Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

» note appingantur , obeli videlicet , à quibus usque ad fequentia duo puneta, que legeban . » tur apud LXX. cùm in Hebreo deefsint, includebantur ; & asterisci, quibus similiter que » ad proxima duo punéta sequebantur, ex Hebræo juxta Theodotionis Editionem LXX.

Interpretibus accefiffe notum fieret. Atqui hujusmodi figna etiamnum in veteribus quibus » dam Vulgate M. non autem in alio ullo Psalteriorum Latinorum invenire eft. Hæc ip

sa in compluribus codicibus fibi obfervata Jacobus Faber Stapulenfis affirmat : ipfique habe» mus pre manibus antiquissimum tripartitum Psalterium Abbatia S. Petri Carnutensis , quod » in prima columna Psalterium Hieronymi ex Hebræo continet ; in tertia vetus Psalterium à » Romano, atque ab eo quo ufus eft Auguftinus, parum discrepans; in fecunda verò Editionem Vulgatam exhibet cum fupra memoratis Hieronymi obelis & asteriscis

. Hinc facile persua» demur Vulgatam effe ipfam illam Versionem ab Hieronymo fecundis curis emendatam : qua

nostra fententia insuper auctoritate Ms. Bibliotheca Colbertina ante feptingentos annos » exarati confirmatur , qui Vulgatam cum iisdem Hieronymianis notis, & fub hac infcriptio» ne comprehendit : Liber Pfalmorum de translatione Septuaginta Interpretum, emendatus à » S. Hieronymo in novo. » Atque illud

eft Pfalt. quod Vulgatum eft à Martianæo noftro to. 1. novæ Edit

. S. Hieron. sub titulo Psalterii Gallicani., De utroque autem hoc Psalterio tum Romano tum Gallicano ita loquitur Valafridus Strabo de rebus Ecclefiafticis cap. 25. Psalmos cùm fecundùm LXX. Interpretes Romani adhuc habeant, Galli & Germanorum aliqui secundùm emendationem quam Hieronymus pater de LXX. Editione composuit, Psalterium cantant : quam Gregorius Turonensis Episcopus à partibus Romanis mutuatam, in Galliarum dicitur Ecclesias transtuliffe. Sed hanc opinionem confutat Mabillonius nofter in disquisitione fua de cursu Gallicano , probatque longè poft Gregorium Turonenfem allatam fuisse in Gallias hanc poftremam Hieronymianam Psalterii emendationem.

« Hocce Psalterium , inquiunt Editores præfati, quod, quia illo primi omnium Galli ufi funt, Gallicanum vocant, fenfim in omnes Occidentales Ecclefias fuit receptum. Vir » eximia eruditionis ac pie memorie Cardinalis Bona de rebus Liturgicis lib. 2. cap. 3. cen. >> set ejus ulum ante annos abhinc sexcentos admissum in Italia fuisse , præterquam in Me

diolanensis Ecclefia , quæ antiquum suum Psalterium hodieque retinet; præterquam etiam » in Urbis Ecclefiis, in quibus proprium fuum obtinuit ad atatem ufque Pii V. cujus jussu

illa Vulgatam Editionem amplexa funt, exceptâ una Vaticaná, ubi etiam nunc Romanum » canitur Pfalterium.

Psalterii autem hujus Gallicani nullus pene nobis ufus fuit in opere isto, cùm ipsum à Vulgata vix discrepare videatur. At Romani Psalterii non eadem ratio; quamvis enim plus ad Vulgatam accedat quàm noftrum S. Germani Psalterium, tamen ab eadem Vulgata fæpe & sæpius diftare constat ; unde varietates ejus omnes fummâ curâ annotavimus, illamque ipfius Editionem usurpavimus, quam in quincuplici Psalterio Jacobus Faber Stapulensis instruendam curavit in Parisiensi nostro S. Germani Cænobio anno 1908. nequaquam tamen à nobis prætermißi qua à Martianæo noftro vulgata eft to. 1. oper. S. Hieronymi. Huic Romano Psalterio vetera quoque alia nonnulla adjunximus, maximè illa

illa quorum variantes lectiones infignes à noftris collecte sunt & impresse initio tomi 4. nov. Edit. op. S. Auguft

. His adde alias infinitas cùm ex Breviario Mozarabico Miffalique Romano , tum à Patrum Latinorum Scriptorumve Ecclefiafticorum operibus mutuò Jumptas, quas omnes Sangermanenfi Psalterio fubnectendas duximus.

**********

PSAL. I. P o peccatores effe miseros.

XX

K*

***** ARGUMENTA VARIA LIBRI PSALMORUM,

qualia edita sunt in Bibliis Vulgatæ edit. fol. Paris. Vitré. 1662.
Tos & probos effe beatos ; impios contrà, PSAL. XXIII, Deum toti terre imperare : ejus asta

tem cæleftem montem innocentes ingresuros, fiquiPsal. II. Fruftra homines, prasertim reges & princi dem Chriftus triumphans portas aperuerit.

pes, fese Chrifti regno opponere: nam eum elle uni- Psal. XXiv. Rogat, ut ex inimicis liberetur; pece versum regem à Deo Patre conftitutum, cui sit Catis absolutis, periculis tum ipse, tum populus eriparendum, fi salvi eße velimus.

piatur. Psal. III. Deum, ut se ab exercitu hoftili defen- Psal. XXV. Petit ne se innocentem in improborum

. dat, uti facere consuevit , precatur. Congruit

numero habear. Chrifto.

PSAL. XXVI. Se ele tutum adversùs omnem vim , PSAL. IV. Hoftes hortatur, ut Deum colant , cujus modo in Dei domo, id est Ecclesia , permaneat, dan

bonis multiplicantur ; à Deo autem contra ipfos à Deo contra adversariorum injurias defendatur. fibi opem poscit. Congruit Chrifto.

Psal. XXVII. Chriftus à Deo patre poscit, ne se in Psal. V. Deum orat, ut malignos malis, innocentes inferis retineat, peccatorum loco habens ; sed illis bonis afficiat.

punitis, se & Dei populum perpetuo fervet. MyfPsal. YI, Deum orat, ut fe & à morbo, & à pec terium resurrectionis sua indicat.

Cato Sanet : exauditus autem, inimicis insultat. Psal. XXVIII. Pios ad Deum gloriâ afficiendum Psal. VII. Pro se contra Saulem orat, ut ipse ob bortutur , qui tam terrifica voce , five tonitru suam

fuam innocentiam servetur , ille verò ob pertina potentiam oftendat. Verbo Dei competit. ciam pænas luat.

Psal. xxix. Gratias agit, quod ex periculis ereptus Psal. VIII. Dei magnitudinem predicat à miris ejus & exauditus fit Congruit Christo.

operibus , prasertim hominis, atque adeo Christi Psal. XXX. Precem instituit contra pericula , & exaltatione. Pfalmus est propheticus.

hostium ftudia ; tum divinam in pios provider Psal. IX. Gratias agit Deo, quod se, & alios afflic tiam extollit , illos ad Deum diligendum invitans ,

tos ab hoftium injuria tueatur : orat, ut id per qui pro fuis operibus quemque remuneretur. Christo petuò faciat , impios evertens, & pios inopes de congruit. fendens. Quare hic Psalmus in duos apud Hebr. Psal. XXXI. Beatos elle, quibus remissa sunt pecsecatur.

cata : inde fuo sanctorum omnium exemplo hotPsal. X. Se, fuique fimiles, quòd Deo fidant, in tuto tatur, ut banc beatitudinem qui'que sibi querat ,

effe ; impios autem & peccatores, malè perituros. & contumaciam belluinam abjiciat: hinc enimmaPsal. XI. Petit ut ferietur , quod impiorum re nere pænas, illinc præmit.

gnum omnia occupet : idem precatur piis cateris; Psal. XXXII. Justos invitat ad celebrandum Deum Dei promisum urgens.

ex ipfius ploysico opificio , erga bomines benignitaPSAL. XII. A Deo petit , ut fe ab inimico defen te, & providentia. dat , ut à morte liberatus, ejus beneficentiam Psal. XXXIII. Se d alios adhortatur ad Deum.

piè colendum, quòd suos ab omnibus malis defenPsal. XIII. Quòd impiorum plena sunt omnia, op dat, impios perdat. tat Chrifti adventum, velut bonis salutem alla- Psal. XXXIV. Christus hoftibus, non suis propriè, fed

Dei, excidium, sibi salutem precatur. Psalmus eft Psal. XIV. Pueros do innocuos terrâ Sanctâ, vel propheticus. Joann. Is. Congruit piis. potiùs cælo, eterna quiete potituros.

Psal. XXXV. Miratus in impio nullum Dei Psal. XV. Chriftus Deum patrem orat, ut se pio elle metum , exclamat Dei patientiam , atque in

rum studiosum , & impiorum oforem conservet : omnia benignitatem ; & ut misericordia in se do gratias deinde agit , quòd ab eo sit è mortuis exci pios utatur, excisis impiis , Supplicat.

tandus, do perpetua felicitate donandus. PSAL. XXXVI. Non esse à pietate difiedendum , quòd Psal. XVI. Obsecrat ne persecutionibus obruatur. impii floreant : nam & impios plagas, & pios preInimicos quidem in hac vita fortunari, se verò

mia accepturos. gloriam eternam exspectare.

Psal. XXXVII. Deum obfecrat, ut se graviter ePsal. XVII. Gratias agit, quòd ex maxima rerum

peccata , ab amicis neglectum , ab inidesperatione , quam poeticè describit , victoriam de micis exagitatum juvet, Sanetque. Multa 2012 regnum sit consecutus. Multa hîc foli Christo con

veniunt Chrifto. veniunt.

Psal. XXXVIII. Ægrotus, abrupto diuturno silenPsal. XVIII. Deum, cùm ex cælestium rerum opi tio, Deum orat, ut sibi veniam det ; & saltem vi

ficio, tum è divina lege cognosci : cognitum pre ta brevitatem, qua homini conceditur, ne deneget. catur , ut sibi omnia per errorem, vel conscientiam PSAL. XXXIX. Christus gratias agit, quòd Deum commis a remittat.

patrem semper habeat prafentem ; & obedientiam PSAL. XIX: Oratio pro pio rege ad bellum proficif (eam ut facrificio preponenti ) offert : fed interim cente , ut Deum babeat propitium.

Se nunc quoque liberet , ultus adversarius. Pfalm. Psal. XX. Gratias agit, quòd Christum regem mul eft propheticus. Hebr. 10.

gloriâ affecerit , ejusque hoftes fit tandem per- Psal. XL. Orat pro iis, qui afflictis benefaciunt , diturus.

& pro fe, quem in morbo conftitutum æmuli exftinca PSAL. XXI. Chriftus Patrem in cruce obsecrat, enu tum cupiebant. Chrifto congruit.

meratis sua perpeffionis appendicibus , ut sibi adfit : PSAL. XLI. Suum exilium confolatur Dei do rerum fefe in vitam revocatum, ejus laudes toto mundo divinarum meditatione , orans, ut se in patriam propagaturum. Congruit morbo desperatis.

restituat ; quod & futurum fperat. PSAL. XXII, Celebrat beneficia à Domino accepta. Psal. XLII. Orat, ut se Jerofolymam ab exilio, ad e per eum tutum fuisse, & semper fore,

frequentandum templum, revocet.

Cantet.

turum.

grotum ob

Se

nens.

niam precatur.

vet.

PSAL. XLIII. Queruntur pii fe, contra majorum pagatione & collectione.

exempla, impiorum libidini exponi ob religionem; PSAL. LXVII. Canit Ecclesia de hoftibus victorias; Deumque obsecrant, ut tandem subveniat. Con ut in exitu ex Ægypto. Chriftum Deum in gruit apoftolis , do martyribus. Rom. 8.

lum afcenfurum, indeque Apoftolos de diversis triPSAL. XLIV. Carmen nuptiale, Christi & Ecclesia bubus missurum ad gentes convertendas. notas, virtutes, dotes , gratias, conjunctionem ca Psal. LXVIII. Christus se ob religionis zelum mul

ta pati conqueritur : auxilium à Patre petit, doo Psal. XLV. Civitatem Dei , sive Ecclesiam, Do Judæorum punitionem : se illi laudes dicturum,

mini presidio contra omnem vim elle tutam. Joann. 2. & 15. Rom. 10. 11. Psal. XLVI. Omnes gentes invitat ad Deum cele- Psal. LXIX. Sibi, bonisque opem, amulis ignomi.

brandum , quòd in sanctorum Ifraelitarum communionem & ecclesiam cooptande fint. Ecclesia con Psal. LXX. Senex contra impios opem implorat , pergruit.

petuam gratiarum actionem pollicens. PSAL. XLVII. Deo carissimam elle Jerofolymam, ut Psal. LXXI. Chrifti regnum juftum , pacificum, amo

qui eam fingularibus victoriis , donis , & benefi plum, felixque fore. ciis exornaverit, atque ex eo misericordiam suam Psal. LXXII. Improbos in hac vita felices effe : proin omnes terra fines derivaverit. Congruit Eccle bos qui inde commoventur , ex fine dexitu, quòd fie.

fua quemque tandem maneant pramia , se debere Psal. XLVIII. Nihil contra mortem do infernum confolari.

prodesse divitias , folam juftitiam ex iis eripere, fi- Psal. LXXIII. De populi Domini, & templi calamive redimere,

tate conqueritur i Deum obteftans , ut fuccurrat , Psal. XLIX. Christum homines in suo ultimo judicio quemadmodum olim.

Salvaturum, non ex casis vi&timis, sed animi pie- Psal. LXXIV. Christus perpetuò hîc de se & sua jum sate, vita innocentia , puritate justitia.

diciaria potestate loquitur , de quo e agit graPsal. L, Parricidium in Uriam , adulterium in

tias. Bethsabeam expiari, Spiritu sancto sibi reddito, Psal. LXXV. Invitat ad Deum colendum ex perpeobsecrat, non propter Mofis sacrificia; sed Christum tua ipsius erga Ecclefiam gratia & auxilio. Ecclesiam adificaturum, cujus facrificium juftitia ' Psal. LXXVI. Querirur je multis malis premi : fit placiturum.

Deum nihilominus celebrat , mulcet à miris Psal. LI. Doeg Saulis pecuarium increpat , ei exi operibus. tium , sibi salutem presagiens.

Psal. LXXVII. Canit ea, qua a&ta narrabantur in Psal. LII. Impiorum infinitum efle numerum : qua veteri populo , monens ne majorum suorum conture optat adventum Christi, qui ab illis bonos fer maciam amulentur , propter quam Deus tribum

Ephraim abjecit, Juda autem elegit, Davide in Psal.LIII. Deum contra adversarios implorat : se

Tegem evecto. Se ejus laudes , poft liberationem , prædicaturum. Psal. LXXVIII. Populus deplorat pollutam urbem Psal. LIV. Deum, ut fe à falsis simulatisque amicis e templum , factasque suorum cædes : parem vin

servet , eosque puniat , obteftatur. Christo congruit. cem gentibus imprecatur, Deo laudem promittens. Psal. LV. A Deo petit , promisionibus ejus erectus , Psal. LXXIX. Populus ab hoftibus vexatus ,

ir am ut fibi contra tot hoftes subveniat : Sese eum poftea Dei deprecatur : orat, ut quos ex Ægypto tranftucelebraturum.

lit, velit tueri, precipuè filium dextera sua, id eft Psal. LVI. Opem implorat contra tam pertinaces e Christum, & Chrifti membra.

mulos: se eum publicè cantaturum. Christo etiam PSAL. LXXX. Celebrat beneficium liberationis ex Æ. convenit.

gypto : deinde Deum denunciantem inducit, Si foPsal. LVII. Perituros impios da pestilentes, pios do bi non obtemperetur , calamitatem ; fin obtempera

justos fructum sua virtutis percepturos , ita ut Dei tur, felicitatem. providentia , & judicium appareat.

Psal. LXXXI. Injuftè jura administrantibus exiPsal. LVIII. Opem efflagitat adversùs Saulem , do tium minatur , precans Christi adventum , qui id,

ejus aulicos : eis punitis, se Dei potentiam do seriò prastet.

gratiam personaturum. Christo competit. PSAL. LXXXII. Ismaeliticis, Saracenis, o cateo Psal. LIX. Populus Dei auxilium petit in expeditio ris , eorum partes contra Ecclefiam sequentibus ,

ne contra Idumæos cateros vicinos. Apoftolis exitium precatur. Pfalm. est propheticus. congruit.

Psal. LXXXIII. Suspirat ex exilio in templum , ut Psal. LX. Ab exilio poscit reftitutionem , longamque in eo Deum possit colere. Beatos elle, qui non careant

vitam , ubi regnum fuerit consecutus. Christo ac usu religionis. commodatus eft.

Psal. LXXXIV. Orat, ut iis, quos captivitate BAPsal. LXI. Se in Dei tutela positum frustra oppu bylonica liberavit , solidè placetur , Christo exhignari : in eo juftis effe falutem, qui pro suis quem

bito. que faétis remuneretur.

Psal. LXXXV. Christus Patrem precatur , ut se ab Psal. LXII. Exul se Deo laudibus & gratiarum ac hoftibus defendat: omnes gentes ipsum adoraturas.

tione afficiendo confolatur, hoftibus interitum , sibi Psal. LXXXVI. Sionem , id est Ecclesiam , fore malorum finem Sperans.

gloriosam : civium illius numerum fore infinitum Psal. LXIII. Contra insidias & calumnias opem im & felicem. Pfalm. est propheticus.

plorat , confidens earum auctores magna justorum Psal. LXXXVII, Christus ab inimicis' vexatus , ab voluptate oppresum iri.

Amicis deftitutus, opem Patris implorat. Ægrotis Psal. LXIV. Deum efle laudandum ob ipsius in Sio dow affli&tis congruit.

nem , atque adeo universum hominum genus , be- Psal. LXXXVIII. Canit misericordias Domini , poneficentiam.

tentiam , promissiones fibi factas : deinde queritur Psal. LXV. Omnes invitat ad Deum celebrandum post tot promissiones Christum differri, suum po

do adorandum , qui mundum , pracipuè populum pulum , suam domum & familiam externis gentia suum , tot bonis afficit,

bus exponi , orans ut fui recordetur. Psal. LXVI. Deum obsecrat, ut se toto orbe cognof- PSAL. LXXXIX. Inanem & fugacem elle hominum

cendum exhibeat. Ejt propheticus de Ecclefiæ pro vitam : proinde Deum orat , ut faltem eis recon

caturus.

tur.

cilietur, de eorum opera dirigat , atque perficiat. fuerit magno è periculo ereptus. Christo congruit. Psal. XC. Ab omnibus periculis & hoftibus elle fecue Psal. CXV. Pergit gratias agere Deo, id quo fuer at ros, qui sunt in Dei tutela.

liberatus : nam bic Psalmus in Hebreo pars eft alPsal. XCI. Deum collaudandum, quòd ejus omnia tera superioris.

fint magna, malos perdat, bonos fervet. Psal. CXVI. Invitat omnes gentes ad Deum collasPsal. XCII. Dei profi antiam & legem extollit. dandum, ob Christum exhibitum. Rom. 1S. Psal. XCIII. Precatur, ut Superbos & impios pue Psal. CXVII. Gratias agit Ecclefia, quòd poft ros niat ; & id sibi, Deique populo promittit.

rerum discrimina, salutem & Chriftum fit consoPsal. XCIV. Hortatur, ut Christum Deum & regem cura. Matth. 21. & 22.

colant , eique pareant , tum ob antiqua creationis Psal. CXVIII. Domini ligem, verbum, & præcepbeneficia , tum ob ipfius incarnationem i ne, ut pa ta laudat , quorum amaniifimum & ftudiofiffitres ex Ægypto egresi , sibi introitum ad requiem mum se conservari optat ac precatur, 22, octopracludant. Hebr. 3. & 4.

nariis. Psal. XCV. Omnia incitat ad Chriftum Domi- Psal.CXIX. Petit Ecclefia à maledicis & Cedarenis num extollendum , qui fit homines ex aquo judi ( id eft Mahomet anis ) à Cedar Ismailis filio, in

ter quos verfatur, liberari, Canticum est propheFSAL. XCVI. Homines & angelos invitat ad Chrif ricum, ut & fequentia, qua Graduum infcribuna

tum Dominum adorandum , qui fit extremo suo adventu idololatras pudore affečturus, bonisque lucem Psal. CXX. Ecclefiam ubique ele tutam, quòd DoAllaturus. Hebr. 1.

minum babeat custodem. Psal. XCVII, Invitat ad Deum celebrandum , qui Psal. CXXI. Ecclefiam laudat à concordia , pieta

fit Christum omnibus exhibiturus, & per eum orbem te, juftiria , eique bene precatur. judicaturus.

PSAL. CXXII. Ecclefia precatur contra impiorum Psal. XCVIII. Christum ut Dominum celebrat , & calumnias.

ad eum invocandum , ejusque veftigia adorandum Psal. CXXIII. Ecclefia gratias agit, quod ab extreinducit exemplo Mosis, Aaronis, Samuelis.

mo periculo fit erepta. Psal. XCIX. Ad Dei laudes & cultum omnes Psal. cxxiv. Ecclefiam ejusque cives efle tutifficobortatur,

mos, impios autem perituros. Psal.C. Probe sue anteatte vite rationem Deo Psal. CXXV. Ecclefia orat ut liberet ur è capri

proponit, ejus extollens gratiam. Juxta Hebreos, vitate , videlicet per Christum. Congruit mariye qui hæc exponunt in futuro , se rečtè victurum vo ribus. vet. Congruit Chrifto.

Psal. CXXVI. Nec familiam, nec urbem cuftodiri, Psal. CI. Valde mastus or at Chriftum , terra cæli nec liberos haberi citra Dei favorem donum.

que fundatorem , ut Sionis mifereatur , ex eaque Psal. CXXVII. Timore Domini, bearitudinem buadificet Ecclefiam , in quam populi & reges aut jus trium vitæ, conciliari. Deum colendum conveniant.

Psal. CXXVIII. Ecclefia gratias agit, quòd DoPSAL. CII. Se, angelos, do omnia excitat ad innu mini ope tuta femper permaneat , precans, ut fui merabilia Dei beneficia predicandum.

hoftes dent pænas. Psal. CIII. Deum ab opificio & providentie cele- Psal. CXXIX. Peccatorum veniam magno ardore brat.

depofcit , redemptionem , per Chriftum videlicet , Psal. civ. Ad Deum laudandum vocat, qui ij pollicens.

raelitas multis bonis affecerit, conservaverit, do Psal. CXXX. Humilitatem do modeftiam suam in terram promisam perduxerit.

Deo offert & proponit , Sacrificium longè gratisPsal. CV. Caprivi Deo peccata fua , majorum. fimum. que suorum confitentur, & veniam saluremque pos- PSAL. CXXXI. Ecclefia Deum obteftatur, ut me

mor Davidis ejusque vori, in Sione habiter , ChrifPSAL. CVI. Deum laudandum, qui ex itinerum er tumque exhibeat , quem ipse magna verborum so

rore , carcere , morbo , navigationum discrimini lemnitate promisit. bus , denique periculis omnibus fe invocantes libe- Psal. CXXXII. Ecclefia confenfionem efle suavissiTet, do bonis cumulet.

mam , à Deo cumulatè benedi&tam. Psal. CVII. Ecclefia precatur Deum fibi profperum Psal. CXXXIII. Ecclefia Domini cultores ad Dei

conira Moabitas, Palaftinos, Idumaos, (id eft laudes hortatur. Mahometanos.) Psalmus est propheticus.

PSAL. CXXXIV. Ad Deum celebrandum invitat, Psal. CVIII. Juda prodirori, caterisque malevolis quòd Ifracl magnis beneficiis cumulaverit, & idodignas pænas, fibi salutem Chriftus precatur. A&. la fint inurilia.

Psal. CXXXV. Ad Dei confessionem excitat, propPSAL. CIX. Chriftum ad Patris dexter am selurum, ter ipfius in omnia , maximè in populum fuum , pro

regnum è Judaa aufpicaturum , Sacerdotio Melcbi. videntiam atque beneficia. sedech perpetuòfun&turum , toto orbe vi&torem domi- Psal. CXXXVI. Caprivi lacrymantes reftitui optant,

fænasque Idumeis do Babyloniis precantur. ConPsal. CX. Dominum laudat, qui tot beneficia in Ec gruit Ecclefia inter Mahomet anos exulanii. clefiam contulerit.

Psal. CXXXVII. Se Deum ob favorem perpetud Psal. CXI. Religiosos & beneficos esse beatos ; pecca confeffurum eo adoraturum, opians ut cæteri quotores perituros.

que reges hoc nomine idem faciant. Psal. CXII. Deum laudandum , qui excelsus ima Psal. CXXXVIII. Deum omnia penitus fcire, ubi

que presentem effe, ejus providenciam & vim niPsal. CXIII. Recolit Dei miracula, Israelem de hil, quantumvis occultum & exile, evadere : qua

Ægypto educentis : deinde eum precatur ut suam re se eum prædicaturum, & impios odio persecuo gloriam afferat, quòd cater arum gentium dii fimulacra fint vanai ipse verò fit omnis generis Psal. CXXXIX. Ut se ab improbis eo maledicis prorum prafidium. Apud Hebraos in duos fcina defendat , illosque puniat , deprecatur. Christo conditur,

gruit. PSAL. CXIV. Orat , fimul & gratias agit , quòd PSAL. CXL. Orat ut fit pariens in affittionibus, &

cunt.

[ocr errors]

naturum.

curet.

turum.

ab adversarüs tutus. Congruit Chrifto. Psal. CXLI. Humana ope desertus, contra insectes

tores auxilium implorat. Ecclefia congruit. Psal. CXLII. Petit ne Deus ad suam juftitiam

Tespiciat, sed ad miseriam de persecutionem , qua se sublevet , punitis hoftibus. Ecclefia con

gruit. Psal. CXLIII. Gratias agit , quòd pacato regnofrua

tur : deinde orat, ut fe ab externis hoftibus, alioqui

tumentibus, defendat. PSAL. CXLIV. Deum extollit ut regem, ut bonum

misericordem, omnia gubernantem , conservan

tem, hominibus ingentia beneficia conferentem. Psal. CXLV, Deo fidendum, non hominibus , non

principibus. Psal. CXLVI. Laudandum Deum ex ipfius in per

pulum suum providentia , & aliis operibus. Ef

propheticus de Ecclesia collectione. Psal. CXLVII. Pergit Ecclesiam ad Dei laudes hor

tari , pracipuè quòd in ipsam singularis ejus fit beneficentia : bic enim Psalmus superiori in Hebreo

adnectitur. Psal. CXLVIII. Angelos , omne hominum genus ,

cæleftia , terrestriaque omnia ad Deum laudibus

afficiendum adhortatur. Pfalmus est propheticus, PSAL. CXLIX. Regem Christum canendum efle, qui

fuos fit salvaturus , eisque in gentes ultricem potestatem daturus. Eft propheticus de Ecclefia

vi&toria. Psal. CL. Omnem Spiritum ad Deum omnis musica

genere laudandum invitat,

[ocr errors][merged small]

N edendo Psalmorum libro consilium primum erat rationem hucusque à nobis adhibi

tam servare, id est, Pfalmos non edere nisi secundùm Versionem antiquam, & illam cujus communis vulgarisque est usus hodie in Ecclesia. Sed cùm deprehendifsemus utramque illam Versionem ex uno fonte Græco LXX. Interpretum prodiiffe, nec unam ab altera discrepare , nisi his plurimis quæ Hieronymus semel & iterum corrigenda & emendanda judicaverat : (nam hæc ipfa sola denuo castigata in usum communem admiffa est ab Ecclesia, seclusâ pofteriori Interpretatione Hieronymi ex Hebræo, ne scilicet , opinor, li à recepta consuetudine nimiùm discederetur , vulgus à Pfalmis decantandis aut recitandis avocaretur , indeque perturbatio & confufio fequeretur :) hxc, inquain, cùm animo reputaremus, à mente suscepta destitimus, utilitatique & commodis omnium, ac potissimum doctorum & Litterarum Sacrarum amatorum , fervituros nos judicavimus, fi Versionem Latinam Hieronymi ad Hebraïcum fontem accommodatam, duabus aliis è Græco prognatis adnecteremus ; maximè cùm illam ipsam, ut dixi, non distrahendam duxerit Ecclesia , nisi ut multitudini , alterâ de Græco assuefactæ, mos gereretur. Quominus tamen Psalterium illud triplex distinctis totidem columnis fimul ederemus, id maximè impedire poterat, quòd Versio Latina Psalmorum, ut fe habet in Vulgata nova , non rarò conveniat cum Veteri: fed præterquam quòd earum alterutra è medio tolli debuisset , nec facilè distingui potuisset ac decerni eccuinam id sorte obtigisset, rationibus noftris utramque fervari maximè conducebat , illarumque neutram excludi, quòd ambæ , licet uno ex fonte prolatæ, multis adhuc, iisque non levibus, à se invicem differre viderentur. Et fanè cùm Latina Pfalmorum interpretatio, quæ inserta est in Vulgata nostra, illa ipsa sit quæ ab Hieronymo fecundis curis emendata fuit ad Græcum purum Hexaplare LXX. Interpretum ; non verò illa ipfiflima Vetus Latina , quæ proximè derivata est à Græco editionis illius, quæ Kown olim, seu Communis dicebatur ; inde contigit ut diversitates plurimæ , eæque non contemnendæ , inter utramque etiamnum deprehendantur. Quapropter fatius duximus utramque illam operi nol tro adjungere, quàm unam feclusâ alterâ admittere. Ad Versionem autem Latinam Hiero. nymi ex Hebræo quod attinet, ipsa columnâ intermediâ, typifque distinctis excudetur : illaque præferetur à nobis Editio, quæ non multis abhinc annis prodiit in publicum studio & operâ D. noftri Johannis Martianæi, to. I. novissimæ Editionis operum S. Hieronymi, Parisiis, anno 1693:

« ZurückWeiter »