui cremantur in altari , elevaverunt coram Do-
gationem segregare ante Deum ; & erit tibi, & mino , & pertineant ad te, & ad filios tuos ,
filiis tuis, & filiabus tuis tecum legitimum æter- lege perpetua , ficut præcepit Dominus.

num..... Ambr. ep. 67.6.

16..... & iratus est Moyses ad filios Aaron r6. Inter hæc, hircum , qui oblatus fuerat 2. Mari 2. 1057, d. Eleazar & Ithamar , qui superfuerant , dicens : pro peccato, cùm quæreret Moyses, exuftum 2. II

reperit : iratusque contra Eleazar & Ithamar fi

lios Aaron, qui remanferant , ait : Aug. quaft. 36. in 17. Quare non comedistis illud quod fuit pro 17. Cur non comedistis hoftiam pro peccato Levit... 3. 5o6. g. peccato in loco fancto quoniam enim fancta in loco fan&o , quæ fanéta fan&orum eft, & 507. A. fanctorum funt , hoc vobis dedit edere, ut aufe- data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis

ratis peccatum fynagogæ , & exoretis pro eo an- & rogeris pro ea in confpe&u Domini ,
te Dominum;

18. non enim illatum est à sanguine ejus in 18. præsertim cùm de fanguine illius non fit sanctum ante faciem intus ; ederis illud in loco illatum intra fancta , & comedere debueritis eam

sancto, quomodo mihi constituit Dominus. in sanctuario , ficut præceptum est mihi ? Aug. quæft. 36. in 19..... Si hodie obtulerunt ea quæ pro peccato 19. Refpondit Aaron : Oblata eft hodie vice Levit. t. 3.506.d. illorum sunt , & holocausta sua ante Dominum tima pro peccato, & holocauftum coram Do

& contigerunt mihi talia , & comedam quod eft mino : mihi autem accidit quod vides : quomopro peccato hodie , nunquid placitum erit Dó- do potui comedere eam , aut placere Domino mino?

in cæremoniis mente lugubri ? 20. Et audivit Moyses, & placuit illi.

20. Quod cùm audiffet Moyfes, recepit sa

tisfactionem. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. adeps autem de pe&usculo imponebatur. Græc. fic pergit: deinde quæ in Lat. sup. hæc etiam concordant cum Gr. Συ, και οι υιοί σε, και ο οίκός σε μετα σε νόμιμον γάρ σοι, και nisi quod loco ad , Græc, hab. iri , & hoc, tas viss 'Ac164.pov Tois viols or idógn, &c. ut in Lat. nifi quòd loco poór, postponit nomini Irhamar : habet eríam t's xalaxefalutarium , hab. Tð owtupio , falutaris ; in editt, tamen afirepéves, derelistos , loco qui fuperfuerant , quæ ambo idem Ald. & Compl. Tey owupicor. Apud Auguft. constanter fa- fonant. Eadem memorat Auguft. quæst. 36. in Levit. to. lutarium. Quid eft , inquit, quod dicit, de sacrificiis sa 3. 506. g. dicens : Hæc enim funt verba irafcentis Moylutarium, cim ex dicat , qua alibi dixit , facrificia salara- fi ad filios fratris sui, cùm hircum pro peccato quæfitum non taris ; & cum fingulari numero id dixit , facrificium salu- inveniffet, quia fuerat totus incensus, çaris, cim de eadem re diceretur ? an fortè hac loco , ubi ait: *. 17. Similiter in Græco, præter unum tepi autão, à sacrificiis falutarium , sanitatum dici debuit ? Nam in illo pro eis , loco pro eo , poft exoretis. Ambrof. epift

. 67, to. Pf. ubi di&tum eft : Exaudi nos , Deus fanitatum nostra 2. 1057.d. lic haber : Quare non manducaftis, quod pro rum, hoc verbum babet Gracus, quod etiam boc loco, id peccato immolatum eft in loco fanito , quoniam quidem fanceft owłupiar , qui genitivus pluralis in Græca lingua ambi ia fan&orum funt ? hoc vobis dedi manducare , ut auferaguus eft , utrùm à salute, an à salutari nomen declinatum tis peccatum fynagoga. fit, quoniam ow?upa dicitur falus , vel sanitas , unde fit ge . 18. Græcè limpliciter habetur , & auctos , subaud, nitivus pluralis, tão awtupiwr. Salutare autem tueco præpofitione : fola Compl. addit : ato të, &c. item ico dicitur , & inde genitivus pluralis idem ipfe eft. Si ergo & párese , conjunguntur , absque interpunctione media, reétè poteft intelligi etiam sacrificium falutis , quod eft facri- fecus apud Auguft. fupra, ubi divelluntur ; cætera conficium salutaris , quoniam i salutari falus datur , il cordant ad verbum. Ambrof. epift. 67. p. 1057. d. post lud eft falutare , unde falues accipitur , non eft necefle ut vocem synagogæ , subdit : 85 intus manducandum effe ; fic tanquam multorum falutarium facrificia hic intelligamus , cat mihi præceptum eft. In edit. Rom. manducandum effe ubi dictum est , facrificiis falutarium , fed multarum forfi- in loco sanito. tan fanitatum , quæ tamen ab uno falutari accipiuntur. κ. 19. In Greco primum , Και ελάλησεν Ααρών προς

9.15. Hæc omnia concinunt cum Græco , li duo ex Mwvor, négor, pro quibus habet August. ibid. Refpona cipias, nempe segregare , pro quo, ápopióces, ad fegregan- dit illi Aaron , ait : reliqua Græco vix dissimilia , nisi dum , & Deum, loco Kups. Auguft. quæst. 36. in Lev. quòd hab. Tà, pro quod , poft verbum comedam : in Ms. col. 506.c. fimiliter hab. Et erit tibi & filiis tais, Ege fo- tamen Oxon. nec non in editt. Ald. & Compl. legitur rá. liabus tuis legitimum fempiternum. Græc. aicórov. Ambr. epift. 67. to, 2. 1057. e. hæc. hab. Cùm ergo iratum

.16. Antecedunt ifta in Gr. Kæi Tôr xiyang eum vidiffet Aaron , placidè refpondit ei : Si hodie obtulerint nepi tūs aucptias, ut or its?u?uce Mwvcůso ng öfe vets pro peccato fuo holocausta fua contra Dominum , acciTúpiso. Et caprum , qui pro peccaro , quærens exquifivit derint mihi talia, manducabo quod pro peccato obtulerunt Moyfes; ille verò incenfus fuerat : quorum loco Ambros. bodie : nunquid placebit Domino ? Vide sis Aug. ubi sup. hab. Immolatus erat bircus pro peccato, 65 oblatus in holo #. 20. Similiter habet Ambros. epist. 67. col. 1057. e. faustum. Quafivit eum poftea Moyses, o combuftus fuerat ; unà cum Græco.

TOY

1.

Deut. 14. 3.

CAPUT X I.

VULGATA NOVA.
Ocutufque eft Dominus ad Moyfen & Aa- minat in pecoribus, comedetis.
ron, dicens :

4. Quidquid autem ruminat quidem , & habet 2. Dicite filiis Ifraël : 2..... Vide Nos. ungulam , sed non dividit cam , ficut camelus & cæHæc funt animalia quæ

tera , non comedetis illud, & inter immunda repucomedere debetis de cunctis animantibus terræ : tabitis. 3. Omne quod habet divisam ungulam, & ru s. Chærogryllus qui ruminat , ungulamque non

NOTA ÅD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥.2. In Mr. S. Germ. n. io. annor. circirer 900. hæc funt , &c. ut in Vulgata. In Græco fimpliciter : Acrucals tguntur eodem charactere: Dicite filiis Ifraël : Cuftodite rois vioïs 'Igparao né yor/es. muia quæ fcripfi vobis , ut fim Deus vefter ; deinde : bac

VULGATA NOVA. dividit , immundus eft.

minat : 6. Lepus quoque : nam & ipfe ruminat, fed un

8. horum carnibus non vescemini , nec cadavera gulam non dividit.

contingetis , quia immunda funt vobis. 2. Mac, 7. Et fus : qui cùm ungulam dividat, non ru6. 18. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
* 9. Hæc funt quæ gignuntur in aquis , & vef 9. .... in aquis , & in mari, & in torrenti. Aug. Locut. 19.te
ci licitum est. Omne quod habet pinnulas & bus.....

3. 353.f.
fquamas , tam in mari quàm in fluminibus &
lagnis , comedetis,

VULGATA NOV A.
10. Quidquid autem TO..... 20. Vide Not. 15. & omnę corvini generis in similitudinem
pinnulas & squamas non

fuam ,
habet eorum quæ in aquis moventur & vivunt, abo 16. ftruthionem , & noctuam, & larum, & ac.
minabile vobis,

cipitrem juxta genus suum :
: 11, exsecrandumque erit', carnes coram non co 176 bubonem, & mergulum , & ibin, ..
medetis ; & morticina vitabitis.

18. & cygnum , & onocrotalum., & porphyrio..?...
12. Cuncta quæ non habent pinnulas & squamas nem,
in aquis, polluta erunt.

19. herodionem & charadrion juxta genus suum
13. Hæc funt que de avibus comedere non de- upupam quoque , & vespertilionem,,
betis , & vitanda sunt vobis : Aquilam, & gryphem, 20. Omne de volucribus quod graditur fuper
& haliæetum ,

quatuor pedes, abominabile erit vobis.
14. & milyum ac vulturem juxta genus suum ,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
21. Quidquid autem ambulat quidem super 21. Sed hæc edetis à repentibus volatilibus, Aug. Locut, 30.
quatuor pedes , sed habet longiora retro crura, quæ ambulant super quatuor, quæ habent crura 354. a.
per quæ salit super terram,

superiora pedum ejus.....

VULGATA N O V A.
22. comedere debetis , ut eft bruchus in genere ad vesperum.
fuo, & attacus atque ophiomachus , ac locusta , fin 28. Et qui porcayerit hujuscemodi cadavera , la-
gula juxta genus fuum.

vabit vestimenta sua , & immundus erit usque ad
2 3. Quidquid autem ex volucribus quatuor tan- vesperum : quia omnia hæc immunda funt vobis,
tùm habet pedes , exsecrabile erit vobis :

29. Hæc quoque inter polluta reputabuntur de
24. & quicunque morticina eorum tetigerit , pol- his quæ moventur in terra , mustela & mus & cro.
luetur , & erit immundus ufque ad vesperum : codilus , singula juxta genus suum,

25. & fi neceffe fuerit ut portet quippiam horum 30. mygale, & chamæleon , & ftellio, & later
mortuum , lavabit vestimenta fua, & immundus erit ta, & talpa :
usque ad occasum solis.

31. omnia hæc immunda sunt. Qui tetigerit more,
26. Omne animal quod habet quidem ungulam, ticina eorum , immundus erit usque ad vesperum :
sed non dividit eam , nec ruminat, immundum erit : 32. & super quod ceciderit quidquam de morti-
& qui tetigerit illud , contaminabitur.

cinis eorum , polluetur tam vas ligneum & vestimen27. Quod ambulat super manus , ex cun&tis ani tum , quam pelles & cilicia : & in quocunque fit mantibus quæ incedunt quadrupedia, immundum opus , tingentur aquâ, & polluta erunt usque ad erit : qui tetigerit morticina eorum , polluetur usque vesperum , & fic poftea mundabuntur. VULGATA, NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 33. Vas autem fictile , in quod horum quid

3,3• Et omne vas fi&tile , in quo ceciderit ex Aug.quafl. 37. in quam intro ceciderit , polluetur , & idcirco fran- eis intus , quæcunque sunt intus, immunda erunt, Levit, i, 3. 508. A. gendum est.

& illud conteretur.
34. Omnis cibus, quem comedetis, fi fura 34. Et omnis cibus qui manducatur , in quem-
fuerit super eum aqua , immundus erit : & om- cunque venerit super illum aqua , immundus erit
ne liquens quod bibitur de universo vase, im- vobis.....
mundum erit,

VULGATA NOVA.
35. Et quidquid de morticinis hujuscemodi ceci- chytropodes, destrueatur , & immundi erunt.
derit super illud , immundum erit : five clibani, five

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.9. Supple primùm de Græco : Kai tavra, a párodde pisces babere non possunt , unde nonnulli Interpretes noftri
από πάντων των α τοις ύδασι πάντα όσα εσίν αυτοίς στερύ non , torrentes, interpretari, fed flumina maluerunt.
gla i merid £5 , &c. Et hæc funt , que comedetis ex omni ¥. 10..... 20. Absunt: nonnulla tamen ex his legun-

qua in aquis : omnia quibufcunque funt eis ala squa tur apud Auguft. velut summatim relata ab Adimanto,
ma , &c. uc in Lat. sup. excepto uno Jardasais ma scilicet l. contra ipsum , c. 15. to. 8. col. 131. b. In Le-
ribus , pro mari ; ad quod Auguft. ibid. Cùm de animan vitico fcriptum eft : Separate á mundo immundum ; & ne-
libus , inquit , quæ in aquis sunt , præciperet , quæ fint eo-

mo manducet carnem cameli, afini , leporis , & porci ,
sum munda vel immunda , in aquis, inquit , & in mari, & aquilæ , & milvi, & corvi, & vulturis, & reliquo-
.& in torrentibus : sed in mari Latini codices babent , quia
nimis infolens fuit pluralem numerum transferre de Graco, Τ. 21. Grec. 'Αλά ταύτα φάγετε από των ερπετών των
Se non dicere , in mari , fed , in maribus , maximè

prop σε εινών, α πορεύεται επί τέασαρα , α έχει σκέλη ανώτερον
ter ambiguitatem , ne non maria , fed mares intelligerentur, (Mr. Oxon. arcóte@g) Tür aodőr autê, &c.
id eft , masculi. Nec ita multo post : Torrentes , inquit,

Grac. Και σαν σκεύος ουράκινoν , εις δ εα πέση
ifto loco pro fluminibus posuit Scriptura , cum torrentes pro- dò TótWY évfov, Ca d'ar érd'or , &c. ut in Lat.
prie dicantur

hyemales fluvii , qui ficcantur æftate , & ideo #. 34. Ita in Græco , præter unum, vobis , quod de:
Tom. I.

Gg ij

bres

[ocr errors]

rum.

*. 33.

[ocr errors]

eam.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hefych. in Levit. 36.... Qui verò tetigerit omnem immunditiam 36. Fontes verd & cisternæ , & omnis aquar 11. 97.a. animæ morticinorum ipforum, immundus erit. rum congregatio munda erit. Qui morticinum

eorum tetigerit, polluetur.

ULGATA NO V A.
37. Si ceciderit super fementem , non polluet usque ad vesperum.

41. Omne quod reptat super terram , abomina
38. Si autem quispiam aquâ sementem perfude- bile erit, nec affumetur in cibum.
rit, & poftea morticinis tacta fuerit , illico polluetur. 42. Quidquid super pectus quadrupes graditur,

39. Si mortuum fuerit animal , quod licet vobis & multos habet pedes , five per humum trahitur ,
comedere, qui cadaver ejus tetigerit , immundus non comedetis, quia abominabile est.
erit usque ad vesperum :

43. Nolite contaminare animas vestras, nec tana
40. & qui comederit ex eo quippiam , five por- gatis quidquam eorum , ne immundi fitis.
taverit ; lavabit vestimenta fua , & immundus erit
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Innocent. i.

44.... sancti estote , quoniam & ego fanctus 44. Ego enim fum Dominus Deus vefter : 2. 68. 6. t. 1. p. fum Dominus Deus vefter.....

fandi estote , quia ego fan&us sum. Ne pollua- 1. Peti 752, b. 791.6.

tis animas vestras in omni reptili quod movetur 1. 16.

super terram.
Optar. I. 2. contr. 45 ..... Sancti eritis, quia ego fanctus fum..... 45. Ego enim fum Dominus, qui eduxi vog
Donat, 40. b.

de terra Ægypti , ut essem vobis in Deum.
Sancti eritis , quia ego fan&tus fum.

46. Ifta eft lex animantium ac volucrum,
& omnis animæ viventis , quæ movetur in aqua,

& reptat in terra , Aug. quaeft. 37. in 47. instruere filios Ifraël..... inter vivifican 47. ut differentias noveritis mundi & imLevit.t. 3. 308; 6. tia quæ manducantur , & inter vivificantia quæ mundi , & sciatis quid comedere & quid resnon manducantur.

puere debeatis. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. eft in fine.

fus , ita scilicet : "Egedte 67101 , Ti aviós ellery Kíerosa *. 36. In Græco fimpliciter :'Ode anlóueros Türgry Optar. addit: Non dixit , sancti estis, fed, fancti eritis. Ειμαίων αυτών , ακάθαρτος έςαι.

$.47. Græc. Alassina drspécor Thoraxabápion a, crom Ν. 44. Grαc. "Αγιοι έσεθε ότι άγιός είμι εγώ Κύριος ο, μέσον των καθαρών , deinde fic : και αναμέσον των ζωογονάντων &c. August. Locut. 21. to. 3. p. 354. a. Et eritis fanéti ,

&c. Ms. verò Oxon. cum edit. Ald. post vocem xalapcer, quoniam fan&us ego ; tum addit : fubauditur fum ; unde addit , και συμβιβάζειν τες υιός Ισραήλ αναμέσον των ζωογος plerique noftri interpretati funt , Quoniam fanctus sum výviwr , &c, ut in Lat. fup. Mox Auguft. ibid. Quæ Græego : & l. 2. contra epist. Parmen. cap. 17. to. 9. col.

cus babet , woyarra , noftri quidam, vivificantia , inter$o. e. legit: Sandi eftote , quia ego fanctus sum. Tert.ex pretari maluerunt , quia utcunque hoc verbum nofter usus hort.cast. 942. c. sic hab. San&ti erimus , quia.es Deus fange recepit , quàm facere novum infolitum , fi dici poffe vivitus : item de Monog. p.952. b. Eftote santi , ficut 8 gignentia : non enim qua vivificant , id eft, vivere faciunt , ille fan£tus fuit. Hilar. in Pf. 134. 477. f. Eftote fandi, fed quæ vivos fetus gignunt , id eft, non ova , fed pullos, quoniam ego fan&us fum.

dicuntur ?worovývia. *.45. In Græco ves sunt cadem , sed ordo diver

I.

ad Rom. 501.6.

E ,

21.

CAPUT XII.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Sedal. Scot, in ep. 1.

T locutus est Dominus ad Moysen, di Ocutusque est Dominus ad Moysen, di

cens : Aug. Locui. 23. 2. Loquere filiis Israël, & dices ad eos : Mu 2. Loquere filiis Ifraël, & dices ad eos : Mu- Luc. 2. 354.c. lier quæcunque semen receperit, & pepererit maf- lier , fi fuscepto semine pepererit mafculum, 22. Aug.quaft. 40. in culum, & immunda erit feptem díes , fecundùm immunda erit feptem diebus , juxta dies sepaLevit , 6. 3.508.d. dies feceffionis purgationis ejus, immunda erit. rationis menstruæ.

Luc. 2. 3. Et in die octavo circumcidet carnem præ 3. Et die octavo circumcidetur infantulus: putii ejus :

Joan. 74 NOT. AD VERSIONEM ANTIQUAM.

22. W.1, Auguft. ibid. Locut. 22. col. 354. b. Hac uf- tio, quoniam & Graco eloquio inufitata eft , poffet nec in tatiflima locutio eft , inquit , & creberrima in Scripturis , Graco transferri : quia verò eam Græcos transferre, non piLocutus est, dicens.

guit , cur Latinos piguerit , ignoro. Adverte tamen istud
*.2. Aug. ibid. Hæc locutio rariùs reperitur , & Latini etiamnum deeffe in Mr. Oxon, ac edic. Compl. nec re-
fermonis coarttar inopiam: Græcus enim habet : Kai épais após tinuit illud Hieron. contra Helvid. to. 4. p. 2. 135. b.
artis, réyor , quod Latinè exprimi posset, Et dices ad eos, ubi fic : Mulier quæcunque concepit , & peperit mafculum ,
dicens: minùs autem offendit, fe dicatur : Et inquies ad eos , immunda erit feptem diebus ; fecundùm dies feceronis et
dicens ; & fimilius eft Græco, quia & ille non dixit, néa purgationis fuæ immunda erit. Delet pariter Sedul. Scor.
ξεις προς αν7ες , λέγων , fed έρείς προς αυτές, λέγων. Nunc in epift. ad Rom. 501. c. ita legendo : Mulier quacun-

in Gr, non additur aéywr, nec admifit hoc verbum Sedu que Jusceperit femen, & pepererit mafculum , immunda erit
·lius , fed illud retinent edirt. Ald. & Compl. reliqua ex feptem diebus ; fecundùm dies purgationis ejus immunda erit,
· Aug. nil differunt à Græco. August. infra, 508. f. loco Immo & Auguft. ipse omisiile videtur hanc conjunctio-
Jecellionis purgationis ejus, legit , feceffionis pergationis fun, nem , quæft. 40. in Levit. to. 3. 508. d. cùm quærit :
quod , inquit , dicit alio loco ( Levit. 15. 19. ) immundi- Quid eft quod dicit : Si mafculum pepererit mulier , immun-
tiam femina , que menftruis purgatur , septem dierum effe ; da erit , &c. Vide seq. ibid. & fup. Capicul. XXI.
Gr. Tô xwerous tñs aqid px aurus. Item fupra Locut. 23. .3. Gr. Kæl the speepee tñ öyfón weeilerei, &c. ur sup,
observat August. Latinos Interpretes non reddidiffe est, Rectè Hieron. contra Helvid. to. 4. p. 2. 135. b. Et
infertum in Gr. poft mafculum: Noftri plerique , inquit, oflavo die circumcider , &c. Sedul. verò Scor. in epist.
noluerunt transferre , sed ita dixerunt : Mulier quæcunque ad Rom, 501. C. Er die oftava circumcidetur caro præputii
"pepererit masculum , immunda erit , gr. Hla ergo loca ejus,

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO. ANTIQUA. 4. ipsa verò triginta tribus diebus manebit 4. & triginta & tres dies fedebit in fanguine Aug. ubi fup. in sanguine purificationis fuæ. Omne fan&um fuo' mundo. Omne quod fanctum est non connon tanget , nec ingredietur in fanctuarium, tinget , & in fanétuarium non introibit..... donec impleantur dies purificationis suæ,

s. Sin autem feminam pepererit, irAmunda erit $..... fexaginta fex diebus fedebit in sanguine Aug. Locut, 24 duabus hebdomadibus , juxta ritum fluxus men- mundo fuo.

354. co do ftrui, & fexaginta fex diebus manebit in languine purificationis suæ.

6. Cùmque expleti fuerint dies purificationis 6. Et cùm adimpleti fuerint dies purgationis Aug.quaft. 40. in
fuæ, pro filio , live pro filia, deferet agnum ejus, super filio, aut super filia , offeret agnum Levit. gogosto
anniculum in holocaustum, & pullum columbæ anniculum sine macula in holocaustum, & pul-
five turturem pro peccato, ad ostium taberna- lum columbinum aut turturem pro peccato; ad
culi testimonii, & tradet sacerdoti,

oftium tabernaculi teftimonii ad facerdotem :
7. qui offeret illa coram Domino , & orabit 7. & offeret eum ante Dominum, & exora-
pro ea, & fic mundabitur à profluvio sangui- bit pro ea facerdos, & purgabit eam à fonte fan-
nis sui : ista est lex parientis masculum aut fe- guinis ejus : ista lex ejus quæ peperit masculum
minam,

aut feminam.
8. Quòd fi non invenerit manus ejus , nec 8. Si autem non invenerit manus ejus quod
Sup. s. potuerit offerre agnum , fumet duos turtures fatis est in agnum, & accipiet duos turtures aut
7. 11. vel duos pullos columbarum, unum in holo- duos pullos columbinos , unum in holocaustum,
Luc, 2. caustum, & alterum pro peccato : orabitque pro & unum pro peccato : & exorabit pro ea facerá
24
ea facerdos , & fic mundabitur,

dos , & purgabitur.
NOTÆ AD

AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*.4. Eadem leguntur Græcè, uno excepto , ev almati pluribus Mss. hîc & infra tertio loco , habere og turturem ;
axabópio autűs, in fanguine immundo fuo : Et vero Aug. in Corb. verò cod. & uno Var. legi, aut turturem. Au-
ibid, observat, aliquos codices Græcos non habere , in san gust. etiam ibid. ex versu seq. 8. concludit , hîc non recte
guine mundo fuo , fed in fanguine immundo fuo , ficut legi : Aut pullum columbinum , aut turturem pro peccato
etiam habet Ms. Alex. nisi quod pro aisial, scribit , ince- ficut , inquit , nonnulli codices habent , sed ficut dictum eft ;
Ww, vestimento ; at Mr. Sar. & Ald. edit. ferunt, was Et pullum columbinum , aut turturem pro peccato ; unde
kali xabarep avtûs. Oxon. & Compl. xa Jaeropo avrus, malè affecutus est Augustini mentem Nobilius , quasi di-
purificationis ejus. Auguft. Locut. 24. 354. c. d. optimè xiiset S. Doctor nonnullos codices minùs rectè habere , aut
constar libi, dicens : Triginta en tres dies fedebit in fan turturem ; puralletque legendum esse , g turturem. Enim
guine mundo fuo: item, Et de illa , inquit, que feminam verò non codd. illos reprehendit S. Doctor, quia aut tura
peperit , ditum eft : Sedebit in fanguine mundo fuo. Similiter turem, sed quòd aur pullum columbinum ferebant, cùm
Hieron. contra Helvid. to. 4. p. 2. 135. b. Et triginta tri reddere debuissent , & pullum columbinum , aut turturem ,
bus diebus fedebit in sanguine puro. At Sedut. Scot. in epist. ' sicut fap: à fe dictum fuisfe moner , patetque ex v. 8.
ad Rom. 501. c. legit : Et triginta diebus fedebit in sanguine quem videre est infra. Præterea addit August. n. 4. Quod
fuo immunda ; ubi obiter notandum, pro triginta diebus, fi quisquam ita distinguere conabitur , ut dicat non iße jun.
vel ur fup. triginta tribus , in Ms. Alex. scribi , teráxor- gendum : super filio aut fuper filia offerre agnum annicu,
TA..... y dérce, triginta es decem ; at in Vat. & al. cons lum fine macula in holocaustum, & pullum columbinum
tanter Tesárovice is tpeīs, ut apud Auguft. qui tamen Aug. pro peccato : fed ita potiùs legendum : Et cùm adimpleti

G habeatur fides Mis. scriplit triginta & fex ; at fuerint dies purgationis ejus fuper filio , aut super filia ;
error certè librariorum est : præterquam quòd enim supra id est, dies purgationis impleti fuerint fuper illo aut super illa,
quæst. 40. leg. triginta tres , hîc etiam eundem numerum filio fcilicet vel filia , ut deinde ab alio fenfu fequatur : offe-
tuetur , dicens : Similiter & de illa quæ feminam peperit, dic ret agnum anniculum fine macula in holocaustum, & pul-
tum eft..... sed duplicatis eisdem diebus , id eft, fexaginta fex. lum columbinum pro peccato , id eft, pro peccato suo , cùm
Porro fi ex eisdem duplicatis diebus emergit numerus 66. completi fuerint dies purgationis ejus fuper filio aut fuper filia.
qui stabit dimidius num. 36. Norandum restat pro

Quisquis ergo ita distinguendum putaverit , ex Evangelio confequuntur : Omne quod sanctum est non continget ; in Gr. legi vincetur , ubi cùm tale aliquid , nato ex virgine Domino , faaartos dyiy o'x avea, mel. Auguft. fup. omne fan&um cerent , magis propter confuetudinem Legis, quam propter nenon tanget , &c. Sic etiam Hieron. l. contra Helvid. to. 4. ceshtatem alicujus in eo expiandi purgandique peccati , fic leP. 2. 135. b.

gitur ( Luc. 2. 27. ). Et cùm inducerent..... pro eo. Non *. 5. Priora fic habentur Græcè : 'Ear di Cūru ríxm, ditum eft pro marre ejus , fed pro eo ; quamvis ea fierent ακάθαρλος έσαι τις επτα ημέρας και κατά την αρεδe9ς αυτής qua hoc loco præcepta sunt de duobus turturibus , aut duobus

Euxor7ce vjecas ag , reliqua ut in Lar. nifi quòd propullis columbinis..... Meritò ergo , inquit , quidam noftri it:
mundo, rursus hab. akalápiw, immundo. Apud August. interpretati funt etiam iftum in Levitico locum , ut non dice-
yerò constanter mundo , scilicet quæft. 40. in Levit. to. 3, rent , super filio, aut super filia , fed pro

filia.
508. f. ubi sic: Hos dies immunditia ejus, fi feminam pareret, Hanc enim vim hujus præpofitionis effe intellexerunt hoc loco
Lex duplicabat, & quatuordecim faciebat : reliquos autem , ubi Græcus ait , épuiso jemi guyalpí.
quibus jedebat in fanguine mundo fuo , etiam ipsos duplices ř.7. Ita in Græco , nisi excipias unum, ts tixrýcus
inferat obfervari, id eft, fexaginta fex , ut omnes effent in parientis , loco , ejus qua peperit. Hieron. 1. 1. contra Pe-
partu masculi quadraginta , in femina oftoginta. Nora in lag. to. 4. 506. a. fic legit. Qui offeret ea in confpe&u Doc
Mf. Alex. pro sex legi ular : & in Sar. nec non in edit. mini , & expiabit pro ea facerdos.
Αld. καθαρώ, pro , ακαθάρτω· quam ultimam lectionem ¥. 8. Hæc omnia apté conveniunt cum Græco. Ex his
monuit fup. Aug. habuisse nonnullos codd. Græcos. etiam Augustinus colligendum putat non rectè in quibus-

9.6. Vix meliùs è Gr. nisi quòd loco columbinum , est dam codd. scriptum supra : aut pullum columbinum, aut
mreisepās, columba. Hieron. l. 1. contra Pelag. to. 4. 506. turlurem , sed legendum efse , ficut etiam , inquit , dic-
a. fic habet : Cùmque dies purgationis ejus completi fuerint tum eft , & pullum columbinum, aut turturem pro peccato:
super filio , aut fuper filia', offeret agnum anniculum im quandoquidem poftea dicit; Si non invenerit manus ejus,quod
maculatum, & pullum columbarum , turturem pro pecm fatis est, ad agnum , & accipiet duos turtures : ubi eriam,
cato , ad oftium tabernaculi teftimonii , facerdoti. Nota Græ- inquit , plus videtur habere &; nam ea conjun&tione detra&a
cè non scribi is turturem, sed j tpuyóra , aut turturem , ut integrè fequitur : Accipier duos turtures , aut duos pullos
apud Auguft. fupra, vel ut in Ms. Alex. i dów tpuyóvas. columbinos ; unam ayem scilicet in holocaustum, alte-
Observant noftri BB. ad hunc Auguft. locum editt. cum ram pro peccato,

Locut. 24.

his quæ

[ocr errors]

filio , aut pro

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »