Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

AD LIBRUM BARUCH

M O N I T U M.

H Ic liber annumerandus illis eft, quorum antiqua Verfio Latina fervata fuit in Vela

gata noftra ; fiquidem ipfe in Hebraico Canone nunquam exstitit , uti nec Epistola Jeremie eidem adjuncta. De his nempe duobus opufculis ita loquitur Hieronymus prologo ad Commentarium in Jerem. ad Eufebium, to. 3. col. 526. 527. Libellum autem Baruch; qui vulgò Editioni LXX. copulatur , nec habetur apud Hebræos ; & foldinizgeço

, Epistolam Jeremiæ nequaquam censui differendam : fed magis Jeremiæ ordinem, librariorum errore confusum , multaque , quæ desunt, ex Hebræis fontibus digerere ac complere ; ut novum ex veteri , verumque pro corrupto atque falsato Prophetam teneas. Et præfat. in eund. Jerem. to. 1.553. Ordinem visionum , inquit, qui apud Græ cos & Latinos omnino confusus est, ad pristinam fidem correximus. Librum autem Baruch, Notarii ejus, qui apud Hebræos nec legitur , nec habetur , prætermisimus: Ex quibus conftat, patetque omnibus, nec librum Baruch , nec Epistolam Jeremia ipfi annexam, translata fuisse in Latinum ab Hieronymo. Attamen observat Martianeus nofter utrumque hunc textum post caput LII. Prophetia Jeremia defcriptum reperiri in duplici exemplari Canonis Hebraice veritatis : fed addit vir doctus, annotationem quandam ibidem pramis

. sam fuisse ab eo, qui temere, & contra mentem Hieronymi, partem hanc Editionis antique ex LXX. in novam, feu Hieronymianam, ad Hebræos codices concinnatam, invexit : en illa : Liber iste , qui Baruch nomine prænotatur , in Hebræo Canone non habetur, fed tantùm in Vulgata Editione : similiter & Epistola Jeremiæ prophetæ. Ad notitiam autem legentium hîc scripta sunt , quia multa de Christo , novissimisque temporibus indicant. Eadem etiam præfatiuncula hodie legitur in Ms. Monasterii S. Theoderici ad Remos n. 1. optime nota , necnon in altero Mf. Corb. n. 2. annorum circiter 800. nempe ad calcem capitis LII. Jeremia, cui etiam fubjicitur liber Baruch. Obfervat infuper D. Job. Martianeus annotationem feu præfatiunculam supradictam « in Canone Carcassonenfi ad madum tituli describi in medio pagine; in Canone autem Sangermanensi nostro eadem verba in margine legi, & quidem minutulis litterarum formis, ut & alia scholia marginalia critica ejufdem libri. » Oue omnia satis ostendunt libri:m Baruch, quamvis in hoc duplici exemplari Canonis Hebraicæ veritatis infertus fuerit, non tamen propriè ad Canonem Hebrascum pertinuisse, nec ab Hieronymo unquam , ut ipfe teftatur, Latinè fuisse redditum. Unde, inquam, necessariò fequitur Verfionem Latinam hujus libri, in Vulgata roftra adhibitam, aliam effe non pofle, præter illam, quæ olim ufurpabatur in Ecclesia ante Hieronymum.

Qui namque in ea (Vulg.) libri continentur (ut à majoribus noftris quasi per manus tra» ditum nobis eft) partim ex S. Hieronymi translatione , vel emendatione suscepti sunt, par» tim retenti ex antiquisima quadam

Éditione Latina, quam S. Hieronymus Communem de Vulgatam, S. Augustinus Italam , S. Gregorius Veterem translationem appellat. » Id unum tantum movere poteft quòd libri Baruch, de quo nunc agitur , alia nobis prastò fit Versio Latina ex variis MB.codicibus antiquis, quæ quidem Interpretatio multa in se habet admilta disparia & diffimilia illius, qua retenta fuit in Vulgata nostra. Fatendum autem eft Vulgatâ hodiernå textum Græcum plerumque presliùs reddi, quàm Veteri illâ quam proferi

. mus ; neutra tamen, ut videbitur infra in Notis, ab antiquorum Patrum teftimoniis procul abfcedit , nec etiam à Graco. Ut ut est, ambe proferuntur à nobis, solito more : de hac nol: tra recèns addita penes doctos erit omne judicium. Vide sis admonitionem noftram in lib. I. Machab. quò idem incommodum recurrit , pro quo detrahendo aliquid conjectamus , quod fortaffe arridere possit.

Åt verò inter MB. codices , qui librum Baruch fecundùm Versionem illam antiquissimam nobis fuppeditarunt , unus potisimùm notatu dignus'eft, nempe codex Ecclefia Remenfis n. 1. Hic M. annos saltem nongintos præfert, quod etiam apertè oftendit infcriptio variis ejusdem marginibus fubnexa, Hincmarus Archiepiscopus dedit fanétæ Mariæ Remenfi Ecclesiæ. Liber etiam Baruch in hoc Mf. ponitur ante Jeremie Prophetiam & Lamentationes, sub hoc titulo : Incipit liber Baruch Notarii Jeremiæ prophetæ : tum sequitur ibid. Et factum eft in quinto anno, decima mensis, venit Nabuzardan, &c. que respondent capiti LII

. Jeremie à ý. 12. ad finem prope capitis. Eadem praferunt Ms. alii quatuor , nempe unus S. Remigii pariter Remenfis, n. 4. A. annorum circiter 700. alius S. Theoderici ad Remos, n. I. Remigiano pene æqualis ; tertius & quartus Paris. Monasterii S. Germani w

Præf. ad edit. Rom,

ر

[ocr errors]

genus codicum:

735 Pratis, quorum unus annor. circiter 500. notatur n. 16. In his autem fingulis MB. verfus | 12. prædiétus, & alii fequentes ita conjuncti reperiuntur cum libro Baruch, ut ab ipsis illis

initium capiat idem liber ; imo & in nonnullis MB. ut jam dixi, his omnibus vt. præfigitur titulus : Incipit liber Baruch Notarii Jeremiæ prophetæ. Eodem quoque modo editi sunt hi versiculi omnes, initio libri Baruch secundùm antiquam Versionem, à Josepho Maria Caro presbytero, Romæ, anno 1688. nimirum inter Capitula vetera Scripture, ex Ms. codice Orat. B. VII.

Unum reftat aut alterum, quod lečtorem monitum oportet , scilicet in Ms. codice Corbeienfi, n. 2. necnon in altero S. Theoderici ad Remos, n. 1. eundem librum Baruch Vulgate nostre planè fimilem inveniri : quia tamen MB. illi duo nonnullis quamvis levibus , difcrepare videntur ab eadem Vulgata , illas quantulafcunque varietates accuratè decerptas Notis noftris inferendas duximus, ut specimen daretur cæterorum id Sed aliis pluribus conferendis supersedimus, quod & magno oneri fuiffet , & parve, aut

mediocris for fan utilitatis. Porro in Ms. Corb. supra laudato , Baruchi libro nonnulli sparfim apponuntur tituli ; videlicet ipfo initio libri, iste : De ordine & facrificio pro vita Nabugodonosor. Item capite III. ante ý. 9. De doctrina Ecclesiastica initiat : & infra ante ø. 36. ejusdem capitis : Hîc de Christo dicit Deus. Subinde capite IV. ante . 12. Vox Ecclefiæ in persecutione : de pænitentibus, & de martyribus. Demum in fronte capitis V. De gloria Ecclesiæ, & resurrectione Sanctorum. Varii etiam id

genus tituli habentur in M. S. Theoderici. In his autem duobus, MB. ut & in aliis tribus laudatis supra, liber Baruch diverso modo clauditur ; nimirum poft caput V. MB. duo Corb. & S. Theoderici ponunt : Explicit Prophetia Jeremiæ : alii verò ires Sangerm. Rem. Orat. ibidem subjiciunt: Explicit Baruch. M. etiam Corb. & S. Theod. referunt Epistolam Jeremia, quæ in Vulgata adnectitur libro Baruch; sed M. S. Theod. qui in fine capitis V. Baruch, id posuerat cum Corb. Explicit Prophetia Jeremiæ; hic poft Epistolam Jerem. fequentem præfert claufulam : Explicit liber Baruch Notarii Jeremiæ ; Corb. verò if tam : Explicit exemplum Jeremiæ prophetæ. Verùm tam in hoc Ms. codice, quàm in aliis nonnullis laudatis fup. Threni, seu Lamentationes Jeremiæ proximè subsequuntur librum Baruch, que in Vulgatis nofiris Bibliis eundem librum antecedunt : imo in Éditione LXX. Græc. Lat. Parif. anni 1628. Lamentationes medie sunt Baruch inter & Epiftolam Jeremie.

Ad hanc Epistolam quod Spectat, alia nulla ejufdem Verfio Latina nobis fuppetit ex Ms. codicibus, præter eam quæ habetur hodie in Vulgata. Cum autem Epistola ipsa in Hebræorum Canone nunquam exftiterit, nec etiam in Latinum versa fuerit ab Hieronymo, ut notatum eft fupra; quin illa ipfa de antiquiffima Versione Latina fervata fuerit integra in Vulgata noftra, nulli dubium effe poteft. Rem quoque ita se habere , fatis declarant cùm magna ipsi & textui Græco vicinitas, tum multa ejusdem loca à veteribus Scriptoribus, maxime à Julio Firmico, & Vigilio Tapfenfi prolata, qua fæpe ad verbum conveniunt cum Vulgata nof tra. Eandem qùoque Epistolam contalimus cum Ms. duobus Corbeienfi & S. Theoderici, de quibus fupra. Porro cùm Vulgata noftra contineat librum Baruch fecundàm Versionem antiquam è Græco proximè ortam, hunc cum predicta Epiftola , majori charactere, ad veterem Interpretationem à nobis vulgò adhibito, edendum duximus, quomodo Supra impresi sunt libri Sapientia & Ecclefiaftici ex eadem Verfione fervati. Quia tamen à nobis etiam edenda erat alia Versio antiquiffima ejusdem Prophetiæ è regione Vulgate; ut illa magis distingueretur à Vulgata , typis Italicis , ut aiunt , ufi fumus,

quibus etiam infra excudentur capita priora XIII. libri I. Machabæorum ex altera veteri Versione petita.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

SUMMA CAPITA LIBRI BARUCH,

è Vulgatis Bibliis deprompta. CAP. I. Udei à Babylone mittunt ad eos qui erant obediunt : additurque de Chrifti adventu in car

,

nem. collectis pecuniis , ut oblatis holocauftis orent pro Cap. IV. Jerusalem suam luget desolationem , boripfis, & pro Nabuchodonofor, filioque ejus Bal taturque filios fuos ut forti fint animo : nam ficut taslar : confitentur peccata fua.

propter ipforum peccata Deus cos tradidit adverCap. II. Judai in captivitate confitentur propter sariis, ita eis liberatis puniet hostes ipsorum.

peccata sua comigiße fibi mala que Deus per pro- CAP. V. Jubetur Jerusalem luctum exuere , quòd phetas suos fuerat comminatus : fufis ergo precibus filii ejus cum ignominia duci in captivitateni , petunt misericordiam, quam per Moysen fuerat cum gloria fint ad eam reducendi. pollicitus se resipiscentibus daturum.

Cap. VI. Judæos apud Babylonios captivos variciCAP, III. Perseverant confiteri peccata fua, & pa natur Jeremias post septem generationes liberan

trum suorum , obfecrantes Deum pro ini sericordia : dos : hortaturque ut sibi caveant ab illorum idoIsraël in captivitatem ductus eft , quòd dereli lolatria, oftendens à plurimis effectibus imbecillia querit viam sapientia, qua non invenitur à poten elle idola, penitusque fenfu carentia , ac vanilitibus, divitibus, aut gigantibus : sed populo 15Taël tradita fuerat à Deo, cui omnes sua creatk

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ex Mss. 1.

n. I. uno

VERSIO VET US.

T factum est in quinto anno, fecundum, & custodes via i codd. B.

decimâ menfis , venit Nabu 7. & Spadonem unum, qui erat prepofitus viris M. Rem.

zardan princeps coquorum, bellatoribus; & feptem viros nominatos , qui suve n. I. S.

E qui ftabat ante faciem regis ad faciem regis, qui inventi sunt in civitate ; & Remig.

Babylonia , in Jerusalem. pariter

Seribam virtutum , qui fcribatum adminiftrabat paRem. n.

2. Et succendit adem Do- pulo terre, 4. A. S. mini , & domum regis, om

8. adduxit Nabuzardan ad regem. Theod. nes domos civitatis magnas succendit igne.

9. Et interfecit eos rex Babylonis in Deblatha ad Rem,

3. Et murum Jerusalem in circuitu demolitus eft in terra Emath. & alt. S.

exercitus Chaldæorum , cum Nabuzardan principe Vide Not. Germ. n. coquorum.

10. Et factum est in trigesimo octavo anno transmi16. & ex 4. Et residuum populi reliquit princeps coquo- grationis Joachim regis Juda, elevavit caput ejus Évilalio cod. rum , vinearum cultores.

merodach rex Babylonis, & eduxit eum de carcere. Orat, B. VII. edi

s. Et omne as, argentum, & aurum, eo omnem 11. Et mutavit vestimenta ejus, & pofuit throto à Jof. Supellectilem civitatis Jerusalem, quidquid fuit , num ejus fuper omnes Judæos, qui erant in Babylonia. M. Caro transtulit princeps coquorum.

12. Et manducabat panem semper ante faciem
presbyt. 6. Summum autem facerdotem , & Sacerdotem ejus omnibus diebus vite sua.
Romæ,
1688.

NOTÆ.
V. 1. Hic versus , ut & feqq. undecim , ita leguntur ini . 5. Codd. nonnulli fcribunt omne fupelle&tile , nonfu-
tio hujus libri in Mss. codicibus indicatis sup. ad marg. pelle&ilem.
In nonnullis etiam is præfigitur tirulus : Incipit liber Baruch $.6. Mís. tres initio collunt autem : unus Sangerm.
Notarii Jeremia. Illi autem **. omnes respondent totidem extremò leg. & cuftodem via, non cuftodes.
versibus cap. 111. Jerem. scilicer à . 12. ad finem prope ť.8. MIs. duo hab. fimpliciter , & adduxit eos.
capitis , ( pluribus tamen resectis & mutatis ; ) rursumque ř.9. In Mss. B. M. Rem. S. Theod. & S. Germ, uno
capiti ultimo libri iv. Regum, à . 8. ad $. 30. de his fcriptum Reblatba, non Deblatba ; at in Gr. Asbraló.
vide quæ posuimus sup. in Not. ad cap. 111. Jeremiz. * In Vulg. capite lui. Jerem. subsequuntur hic versus

x.2. Mr. Orat. extremò hab. & fuccendit igni. tres , nempe 28. 29. 30. qui omnes absunt à Græco edir.
*. 3. In Ms. uno legitur demolivit , non demolitus eft. Rom. sicut à Mss. nostris codicibus. .
#.4. Ml. S. Theod. initio hab. Et reliquum populi , . 10. 11. 12. Hi versus pofteriores similiter haben-

tur in omnibus codicibus notatis supra.
*3****3*******************3**************** ***************X***3*****************3*********

CAPUT PRI M U M.
VULGATA NOSTRA, QUÆ ET VERSIO ANTIQUA.

ALIA VERSIO VETUS.
T hæc verba libri , qux scripsit Ba-

T faftum eft poft annum quintum, Ex Mss.codd. S.
E
ruch filius Neriæ , filii Maasiæ , filii

E

& menfem septimum, quo ceperunt Germ. n.16.B.M. Sedeciæ, filii Sedei, filii Helciæ, in

Chaldai Jerufalem, & fuccenderunt Rem. n. 1. nec

non Orat. B. VII, Babylonia,

eam igne ;

edic. à Jof. M. Ca2. in anno quinto, in septimo die menfis, in fcripfit librum Baruch filius Nerie , filii ro presb. Romæ, NOTÆ AD AL. VERSION BM VETEREM,

exceptis nonnullis, *¥.1.2. Ordo versuum hic invertitur in Versione ve oi ráyou oġ bibxís, os fregefe Bapo'x vids Nupíx , vg Maa- ter fe, quæ nocateri : ica nempe in Græco est , ficut in Vulg. Kai što scit , við Exdsxiv, vir 'Acadia ( Mr. Alex. Eadalo,) vif buncur inf. Tom. II.

Ааааа

&c.

quibus variant ina

AL VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUE ET ANTIQUA. Ex Ms.cod. San- Amasia, filii Sedechia, filii Sedei, filii Helchie, tempore quo ceperunt Chaldæi Jerusalem , & germ. & aliis duo- de tribu Simeon in Babylonia , cujus libri verba fuccenderunt eam igni. bus notatis fup. Sunt in fubje&o ; & misit in Jerusalem,

3. Quem legit ipse Baruch in Babylonia ad 3. Et legit Baruch verba libri hujus ad aures Jeaures Sedechia filii Joachim regis Juda,

chonix filii Joakim regis Juda, & ad aures uni

versi populi venientis ad librum, 4. & ad aures potentium,& filiorum regum , 4. & ad aures potentium filiorum regum, & ad & seniorum, & totius populi , à pusillo usque aures presbyterorum, & ad aures populi, à miad magnam, universis habitantibus in Babylo- nimo usque ad maximum eorum omnium habitannia , ad flumen, Suth.

tium in Babylonia, ad flumen Sodi. 3. Et jejun averunt cum fletu, adorantes Do 5. Qui audientes plorabant, & jejunabant , 85 minum

orabant in conspectu Domini. 6. Et collegerunt argentum prout poterat ma 6. Et collegerunt pecuniam secundum quod ponus fingulorum,

tuit uniuscujusque manus, 7. . miserunt ad Joachim filium Helchiæ fi 7. & miferunt in Jerufalem ad Joakim filium tii, Salom , Sacerdotem Magnum, & ad cate

Hélciæ filii Salom Sacerdotem, & ad facerdotes, ros, & ad omnem populum, qui inventus eft & ad omnem populum, qui inventi funt cum eo cum illo in Jerusalem :

in Jerusalem : 8. & ut acciperent vasa domûs Domini , que 8. cùm acciperet vasa templi Domini, qux abablata fuerant de templo terre Juda in Baby- lata fuerant de templo, revocare in terram Juda lonia, vasa aurea & argentea , que fecerat Se- decima die mensis Sivan, vasa argentea , quæ fecit dechias filius Josie regis Jude,

Sedecias filius Josiæ rex Juda, 9. poftquam adduxit Nabuchodonofor rex Ba 9. pofteaquam cepisset Nabuchodonofor rex bylonia Jechonian, ú principes ejus vinctos, & Babylonis Jechoniam, & principes , & cunctos potentes, & populum terre ex Jerusalem, a potentes, & populum terræ ab Jerusalem, & duinduxit eos in Babylonia.

xit eos vinctos in Babylonem. 10. Et dixerunt : Ecce misimus ad vos ar. 10. Et dixerunt: Ecce misimus ad vos pecunias, gentum , emite ex eo holocaufta pro peccatis de quibus emite holocautomata , & thus, & facite noftris, & thus, & facite manna, á imponite manna , & offerte pro peccato ad aram Domini Super altare Dei noftri :

Dei nostri : corate pro vita Nabuchodonofor regis 11. & orate pro vita Nabuchodonofor regis BaBabylonie , & Balthafar filii ejus, ut fint dies bylonis, & pro vita Baltassar filii ejus, ut fint corum ficut dies cæli fuper terrani :

dies eorum ficut dies coeli super terram: 12. O dabit Dominus virtutem nobis, il 12. & ut det Dominus virtutem nobis, & illuluminabit oculos noftros, e vivemus sub umbra minet oculos noftros, ut vivamus sub umbra NaNabuchodonofor regis Babylonia , & Balthafar buchodonofor regis Babylonis, & fub umbra Balfilii ejus, & serviemus illis multis diebus , co tafsar filii ejus , & serviamus eis multis diebus , & inveniemus gratiam in conspectu eorum. inveniamus gratiam in conspectu eorum. 13. Et orate pro nobis ad Dominum Deum

13. Et pro nobis ipsis orate ad Dominum Deum noftrum, quia peccavimus : Si forsitan avertatur nostrum : quia peccavimus Domino Deo noftro, indignatio Domini, & iracundia ejus à nobis. & non est averlus furor ejus à nobis usque in hunc

diem. NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM. Xeyir , & Balunci, deinde , ir tétel TC TMWTW , Græc. verò nil differt à Vulg. nisi quod scribit Xenzik, à Cfó (Alex. & Compl. delenta) og Kuros, to loco Helciæ. Mf. Corb. fic : Et miferunt Jerusalem ad..... xx!po fa bor vi Xandali Th 'Ieprocaise, é capu- filii Salon , &c. ut in Vulg. OULU dUthy év Trupi. In M. S. Germ. n. 16. hæc variant V. 8. Ms. S. Germ. folus : & cùm acciperent vasa dopauca : Et factum est..... quod ceperunt..... 88 succenderunt mûs Domini..... terra Juda in Babylonia, aurea E argen. enim igni ; scripfit lib. Baruch filius Neri , filii Masei, fi- tea , &c. ut sup. Ml. eriam Orar. hab. terra, non terra, lii..... Helcie. Mf, cod. S. Theod, aliis duobus consonat, Grαc. εν τω λαβείν αυτον τα σκεύη οίκε Κυρία τα εξετχ. nifi quòd loco Neria , & Amafia , & Sedecbiæ , hab. Nee βέντα εκ τη ναυ , ασοςρέψαι εις γην Ινδ α τη διεκάτη το ri , & Maafiæ, & Sedeciæ ; loco verò feqq. cujus libri Erida, oxsún, &c. ut in Vulg. Ms. S. Theod. initio hab, verba funt in fubjeéto , mifit in Jerus, rursus addit cum ut sup. cùm acciperent vafa ; reliqua verò ur in Vulg. Vulg. in anno quinto , in feptima die menfis , in tempore ^. 9. Græc. ipso initio hab. ietà Tò amoroa: N2@xqueo ceperunt Chaldæi Jernb. 8 fuccenderunt eam igne. Mr. xod.poftquam tranftulit Nabuchod. fubinde loco ejus vindos

, Corb. n. 2. ipfo initio hab. Hæc verba libri , deinde ut in sic, TS Scop@TAS , E vin&tos ; ultimòque, de haager avtor Vulg. exceptis his, filius Maafia, filius Sedechia. kis Balurave, s duxit eum in Babylonem ; Ms. verò Alex,

. 3. Ira ex Mr. Sangerm. folo, nam à duobus aliis cum Compl. eionyayer evrós; cæt. ur in Vers. ver. In Ms. B. M. Rem. & Cari absunt pofter, ista, ad aures Sedechiæ Corb, rex Babylonum ; paulòque poft, & principes, 8 vinfilii Joachim regis Juda. In MI.S. Theod. omnia ut in Vulg: &tos, es potentes..... 9 dnxit eos in Babyloniam ; cær. ut in

ad aures universi populi venientis ad Vulg. Io Ml. etiam S. Theod. & vinctos , 85 potentes. librum, quæ defunt , ut in Mss. 2. fupra. Græc. Vulgatæ $. 10. Græc. præponit ry, verbo emite ; pro feq. però consonar ad verbum , nisi quòd loco duplicis ad aures , ex eo, hab. Tð appupis, argento ; subinde , aj tepi dijepo hab. év csir, in auribus , quod idem valet ; & loco fing. Tías, & pro peccato , loco pro peccatis noftris ; item pro venientis , plur. Tær ép xokévwv venientium.

imponite , civolo 7: , offerte i extrem que addit vocem Kv.4. Mss. S. Germ. & Cari collunt g , post vocem re pix, Domini , ad hanc, Dei. Mf. S. Theod. hab. magna, gum. Mss. S. Theod. & Corb. Vulgatæ congruunt , nisi non manna ; sed aperto mendo. quòd hab. magnum, loco maximum ; ultimoque , Sudi, #.11. Concordat Græc. nisi quod nomini Balthafar, pro Sodi. Græc, Kai ir aici cô duvarõv ij Vicor Tür Bar præponit hoc, sis Cergio, ad vitam. Mr. Corb. fimiliter ειλέων, και αν ωσι των πρεσβυτέρων , και εν ωσι παντός τύ λαξ, hab. regis Babylonia ; paulò verò poft , ut fine dies ipsorum ; από μικρά έως μεγάλο πάντων των καλoικέντων » Βαζυ

Gr. aut, ut & sup. Becur@vos. λωνι , επί πολαμε Σιδ.

¥.12. Similia leguntur Græcè, nisi quod reperitur iftud, ř. s. Græc. Kai exacier, i crvsevor, dj üvxovlo ever ÚTÒ TÙ Oxlav , sub umbro, ante Balthafar

. In Hypognoft.is tlov Kupio. Ec plorabant , & jejunabant, sorabant ante

3. ap. Aug. to. 10. 24.a. omnia urin Vulg. Similiter in Ms. Dominum.

Corb, præter hoc, Et der Dominus..... regis Babylonia. V. 6. Græc, extremò hab. cum Vulg. xalò xxásy stú

*.13. Græc. post verbum peccavimus, hæc addir, νατο και χείρ.

Ta Kupics of vicemo, Domino Deo noftro ; deinde, 6.7. Ms. S. Germ. hab. & cateros, absque præp. ad. dalspeter o lupeos Kupit, in v šporů aurê dip! wär ini

præter ultima

[ocr errors]
« ZurückWeiter »