Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1.

[ocr errors]

E

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ ΙΙΙ.
VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA.
T factum est verbum Domini ad Jonam

T factus est fermo Domini ad Jonam fe Hieron. in Jon, secundò, dicens :

cundò

3. col. 1436. 2. Surge , & vade in Niniven civitatem ma 2. Surge, & vade in Niniven civitatem magnam : & prædica in ea prædicationem, quam gnam:&

prædica in ea juxta prædicationem prio-
cgo loquor ad te.

rem , quam ego locutus fum ad te.
3. Et surrexit Jonas, & abiit in Niniven jux 3. Et surrexit Jonas , & abiit in Niniven, fi-
ta verbum Domini : & Ninive erat civitas ma cut ei locutus fuerat Dominus : erat autem Ni-
gna itinere trium dierum.

nive civitas magna Deo, quasi itinere viæ dierum

trium. 4. Et ccepit Jonas introire in civitatem itine

4. Et capit Jonas ingredi civitatem quafi itinere diei unius : & clamavit, & dixit : Adhuc qua- re unius diei : & prædicavit, & dixit : Adhuc tres col. 14876 draginta dies, & Ninive subvertetur.

dies, & Ninive subvertetur. Mattb.

s. Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum : & s. Et crediderunt viri Ninivitæ in Deum : & 12.41. prædicaverunt jejunium, & vestiti sunt faccis à prædicaverunt jejunium , & vestiti sunt faccis à Luc, 11. majore usque ad minorem.

majore usque ad minorem. 32.

6. Et pervenit verbum ad regem Ninive: & 6. Et appropinquavit fermo ad regem Ninive: furrexit de folio suo, & abjecit vestimentum & surrexit de throno fuo, & abstulit stolam suam col. 1482. fuum à fe, & indutus est sacco, & fedit in ci- à fe, & coopertus est facco, & fedit in cinere. nere, 7. Et clamavit, & dixit in Ninive ex ore

7: Et prædicatum est Ninive à rege, & à ma-
regis & principum ejus , dicens : Homines , & joribus omnibus ejus , dicentibus : Homines, &
jumenta, & boves, & pecora non gustent quid- jumenta , & boves, & oves non gustent quid-
quam : nec pafcantur, & aquam non bibant. quam : nec pascantur, & aquam non bibant.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Concinit Græc. ad verbum. Lucif. Cal. 1. 2. pro utriufque hujus fcripturæ gratiâ : Quomodo fciam , inquit ,
S. Athan. p. 213. c. legit : Et faltum eft verbum Domini ad quid Jonas propheta dixerii Ninivitis, utrum Triduum, &
Jonam iterum ,
dicens.

Ninive everterur an Quadraginta dies? quis enim non
V.2. Eadem exhibet Græc. edit. Rom. delerâ unâ con videat non potuisse utrumque tunc dici à Propheta..... Si ergo
junct. Es, poft 1. surge ; sed addunt Ald. & Compl. cum à me quæritur quid horum Jonas dixerit , hoc puto potiùs
Ms. Alex. Similiter apud Lucif. Cal. I. 2. pro S. Athan. quod legitur in Hebræo : Quadraginta dies , & Ninive ever-
p. 213. C. Surge, vade , &c. quæ supra , præter unum tetur. LXX. quippe longè pofteriis interpretari , aliud dicere
Jecundùm , pro juxta.

potuerunt , quod tamen ad rem pertineret , & in unum euna *. 3. Consonat Græc. nisi quòd collit ei , ante locutus demque fenfum , quamvis srb altera significatione, conciera fuerat. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. legit : Er reret..... propter quod utroque numero significari convenien. furrexit Jonas , & abiit in Niniven, fecundùm quæ locutus tillime poruit ; quorum unum per Jonam prophetam , alterum eft Dominus ei : erat autem Ninive civitas magna à Deo , per LXX. Interpretuin prophetiam , tamen unus atque idem ficut iter tridui. Similiter apud Tichon, reg. 4. p. 58.b. Spiritus dixit. Longitudinem fugio, ut non hæc per multa erat Ninive civitas magna à Deo ; Mr.

Rem. Nineve civitas demonstrem in quibus ab Hebraica veritate putantur LXX. magnæ Dei. Apud August. 1. 2. cont. Gaud, t0.9. 674. e. Interpretes discrepare , 5 bene intellecii inveniuntur esse conSurrexit Jonas , abiit in Ninivem : Ninive autem civitas cordes. Unde etiam ego pro meo modulo veftigia fequens Apofmagna erat , quasi via tridui.

tolorum , quia ipfi ex utrisque , id eft, ex Hebræis , ř. 4. Sic iterum in Græco. Ad hoc autem ,

Adhuc tres

ex LXX.testimonia prophetica posuerunt , utraque auctoritate
dies, Theodoretus aic, Nobilio teste, Aquilam , Symm. utendum putavi, quoniam utraque una. atque divina eft.
Theod. quadraginta dixiffe dies : confentiunt etiam bis Ipse eriam l. contra Gaud, to. 9. 674. e. legit : Et cæpit
inquit , Syrus & Hebræus : & poft pauca : Credibile autem Jonas ingredi civitatem quasi unius diei iter : 3 prædicavir
eft etiam LXX. concordem aliis pofuisse numerum ; fed, qui , ait : Adhuc triduum , & Ninive subvertetur. Similiter
ab initio fcripferunt , erraße in boc, ac deinceps in omnis Victor Tun. apud Ambr. p. 593.c. Poft triduum, Ninive
exemplaria permanasje editionem : Eixos de ing ty; O. cúp & civitas fubvertetur. Item Gaud. Brix. ferm. 3: p. 948.
φανον τοις άλλοις τεθεικέναι τον αριθμόν της οιε , την αρχήν g. Adhuc triduum, Ninive evertetur. Lucif. Cal. verò
εγfeaψαμένες, αμαρτείν περί τετο , είτα έτω γενέθαι πα 1. 2. pro S. Athan. p. 213.c. Et cæpit Jonas introire in ciá
GIV Two artiypápwr Thiv čxdoor. Hieron. etiam in comment. vitatem ficut iter diei unius : & prædicavit, dixit : Ad-
ait :

: Trinus numerus , qui ponitur à LXX. non convenit buc quinquaginta dies , & Ninive subvertetur.
pænitentiæ ; 85 fatis miror cur ita translatum fit, cum in 8.5. Hieron. hîc unam Versionem Lar. refert , nec
Hebræo nec litterarum, nec fyllabarum , nec accentuum, nec fontem indicat , Hebr. an Græcum : unus etiam vix dif-
verbi fit ulla communitas ; třes enim dicuntur salos , & fert ab altero. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. C.
quadraginta , arbaim : attamen ipse l. 3. cont. Pelag. to. ira legit : Et crediilerunt viri Ninivita Deo : 85 prædica-
4. 536. f. legit : Adhuc tres dies , Ninive fubvertetur. verunt jejunium , vestierunt se cilicio à maximo ufque ad
Auguft. vero quæst. 169. in Gen, to. 3. 420.c: utramque minimum eorum. August. 1. 2. cont. Gaud. to.9.674. f.
scripturam cùm ex Hebr. tum ex LXX. admittit , dicens: Et crediderunt viri Ninivita Domino : 65 indixerunt joined
In Hebræo de Ninivitis apud Jonam prophetam scriptum : Qua nium, & faccos induerant à majore usque ad minorem. Gr.
draginta dies, & Ninive evertetur..... nec tamen putan Και έσπευσαν οι άνδρες Νινευή τώ Θεώ και εκήρυξαν για
dum eft iftum numerum luctui pænitentium tantummodo con sείαν, και, ενεδύσαντο λάκκος από μεγάλο αντών εως μικρά αυ-
venire : nec LXX. Interpretes , quos legere confuevit Eccle tür. Ml. Alex. deler 1. durar.
fra, errasse credendi sunt , ut non dicerent , Quadraginta ř. 6. Sic habetur in Græco. Lucifer Cal. l. 2. pro S.
dies , fed Triduum , & Ninive evertetur. Majore quippe Athan. p. 213. c. ita legit : Et pervenit verbum ufque ad
anétoritate præditi quàm interpretum officium eft , prophetico regem Ninive : 5 furrexit de fede fua , s abstulit à se fto-
Spirita , quo etiam ore uno in fuis interpretationibus, quod lam fuam , 5 circumdedit se cilicio , fedit fuper cinerem.
magnum miraculum fuit , confonuisse firmantur , triduum Auguft. 1. 2. cont. Gaud. to. 9. p. 674. f. Cùmque per-
posuerunt, quamvis non ignorarent quòd dies quadraginta venißet sermo ad regem civitatis Ninive , surrexit de fede
in Hebræis codicibus legerentur..... Non ergo dicamus inum fua, & detraxit sibi vestimenta , & se circumdedit facco ,
borum falsum eße , & pro aliis Interpretibus adversies alios' consedit in cinere.
litigemus ; cùm & illi , qui ex Hebræo interpretantur, pro 8.7. Lucif. Cal. ubi supra : Et prædicatum est à rege
bent nobis hoc fcriptum effe quod interpretantur ; LXX. Ninive, s à magiftratibus illius, dicens : Homines , & pe-
Interpretum auctoritas, que tanto etiam divinitus falto mira cudes, boves, 5 oves nihil gustent : fed nec vefcantur ,
culo commendatur , tanta in ecclefiis vetuftate firmetur. Non es aquam non bibint. August. 1. 2. cont. Gaud. co. 9.
prætermittenda quoque illa quæ Auguft. l. 18. de civit. 674. f. Prædicaturque à rege , & à potentibus , dicens : Ho-
Dei , c. 44. to. 7. 526. d. ira persequitur , conciliandz mines, & jumenta , & oves, boves non gustent quidquam;
Tom. II.

Cccccc ij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hieron, ubi fup.

col. 1489.

Joel. 2.

VERSIO ANTIQUA.

VULCATA NOVA.
8. Et cooperti sunt faccis homines, & jumen 8. Et operiantur saccis homines, & jumenta ,
ta, & clamaverunt ad Dominum vehementer, & clament ad Dominum in fortitudine, & con-
& reversus eft unusquisque de via sua mala , & vertatur vir à via sua mala, & ab iniquitate ,
ab iniquitate, quæ erat in manibus eorum, dicen- quæ est in manibus eorum.
tium :

9. Quis scit si convertatur Deus, & exhortetur : 9. Quis fcit fi convertatur & ignoscat Deus : Jer. 18.
& avertatur ab ira furoris sui, & non pereamus ? & revertatur à furore iræ suæ, & non peribimus? II;
10. Et vidit Deus opera eorum, quoniam re 10. Et vidit Deus opera eorum , quia con-

14. versi sunt de viis suis malis : & egit pænitentiam versi sunt de via sua mala : & mifertus eft Deus Deus fuper malitia, quam locutus fuerat ut fa- fuper malitiam, quam locutus fuerat ut faceret ceret eis, & non fecit.

eis , & non fecit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
nec pafcantur , & aquam non bibant. Edit. Rom. Kai éxy in manibus eorum , dicentes.
ρύχι» , και ερρέθη αν τη Νινευή παρά το βασιλέως, και παρα .9. Græc. Var. sic hab. Tis citer ei pelarcúose • Odos.
των μεγιστάνων αυτί, λέγων: Οι άνθρωποι , &c. ut in tex wg drospeter i opriñs, &c. ut in Lat. Ald. verò edit. pro
tu. Ed. Compl. delec hoc, is éppébu', additque post pau- ustavovou ó Osos, leg. émis pétes o Osos, y Ta@xxmubuos-
lò, zártwr, ad 2. tapée ; Ald. vero, loco néww, hab. Tau dein, ay dwospértel, &c. quæ supra. Iren. I. 3. c. 20.
aegórtas ; quæ omnia textui noftro fayent.

p. 213. d. Quis scit fi pænitebit Deus , 85 avertat iram
7. 8. Lucif. Cal. l. 2. pro S. Athan. p. 213.c. Er cir- Juam à nobis , E5 non peribimus ? Lucif. Cal. l. 2. pro S.
cumdederunt se cilicio homines, 5 proclamaverunt homines, Athan. p. 213. c. Quis fcit fe convertatur & ignofcat Deus :
o 8 pecudes apud Deum inftanter , & reverfi sunt unufquif- & revertatur ab ira furoris sui , & non peribimus?
que à via sua mala , is ab iniquitate manuum fuarum, di *. 10. Eadem leguntur Græcè. Apud Lucif. Cal. I. 2.
centes. Græcè : Kai telebéncito Caxxes or är@pwiol, s pro S. Athan. p. 213.c. ita : Et vidit Deus opera illorum ,
Tà xtúru, s drecóntar após tor Oesv exteros, a atespen quia reverfi funt unusquisque à via sua mala : Ø peenituit
Har éxasos étò tūs, &c. ut supra. August. 1. 2. cont. Deum de malignitate , quam locutus eft facere eis, non
Gaud. to. 9.674. f. Et induti fient faccos homines , & jam fecit. Apud Hieron. in Amos 3. col. 1391. a. Et vidit Deus
menta , proclamaverunt ad Dominum impensè , & aversies opera eorum , quia converfi essent à viis fuis perimis : 8 pre-
oft unusquisque à via nequitiæ suæ , iniquitatis , quam nituit eum super malitia, quam locutus eft ut faceret eis.
in manibus habebat. Iren. I. 3. c. 20.p. 213. d. Eg reversi Tertul. 1. 2. cont. Marc. p. 653. a. pænituit Dominum
funt unusquisque si via sua mala , injuftitia , quæ erat de malitia, quam dixerat fallurum fe illis, nec fecit.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT IV.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Jon.". E & confufus eft :
T contristatus est Jonas tristitia grandi,

T afflictus est Jonas afflictione magna , & ".E Tall

iratus eft : 4.col. 1490.

oravitque ad Dominum, & ait: O Domine, 2. & oravit ad Dominum, & dixit : Obfecro nonne isti sunt fermones mei, cùm adhuc effem Domine , nunquid non hoc eft verbum meum, in terra mea ? propterea præoccupavi fugere in cùm adhuc effem in terra mea ? propter hoc præTharsis : scio enim quòd tu misericors & misera- occupavi ut fugerem in Tharsis : scio enim quia Pfalm. tor, patiens & multæ miserationis, & agens pe- tu Deus clemens & mifericors es , patiens & mul- 85,5;

tæ miserationis , & ignoscens super malitia.

Joel. 2. nitentiam super malitiis. 3. Et nunc Dominator Domine tolle animam 3. Et nunc Domine tolle quæso animam meam

136 meam à me : quia melius eft mihi mori, quàm vi- à me : quia melior est mihi mors quàm vita. vere. 4:

Et dixit Dominus ad Jonam : Vehementer 4. Et dixit Dominus : Putafne bene irafceris contriftatus es tu.

tu ? s. Et egreffus est Jonas de civitate, & fedit S. Et egreflus est Jonas de civitate, & fedit contra orientem civitatis : & fecit sibimet umbra- contra orientem civitatis : & fecit fibimet umculum ibi , & fedebat subter illud in umbra, donec braculum ibi, & fedebat fubter illud in umbra, videret quid accideret civitati.

donec videret quid accideret civitati. 6. Et præcepit Dominus Deus cucurbitæ , & 6. Et præparavit Dominus Deus hederam, & ascendit super caput Jonæ, ut eflet umbraculum ascendit super caput Jonæ, ut esset umbra super fuper caput ejus, & protegeret eum à suis malis : caput ejus , & protegeret eum (laboraverat enim:)

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř.1. Consonat Græc. ad verbum. Lucif. Calar. I. 2. Tolle igitur Domine animam meam : quia melior eft mihi mors pro S. Athan. p. 213. c. legit : Et contriftatus eft Jonas qu.im vita. triftitiâ magnâ, & confundebatur.

9.4. Sic in Gr. Vatic. est, hoc excepto minimo , Ei 9.2. Eadem rụrsum in Græco , nisi hoc excipiatur, opóspa, Si vehementer ; abest tamen si, à multis , si Nodeóto e' pwr, quia sciebam, pro scio enim. Hieron. ibid. bilio' fides. ait : Hoc quod nos interpretati fumus, Obsecro , 6 LXX. 7.5. Verfio una Lar. hîc apponitur ab Hieronymo; de tranftulerunt 22 dý, in Hebr. legitur Anna ; que mihi fonte , quo prodierit , Hebraico, an Græco, omnino filevidetur interjestio deprecantis fignificare blandientis affectum : tur. Ur uc est, in Gr. ed. Rom. hæc variant sola ; nemin Ms. Vatic. non P12 cm, sed 12 Kúere. Similiter apud pe pro contra orientem civitatis , legitur dnevarti tūs Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. c. Et oravit apud abus sed in Compl. xar’dralona's, absque voce civitatis : Deum , dicens : 0 Domine , nonne hæc funt verba mea, cùm

Rom, addit : ừ, monoer Nut fxsi oxuyur. Ms. Alex. &x=1 adhuc essem in terra ? ideo præoccupaveram fugere in Thar- cxura éavt@• Compl. faut oxuvúrdenique à Rom. abest fis : quoniam frivi quia tu miferator & benevolus, patiens in umbra ; & pro accideret, poniturisas, effet, quod Es misericors , pænitens in malignitatibus. Tertul. I. 2. idem fonat ; in MÌ. Alex. & Compl. ay oxią, ows og drid, cont. Marc. p. 653. b. propterea preveni profugere in Thar- ti és old, &c. fos : quia cognoveram te effe mifericordem & miferefcentem , .6. Eodem modo legitur Græcè , hoc excepto levi , patientem o plurimum misericordiæ , pænitentem malitia os cucch] siv, ut protegeret , loco & protegeret. Hieron. ubi

fup. ad vocabulum cucurbita , pro quo in ed. Rom. est . 3. Suffragatur edit. Rom. nisi quòd habet in fine, XC70xúron, ait : Pro cucurbita , five hedera , in Hebræo leöt: xaney tò dcbarsiv pe ü Son He' quia melius eft mori gimus ciceion.... Eft autem genus virgulti, vel arbufcula, me , quam vivere me. Maxim. Taurin, in homil. p. 25. a. lata habens folia in modum pampini , & umbram denfilmam

col. 1492.

[ocr errors]

col. 1493.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & lætatus est Jonas super hedera, lætitia magna. lætatusque est Jonas super cucurbita , gaudio ma- Hieron, ubi fup.

gno, 7. Et paravit Deus vermem ascensu diluculi

7. Et præcepit Deus vermi manè in craftinum : in craftinum : & percuffit hederam, & exaruit. & percullit cucurbitam, & arefacta est.

8. Et cùın ortus fuislet sol, præcepit Domi 8. Statimque ut ortus eft fol, præcepit Dominus vento calido & urenti: & percuflit fol su- nus fpiritui ardoris urenti : & percullit sol super per caput Jonæ, & æstuabat : & petivit animæ caput Jonæ , & angustiatus eft : & tæduit eum fue ut moreretur , & dixit : Melius eft mihi mo animæ suæ, & dixit : Melius eft mihi mori, quàm ri, quàm vivere.

vivere.
9. Et dixit Dominus ad Jonam : Putasne bene 9. Et dixit Dominus Deus ad Jonam : Valde col. 1494.
irafceris tu super hedera ? Et dixit : Bene irascor contristaris tu super cucurbita ? Et ait : Valde con-
ego usque ad mortem.

tristor ego ufque ad mortem.
10. Et dixit Dominus : Tu doles super he 10. Et dixit Dominus : Tu pepercisti super cu-
deram, in qua non laborasti, neque fecisti ut cres- curbita , pro qua non laboralti, neque nutristi
ceret : quæ sub una nocte nata eft , & fub una eam : quæ nata est in nocte, & in nocte periit.
nocte periit.

II. Et ego non parcam Ninive civitati ma 11. Ego autem non parcam Ninive civitati
gnæ, in qua funt plusquam centum viginti millia magnæ, in qua habitant plusquam duodecim my-
hominum, qui nesciunt quid fit inter dexteram riades virorum, qui ignorant dexteram & li-
& finistram fuam , & jumenta muita ? nistram suam, & pecora multa ?

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fuo trunco fe fuftinens..... Nos eodem tempore , quo interpre 7.9. Lucif. Cal.l. 2. pro S. Athan. p. 213. d. Et dixif
tabamur Prophetas , voluimus idipsum Hebræa linguæ no Deus ad Jonam : Si valde contriftatus es tu super cucurbi-
men exprimere , quia fermo Latinus hanc fpeciem arboris non tam ? (supp. Et ait :) Valde contristatus fum usque ad mortem.
habebat ; fed timuimus Grammaticos , ne invenirent licentiam Ita quoque in Gr. est , addito uno q eitt , poft cucurbitam:
commentandi..... secutique sumus veteres Translatores , qui abest autem ab ed. Ald. partic. si, fi , poft Jonam. Apud
& ipfi hederam interpretari sunt , qua Græcè appellatur x16 Ambr. ep. 20. col. 859. a. legitur : Si tristis es pro cucura
Cos ; aliud enim quod dicerent , non babebant. Aquila , & bita ? Refpondit Jonas : Tristis.
Theodot. vertunt xuxe@rce ;'Symmac. xiasóv.

W. 10. Sic iterum in Græco, nisi quod fubjicitur in
.7. Iridem Græcè. Hieron. in lsai. 45. col. 337. a. avtùy, super eam, verbo laborasi ; & pro duplici in notte ,
leg. Præcepit vermi matutino. Auguft. I. 9. de Gen. ad lit. habetur imò róxta , fub noctem. Lucif

. Cal. I. 2. pro S. to. 3. 252. d. Huic legimus , inquit , divinitus juffum, ut Athan, p. 213. d. legit : Et dixit Dominus ; Tu pepercifti radicem cucurbitæ roderet , fub cujus umbraculo Propheta re cucurbitæ , in qua non laborafti , neque nutristi eam : qua quieverat.

fub noite nata eft , 88 per noctem perit. Hieron. l. 3. cont. ¥. 8. Græc. Kai éYÉVEto Crece tão aveteiros tör ürlov, s Pelag, 10. 4. 537. a. ut in Vulg. ficut versu sequenti. Tegoetaže o ocos areumati xabani ( Mss. Alex. & Compl. 7. 11. Lucif. Cal. 1. 2. pro S. Athan. p. 213. e. Ego xatowros) Guyxaiorti reliqua fimilia. Vigil. Tapf. 1. cont. autem non parcam in Ninive civitatem magnam , haVarim. p. 742. e. Et fadum in craftino, oriente fole, pre bitant plusquam centum viginti millia hominum , qui nefcepit Deus fpiritui ustionis : 83 perculit fol super caput Jona, ciunt quid fit inter dexteram aut finiftram ? Similiter in Gr. & æftuabat. Rursum Hieron. in Isai. 45. col. 337. a. Pra preter ult. οίτινες εκ έγνωσαν διεξια αυτών και άeισεραν cepit Dominus fpiritui comburenti : & in Isai

. 9. col. 84. autav, aj xtúru tome ; Ambroliaft. p. 141. a. Non parcam c. Jonas, inquit , contriftatur quòd ita falvati fini Ninivi- civitati , in qua habitant plusquam centum viginti millia hotæ , ut cucurbita , five ciceion aruerit.

minum , pecora multa ? 00000000000000000000000000000000000

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

in qua

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

I.

[ocr errors]

CAPITULA MICHEÆ PROPHETÆ, JUXTA VETER. EDIT. LATINAM EX LXX. INTERP. Ex Mss. codd. S. Petri 3. & Vatic. 4220. edita à Josepho Maria

Caro presb. Romæ, 1688. T movebuntur ( al. commovebuntur) montes XIII. Et erit tanquam leo inter pecora ; al. addit, E

& ficut catulus leonis. c. 5. ř. 8.

XIV. Quia judicium Domini ad populum suum : II. Et facient planétum velut draconum. c. 1, *.8. al. addit, & cum Ifraël disputabat. c. 6. ¥. 2, III. Et concupiscebant agros , & diripiebant pupil- XV. Memor efto quid adversùs te cogitaverit Balaar. los. c. 2. N. 2.

c, 6.v. S. IV. Ecce ego cogito super tribum istam malum, c. 2. XVI. Quid à te Deus exquirit, nisi facere judi

cium? c. 6. ř. v. Propter hoc duces populi mei projicientur de do- XVII. Heu me , quoniam periit ( al. peribit) de mibus fuis. c. 2.

terra timor ; al. addit, & omnes in Sanguine. VI. Dominus ad Prophetas qui dicunt, Pax, nec erit (al. & non erat ) pax. c. 3. v. s.

XVIII. Heu mihi anima, quia periit metuens à VII. Qui adificatis Sion in sanguine. C.3. ¥. 10. VIII. Et erit in novissimis diebus palam mons Do- XIX. Nolite confidere in amicis, neque Sperare in mini : al. addit : do lex de Sion prodiet. C. 4. *. 1.

ducibus. c. 7. ř.s. IX. Congregabo contribulatam, no recipiam expul- XX. Nolite gaudere super me, inimica mea. c. 7.

fam. c. 4. 7.6. xi Surge , & tritura eos filia Sion. c. 4. *. 13. XXI. Ex Ægypto oftendam, & mirabilia videbunt XI. Et tu domus Bethlehem Eufrate, c. S. $. 2.

nationes. c. 7. ¥. Is. XII. Et erit ei pax , cùm venerit: Afyrius ; al. addit, XXII. Quia volens misericordiam, & ipfe reverte. & septem pastores. C. s. 7. S.

$ur. C. J. y. 18. 19.

8.

7. 3

[ocr errors]

c. 7. V.I.

terra, C. 7. * V. 1, 2.

*. 8.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

V

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT PRIMU M.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
ERBUM Domini, quod 1.

ERBUM Domini, quod fac- Hieron. in Micb: factum eft ad Michæam

tum eft ad Michæam Moraf- i. col. 1495. feco Morasthiten, in diebus

thiten, in diebus Joatham, Lu*. Joathan, Achaz,& Eze

Achaz, & Ezechiæ , regum chiæ , regum Juda :quod

Juda : de quibus vidit super Sa-
vidit fuper Samariam , &

mariam, & Jerusalem.
Jerusalem.
Deuter. 2. Audite populi omnes, & attendat terra, 2. Audite populi omnes, & auscultet terra,

col. 1497
32.1., & plenitudo ejus : & fit Dominus Deus vobis in & omnes qui sunt in ea : & lit Dominus Deus
Ifai. 1. teftem , Dominus de templo fan&o fuo. vobis in teftimonium, Dominus ex domo fanc-

ta sua. Ifai. 26. 3. Quia ecce Dominus egredietur de foco

3: Ecce enim Dominus egredietur de loco suo: col. 1498. suo : & defcendet, & calcabit fuper excelsa ter- & defcendet, & afcendet super excelsa terræ.

4. Et consumentur montes subtus eum : & 4. Et commovebuntur montes subter eum:&
valles scindentur ficut cera à facie ignis, & fió valles tabescent ficut cera à facie ignis , & ficut
cut aquæ , quæ decurrunt in præceps. aqua profluens in descenfum.
s. In scelere Jacob omne istud, & in pecca 5. Propter impietatem Jacob omnia hæc, &

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Hieron. præf. in hunc Proph. ait : Michæas, in quem $. 3. Sic haber edit. Rom. præter hoc i. Ajórı idū
nunc commentarios di&are cupio, in ordine 12. Prophetarum, Kúcsos fubinde à Ms. Barb. abest si drabuceta ; fed in
fecundùm LXX. Interpretes tertius eft , fecundùm Hebraicum maig. fic hab. 'Elpe i dva Chcela ; edit. Rom. j 'mabu-
fextus , 8 fequitur jonam propbetam , qui fuccedit Abdia ; OETAI. Breviar. Moz, ad Dom. Adv. Quia Dominus egree
atque ita fit ut tertius fit Amos , & Joel fecundus poft Ofee

, 83 Joel secundus poft Ofee, diens de loco fuo , defcendet conculcans extrema terra. Hilar.
qui apud omnes primus eft.

in Pf. 64. col. 166. d. Propter quod ecce Dominus defcendet
*. 1. Hîc verlionem unam profert Hieron. ex Hebræo : de loco fuo defcendet super excelfa terra. Ambros. in Pf.
extremò tamen ad hæc : quod vidit fuper Samariam , &c.' 43. col. 899. e. Ecce Dominus procedet de loco suo : 5 defe
addit : fsve juxta LXX. De quibus vidit Seper Samariam,, cendet , & afcendet fuper excelja terra. Eucher. quæft. in
& Jerusalem, Græcè pariter : Kai éyéveto abyos Kupis apos Mich. Ecce Dominus exit de loco sando fuo : defcendit,
Mixalar tev Mwexetai, ir niméeguis 'Iwábæpe , Axa, & incedit fuper excelsa terra. Hieron. in Ezech. 3. col.

Ēdexly baouréwr 'It'sla UTEP (Ms. Barb. cum ed. 715. a. Ecce Dominus egredietur de loco fuo : & defcender
Αld. περί ών και είδε περί Σαμαρείας, και περί Ιερεσαλήμ. uper excela terra.
Item apud Ambros. epist. 70. col. 1063. b. in diebus Josia $.4. Itidem Græcè, nisi id excipiatur ult. , xalabán
than, s Acbaz, $ Ezechia, regum Juda.

Co, in defcenfu. Hilarius in Pf. 64. col. 166. d. legit :
.2. Edit. Rom. initio hab. 'Axscale naoi a67xs, Au- conteret montes fubtus fe : & valles liquefcene tanquam
dite populi verba , non populi omnes ; paulòque post, cera à facie ignis : deinde , Propter , &c. de y. feq. omiffis
ösa Kieros Kúeios á orie, eserie Dominus Dominus in intermediis. Ambrof. in Pf. 43. col. 899. e. Er modebuna
vobis ; reliqua ut supra. Ald. verò & Compl. cum Ms. tur montes fub eo : 85 valles liquefcent. Hieron. in Ezecha
Barb. Ακέσατε λαοί πάντες λόγες: fubinde Αld. και έξω 3. col. 715. a. Et commovebuntur montes fubter eum : Ege
Κύριος υμίν" Compl. και έσαι Κύριος ο Θεός εν υμίν. Hilar. in valies tabefcent facut cera à facie ignis; ficut aqua , qua
Pf. 64. p. 166. d. Audite populi omnes , & attendar terra , defertur in præceps : & in Mich. 1. col. 1498. b. Es como
& omnes habitantes in ea : 65 erit vobis Dominus Deus in fumentur , fove iabescent montes , & valles fub eo:
teftimonium, Dominus de domo fanda fua.

#. s. Eadem fert Græc, ed. Rom, excepta ybce doa

« ZurückWeiter »