Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

2.

18. 10.

Cap. XLVIII.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. Mihi enim, quando veniebam de Mesopo 7: Ego autem cùm venirem de Mesopotamia Hieron. 9.

Hebr.
Step. 35. tamia, mortua est Rachel in terra Chanaan in ip- Syriæ, mortua est mater tua Rachel in terra Cha- t. 2. 538. b.
19. so itinere, eratque vernum tempus : & ingredie- naan in via Hippodromi, ut venirem Ephratha.....

bar Ephratam , & sepelivi eam juxta viam Ephra-
tæ, quæ alio nomine appellatur Bethlehem.

VULGATA NOVA.
8. Videns autem filios ejus, dixit ad eum : Qui pectu tuo: insuper ostendit mihi Deus semen tuum.
funt ifti ?

12. Cùmque tulisset eos Joseph de gremio patris,
9. Respondit : Filii mei sunt, quos donavit mihi adoravit pronus in terram.
Deus in hoc loco. Adduc, inquit, eos ad me , ut be 1 3. Et pofuit Ephraim ad dexteram suam, id est,
nedicam illis.

ad finiftram Ifraël : Manassen verò in fmiftra sua, ad
10. Oculi enim Israël 10.... 1 3..... 14. Vi- dexteram scilicet patris, applicuitque ambos ad eum.
caligabant præ nimia se- de Not.

14. Qui extendens manum dexteram, posuit super nectute, & clarè videre

caput Ephraim minoris fratris : finiftram autem super non poterat. Applicitosque ad fe deosculatus, & cir- caput Manasse qui major natu erat, commutans macumplexus eos,

nus.
ul. dixit ad filium fuum : Non sum fraudatus as-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Hebr. Is. Benedixitque Jacob filiis Joseph, & ait : 15.... Deus qui pascit me à juventute mea uf- Novat. de Trin, po
Deus, in cujus conspectu ambulaverunt patres que in hunc diem:

1049. Co
mei Abraham & Isaac, Deus qui pascit me ab

adolescentia mea usque in præsentem diem : Sap. 31.

16. Angelus, qui eruit me de cun&is malis 16. Angelus, qui liberavit me ex omnibus ma-
29. 32. benedicat pueris iftis : & invocetur fuper eos no- lis, benedicat pueros hos : & invocabitur in his Aug. Locut. 199.

338.g.
men meum, nomina quoque patrum meorum A nomen meum, & nomen patrum meorum.....
Matt. braham & Ifaac,& crefcant in multitudinem su-

per terram.

17. Videns autem Jofeph quòd pofuiffet pa 17. Ubi autem vidit Joseph quoniam superpofuit Cypr, Teftimol, I.
ter fuus dexteram manum super caput Ephraim, pater fuus manum dexteram super caput ffraim, 281, b
graviter accepit : & apprehensam manum patris grave illi visum est : &apprehendit Joleph marum
levare conatus est de capite Ephraim , & trans- patris sui, auferre eam a capire Effraim, ad caput
ferre super caput Manasse.

Manafle.
18. Dixitque ad patrem : Non ita convenit, 18. Dixit autem Joseph ad patrem fuum: Non
pater : quia hic eft primogenitus , pone dexteram fic, pater : hic est primitivus meus, luperpone
tuam super caput ejus.

dexteram tuam super caput ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
7. 7. Ira Græc. habet , exceptis his : wirina upxópur , ram manum minori imponat , majori autem finiftram. Ed
quando veni, loco cum venirem ; & in fine sikertós po pariter fpectant quæ Terçul. I. de Bapt. c. 8. p. 389. di-
xolà tövincósponor X@eraga tūs rūs, to $2&swv 'Egpabá, cit: Nepotes fuos ex Joseph , Ephram 5 Manassem , Jacob,
&c. appropinquante me ad Hippodromum Chabrata terræ , capitibus impofitis e intermutatis manibus , benedixit, 8
ad veniendum in Ephrata , loco in via Hippodromi , &c. quidem ita transverfim obliquatis in je , ut, &c.
Vid. fup. not. ad cap. 35. #. 16. & 19.

*. 15. Similiter Ambrof. in Pf. 118. to. I. col. 988.c.
*. 1o. Græc. Oi opta peod oè 'Ispaña i Capucanoar úsão d. Deus qui pascit me à juventute mea : ac fup. col. 982. b.
og rúpws, te riduralo Baéter, &c. Eadem comme Deus qui pasois me à juventute men. Hilar. in Pr. 54. col.
morat Ambrof. I. 2. de Jacob, c. 9. col. 471. e. dicens : III. c. Deus qui enutrivit me à juventute mea ; fic etiam
Cium oculi ejus gravarentur ip senecture , & non posset vi in Ps. 123. col. 399. a. additis his : Et angelus , &c. ut
dere , tunc quoque beatus , &c.

infra ¥. 16. omislis intermediis , ujque in hunc diem. In
. 13. Græc. Aabwe de 'I won'p to's dúo vig's avig, tóv Grαco : Ο Θεός και τρέφων με εκ νεότητος εως της ημέρας ταύ-
τε Εφραίμ εν τη δεξιά , εξ αριστερών διε Ισραήλ: τον δε Μα- .
Yocoon , dépisepov, fx dezords 'Iopoeia, unaoev aules au . 16. Hilar. in PS, 123. col. 399. a. Et angelus erkens
Quæ Ambros. I. de bened. Patr. c. 1. to. 1. col. 514. me ex omnibus malis. Græc.'O &rleos ó puóss ós HE, &c.
a. narrando ita exprimit : Sumens Joseph filios fuos..... E ut in Lat. tum Novatiani , tum Augustini. In edic. Comp.
phram ad dexteram suam , ad finiftram autem Ísraël patris. öylexos ó pu Céueres, quæ lectio Novariano favet.
sui ; Manassen autem ad finiftram juam , ut ad dexteram esset W. 17. Similia Græcum habet , nisi excipias ista , it w
Ifraël, applicuit eos ante patrem fuum : & sup. col. 513. dés... ŐT, Ém'baner, videns autem..... quin impofuit, pro
b. ait : Festinavit Joseph sumere beneditionem..... 5 filios fuos ubi autem vidit..... quoniam superposuit ; paulique poft,
obtulit Manassen 6 Ephrem , quos benedixit Jacob. Item Tùy de Bicy dute , dexteram fuam, non fimpliciie: , dextea
1. 2. de Jacob, c. 9. col. 471. f. Erravit , inquit , ES ipse ram ; ( in edit. tamen Compl. deeft dit ) iubinde dpeastry
Joseph , ut cùm ad dexteram ejus applicasset filium suum je auferendo , pro auferre ; ac in fine , T nav xerravit, fu-
niorem , & ad finiftram ipfius , hoc eft Jacob, applicaffet fi- per caput, pro ad caput. Auguft. eriam l. 16. de civit.
lium juniorem , &c.

Dei , c. 42. col. 453. b. dicit: Grave vifum eft putri eorum.
. 14. Sequuntur in Græco : 'Ex7sivas do 'Iopain zur Item Ambros. 1. de bened. Patr. c. 1. col. 5 14. c. Cum
Xtipee Tür dizier , & Cansréti tùy xsperwir’Eppaise , gtos filius putaret eum errasse..... convertere voluit manus ejus :
δε ήν ο νεώτερος και την άρισεράν εαί την κεφαλήν Μανασσή, & l. 2. de Jacob, c. 9. col. 471. f. Volenti filio patriam
έναλας τας χείρας, και ευλόγκσεν αυτές. Similiter habet Am des seram fuper Manaffen feniorem convertere , respondit. Si-
bros. 1. de bened. Patr. c. I. col. 514. a. Extendens autem militer August. quæft. 166. in Gen. to. 3. col. 419. d.
Ifrael manum dexteram , imposuit super caput Ephram , qui Jojeph volenti corrigere quafi errantem atque nejcientem, ita
erat junior , ftabat ad finiftram avi ; & finiftram suam refpondet , &c.
posuit super Manassen, qui erat ad dexteram ; & ita immu *. 18. Græc. Eins de.... TÔ Tapi dvrg...... 6705 vapo
tatis manibus , benedixit eos. Vid. etiam l. 2. de Jacob, c. pw767oxos śmiges, &c. ut in Lat. August. bene Locur.
9. col. 471. f. ficut apud August. I. 16. de civit. Dei , 200, de Gen. to. 3. col. 339. a. Hic enim primitivus
C. 42. to.7. col. 453. b. ubi hæc habentur : Quos cùm be- additque : Minus habet , est , fecundùm codices Græcos. Am-
nediceret Jacob, manum dexteram ponens fuper minorem , bros. verò 1. de bened. Patr.c. 1.col. 514. d. legit : Non
quem habebat ad finiftram ; finiftram fuper majorem , quem fic, pater , hic enim primitivus eft, impone dexteram tuam
habebat ad dexteram , &c. Item quæft. 166. in Gen. to. Super caput ejus. Vide etiam Auguft. I. 16. de civit. Dei ,
3. col. 419. e. Ita benedixit nepotes fuos Ifraël , ut dexte C, 42, col. 453. b.
Tom. I.

Q ij

1

134

Jof. 246

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr, ubi fup. 19. Ille autem noluit, & dixit : Scio fili, scio:

19. Qui renuens, ait : Scio fili mi, fcio : & & hic erit in populum, & hic exaltabitur : sed iste quidem erit in populos, & multiplicabitur: sed frater ejus junior, major illo erit : & semen ejus frater ejus minor , major erit illo : & femen illius erit in multitudinem gentium.

crescet in gentes. Ambr. de ben, 20.... In vobis benedicetur Ifraël, dicentibus : 20. Benedixitque eis in tempore illo, dicens : Petrose 1.515.4. Faciat vobis Deus sicut Ephræm & Manassen.... In te benedicetur Ifraël, atque dicetur : Faciat ti

bi Deus ficut Ephraim , & ficut Manaffe. Constituitque Ephraim ante Manassen.

21. Et ait ad Joseph filium suum : En ego morior, & erit Deus vobiscum, reducetque vos

ad terram patrum veftrorum. Idem 6. 3. 516.f. 22. Do tibi Sichimam præcipuam fuper omnes 22. Do tibi partem unam extra fratres tuos, Jof. 15.

fratres tuos, quam accepi de manibus Amorrhæo- quam tuli de manu Amorrhæi in gladio & arcu 7. 16. 1. rum in machæra mea & arcy.

8. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. ^. 19. Græc. Kai x'x wide rugere am citer Oida , &c. ται Ισραήλ, λέγοντες· Ποιήσαι σε ο Θεός ως 'Εφραίμ, και ως ut in textu Lat. Rectè Ambrof. l. de bened. Patr. c. I. Marascū , &c. In vobis benedicetur Ifraël, dicentes : Facol. 514. d. Et noluit ; sed dixit : Scio , fili, scio: 89 hic ciat te Deus ficut Ephrem, ficut Manaffe. erit in populum, & hic exaltabitur ; fed frater ejus junior . 22. Eadem sunt in Græco , præter yocem , omnes , major illo erit, & femen ejus erit multitudo gentium. Gr. quæ deeft ante fratres tuos , & hanc, Xsupós, manu , posis años o Irã, cum Cypr. Eadem reperit Ambrof. 1. 2. sitam pro manibus. Rursum Ambrof. l. 2. de interpell. de Jacob , c. 9. col. 471. f. ab his : fcio , fili, scio, usque Dav.c. 4.col. 643. e. sic legit: Ego do tibi Sicimam magni. ad hæc, major illo erit : rursumque in P. 118. col. 1151. ficam (Gr. Ecipelor ) fuper fratres tuos , quam accepi de f. detracto tantùm altero , fcio. Similiter August. 1. 16. de manu Amorrhæorum , in gladio meo , & sagitta. Hieron. civit. Dei , c. 42. to. 7. col. 453. C. At ille mutare ma verò quæst. Hebr. to. 2. col. 545. a. Et ego dedi tibi Sinus noluit, sed dixit : Scio, fili , fcio:68 bic erit in popu cimam pracipuam super fratres tuos , quam accepi de malum , & bic exaltab. fed frater ejus junior major illo erit , nibus Amorrhæorum in gladio meo , & fagitta ; at infra bis,

femen ejus erit in multitudinem gentium. Ita denique in arcu & gladio , juxta Græc. Observat eriam Hieron. quæft. 165. in Gen. to. 3. col. 419. d. ab his : fcio , fili, ibid. pro pracipuo , id est , earpéta , unum , scribi in Hefcio, usque ad finem.

bræo. Auguft. quæft. 167. in Gen. to. 3. col. 419. c. . 20. Rursum Ambrof. in Ps. 118. to. 1. col. 1151. hæc habet : Dicit Jacob Sichimam fe pracipuam dare filio fuo b. hæc haber : Dicentibus pofteris : Faciat vobis Deus fícut Joseph ; & addit, quòd eam poffederit in gladio fuo ist Ephram Manassen. In Græco fic: 'Er Úpiv euromundaceo arcu.

meo.

V

33.6.

246. d.

1. Par.

CAPUT XLI X.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. I. 12. cont. S. Ocavit Jacob filios fuos, & dixit : Congre- 1.
Fauft. c. 42. 7. 8.

occursu

"V Ocavit autem Jacob filios fuos, & ait Deut. quæ

eis : ra sunt vobis in novissimis diebus.

ventura sunt vobis in diebus novissimis. 2. Congregamini, & audite filii Jacob, audite 2. Congregamini, & audite filii Jacob, audiIfraël patrem vestrum.

te Israël patrem vestrum. Ambr. l. de ben. 3. Ruben primitivus meus, tu virtus mea, & 3. Ruben primogenitus meus, tu fortitudo Patr, 6.2.515.6. initium filiorum meorum : durus portari, durus & mea, & principium doloris mei: prior in donis, temerarius :

major in imperio. 4.

Affecisti me contumelia : sicut aqua non ef 4. Effusus es ficut aqua, non crescas : quia Sup. 35. ferveas : ascendisti enim in cubile patris tui ; tunc ascendisti cubile patris tui, & maculasti stratum 22, polluisti thorum, quando ascendifti.

ejus.

S.I.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. I. Græc. 'Excrece dhe 'Iaxw6 TS.... w STS du- beris meis ; major ad portandum , & major robore. Apud
Teis, &c. ut in Lat. præter hoc, ti dwav/úosi, quid occur Eucher quæft. in Gen.col. 841. f. fic: Ruben primogeni-
ret , pro quæ occurfura funt. Ambros. 1. de bened. Patr.

tus meus , prior in donis , major imperio.
c. 2. to. 1. col. 515. b. hæc habet : Vocavit etiam filios 8. 4. In Græco interpunctio diffimilis, ita nempe , 'E-
fuos ; & l, de Jos. c. 14. col. 510. e. Ipse Jacob fic ait xu Epsoas as üdwp, Mwxéons, quafi diceretur : Luxu-
ad filios suos ; Congregamini , ut annuntiem vobis quæ oc riafti ficut aqua ; ne effervescas : quepitev enim sumitur
curfura sunt vobis in novissimis diebus. Item l. 2. de Ja- aliquando pro , evagari petulanter , ut folent Aumina ex-
cob, c. 9. col. 472. b. Annuntiabo vobis quæ occurfura tra alveos erumpentia. Significat etiam, contumeliâ affi-
funt vobis in novishmis diebus. Hieron. verò in Isai. 2. ab ü@ps, contumelia , injuria, ficut legit Ambrof.
co. 3. col. 21. b. Venite ut annuntiem vobis quid futu- sup. Si prima significatio admittitur , verbum ežú Ep.Cas,
rum fit in novilimis diebus.

conjungitur bene cum feq. as üdwp, ficut aqua , fi altera, . 2. Græc. Luváx.Inle , w dnéCars us, vici 'Iaxál. idem ws üdwp adnectendum erit huic , en éxéons , non exkoc?: 'Ispaha , axbCate 7a7pós umor

. At in Mss. effervefcas, quem poftremum legendi modum retinuerunt Alex. & Oxon. nec non in edit, Compl. deest

ME,

Patres Latini. Hieron. enim quæst. Hebr. to. 2. col. 545. post 1. ámé Ca7€, nec reperitur , dxécate , poft 'Icpaux. b. fic legit : Ruben..... durus procacitate 88 injuria ; deinAmbrof. I. de Jos. c. 14. col. 510. e. fimpliciter habet : de : facut aqua non ebullias ; ascendifti enim super le&tulum Congregamini, & audite Ifrael patrem vestrum.

patris tui : tunc violafti stratum, cùm ascendifti. Quæ pof. 3. Ambrof. infra, c. 3. col. 517. d. legit, primoge trema optimè respondent Græcis , alus yap çal Thxoinitum , non primitivum. Similiter Rufin. I. 2. de bened, την τε πατρός σε τότε εμίανας την ερωμνων και ανέβας , quo Patr: col. 10. b. Ruben primogenitus meus ; deinde sic : ascendifti. Similiter habet Rufin. l. 2. de bened. Patr.col. Virtus mea , & initium filiorum meorum

durus in con 10. b. Contumelias irrogafti ; tanquam aqua non effervesverfatione , 85 durus temerarius. Hieron. quæst. Hebr. to. cas: ascindisi enim super cubile patris tui ; tunc polluisti 2. col. 545. b. Ruben primogenitus meus , tu fortitudo thorum , ubi ascendisti. Ambrof. etiam infra , c. 3. col. siz, mea , & principium filiorum meorum , durus ad ferendum, d. scribit , non effervescas ut aqua, loco efferveas , quod 8g durus procacitate. Hieronymo Græcuin favet ad ver posuerat supra. Priori interpunctioni , & explicationi fabum , nisi quod pro durus procacitate , fert , cxxupos au ver Vulgata : & vero Hieron. loco sup. cit. addit , In Jáfus, durus pervicax, seu contumax , intractabilis. Con Hebræo ita fcriptum esse : Effufus es ficut aqua ; ne adjitrà addit Hieron. ibid. In Hebræo ita fcriptum eft : Ruben cias : ascendifti enim cubile patris tui , os contaminafti primogenitus meus, in fortitudo mea , capitulum in lj- ftratum in afcenfu.

cere

[ocr errors]

1.21.

1. Par.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
S. Simeon & Levi fratres : vasa iniquitatis 5.

Simeon & Levi fratres consummaverunt ini Hieron. g. Hebr.
bellantia.
quitatem adinventionis suæ.

t. 2. 545.60
6. In consilium eorum non veniat anima mea, 6. In consilium eorum non veniat anima mea, Ambr. l. de ben,
Step. 34. & in cætu illorum non fit gloria mea : quia in fu- & in congregationem illorum non contendant Patr. c. 3.516.6.
25.

rore suo occiderunt virum, & in voluntate sua viscera mea : quoniam in ira sua occiderunt homi-
su foderunt murum.

nem, & in cupiditate sua subnervaverunt taurum.
7. Maledictus furor eorum, quia pertinax: & 7. Maledictus furor eorum, quia fuperbus & Ambr.l. 2. de Jac.
Jof. 19. indignatio eorum, quia dura : dividam eos in Ja- temerarius : & ira illorum, quia indurata est:divi. c. 9. 6. 1. 472. f.
cob, & dispergam eos in Ifraël.

dam eos in Jacob, & dispergam illos in Ifraël. 8. Juda, te laudabunt fratres tui : manus tua 8. Juda, te laudabunt fratres tui : manus tuæ su- Aug. l. 16. de civ. in cervicibus inimicorum tuorum, adorabunt te per dorsum inimicorum tuorum, te adorabunt fi- Dei 6. 41, 1, 7 filii patris tui. lii patris tui.

452.6.c.
9. Catulus leonis Juda : ad prædam, fili mi, 9. Catulus leonis Juda :ex germinatione, filimi,
S. 2. ascendisti : requiescens accubuisti ut leo, & quali ascendisti: recumbens dormisti ut leo, & ut catu-
leana , quis suscitabit eum?

lus leonis, quis suscitabit eum?
Matr. 10. NON AUFER ET UR sceptrum de Ju 10. NON DEFICIET princeps ex Juda, & dux de
2. 6.
Joan, 1.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 5. Sic est in Græco ad verbum , nisi excipias ul- Juda , te laudent fratres tui ; manus tua super dorsa ini-
timum, é žaipé Cews aw7@r, loco adinventionis suæ , Nobil. micorum tuorum ; adorabunt te, &c. ut sup. Cyprianus l.
vertit , propofiti fui. In edit. Ald. dividitur , o , ab ai 1. Testim. p. 281. c. Juda , te laudabunt fratres tui i ma-
pf Cews, cui lectioni favet Tertul. cùm legat l. contr. Jud. nus fuper dorsum inimicorum tuorum ; adorabunt te filii
c. 10. p. 144. a. Simeon 8 Levi perfecerunt iniquitatem parris tui. Itidem Ambrof. cum l. 2. de Jacob, c. 9. col.
ex sna Jelta. cipecis, enim idem est ac harefis ; unde, ai 473. a. tum I. de bened. Patr. c. 4. col. 518. b. nisi quòd
peroxas, hæreticus sectator. Eadem disjunctio admittitur à addit tua , ad manus , cum August. fic etiam rursum le-
Prædestin. Sirmond. I. 3. to. 1. p. 567. e. ubi sic : Si- git , l. de ob. Valent. to. 2. col. 1189. e. Juda, te lau-
meon 8 Levi fratres consummaverunt iniquitatem ex vo dabunt , &c. sed hîc Mss. nonnulli ferunt , te collandent ;
luntate sua. Rufin. verò l. de bened. Patr. col. II. b. duo , collaudant , ut Ambrosiast. habet , col. 40. b. Hie-
legit absque distinctione : Simeon & Levi fratres perfece- ron. verò quæst. Hebr. to. 2. col. 546. b. Juda, te lauda-
runt iniquitatem voluntatis fuæ. Item Auct. op. imp. in bunt fratres tui ; tum addit: Qnia Juda , confelio , five
Matth. hom. 42. col. 177. d. Simeon Levi fratres con laus, interpretatur , confequenter Jcribitur : Jada, tibi con-
fummaverunt iniquitates fuas. Hieron. ubi fup. ait ita fitebuntur fratres tui, vel, ue laudabunt fratres tui ; pau-
fcriptum in Hebræo : Simeon & Levi fratres, vaja iniqui- loque port: adorabunt te filii patris tui. Rufin. autem 1. 1.
satis arma eorum.

de bened. Patr. p. 2. a. Juda , te collaudent fratres tui ;
7. 6. Similia Græc. haber , exceptis his : Kaiéri manus tuæ fuper dorfum inimicorum tuorum , & adorent
συσάει αυτών μη ερίσαι τα σαλά με, ότι εν τώ θυμώ αυ te filii patris tui. Petr. Chrysol. ser. 156. col. 964. Juda,
tror erexserver or bpcómys. Et in congregatione eorum non con te laudabunt fratres tui : manus tua supra dorsum inimicor.
tendant jecora mea , quia in furore suo interfecerunt homines. tuorum adorabunt te filii , &c. uc lup. Similiter apud
Idem Ambros. 1. 2. de Jacob, c. 9. col. 472. f. legit: In Gregor. Tur. l. 6. hist. p. 276. c. nec non Auct. 1. de
confilium eorum non veniat anima mea, in occurfum eorum promiff. apud Prosp. col. 109. a. Adorabunt te filii pa
non contendant viscera mea. Hoc autem , ousadis , quasi tris tui.
confiftentia eft, idem ac sásis , ftatio , unde stationes , & $. 9. In Græco fic legitur , fx Brasé, ex germine , pro
circuli , in quibus homines convenire solent; inde etiam , ex germinatione , nec repetitur vox, leonis , in fine post
ousadis , colloquium , & congressus , quo sensu Ambrof. catulus; cætera quadrant ad verbum. Idem verò August.
congregationem , dixit , vel occursum. Similiter Tertul. 1. I. 12. contr. Faust. to. 8. col. 246. e. fic legit : Catulus
contr. Jud.c. 10. P. 144. a. legis : In confilium eorum ne leonis Juda, de germinatione filius meus afcendifti , recum-
venerit anima mea, 5 in fationem eorum ne incubuerint je- bens dormifti , &c. ut sup. Cyprian. I. 1. Testim. p. 281.0.
cora mea ; quoniam in indignatione sur interfecerunt homi- fic : Carulus leonis Juda , de frutice, fili mi , ascendifti,
nes, in concupifcentia sua fubnervaverunt taurum. Hieron. recubans obdormifli velut leo, s velut catulus leonis ; quis
quæst. Hebr. to. 2. col. 545.c. In confilium eorum non excitabit illum Hilar. in Pf. 131. col. 449. f. 450. a.
veniat anima men , in congregaione eorum non amuletur Catulus leonis Juda , ex frutice filius meus , procidens dor-
jecur meum ; ( Mss. 2. ne amuletur cor meum , quia in mifti ut leo, & ficut catulus leonis ; quis sujcitabit eum?
furore suo interfecerunt homines , & in defiderio fuo fubner- Ambrof. l. de bened. Patr. c. 4. col. sı8. b. c. Catulus
vaverunt tanrum. Rufin. l. 2. de bened. Patr. col. 11. b. leonis Juda , ex germine , fili mi , ascendifti , recumbens
In conflium eorum non introeat anima mea , & in confilio dormisti ut leo, & tanquam catulus i quis (uscitabit eum :
corum non invitentur ( fortè , irritentur) viscera mea ; quia Similiter 1. 2. de Jacob', c.9. col. 473. a. b. præter hoc ,
in ira fua occiderunt homines , & in cupiditate sua sub- ex germine mibi, pro ex germine , fili mi ; addit quoque
nervaverunt taurum. Denique Auct. op. imp. in Matth. vocem leonis , ad 2. catulus. Vide etiam I. de institut.
hom. 42. col. 177. d. sic : In cogitationes eorum non venit virg. to. 2. col. 266. e. & in Pr. 118. to. 1. col. 1024. a.
anima mea, in conflia eorum non cadant præcordia mea ; Hieron. quæft. Hebr. sic: Catulus leonis Juda, ex germine ,
quia in ira sua occiderunt virum , in furore fuo fubner- fili mi , afcendifti ; procumbens ut leo , & quafi catulus leo-
vaverunt taurum. Ambros. quoque in Ps. 43. col. 894. d. nis ; quis suscitabit eum ? Similiter in Mich. 6. to. 3. col.
legit: In furore fuo fubnervaverunt tanrum. Lectioni LXX. 1536. a. exceptis his , accubans dormifti, & I. de quæst.
Hebraicam opponit Hieron. loco cit. dicens : Necesitate addit: Quod fequitur : ex germine, fili mi, in Hebræo ba-
compellimur, juxta propofitum operis, longiùs en repetere , qua bet : de captivitate , fili mi, ascendifti. Rufinus l. 1. de be-
ab Hebraica veritate discordant : legitur enim ibi ( in He ned. Patr. pag. 2. b. Catulus leonis Juda, de germine filius
br. ) In arcanum eorum ne intret anima mea, in con meus afcendifti ; recubans dormifli ficut leo, & ficut catulus
venin eorum ne desoletur ( Ms. 1. ne folvatur ) gloria mea ; leonis ; quis fufcitabit eum ? & fup. pag. 6. c. Catulus leonis
quia in furore fuo interfecerunt virum , & in libidine fua Juda, ex germine , fili mi, a cendifti : & fup. pag. 3. a.
fuffoderint taurum.

recumbens dormisti ut leo. Sed pag. 7. a. legit , recubans
W.7. Optimè è Græco, præter hoc , superbus y te ut sup. Gregorius Turon. l. 6. hist. pag. 276. e. Catu-
merarius , pro quo simpliciter au décruis, pervicax. Hie lus leonis Juda, de germine , fili mi, ascendisti ; recubans
ron,
quæft. Hebr.

to. 2. col. 546. a. fic : Malediétus fue- dormiti quali leo quafi catulus leonis i quis fufcitabit
ror eorum , quia procax ; & ira corum , quia dura : divi eum ? Junil. Afric. I. 2. de part. div. leg. c. 21. col.
dam eos in Jacob , & dispergam eos in Israel. Similiter ha 348. a. Catulus leonis Juda, ex radice filii mei ascendifti ;
ber 1. 3. in epist. ad Tit. to. 4. col. 434. e. quia procax; re recumbens dormisti facut leo , ficut catulus leonis ; quis
liqua verò , dividam in Jacob , &c. rursum leguntur apud excitavit eum ? Auct. denique l. de promiss. ap: Prosp.
Ambros. I. de bened. Patr. c. 3. col. 517. d. & in Pf. col. 181. c. Ascendisti; recumbens , dormisti ut leo.
43. col. 894. e. ficut apud Rufin. I. 2. de bened. Patr. . 10. Nil Græco similius. Eadem refert August. infra,
col. 12. a.

1. 18. c. 6. col. 492. d. ad verbum. Item I. 12. contr. Fauft.
^. 8. Ad verbum è Græco, excepto uno , laudabunt , C. 42. to. 8. col. 246. e. præter unum deerit , pro deficiei ,
pro quo, aivé Culoar , vel cum Mr. Oxon. aireCátwoor, Gr. exreites. Vet. Iren. Interp. 1. 4.C. 10. p. 239. a. fic :
laudent ; ac in edit. Compl. airé Crou, laudabunt. Idem Non deerit princeps in Juda , neque dur ex femoribus ejus ,
August, l. iz. contr. Faust. to. 8. col. 246. e. legit : quoad ufque veniat cui repofitum eft ; ( Feuardente &

[ocr errors]

res lacte.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. ubi fup. femoribus ejus, donec veniant quæ reposita sunt da, & dux de femore ejus, donec veniat qui ei, & ipfe expectatio gentium.

mittendus eft, & ipse erit expectatio gentium. 11. Alligans ad vitem pullum suum, & cilicio 11. Ligans ad vineam pullum fuum, & ad pullum asinæ suæ. Lavabit in vino stolam suam, vitem, ô hili mi, asinam fuam. Lavabit in vino & in fanguine uvæ ami&tum fuum.

stolam suam , & in sanguine uvæ pallium suum. 12. Fulvi oculi ejus à vino, & dentes candidio 12. Pulchriores funt oculi ejus vino, &

dentes ejus lacte candidiores. Ambr. l. de ben, 13. Zabulon juxta mare habitabit, & ipfe fe 13. Zabulon in littore maris habitabit, & in Patr.6.5.521.6.c. cus accessus navium, & pertendet usque ad Sido- ftatione navium pertingens ufque ad Sidonem.

nem. Idem 6. 6.522.6.

14. Issachar bonum concupivit requiescens in 14. Issachar asinus fortis accubans inter ter-
ter medias fortes.

minos.
15. Et videns requiem quia bona est, & terram 15. Vidit requiem quòd esset bona : & terram
quia pinguis, fuppoluit humerum fuum ad labo- quòd optima : & supposuit humerum fuum ad
randum, & facius est vir agricola.

portandum, factusque est tributis ferviens,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Voff. repromiffum eft , ) Riple eft fpes gentium. Novatianus pullo , in Hebræo poteft legi , urbem fuam. Rufin. I. 1:
de Trin. p. 1035. c. Non deficiet princeps de Juda, neque de bened. Patr. col. 4. a. c. 7. b. Alligans ad vitem pule
dux de femoribus ejus , donec veniat is cui repromissum est, lum fuum , & ad palmitem pullum afina jua. Lavabic
8 ip e erit expectatio gentium. Cyprian. l. 1. Testim. p. in vino stolam suam, o in sang. uva amictum suum. Iti-
281.c. Non deficiet princeps de Juda , 65 dux de femoribus dem Tertul. I. 4. contr. Marc. p.734. a. cum Novatiano,
ejus , quoad usque veniant depofita illi , & ipe est pes gen 1. de Trin. p. 1040. & Gaud. Brix. ser. 2. col. 946. h.
tium. "Græc. sas e ës, Gin ta dworeillevo avião, at in Mr. ab hoc , lavabit. Addit Rufinus : Arbitror ego , quod hîc
Oxon. åróxsi7a1. Hilarius in Pf. 59. col. 140. b. Non ipfe Gracus fermo in Latinis exemplaribus antiquitus pofitues
deficiet princeps de Juda , nec dux de femoribus ejus , donec eft, ut 85 alia nonnulla, es per tempus à scriptoribus non in-
veniat cui repofitum eft , & ipfe eft expectatio gentium. Hie- telligentibus pro praxi, cilicium , dici putatum eft. Vox au-
ton, in Isai. 2. & 11. to. 3. col. 21, c. 103. a. & in tem hæc frixi, quam PP. Latini reddunt per cilicium
Ezech. 21. col. 847. f. 963. a. & in Ose, 3. col. 1257. vel funiculum , vel belicem , vel palmitem , propriè cir-
& in Soph. 1. col. 1649.d. Non deficiet princeps ex Juda, cumvolutio eft , seu circumvoluta implexaque linea : di-
neque dux de femoribus ejus , donec veniat cui repofitum est, citur etiam de capreolis vitium , qui ut vitem , natura
ipse erit expectatio gentium. Vid. etiam l. quæst. Hebr. caducam erigant & teneant, ad locum capiendum fera
to. 2. col. 547.b. Rufin. l. 1. de bened. Patr. pag. 3. b. punt. Similiter ista, Tepsború , quam iidem PP. verruns
Non deficiet princeps ex Juda , neque dux de femore ( infr. amillum , vel anaboladium , aut anabolium, vel pallinn,
femoribus) ejus , usquequò veniant ea 948 repofita junt ; propriè veftitus est, unde Tepicórasov , am.itus, velamen ,
rum addit : Et velut in aliis exemplaribus habetur : Veniat is à wspilámw , circumdo. Similiter Auct. I. de promiíf. ap.
cui repofitum eft, & ipse erit expectatio gentium. Ambrof. l. Prosp. col. 110. e. Lavabit in vino folam fuam, ss vestera
de bened. Patr. c. 4. to. 1. col. 518. C. Non deerit judex fuam in sanguine uva.
ex Juda , & princeps de femoribus ejus, donec veniat cui W. 12. Ita rursum August. I. 12. cont. Faust. c. 4.
sepofitum eft , & ipfe erit expectatio gentium : vide etiam l. col. 246. e. præter unum fulgentes , loco fulvi. Vet. Iren.
de Jof. c. 3. col. 487.c. S. Prosp. in chron. col. 699, d. Interp. 1. 4. c. 10. col. 239. a. Lætifici oculi ejus à vino,
Non deficiet princeps ex Juda, neque rex de femoribus ejus, & candidi dentes ejus quam lac, al. tanquam lac , ficut &
donec veniat semen cui repofitum eft , & ipje erit expe&tatio latificabuntur , pro lærifici. Cypr. l. 1. Testim. p. 281.
gentium. Auct. l. de promiíl. ap. Prosp. col. 169. b. Non c. Formidolofi ( edit. quid. formofi ) oculi ejus à vino , 88
deficiet princeps ex Juda , neque dux de femoribus ejus , do- candidi dentes ejus magis quàm lac. Ambrof. l. de bened.
nec veniat cui repofita funt omnia ; & ipje erit expe&t. &c. Patr. c. 4. col. 518. c. d. Hilares oculi ejus à vino,
S. Leo fer. 32. pag. 90.c. Non deficiet princeps ex Juda, dentes ejus candidiores quam lac : 8 1. 2. de Jacob, c.
neque dux de femoribus ejus , donec veniat cui repofitum 9. col. 473. b. Hilares oculi ejus à vino , & dentes candi-
ift, & ipfe erit expe£t. &c. at infra, p. 94. d. Non defi- diores lacte: fimiliter epist. 41.col. 959. b. At in Ps. 118.
ciet..... is dux.... donec veniat cui repofita funt , & ipfe col. 1178. a. haber: dentes facut lac. Hieron. in Ifai.
est expectatio gentium. S. Petrus Chrysol. ser. 156. p. 964. 55. to. 3. col. 401. d. Gratiofi oculi ejus à vino , can-
ć. Non deficiet princeps ex Juda , nec dux ex femoribus ejus, didi dentes ejus à latte. Rufinus denique l. 1. de bened.
donec veniat cui repofita funt , & ipse expectatio gentium. Patr. col. s. b. Gratifici oculi ejus à vino , & dentes ejus
Vigil. Tapf. l. contra Varimad. p. 749. f. Non deficit prin- candidiores lacte. Græc. Xapswoich of 09.9 arpol dv7g UTÈR
ceps de Juda , nec dux de femoribus ejus , donec veniat civor (Mss. Alex. & Oxon. cum editt. Ald. & Compl. and
cui repofitum eft, in nomine ejus gentes fperabunt, Ju-ong ) y apuxei oi od órtes aut vora.
nil. Afric. I. 2. de part. div. leg. col. 348. g. Non defs *. 13. Similia Græc. haber , præter unum oppor , loco
ciet princeps ex Juda , neque dus ex femore ejus , donec ve acceffus : Opros autem sumitur pro statione navium , seu
niat cui repofita sunt. Denique Laurent. Mediol. fer. de portk. Rufinus l. 2. de bened. Patr. col. 12. c. legit:
mul. Chan. Analect. to. 2. p. 30. Non deficiet princeps ex Zabulon juxta mare habitabit , ipfe eft accessus navium ,
Juda , nec de fenioribus (f. femoribus ejus dominator , do & extenditur usque ad Sidonem. Junil. Afric. I. de part.
nec veniat cui deftinatum eft, & hic eft expectatio gentium. div. leg. c. 21. P. 348. b. Zabulon peregrinus inhabitavit,

ř. 11. Sic iterum è Græco August. 1. 12. cont. Faust. Es ipfe portus navium.
C: 42. to. 8. col. 246. c. nisi quod habet , vineam , pro . 14. Idem Ambros. in Pr. 48. to. 1. col. 950. C.
vitem , Gr. antenore item tollit

fua , post afina , licet in fc habet : Isachar , quod bonum eft concupivit , requiefcens
Gr. fit , tūs óvo dv7g. Ver. Iren. Interp. l. 4. c. 10. p. inter fortes. Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 546. c. IS-
239. a. legit : Alligans ad vitem pullum suum , & ad be- fachar bonum defideravit , requiescens inter medios cleros ;
licem pullum afina. Lavabit in vino stolam suam , & in tum addir : In Hebræo ita fcriptum est: Ifachar asinus of
fanguine uvæ pallium suum. Cyprian. l. 1. Test. p. 281. seus , recumbens inter terminos. Rufin. I. 2. de bened.
c. & epist. 63. p. 105.c. Deligans ad vitem pullum suum, Patr. col. 13. b. Issachar bonum concupivit , requiescet in
& ad cilicium (Gr. In Prox.) pullum afina fua. Lavabit medio fortium : fic etiam in Græco , præter ultima, ava-
in vino stolam fuam , is in sanguine uvæ amitum suum. wavóleves or à pécor Tür xaúpwr.
Item S. Paulin. epist. 46. p. 281.a. Alligans ad vitem pul #. 15. Eadem rursus haber Ambros. tum l. 1. de Abr.
lum suum , 5 ad cilicium pullum afina fua. Ambros. verò c. 2. col. 283. f. tum in Pl. 48. coli 950.c. Eadem quo-
1. de bened. Patr. c. 4. col. 518. c. 520. b. Alligans ad que refert Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 546. c. qui-
vitem afinam suam (vel afinum suum ) 6 cilicio pullum bus consonat Græcum ad verbum, detracto tantùm uno
afina jua. Lavabit in vino ftolam suam , &s in fanguine est, post bona. Junilius etiam Afric. I. de part. div. leg.
uva anaboladium suum. (Mss. quidam anabolium suum. ) c. 21. col. 348. b. legit : Et fciens requiem quia bona eft.
Similiter l. 2. de Jacob , c. 9. col. 473. b. Lavabit..... Rufinus 1. 2. de bened. Patr, col. 14. c. Supposuit hu-
anaboladium suum. Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 546. merum suum ad laborandum , & factus est vir agricola,
c. Alligans ad vitem pellum fuum , & funiculo pullum af. Hieron. sup. addit , ita legi in Hebræo : Et videns re-
na ; tum addit: In Hebræo ito hab. Alligans ad virem pul quiem quia bona eft ; & terram quia pulchra eft : inclina-
lum surm , & in forec , fili mi , afinam fuam ; & infra : vit bumerum fuum ad portandum, faltus eft in tribu-
Ubi nos legimus : Alligans ad vitem pullum suum , pro tum ferviens. Vide etiam in lsai. 66. to. 3. col. 503. 2a

1

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
16. Dan judicabit populum suum ficut & alia 16. Dan judicabit populum suum tanquam &

Ambr. 1. de ben. tribus in Ifraël. una tribus Ifraël.

Patr. c. 6. 522.f. 17. Fiat Dan coluber in via, ceraftes in semi

17. Et factus est Dan ipsi serpens in via , fedens 523. a. b. t, 1.
ta , mordens ungulas equi, ut cadat ascensor e- & in semita, mordens calcaneum equi, & cader
jus retro.

eques retrorsum :
18. SALUTAR E tuum expectabo, Domine. 18. S A LUTEM expectans à Domino.

19. Gad, accinctus præliabitur ante eum : & 19. Gad, tentatio tentavit eum : & ipse tenta- Idem c. 8. 524. A. ipse accingetur retrorfum.

vit eos fecus pedes. 20. Aser, pinguis panis ejus, & præbebit 20. Aler, pinguis ejus panis, & ipfe dabit ef- Idem c. 9. 524. e. delicias regibus.

cam principibus. 21. Nephthali, cervus emissus, & dans elo 21. Nephtalim, vitis remissa, porrigens in ger- Ambr. l. 2. de Jaca quia pulchritudinis. mine suo decorem.

6. 9. 473. 6, 1, I. 1. Par.

22. Filius accrescens Joseph, filius accrescens 22. Filius meus ampliatus Joseph, filius meus $.1. & decorus afpe&u : filiæ discurrerunt fuper mu- adampliatus: zelo appetitus filius meus, filius meus rum,

adolescentior, ad me revertere. 2 3. Sed exasperaverunt eum , & jurgati sunt, 23. In quem consilium conferentes maledice- Idem de ben. Patr. invideruntque illi habentes jacula. bant, & intendebant in eum domini arcum.

11. 526. d, e,

527.2./19
24. Sedit in forti arcus ejus, & diffoluta sunt 24. Et contriti sunt cum potentia arcus eorum,
vincula brachiorum & manuum illius per ma-

& diffoluti funt nervi brachiorum manuum eorum
nus potentis Jacob : inde pastor egressus est, la- per manum potentis Jacob: indeque prævaluit if-

raël à Deo patris tui.

pis Ifraël.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

1

to.

V. 16. Ita in Græco, præter hoc , fv 'Iopaña, in Ifraël. corem. Græc. N£p.Jeni, sénexos áverpéver i'ndido's en Tag
Idem Ambrof. in Pf. 40. to. 1. col. 877. c. legit: Dan. 78. ruual ximos.
judicabit populum fuum tanquam unam tribum in Irel. *. 22. Eadem repetit Ambrof. non uno in loco , nec
At in Gr. aasi ng pic purn ev , &c. Rufin. l. 2. de be fine aliqua levi differentia ; sic enim haber I. de Joseph,
ned. Patr. col. 15. a. Dan judicabit populum juum tan c. 3. to. 1. col. 487. d. Filius ampliandres mens Joseph
quam fi una tribus in Ifrael. Auct. l. de promiss. apud filius ampliandus meus ; zelatus filius meus , filius meus
Prosp. part. 4. col. 196. b. Dan judicabit populum ficut adolescentior , nd me revertere. Similiter I. de bened. Pa-
alie tribus. Hieronymus quæft. Hebr. to. 2. col. 547. b. tr, c. 11. col. 526. d. excepto uno Zelandus , pro zela-
(f. ex Hebr.) Dan judicabit populum fuum ficut unum de tus, omissoque' seq. 1. filius meus : at l. de instit. virg.
fceptris Ifraël.

2. col. 271. e. legit : Filius meus ampliatus Jo, eph, *. 17. In Græco sic: Kai yerulú?cs Adroois opóró, filius meues ampliarus , kelarus filius meus adolecentior i'yxabúueros ini tpi6x, &c. ut in Lat. At in Mr. Alex. ad me revertere : & l. 2. offic. to. 2. col. 9o. d. Filius ac edit. Ald. Käi eysonu tão Acr, &c. ut apud Ambr. ampliatus meus Joseph, filius ampliatus meus , zelotes filius supra : qui etiam priorem lectionem admittit tract. in meus adelejcentior; (in antiquis editi. Zelotes filius meus , Pl. 40. col. 877. c. 878. e. cùm legat , licet cum inter- filius meus adolescentior : ) at in Pf. 43. 10. 1. col. 895.d. punctione dissimili : Fiat Dan ficut Jerpens fedens in via, Joseph filiues meus amplificatus , filius meus junior, ad me re55 in semita mordens calcaneum equi ; 5 cadet eques retror vertere : & inf. col.905.b. Filius meus zelo appetitus..... ad fum. Rufin. l. 2. de bened. Patr. col. 15. a. Er fint me fevertere. Demum l. de ob. Valent. to. 2. col. 1189. Dan ferpens in via , adfidens fuper femitam, mordens cal e. 1190. a. ut fup. Filius meus ampliatus , filius meus caneum equi , cadei eques retrorsum. Hieron. vero in ampliarus Joseph. Rufinus etiam I. 2. de bened. Patr. col. Ezech. 1. to. 3. col. 710. b. Fiut Dan coluber in semita , 19.c. 20. c. Filius ampliatus Joseph, fili:es ampliatus, Lelatus mordens plantam equi , E cadet eques retrorsum : & l. filius meus adolescentior , ad me revertere. Similiter in Gr. quæst. Hebr. to. 2. col. 547. b. (f. ex Hebræo ) Fiat Tès uz Empléros 'Iwcho, vios vivo y péros hex Suncios , viós his Dan coluber in via , regulus in femita , mordens ungulas vútales, més us arespetoi. In M. tamen Alex. ac equi, ut cadat ascensor ejus retrorsum. Auct. I. de pro- edit. Ald. deest us, ante (unw7ós, & pro recta/CS, Mr. miss. ap. Prosp. col. 196. b. cum Vulgata concinit ad Oxon. & edit. Compl. ferunt , ventecos. Hieron. quæst. verbum.

Hebr. to. 2. col. 548. b. sic vertit : Filius auilus Jo, eph,
7. 18. Sic denuo haber Ambros. in Pf. 40. col. 879. filius audus fuper fontem , filiæ gradu compofito incedentes
d. lib. verò de Nab. c. 15. to. 1. col. 584. c. Expec- Super murum , &c. usque ad v. 25. ( puta ex Hebræo )
tans falutem Domini , juxta Græc. Rufinus l. 2. de bened. addit enim : Quia Septuaginta Intepretes in plerisque dissen-
Patr. col. 15. a. Salutem expectans à Domino. Hieron. in tiunt ; pro interpretatione corum , ut in Hebræo habetur
Ezech. 1. to. 3. col. 710. b. Salutem expectans Dei ; & expreffimus.
I. de quæst. Hebr. col. 547. b. ( ex Hebræo) Salvatorem $.23. Domini arcum , fortè legendum est, Domini ar-
tuum expeltabo, Dominé.

свет,

nisi Ambros. scripserit, arcûm : nam in Gr. exstat,
† 19. Rufinus 1. 2. de bened. Patr. col. 17. a. fic: E 's óv dicebyrevéuevos e acidópyr, y evsixov av7 xúp or Tom
Gad, piraterium tentabit illum , ipfe autem tentabit eos poft tevreci wo quæ Rufin. I. 2. de bened. Patr. col. 20. c. 22.
pedes. Ita quoque in Græco præter hoc , autòr xamd 76 c. fic reddit : In quem consiliantes maledicebant , 85 in-
sos, eum fecus pedes. Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. tendebant tibi (f. fibi) infidias domini arcuum : rólewuQ ,
547. c. Gad , latrunculus latrocinabitur eum , ip'e latro- propriè, fagittatio , ut Nobilius vertit. Hieron. quæft. He-
cinabitur plantam : tum addit : Juxta Hebræum interpretati br. to. 2. col. 548. b. fic ex Hebræo : Et exacerbaverunt
fumus : sed ubi nos, latrunculum, posuimus , ibi fcriptum eft, eum , o contenderunt , & irafcebantur adversùs eum ban
Gedud ; ut ad Gad nomen alluderet : qui hgnificantiùs , fú-

bentes fagittas.
{wros, id eft accinctus, five expeditus , exprimi poteft. ř. 24. Ita Græcè, præter duo , xeipós, manus , loco

. 20. Similiter habet Rufin. l. 2. de bened. Patr.col. manuum , & fxsiger ó xa Xicas, inde qui confortavit,
18. a. Sic etiam in Græco est , præter vocem, tpuçúv, loco, indeque prævaluit : (in edirt, antiq. ille qui præva-
delicias , loco escam ; sed Ms. Alex. ac editt. Ald. & Compl. luit à Deo Ifrael putri tuo) Rufin. I. 2. de bened. Patr.
ferunt tpopúv , alimentum, vel efcam , ut fup:

col. 23. a, legit : Contriti sunt cum potentia arcus eorum : W. 21. Eadem iterum refert Ambrof. l. de bened. Parr. & sup. col. 21. a. addit : dissoluti funt nervi brachiorum eoc. 10. col. 525. d. detracto pronom. juo, post germine. rum per manum potentis Jacob : mox ibid. & col. 22. c. Hieron, verò quæst. Hebr. col. 547. c. 548. a. fic habet : Inde qui confortavit Ifrael à Deo patris tui. Similiter AuNephtalim , virgultum refolutum , dans in gencratione pul- gust. Locut. 201. de Gen. to. 3. col. 339. a. Inde qui chritudinem : cum addit : In Hebræo ita fcriptum eft : Neph- confortavit Irael; adjunctis his : Mirum fi non jubauditur, talim , ager irrigunes, dans eloquia pulchritudinis : & poft est, ut plenum fit: Inde eft qui confortavit Irael. Ambrof. pauca : Ubi nos , agrum irriguum, & Septuaginta , sé quoque ubi íup. col. 527.b. repetitis his : Inde prævaluie agos, id eft, virgulrum refolutum , pofuerunt : in Hebræo Israel à Deo patris tui, addit: Quis est qui confortavit If legitur , Ajala selua , quod poteft Cervus emissus, rael? Hieron. verò quæst. Hebr. col. 548. b. fic habet transferri. Rufin. denique l. 2. de bened. Patr. col. 18. (ex Hebræo : ) Sedit in forti arcus ejus , Ô dirupta funt a. legit: Nephtalim , arbor remissa, ( vel ut noftra, inquit, vincula manuum ejus , à manibus fortis Jacob : inde palexemplaria habent, vitis diffuja ) proferens in fruitibus de cetur lapis Ifraël à Deo patris tui,

« ZurückWeiter »