Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

:

[ocr errors]
[ocr errors]

Inf. 33. 14.

:

Dan.g.

Joan, I.

[ocr errors]

Deuter.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nus.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
vertam eos ad rura fua : & crescent & multi.
plicabuntur.

4. Et suscitabo super eos pastores , & par-
cent eos : non formidabunt ultra, & non pave-
bunt : & nullus quæretur ex numero , dicit Do-

minus. Ang. l. 18. de

5. Ecce dies veniunt, ait Dominus : & a susci- 5. Ecce dies veniunt , dicit Dominus : & susci- Isai. 4. civit. Dei, c. 33. tabo illis David regem , orientem justum : & re- tabo David germen justum : & regnabit rex, & fa- 2.40.11, a Hilar. in P{al. gnabit rex, & intelliget : & faciet justitiam & ju

. 131.col.445.f.

& intelliget : & faciet justitiam & ju- piens erit : & faciet judicium & juftitiam in terra. 45.8.
dicium super terram.
6. In diebus ejus falvabitur Judas , & Ifraël 6. In diebus illis falvabitur Juda , & Ifraël

Ezech, b Hieron. in Jer. commorabitur fidens : b & hoc est nomen , quo habitabit confidenter : & hoc est nomen , quod 34. 23. 23. col. 635.d. appellabit eum Dominus, Josedec, in prophetis : vocabunt eum, Dominus justus noster.

Iren. l. 5. 6. 34. 7. Ecce dies veniunt , dicit Dominus, & non 7. Propter hoc ecce dies veniunt , dicit Do-24. p. 334.6. dicent adhuc : Vivit Dominus , qui eduxit filios minus, & non dicent ultra : Vivit Dominus, qui

45.
Ifraël ab Aquilone:

eduxit filios Ifraël de terra Ægypti :
8. & ab omni regione , quò expulsi fuerant, 8. Sed : Vivit Dominus, qui eduxit & addu- 33.28.
restituet illos in terram ipforum , quam dedit pa- xit femen domus Israël de terra Aquilonis , & Sup

. 16.
tribus ipsorum.

de cun&tis terris, ad quas ejeceram eos illuc :

14.

& habitabunt in terra sua.
Hieron. in Jer. 23 9. Contritum eft cor meum in me, commo-- 9. Ad prophetas : Contritum est cor meum in
col. 635.f. ta sunt omnia offa mea : factus sum quasi_vir medio mei, contremuerunt omnia ossa mea : factus

ebrius , & quasi homo soporatus vino à facie Do- fum quafi vir ebrius, & quasi homo madidus à
mini, & à facie decoris gloriæ ejus.

vino à facie Domini , & à facie verborum fanc

torum ejus.

VULGATA NOVA. 10. Quia adulteris re- 10... Vide Not.

eorum diffimilis.
pleta est terra , quia à fa-

11. Propheta namque & facerdos polluti sunt:
cie maledi&tionis luxit terra , arefacta sunt arva de- & in doino mea inyeni malum eorum, ait Domi-
serti : factus est cursus eorum malus, & fortitudo
VERSLO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Cafod. in Pfal. 12. Et propter hoc fa&ta eft via eorum lapsi- 12. Idcirco via eorum erit quasi lubricum
33. p. 114.6. nosa in tenebris : & fupplantabuntur, & cadent in tenebris : impellentur enim, & corruent in ea :
a Hieron. in Jer. 23. in ea: a quia inferam super eos mala.....

afferam enim super eos mala , annum visitationis col.636.d.

eorum , ait Dominus. Ibid. 636.f. 13. Et in prophetis Samariæ vidi iniquitatem... 1 3. Et in prophetis Samariæ vidi fatuitatem:

prophetabant in Baal, & decipiebant populum

meum Ifraël. Ibid. 637.8.6. 14. Et in prophetis Jerusalem vidi horribilia....

14. Et in prophetis Jerusalem vidi similitu-
ut non converteretur unusquisque à via fua pelli- dinem adulterantium, & iter mendacii : & con-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
ř.5. Prima tantùm verba , Ecce dies veniunt, ait Do- LXX. prætermissum , nunc similiter deest in Græco Vatic.
minus': 6, sumpta funt ab Auguft. reliqua vero ab Hi- ubi versum 6.proximè sequitur versus 9.exclufis duobus aliis
lario , nempe ab his , Jufcitabo illis David , &c. Similiter intermediis. Non tamen ibid. penitus omittuntur , uti nec
habet Calliod, in Pf. 31. p.451. a. Sufcitabo illis David in aliis collar. codd. sed ad calcem hujus capitis rejiciun-
regem , orientem juftum. Græc. ny aras vow tớ Aavid dra- tur. In ed. Compl. hîc fubjunguntur , quo etiam loco illos
Toimin dixaíær..... in Curuoda į scoase zepiuae, &c. i. e. & ponendos duximus ex Irenzo, ut Vulgatæ noftræ apta-
fufcitabo ipfi David orientem justum , &c. ut in Lar. supra. rentur & responderent. Vide fis Nobilium in hunc loc.
Auguft. autem loco supra cit. addit cum Vulg. & susci- ^^.7. 8. Hoc omne capitulum in LXX. non habetur ,
zabo David germen jaftum : & regnabit rex, Japiens erit: inquit Hieron. in comm. col. 635. c. Legitur tamen in-
& faciet judicium juftitiam fuper terram. Sed Hieron.in fra in Gr. edit. Rom. & al. ut notavimus supra : in Com-
Jer. col. 634. f. ad hoc Vulg. & fufcitabo David germen plur. ponitur eò loci : Edit. Rom. fic habet in fine capi-
juftum , adjungit è LXX. five , orientem justum ; ficut inf. tis : Διαττο κμέeαι έρχονται , λέγει Κύριος, και εκ
ad sapiens erit, istud, five intelliget.

έρεσιν έτι: Zή Κύeιος, ος ανήγαγε τον οίκον Ισραήλ εκ γής
.6. Itidem Græcè, nifi quod præponitur , verbo Αγίστε αλλα 2η Κύριος , δς συνήγαγε πάν το σπέρμα
salvabitur ; habeturque inf. s rôto to orepece auto, o", Ioexna dto zûs Boppce, why dò tao@ Tŵr xwpôv, se eiwa

*
hoc nomen ejus , quod : à nonnullis tamen libris & Theo- σεν αυτες εκεί και ασεκατέσησεν αυτες εις την γην αυτών:
doreto abert is, ante salvabitur , teste Nobilio. August. i. e. Idcirco ecce dies veniunt , dicit Dominus , & non di-
verò l. 18. de civit. Dei, c. 33. col. SIS. f. legit cum cent ultra : Vivit Dominus , qui eduxit domum Ifraël de
Vulg. In diebus illis Salvabitur Juda , & Ifraël habitabit terra Ægypti:

fed : Vivit Dominus , qui congregavit omne fe-
confidenter : hoc est nomen , quod vocabunt eum , Dominus men Israel à terra Aquilonis , & ab omnibus regionibus , quà
jujíus noster. Hieron. in Jer. col. 634. f. habet : vocabunt expulerat eos illuc ; & reftituit eos in terram ipforum.
eum, five vocabit eum, Dominus juftues noster , five jul- ř.9. Eadem sunt in Græco, nisi quòd loco ebrius, ha-
titia noftra , quod Hebraicè dicitur fadecenu. Tum addit: betur (ur7ste puevos, contritus ; & loco soporatus vino , ita ,
Hoc quod in Lxx. malè additum eft, in prophetis , peni- Curezówives anò divx, captus à vino ; quæ idem fonant.
tus amputandum : aliud enim capitulum fequitur , quod ab . 10. Hieron. in hunc Jer. loc. col. 636. b. Hoc quod
eis prætermissum est, quo finito , titulus eft, Ad prophetas , nos de Hebraico posuimus , Quia adulteris repleta eft terra,
five Contra" prophetas : & inf. 635.d. ad hoc Vulg. . 9. in LXX. non babetur , qui juramentum dixere , pro ma-
Ad prophetas, addit, five In prophetis, vel Contra propbe- ledictione; unde sup.legir : quia à facie maledi&tionis , five
tas : ftatimque : Hic titulus, ut fupra diximus, in editione juramenti , luxit terra : arefalta sunt arva , five pafcua deferti.
LXX. finis anterioris capituli pofitus eft, ubi fcriptum legi- Ν. 12. Grec. Διατ7ο γενέθω και οδος αυτών αυτοίς εις
m!18 : Et hoc est nomen , quo appellabit eum Dominus , exigua & grów, &c. idcirco fiat via illorum ipfis in
Josedec, in propheris , quod plerique ignorantes , varia es- lubricum in caligine , &c. ut in Lat.sup.

ex-
planationis deliramenta confingunt. Hoc tamen, in prophe- .13. Græc. sifov dvopeupata , vidi iniquitates : cætera
tis, inquit Nobil. folitum conjungi cum antecedentibus vix differunt à Vulg.
oftendit Theodoret. qui habet , autos e regdúTOIS, ES iple . 14. Eadem sunt in Græcó, nisi excipias išta, a to
in prophetis. Capitulum etiam feq. quod Hieron. ait fupra à sexpürc, averteretur ; & torupās, malâ, loco pellima.

a

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

:

ܝ

[ocr errors]

N

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

:

Inf. 30.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. fortaverunt manus peffimorum, ut non conver- ma : fa&ti funt mihi omnes quasi Sodoma, & ha- Hieron, ubi fup. teretur unusquisque à malitia sua : fa&i funt mi- bitatores ejus quali Gomorrha. hi omnes ut Sodoma, & habitatores ejus quafi Gomorrha.

15. Propterea hæc dicit Dominus exercituum 15..... Ecce ego cibabo eos doloribus, & & poo Sup.9. ad prophetas : Ecce ego cibabo eos abfinthio, tabo eos aquâ amarâ : quia egreffa eft à prophe15. & potabo eos felle : à prophetis enim Jerusalem tis Jerusalem pollutio in omnem terram.

egreffa est pollutio fuper omnem terram.
1:56.27.
16. Hæc dicit Dominus exercituum : Nolite

16..... Nolite audire sermones prophetarum, Cypr. 1. de unit, 9.8 29. audire verba prophetarum , qui prophetant vo- quoniam visiones cordis eorum frustrantur eos : Eccl. p. 197.6. 8.

bis , & decipiunt vos : vifionem cordis fui lo- loquuntur, fed non ab ore Domini.
quuntur , non de ore Domini.

17. Dicunt his , qui blasphemant me : Locu- 17. Dicunt eis, qui abjiciunt verbum Dei : Pax Srep. 5. tus est Dominus : Pax erit vobis : & omni, qui erit vobis : & omnibus ambulantibus in volunta12.$14. ambulat in pravitate cordis sui, dixerunt : Non tibus suis : Omnis, qui ambulat in errore cordis 13. veniet fuper vos malum.

sui , non venient super eum mala.
18. Quis enim affuit in consilio Domini, & 18. Quoniam quis ftetit in substantia Domi- Vigil. Taps.1.cone,
vidit & audivit fermonem ejus ? quis considera- ni , & videbit verbum Dei? quis aurem præbuit Varimad. p.736.6.
vit verbum illius & audivit ?

& audivit ?
19. Ecce turbo Dominicæ indignationis egre- 19. Ecce tempestas & commotio.....

Hieron. in Jer. 23. 14. dietur , & tempestas erumpens super caput im

col. 638.a. piorum veniet.

20. Non revertetur furor Domini usque dum 20..... in novissimis diebus intelligent ea. Iren. I. 4. 6. 26. faciat, & usque dum compleat cogitationem cor

p. 262. a.
dis sui : in novissimis diebus intelligetis consilium
ejus.

21. Non mittebam prophetas , & ipfi curre- 21. Non illos mittebam, & illi ibant in no- Philafir. Brix.de bant : non loquebar ad eos , & ipsi propheta- mine meo prophetare : a non locutus fum ad eos, barepr.7.2'unit.

bærefp.713.f. bant. & ipfi prophetaverunt.

Cypr.l. de .

Eccl. p. 197.6. 22. Si stetissent in consilio meo , & nota fe- 22. Si ftetiffent in fubftantia mea , & audissent cissent verba mea populo meo, avertiffem uti- verba mea , & si docuiffent populum meum, conque eos à via sua iala , & à cogitationibus suis vertissem eos à malis cogitationibus eorum. pesimis.

23. Putasne Deus è vicino ego fum, dicit 23. Ego Deus approximans, & non Deus de Idem 1. 3. Teslim.
Dominus ? & non Deus de longè ?
longinquo.

p. 320.a.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.15. Ita in Græco , præter fingul. óf úrny, dolore ; at W.22. Ambrof. l. 3. de fide , col. 518. b. Et fi ferif
in Mr. Alex. od úvces , doloribus ; ultimò etiam, ndon tñ vn, fent in fubftantia ment, andisent verba mea, s docuif-
omni terræ , pro in omnem terram , quod idem valer. sent plebem meam , avertisem eos à nequitiis , & adinven-

¥. 16. Sic iterum habet Cypr. epist. 40. p. 53.c. præ- tionibus fuis. Hieron. quoque ait in comm. col. 637. f. 638.
ter vocem pseudoprophetarum. In Gr. M antets Ty's aórss f. pro confilio , vertisse LXX. fubftantiam, vel fubfiftentiam.
axýets

,
Tc Tregputav, öti uc7ceibov éautoīs öegeoire étò reptias Similiter Hilar. l. 1. de Trin. col. 776. d. dicit standum
áut neagoi, a o'x ato senatos Kupis• i. e. Nolite audire effe per fidem in fubftantia Dei. Item Victor Vit. 1. 3. de

λαλεσι, και απο σόματος i. e.
fermones prophetarum , quia vanam faciunt fibi (vel vo- perf. Afric. p. 34. b. Si ftetiffent in fubftantia mea, aver-
bis ) ipfis vifonem : de corde fuo loquuntur , & non ex ore tissem utique eos à via sua mala , & à peshmis cogitationibus
Domini.

júis. Vigil

. Taps. I. 5. de Trin. Si fierissent in subftantia
^. 17. Rursum Cypr. epist. 40. p. 53. c. Dicunt eis , mea , avertison eos à ftudiis eorum pellimis : &l, cont. Van
qui abjiciunt verbum Domini : Pax erit vobis. Ita quoque rimad. p. 736. e. Si ftetiffent in substantia mea , & fi au-
Græc. habet : sequitur autem ibid. fão Tois Topevojlé- dissent verba mea , fe docuissent populum meum ,
νοις τοις θελήμασιν αυτών, και παντί τω πορευομένω πλάνη rem eos à studiis eorum pelimis. Auctor 1. de fide orthod.
καρδίας αυτί είσαν: Ουχ ήξει επί ζε κακά: i. e. σ omni-

ap:

Ambrof. col. 351. f. Si ftetiffent in substantia mea , & bres ambulantibus in volunt. fuis, & omni ambulanti in errore si andissent verba mea , avertissem eos ab ftudiis eorum percordis fui dixerunt : Non venient super te mala. A M. Alex. fimis. Victor Afric. I, 1. adv. Arium, p.

262. f. 270.d. ficut ab edd. Ald. & Compl. abest verbum sinar, dixe- 272. f. 281. d. 295. c. Et fi ferissent in substantia mea,

Es audissent verba mea. Accinunt Phæbad. Agin.cont. Arian. . 18. Idem Vigil. I. 5. de Trin. p. 248. a. Quis ftabit p. 301, d. & Auct. quæft. ex utroq. Teft. q. 99. ap.

q
in substantia Domini , Eg videbit verbum ejus ? Similiter nab.

Aug. to. 3. 91. c. Græcè ita : Kai si ësugar á rñ UTo-
Auctor). de fide orthod.

p. 351.

f.

præter no- σάσει με , και ει ήκεσαν των λόγων με , και τον λαόν με αν
men Domini , loco ejus. Ambrof. ipse l. 3. de fide, to. 2. απέςρεφον αυτες απο των πονηρών επιτηδευμάτων αυτών...
$18. b. legir : Quoniam quis ftetit in fubftantia Domini , & populum meum avertissent eos à malis , &c.
vidit verbum ejus ? Victor Vit. I. 3.

de
pers. Afric.

p. . 23. Sic iterum legit Cypr. 1. de laps. p. 190. b., &
34. b. Quis ftetit in fubftantia Domini , o vidit, 5 au- 1. de orat. Dom. p. 205. a. Iren. verò l. 4. C. 19. p. 252.
divit verbum ejus ? Victor Afric. 1. 1. adv. Arium , p. 262. b. Deus appropinquans ego fum , & non Deus de longinquo.
f. 272. f. Quia qui ftetit in fubftantia Domini , s vidit Hilar, in Ps. 118. col. 355. d. Deus appropians ego fum ,
verbum ejus ? qui prabuit aurem , & audivit ? Hieron. eriam E non Deus de longè, dicit Dominus : & in Pf. 129. col.
in hunc loc. 637. f. ait : Ubi nos interpretati fumus in con- 438. a. Ego sum Deus appropians , & non de longè. Am-
filio Domini , in Hebraico fcriptum eft balod..... LXX. brof. in Ps. 118.col. 1219.c. Deus appropinquans ego fum.
8

.
& Theod. fubftantiam, five fubfiftentiam interpretati funt. Hieron. in Isai. 29. col. 247. d. Deus appropinquans ego,
Græc. "Oti tis su & uposuua? Kupię , żg eide tór hóyou non de longè , dicit Dominus : & in Isai. 65. col. 496.
αυτό και τις Ηνωτίσαλο , και ήκεσε και

f. Deus appropinquans ego , & non de longè Deus : & in
. 19. Græc. 'Idy Chou's Tapa Kupiy.

Ifai. 66. col. 507. f. Ego Deus appropinquans , 8 non de V. 20. Cypr. I. 1. Testim. c. 4. in noviffimo dierum co- longè, dicit Dominus : & in hunc Jerem. loc. col. 638. gnofteris ca. Grac. επ' εχάτε των αμερών νοήσεσιν αυτό. f. ex LXX. Deur appropinquans ego , dicit Dominus , non

Ť.21. Hieron. l. 2. cont. Pelag. to. 4. 522. c. Ipfi Deus de longe. Hodie etiam ita legimus Græcè, nifi quod veniebant à fe , & ego non mittebam eos. Græc. Oux d'é- additur verbum sini, ad ego. Apud Victor. Vit. I. 3. de σελλον τες προφήτας, και αυτοί έτρεχον δε ελάλησα προς perf. Afric. p. 44. a. Ego Deus approximans , σ non de auto's, de duroi émOgPútever i. e. Non mittebam prophetas, longinquo. Fulgent. I. 2. ad Trafim. p. 97. b. Ego Deus ES ipfi currebant : neque locutus fum ad eos , $ ipfi pro- proximans, Es non Deus de longinquo : & epist. 14. p. 235. phetabant.

Ego fum Deus approximans , & non Deus de longinquo.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

averte

[ocr errors]
[ocr errors]

runt.

ap. Ambr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

I 10, a.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Cypr, ubi supa 24.
Si abfconditus fuerit homo in abfconditis :

24. Si occultabitur vir in absconditis : & ego ergo ego non videbo eum ? nonne cælum & ter- non videbo eum , dicit Dominus ? nunquid non ram ego impleo, dicit Dominus?

coelum & terram ego impleo, dicit Dominus ? Hieron, in Jer, 23. 25.... Vidi fomnium.

25. Audivi quæ dixerunt prophetæ , procol. 639.6.

phetantes in nomine meo mendacium, atque di

centes : Somniavi, fomniavi. 26..... & prophetantium voluntates cordis fui. 26. Usquequo iftud est in corde prophetarum

vaticinantium mendacium, & prophetantium se

ductiones cordis fui? 27. Qui cogitant facere.....

27. Qui volunt facere ut obliviscatur populus meus nominis mei propter fomnia eorum, quæ narrat unusquisque ad proximum suum : ficut obliti sunt patres eorum nominis mei prop

ter Baal. Cypr. ep. 63. p. 28..... quid est paleis ad triticum?

28. Propheta , qui habet fomnium, narret IIO, A.

fomnium : & qui habet sermonem meum ,

loquatur fermonem meum verè : quid paleis ad

triticum , dicit Dominus ? Calicd. in Pf. 17.

29. Nonne verba mea sicut ignis, dicit Do- 29. Nunquid non verba mea sunt quasi ignis, P. 62.c. minus, & ficut securis concîdens petram? dicit Dominus, & quasi malleus conterens pe

tram? Cypr, ep. 63. p. 30. Propter hoc ecce ego ad prophetas , dicit

30. Propterea ecce ego ad prophetas , ait Dominus, qui furantur verba mea unusquisque à Dominus, qui furantur verba mea unusquisque à proximo suo.

proximo fuo. Hieron. in Jer. 23. 31 ..... & dormitant dormitationem.

31. Ecce ego ad prophetas , ait Dominus Gub. 640.f.641. a.

qui assumunt linguas suas , & aiunt : Dicit Do

minus. Cypr. ep. 63. p. 32.... & seducunt populum meum in menda- 32. Ecce ego ad prophetas fomniantes menI 10. a. ciis suis, & in erroribus suis....

dacium, ait Dominus, qui narraverunt ea, & seduxerunt populum meum mendacio fuo , & in miraculis fuis : cùm ego non mififfem eos, nec mandaffem eis, qui nihil profuerunt popu

lo huic, dicit Dominus. Hieron. in Jer. 23. 33..... Quæ est assumptio Domini ? dices ad

33.

Si igitur interrogaverit te populus iste, col. 641, b.r. eos : Vos estis assumptio : allidam vos, dicit Do. vel propheta, aut facerdos , dicens : Quod est minus.

onus Domini ? dices ad eos : Vos estis onus :

projiciam quippe vos, dicit Dominus. 34..... Affumptio Domini : ulciscar....

34. Et propheta , & facerdos , & populus qui dicit : Onus Domini : visitabo super virum il

lum , & super domum ejus.

VULGATA N O V A. 35. Hæc dicetis unusquisque ad proximum , & 36. & onus Domini ul- 36... 40. Vide Not. ad fratrem suum : Quid refpondit Dominus ? & quid tra non memorabitur : quia locutus eft Dominus ?

onus erit unicuique fermo suus : & pervertistis verba NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. $. 24. Ita sursum hab. Cyprian. I. de lapf. p. 190. b. xapdías autar. & l. de orat. Dom. p. 205. a. necnon Victor Vir. l. 3. de Ν. 17. Grec. Tών λογιζομένων τε επιλαβέθαι το νόμο perf. Afric. p. 44. a. Iren. verò l. 4. c. 19. p. 252. b. Si hes, &c. i. e. Cogitantium ut oblivio fiat legis mea , abfconditur homo in abfconjis : ego eum non videbo? Hi- X. 28. Auguft. I. 3. cont. Crescon. t0. 9. 482. a. 5 19., lar. in Ps. 118. col. 355.e. addit : nonne cælum & terram g. quid palea cum tritico ? Mss. palea : lib. verò 3. cont. ego impleo , dicit Dominus ? Ambros. in Pf. 43. col. 903. ep. Parmen, to. 9. 67. d. f. quid paleis ad triticum ? In f. cælum es terram ego compleo, dicit Dominus : fimiliter í. Collar, Carthag. p. 486. c. quid paleis ad frumentum ? 2. de interpel. Dav. c. 4. col. 644. a. & in Ps. 118. col. Græcè, ri ázvegy Topos Top pitor ; 977. c. 1219. d. & 1. 5. de fide , to. 2. 568. c. & 1, de .29. Sic est in Græco, addito uno its', ecce, post, Spir. S. col. 618. c. & epist. 43. col. 974. b. ac in Luc. nonne. Ap. Iren. l. 5. c. 17. p. 314. b. Verbum Domini , 17. to. 1. 1481. e. leg. impleo. Similiter Victor Tun, ap. quemadmodum bipennis , cædens petram. Item Hieron. in Ambr. col. 592. c. Hieron. autem in Isai. 65.col. 496. f. hunc Jer. loc. 639. f.640. d. dicit pro malleo , LXX. inita legit : Nunquid latere quis poterit in abfconditis : 8 terpretatos effe fecurim. ego non videbo eum ? nonne cælum terram ego impleo ? & Ν. 30. Grαc. Ιδε εγω ολιατέτο προς τες..... λέγει Κύin Isai. 66. col. 507. f. Nunquid abfcondet se in abfcondi- elos ó Osos, T'S XA É A TOV7as, &c. ut in Latino. Hieron. l. tis homo , & ego ignorabo ? & in hunc Jer. loc. ita ex LXX. 2. in epift. ad Ephef.to.4. 374. e. qui furantur fermones Si abfcondetur bomo in abfconditis : & ego non videbo eum , unusquisque à proximo fuo. dicit Dominus ? August. 1. 12. & 22. de civit. Dei, to.7. W. 31. Consonat Græc. nisi quod extremò addit dur@, 323. c. 697. e. add. cælum & terram ego impleo : fimiliter fuam. in Joh. 8. col. 548. b. Fulgent. I. 2. ad Trasim. p. 97. .32. Ita Græcè, excepto uno aor.l'andynowy, feduxeb. Si abfconditus fuerit homo in occulto : ego ergo non videbo runt , pro seducunt. Hieron. in hunc loc. 640. f. hab. in eum ? nonne cælum & terram ego impleo ? ita rursum ser. mendaciis fuis, & in miraculis, five firporibus , atque cont. Fastid. hoc deleto, in occulto , cum seq. ergo. Vigil. terroribus suis : ac in Gr. conftanter , ev rois nadros. Tapf.I. 5.de Trin. Si abfcondat se bomo in abfconfis : non- *. 33. 34. Eadem sunt in Græco, sed cum triplici wg

ego videbo eum ? nunquid non ego cælum & terram im- præpofito totidem verbis, dices, allidam , & ulciscar. pleo , dicit Dominus ? Grec. Eί κρυβήσεται τις ν κρυφαίοις **.36..... 40. Hieron. in hunc loc. 642. a. relatis og fyw, &c. ut in textu Cypr. In Ms. Alex. Ei xpu budeou ultimis versibus hujus capitis , nempe ab his Vulg. verbis νθρωπος, &c.

V. 36. & pervertisiis ( Hieron. pervertitis) verba Dei vi¥.25. Græc. 'Hrvarico é selw avú@vov , Somniavi som- ventis , &c. usque ad finem cap. continuò addit : H1!c. nium.

usque in LXX. non habetur : quasi verò olim rota ista ab #.26. Græc, ev tão megpuleusiv auto's ta I saúmata tūs edit. LXX, abfuiffent. Attamen eorumdem multa etiamαν το προφητεύειν αυτές τα θελήματα της

,

:

[ocr errors]
[ocr errors]

&c.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

ne

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.
Dei viventis , Domini exercituum Dei noftri.

39. Propterea ecce ego tollam vos portans, &
37. Hæc dices ad prophetam : Quid respondit derelinquam vos , & civitatem quam dedi vobis &
tibi Dominus ? & quid locutus est Dominus ? patribus vestris, à facie mea.

38. Si autem onus Domini dixeritis : propter hoc 40. Et dabo vos in opprobrium fempiternum, Sup. 20. II.
hæc dicit Dominus : Quia dixistis sermonem istum : & in ignominiam æternam , quæ nunquam oblivio-
Onus Domini : & mifi ad vos, dicens : Nolite dice- ne delebitur,
re : Onus Domini :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
num leguntur in Gr. edit. Rom. nempe post hæc prima ptio Domini..... Nolite dicere : Onus , five Assumptionem
verba ν. 36. και λήμμα Κυρίε μη ονομάζετε ετι: ότι το Domini. 39. Propteren ecce ego tollam live assumam vos,
λήμμα των ανθρώπω έςαι ο λόγος αυτό, detractis interme-
ó

&c. & infra explanationi suæ juxta Hebr. & Vulg. ita diis quæ leguntur in Vulg; proximè sequuntur ista è $. fubjicit : Dicamus & aliter , duntaxat juxta Septuaginta , 37. Kai dati erárnos Kvemos ó Osis mewor; dein è v. añuenec non folùm assumptionem , fed & donum, munus38. Διατέτο τάδε λέγει Κύριος ο Θεός ημών Ανθ' ών que significat : item sub fine : Notandum , inquit , quod είπατε τον λόγον τέτον Λήμμα Κυρίες και απέσειλα προς Verba Dei viventis, Domini exercituum , Dei nostri, υμάς , λέγων· Ούκ έρείτε: Λήμμα Κυρία:39. Διατέτο σε Latini & Græci codices non habent ; & Hebræi in fuis voluεγω λαμβάνω, ερασω υμάς , και την πόλιν ήν ε' ωκα υμίν, minibus contra se legant quod propriè mysterium fignificat Triκαι τους πατράσιν υμών. 40. Και διώσω εφ' υμάς ονειδισμόν nitatis. Porro hæc tria , Verba Dei viventis , Domini exeraicórior,

και ατιμίαν αιώνιον, ήτις έκ έσιληθήσεται: i. e. W. 37. cituum, Dei nostri , quæ secund. Hieron. Trinitatem de Et quare locutus eft Dominus Deus noster ? 38. Propter hoc norant , ipfillima illa funt quæ leguntur fup. in Vulg. x. bæc dicit Dominus Deus noster : Pro eo quod dixiftis fermo- 36. quæ verò absunt à Gr. edit. Rom. Hic eciam versinem iftum : Affumptio Domini : & mifi ad vos , dicens : culus, ut & feq. alter , profertur in Hexap. ex TheodoNon dicetis : Assumptio Domini : 39. Propterea ecce ego tione & sub asteriscis, qui significant hæc verba abfuisse affumo , 86 allido vos , & civitatem quam dedi vobis , Eg olim à LXX. Ita enim legimus in Hexap. ad . 36. * patribus veftris. 40. Et dabo super vos opprobrium fempi- . Kai setpevate ty's róyes Off Tortos; Kupir twv dva ternum , & ignominiam sempiternam , quæ oblivioni non tra- voueur. In O vacat. Deinde ad X. 37. XO. Outws &'peite detur. Tum subnectuntur illa quæ respondent versibus 7. tpos tór megpútur. Ti dosypílu Co. Kúesos; In O vacat. & 8. Vulg. de quibus supra. Ad subjecta Hieron. verba , Item ibid. X. y añepece Kupit. In O vacat. Subinde ad y. Huc usque in LXX. non habetur , quod attinet , facilè cre- 38. X MW aéyete. In O vacat. Demum ad y. 39. O. & yw diderim ipsa non strictè , sed paulò clementiùs esse accipien- aceh barw X. A. £. vipeãs : aújvati. Item X A. 2. O. áno da , intelligendo de multis , quod dicere videtur de totis of Tegoáty pp. In O vacat : quæ omnia fatis indicant omnibus quæ antecedunt : & verò Hieron. cùm refert tex- non tota omnia , sed aliqua tantùm ex antecedentibus tum Lat. ex Hebr. & Vulg. ica variantes lectiones è LXX. defuisse olim , ut etiamnum absunt in edir. LXX. Vide aut aliis Interpr. fic intermiscer de more : *. 37. Hæc sis Hexap. to. 2. p. 218. 219. sicut Nobilii Not, in hunc dices, five dicetis ad prophetam..... 38. Onus , five Assum- loc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1.

"O

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

col. so.e.

na.

:

CAPUT X X I V.

VULGATA NOVA.
Stendit mihi Do-
1... 4. Vide Nut.

solent ficus effe primi temporis : & calathus unus fi-
minus : & ecce

cus habebat malas nimis, qua comedi non poterant,
duo calathi pieni ficis, politi ante templum Domini, eò quòd effent mala.
poftquam transtulit Nabuchodonosor rex Babylonis 3. Et dixit Dominus ad me : Quid tu vides Je-
Jechoniam filium Joakim regem Juda, & principes remia? Et dixi : Ficus, ficus bonas, bonas valde ;
ejus, & fabrum , & inclusorem de Jerusalem, & & malas, malas valde , quæ comedi non poffunt ,
adduxit eos in Babylonem.

eò quòd sint malæ.
2. Calathus unus ficus bonas habebat nimis , ut 4. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
s. Hæc dicit Dominus Deus Israël : Sicut fi-

S.
Hæc dicit Dominus Deus Ifraël :a Sicut ficus

Hieron. in Jer. 24.
cus hæ bonæ : sic cognoscam transmigrationem iftas bonas, recognoscam translatos Juda, quos col. 643.
Juda, quam emisi de loco isto in terram Chal- emisi de loco isto in terram Chaldæorum, in bo- a Ambr.l. 3. Hexa.
dæorum, in bonum.

6. Et ponam oculos meos super eos ad pla- 6. Et confirmabo oculos meos super illos in candum , & reducam eos in terram hanc : & bona , & restituam illos in terram iftam : b& re

b Aud. quafl.es ædificabo eos , & non deftruam : & plantabo ædificabo eos,& non deftruam : & replantabo utroq. Teft. ap. Aueos, & non evellam. eos, & non evellam.

guft. 10. 3. 95. n. 7. Et dabo eis cor ut fciant me, quia ego 7. Et dabo illis cor ut fciant me , quia ego Au&t. l. dc vos. Sup.7, sum Dominus : & erunt mihi in populum, & ego fum Dominus : & erunt mihi in populum, & ego gent. b. 1.6.24.P

ero eis in Deum : quia revertentur ad me in to- eroillis in Deum: quia convertentur ad me ex toto 15.6. to corde fuo.

corde suo. 8. Et ficut ficus peffimæ, quæ comedi non 17.

poflunt, eò quòd fint malæ : hæc dicit Dominus, fic dabo Sedeciam regem Juda , & principes ejus, & reliquos de Jerusalem, qui remanferunt

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥¥. 1..... 4. Hieron. in hunc loc. col. 644. f. hæc ha- Ν. 6. Grec. Και σκριω τες..... και αποκαλαςήσω αυτής bet : Pro inclusoribus , LXX. vinctos interpretari sunt, is the rü rautur eis árabe droixos opúów autos, ut captivitatis fignificarent malum ; & de fuo addidere di- και με καθελώ αυτές και καταφυτεύσω, &c. ur fupra. Edit. vires , quod in Hebraico non habetur. In Gr. etiam Vatic. Compl. collit auto's, poft xaben. Hieron. I. 2.cont. Pelag. Iegimus τες τεχνίτας, και της διεσμώτας, και τες πλυσίες εξ. to. 4. 530. C. alludens dicit : ego plantabo eos ,

nequa*Ispxocrúp. Reliqua usque ad y. s. unum pene & idem quam eradicentur. 'Item Ambrosiast. p. 92. c. revertentes fonant cum Vulgata.

ad me replantabo, Auct. verò l. de voc. gent. 1. 1. c. 24, ¥. 5. Græc. Teds aéve! Rúeras i Oeds 'Iseseúa '125 tai p. 15. c. reftituam illos in terram : & edificabo , & non Cúræ cà xpusă tæūta, őtws & styvásemon tes aroundér- deftruam : & plantabo. eos, & non evellam. Tas 'Ix d'airs, &c. ut in Lat. sup. Mi, autem Alex, cum ř.7. Itidem Græcè. Apud Hieron. I. 2. cont. Pelag. ed. Ald. leg. 'Iót *, non 'Ixd cles.

to. 4. 530. c. fic : Er ego dabo eis cogitationem fenfum ,

[ocr errors]

23.

Inf. 29.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

in urbe hac, & qui habitant in terra Ægypti. Hieron. in Jer. 24. 9. Et dabo eos in dispersionem.....

9. Et dabo eos in vexationem, afflictionemque ool, 643.6.

omnibus regnis terræ ; in opprobrium, & in pa-
rabolam , & in proverbium, & in maledictio-
nem in universis locis, ad quæ ejeci eos.

10. Et mittam in eis gladium, & famem, &
pestem : donec consumantur de terra, quam de-

di eis, & patribus eorum.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
ut intelligant me. Sequentia in Græco, ad finem usque ca- *.9. Ita Græcum haber.
piris, Vulgatæ vix diffimilia.

I.

· V in

[ocr errors]
[ocr errors]

laf
. 38.

CAPUT XX V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Jer.zs. . V Erbum, quod fa&um eft ad Jeremiam fu-

su

Erbum , quod factum est ad Jeremiam de col. 645. d.

per omnem populum Juda, in anno quar-
to Joacim filii Josiæ regis Juda.

kim filii Josiæ regis Juda, ( ipse est annus primus
Nabuchodonosor regis Babylonis. )

2. Quod locutus est Jeremias propheta ad
omnem populum Juda, & ad universos habita-

tores Jerusalem, dicens : Cabiod. in Pf. 26.

3..... ego autem locutus fum ad vos ante lu- 3. A tertio decimo anno Josiæ filii Ammon
p. 442.6.
cem.....

regis Juda usque ad diem hanc ; iste tertius &
vigefimus annus ; factum est verbum Domini ad
me , & locutus fum ad vos de nocte confurgens,

& loquens : & non audiftis.
Cypr. b. 1. Teft. 4. Misi ad vos servos meos prophetas : ante 4. Et misit Dominus ad vos omnes servos suos
P. 276.b.

lucem mittebam, & non audiebatis me, neque prophetas, consurgens diluculo, mittensque : &
intendebatis auribus veftris :

non audistis , neque inclinaftis aures veltras ut au

diretis s. dicens : Convertatur unusquisque à via sua s. cùm diceret : Revertimini unusquisque à via

4. Rory mala , & à nequillimis affectationibus veftris : & sua mala, & à pessimis cogitationibus vestris : & 17.13

. habitabitis in terra ifta, quam dedi vobis, & pa- habitabitis in terra, quam dedit Dominus vobis

, Sup. 18. tribus veftris, à fæculo & ufque in fæcula. & patribus vestris, à fæculo & usque in fæcu....

lum.

15. 6. Nolite ambulare post deos alienos, ut fer- 6. Et nolite ire poft deos alienos , ut serviaviatis eis, & ne adoraveritis eos : & ne incitetis tis eis , adoretisque eos : neque me ad iracundiam me in operibus manuum vetrarum , ad disper- provocetis in operibus manuum vestrarum , & dendos vos.

non affligam vos. Hieron. in Jer, 25. 7. Et non audiftis me.

7. Et non audiftis me, dicit Dominus, ut me ad iracundiam provocaretis in operibus manuum

veftrarum , in malum veftrum.

VULGATA NOV A. 8. Propterea hæc dicit Dominus exercituum : Pro interficiam eos, & ponam eos in stuporem & in fieo quòd non audistis verba mea :

bilum, & in folitudines fempiternas. 9. ecce ego mittam, & affumam universas cogna- 10. Perdamque ex eis vocem gaudii , & vocem tiones Aquilonis, ait Dominus , & Nabuchodonofor lætitiæ, vocem fponfi , & vocem fponlæ , vocem regem Babylonis servum meum : & adducam eos su molæ, & lumen lucernæ.

. per terram istam , & super habitatores ejus , & fu- 11. Et erit universa terra hæc in solitudinem , & 2. Par. per omnes nationes, quæ in circuitu illius sunt : & in stuporem : & servient omnes gentes iftæ regi Ba- 36.733

1.Ejdr. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř. 1. Ita in Græco ad verbum. Hieron. verò ait, quod via fua maligna. sequitur (in Vulg.) ipfe eft annus primus Nabuchodonofor *.6. Ita rursum legit Cypr. epist. ad Fortunat. p. 264. 6. U 29. reges Babylonis , in LXX. non haberi : non legitur etiam b. & ad Demetr. p. 218. a. ficut Lact. l. 4. Instir. c. 11.p. hudie in ed. Rom. nec in al.

575. nisi quod tollit rè, & ne adoraveritis eos. Jul. quo

Das.9. $. 3. Græc. v Erénuove após une ces óp@pilor.

que firm. I. de errore prof. relig. c. 29. p. 179.c. Nolite 20 7.4. Totidem verba refert Lactant, l. 4. Inftit. C. 11. ambulare post deos alienos , ut ferviatis eis, o ne adoraveP. 575. Caffiod. verò in Pf. 26. p. 442. c. verficulo ante- ritis : ne incitetis me in operibus manuum veftrarum ,

ad cedenti 3. subjungit, Es non audiftis me ; mox ita : Et mifi disperdendos vos. Zeno Veron. I. 1. tract. 15. p. 112. Noad vos omnes fervos meos prophetas ante lucem. Gr. Kaine- lite ambulare post deos alienos , ut ferviaris eis, & ne adoΣελλον προς υμάς τες ύλες με τις προφήτας , όρθρα απο- raveritis eos : nequando incitetis me in operibus manuum vefσέλλων και εκ εισακέσατε και και ο προσέχετε τις ώρείν υμών. trarum , & disperdam vos. Auct. I. de aleatorib. ap. Cypr.

*. 5. Eadem quoque legit Lactant, fi 4. Inftit. p. 575. p. 494. b. Nolite facrificare diis alienis : ne incitetis me in his tamen exceptis , cum dicerem vobis, pro dicens ; sub- operibus manuum vestrarım, ad disperdendum vos. Græc. inde , affitionibus, pro affectationibus; ultimo, faculum, MÀ Flopsuede óxico bem dimetpiwrdyreuer autois » loco fæcula. Hieron. in hunc Jer. loc. col. 646. e. fic hab. Tô Tego Xuvsiv durcīsu otws på nagpailuté å toīs..... à fæculo es ufque in fæculum , five ab æterno & ufque in τ8 κακώσαι υμάς. eternum. Gr. λέγων· 'Aποςράφν7ε έκαςος από τις οδε αυτο 7.7. Iridem Græcè, nec plura : quodque fequitur (in rüs Terupees, dtò T Forupcr ÉTITIS sruétw vc . Vulg.) Dicit Dominus , ut me ad iracundiam provocaκαι κατοικήσετε επί της γης, ής έδωκα υμίν , και τους πα- recis in operibus manuum veftrarum , in malum vestrum : spoécor urecor, an qiūros ug fos airos. Cassiod. in Pf. 26. in LXX. non habetur , teste Hieron. ubi sup. Sequentia P. 442. c. initio hab. dicens : Revertimini unufquifque à Græca ufque ad y. 14. paucis tantùm discrepant à Vulg.

col. 646.f.

:

[ocr errors]
[ocr errors]

Inf. 26.

[ocr errors]

>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »