Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Aug. ubi fup.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
20. Si faciet homo deos, & ipsi non sunt dii. 20. Nunquid faciet fibi homo deos, & ipfi

non sunt di?
21. Propterea ecce ego oftendam illis in tem- 21. Idcirco ecce ego oftendam eis per vicem
pore illo, manum meam oftendam illis : & fcient hanc , oftendam eis manum meam , & virtutem
& virtutem meam, quoniam ego Dominus. meam : & fcient quia nomen mihi Dominus.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
Ν. 20. Sic eft in Grαco, adjuncto uno εαυτώ, ibi, εν τω καιρώ τέτω την χείρα με , και γνωριώ αυτοίς την δύ-
ad verbum faciet : at Aug. 1. 8. de civit. Dei, to.7.c. rauit HB i TvMOGPT QG OTT öronoć pos Kúerose i. e. Propter-
23. col. 211. f. 214. C. constanter legit : Si faciet bomo ea ecce ego ostendam eis in tempore illo manum meam, Es
deos , & ecce ipfi non funt dii : limiliter l. de fide refur. notam faciam eis virtutem meam : & scient quia nomen mihi
to. 6. 146, f.

Dominus : at in Compl. wg gewerwe autois own xtipá fix,
Ν. 21. Grace ita : Διατύτο δε εγώ διηλώσω αυτούς και την δύναμιν με" και γνώσονται ότι εγώ Κύριος.

1.

1.

Ambref, baz: de "Scripta eft , Juda, çulpa tua graphio ferreo,

P

[ocr errors]

&

:

[ocr errors][merged small][ocr errors]

CAPUT X V I l..
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
,

Eccatum Juda fcriptum est stylo ferreo in . l. 3. Spir. S. col. 668.e.

& ungue adamantino, & fcripta eft in pec- ungue adamantino, exaratum super latia llieron. in Jerem: tore & in corde tuo, * & in cornibus altarium... tudinem cordis eorum, & in cornibus ararum

a 17. col. 607. f.

eorum.

VULGATA NOVA. 2. Cùm recordati fue

2... 3... 4. Vide Not. tua propter peccata in universis finibus tuis. rint filii eorum ararum sua- ad y. I.

4. Et relinquêris fola ab hæreditate tua , quam rum, & lucorum suorum,

dedi tibi : & servire te faciam inimicis tuis in terra ,
lignorumque frondentium, in montibus excellis,

quam ignoras : quoniam ignem fuccendisti in furore
3. sacrificantes in agro : fortitudinem tuam , meo, ufque in æternum ardebit.
omnes thesauros tuos in direptionem dabo, excelsa
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. 1. 13. cont. 5. Maledi&tus homo, qui fpem habet in homi- s. Hæc dicit Dominus : Maledi&us homo, Ifai. 30.
F.sup. 10. 8. 256. ne, & firmat carnem brachii fui, & à Domino qui confidit in homine , & ponit carnem bra- 2. 31.1.
(d,
difcedit cor ejus.

chium suum , & à Domino recedit cor ejus.

Inf.48.

7.
6. Et erit ficut tamarix, quæ in deserto est , 6. Erit enim quasi myricæ in deserto , & non

Inf.48.
non videbit, cùm venient bona : & habitabit in videbit cùm venerit bonum : fed habitabit in fic- 6.
ter iniquos in terra deserta, in terra falfa, quæ citate in deserto, in terra salsuginis , & inha-
non inhabitabitur.

bitabili.
7. Benedictus homo, qui confidit in Domino,
?

7. Benedictus vir , qui confidic in Domino,
& erit Dominus fpes ejus.

& erit Dominus fiducia ejus.
8. Eritque tanquam lignum fructiferum fecus 8. Et erit quasi lignum quod transplantatur Pfalm.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

1. 3

M.
7.1. Hic versus cum tribus aliis subsequentibus deeft Hexap. Orig. & Nobilii Nor. in hunc loc.
in Gr. edit. Rom. iidem quoque olim aberant à LXX. *. 5. Eadem rursum legit August. I. de Gr. & lib. arb.
teite Hieronymo in Jer. col. 607. f. Quod cur, infit, à to. 10. 721. d. ficut Auct. epist. ad Demetriad. ap. S.
LXX. prætermissum fit, nescio : nifi forfitan pepercerunt Leon. p. 42. c. Ita quoque in Græco, præter duo, su-
populo suo , ficut is in Isaia ( 11.22. ) eos fecisse manifef- písel, firmabit , pro firmar, & dos ñ, discedet, pro disce-
tum est , multaque hujuscemodi , quæ fi volueró cunéta di- dit ; huic etiam med. brachii sui, jungirur ñ dutór,
gerere , non dicam libro, fed libris opus erit : item inf. ad fuper eum , quod abeft ab edit. Compl

. August. I. 15. de
**.2. 3. & 4. Vulg. col.608.c. Et hæc , inquit , in LXX. civit. Dei, c. 18.10.7.401.b. hab. Malediitus omnis , qui
non habentur , eadem ut reor causâ , quam fupra diximus Spem suam ponit in homine : itidem in PS, 10.80.4. 61. d. &
ne fcilicet aterna in eos fententia permaneret. Attamen prio- tract. 4. in 1. Joh. to. 3. p. 2. col. 853. a. Tertul. 1. 4. adv.
res isti . quatuor olim exstabant in aliis Editionibus ,'. Marc. p.726. Mifer bomo , qui fpem habet in homine : & fup.
& ex ipfismet sub asteriscis adjecti fuerunt in Hexaplis : p.709. c. Maledi&us homo , qui fpem habet in homine. Simi-
id nempe observar Euseb. I. 10. demonstr. Evang. di- liter lrab. Cypr. I. de lapf. p. 187. a. & l. 3. Testim. p.

.
cens : Eί και μη παρά τους Ο. αλ' εν ώ τω EGesϊκώ ταυτα 307. a. Item Zeno Veron. l. 2. tract. 6. p. 151. cum Am-
ευρόντες, cv taīs Têx 2017 Wv'Eppureutāv XSóceos , ËT! HETse brosio in Ps. 118. col. 1114. f. & Auctore quæst. N. T.
παραθέσεως απερίσκαν να τους ακριβέσι των παρα τοϊς Ο. 9.91. ap. August. to. 3. 83.C. Hieronymus etiam in hunc
- eirtippé poiga i e. Etiamfi non apud LXX. fed in Hebraico loc. col. 608. f. ait : qui confidit, five fpem habet : & in lsai.
hæc invenerimi's ' necnon' in aliis reliquorum Interpretum 31. col. 265.e. Maledielus homo', qui fpem habet in homi-
-editionibus, in seper tim additione asteriscorum in accura- ne, o firmavit carnem brachii fui, & à Domino receffit cor
tioribus LXX. Interpretum exemplaribus. Et fanè ea ipsa ejus. Calliod. in Pf. 30. & 117. p. 99. b. 394. b. Male-
zantecedunt in uno Mr. Jer, ficut in altero Varic. sub aste- dictus , qui confidit in homine , s ponit fpem carnem bra-
-riscis : habentur etiam in ed. Compl. & apud Theodo- chii fui, à Domino recedit cor ejus.'
rer. Primus quoque eorumdem **.legitur apud Ambro- ř.6. Hieron. in Isai. 31.col. 265. e. Et erit quafi my-
fium , ut patet ex l. 3. de Spir. S. à nobis cit. sup. rur- rice in deserto , quæ non videbit cum venerint bona. Græc.
fumque ferm. cont. Auxent. ro. 2. 870. a. necnon I. de Και έται ως και αγριομυρίκη εν τη ερήμω, εκ όψεται όταν
apol: Nav.20:1.731.6. Hieron. eriam in Jer.col. 607.f. e'xen te ayath n xa acxvco e Cu Bois 'y épauw, a zn
ad hæc Vulg. verba , super latitudinem cordis eorum , addit anjeupe , ütis xaloiksītai. Et erit ficut myrica filveftris
ex al. edit. five ; in pectore cordis eorum ; deinde , & in in deferto , non videbit cùm venerint bona : habitabit in
cornibes altarium, jive, ararum eorum. Ambr. de apol. Salfis & in deferto , in terra falfa, quæ non habitabitur.
Dav. leg. sup. fcripta eft in peltore cordis tui. Sed horum .7. Concinit Ferrand. paræn. ad Regin. p. 157. Ita
hil omnino memorat Auguft. 1. 13. cont. Fauft. quamvis quoque Græc. habet , pofiro unox, ante benedictus. Cypr.
& antecedentia & subsequentia verba Jer. ibid. reciter : 1. 3. Testim. p. 307. a. Et benedilius homo , qui fidit in
enimverò cum cap. 7. hujus libri 13. attulisset ult. verba Domino , * erit in Deo fpes ejus. Apud Hieron. in hunc
cap. præced. Jerem. subinde initio cap. 8. tont. Faust. loc. 608. d. fpes , five fiducia ejus.
ait : Ibi enim fequitur, & dicit: Maledictus homo , &c. de 7. 8. Ferrand. paræn. ad Regin. P. 157. Eritque ficut
*. 5. prætermissis omnibus intermediis , quæ leguntur in lignum fructiferum secus aquam , & in humorem mittet ra-
Vulg. videlicet quatuor primis xx. capitis 17. Vide fis dices suas : non timebit ciim venerit aftus. Et erunt in eo

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

23.

piens.

es,

:

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
fuper aquas , quod ad humorem mittit radices aquam , & in humore mittet radices suas : non

: Ang. ubi fup.
suas : & non timebit cùm venerit æftus. Et erit timebit cùm venerit æftus. Et erunt in eo pro-
folium ejus viride , & in tempore ficcitatis non pagines nemorofæ, in anno siccitatis non timebit,
erit sollicitum, nec aliquando desinet facere fru- & non deficiet faciendo fructum.
ctum.

9. Pravum est cor omnium , & infcrutabile: 9. Grave cor per omnia : & homo eft, & quis quis cognofcet illud ?

agnofcet eum? 1. Reg. 10. Ego Dominus scrutans cor, & probans 10. Ego Dominus interrogans corda, & pro- Ibid. 258. d. 16.7.

renes : qui do unicuique juxta viam suam, & bans renes : ut dem unicuique fecundùm vias ejus, Psalm. juxta fructum adinventionum suarum.

& fecundùm fructum ftudiorum ejus. 7. 10.

11. Perdix fovit quæ non peperit : fecit di- 11. Clamavit perdix, congregavit quæ non pe- Ibid. e. 8 259 Apoc, 2.

vitias, & non in judicio : in dimidio dierum fuo- perit, faciens divitias suas non cum judicio : in a. c.
rum derelinquet eas, & in novissimo suo erit infi- dimidio dierum ejus derelinquent eum, & in no-

vissimis fuis erit insipiens.
12. Solium gloriæ altitudinis à principio, lo- 12. Sedes autem gloriæ exaltata est , fan&ifica-
cus sanctificationis noftræ.

tio noftra.
13. Exfpectatio Ifraël Domine : omnes, qui 13. Patientia Israël Domine : universi, qui te Ibid. 261.6.856.
te derelinquunt, confundentur : recedentes à te, derelinquunt, terreantur , confundantur : qui re-
in terra fcribentur : quoniam dereliquerunt ve- cesserunt, in terram evertentur : quoniam dereli-
nam aquarum viventium Dominum.

querunt fontem vitæ Dominum. 14. Sana me Domine , & fanabor : falvum

14. Sana me Domine , & sanabor: falvum me me fæc, & falvus ero : quoniam laus mea tu fac , & falvus ero : * quia gloria mea tu es. à Ambrof. l. do

virginit, col. 238.

b.
15. Ecce ipfi dicunt ad me : Ubi est verbum 15 ..... Ubi est verbum Domini ? veniat.
Domini? veniat.

16. Et ego non sum turbatus, te paftorem 16. Non laboravi sequens post te : & diem Aug. in Pfal. 36. sequens : & odiem hominis non defideravi, tu hominis non concupivi , tu fcis. Quod egreffum 289. ilieron, in Jer, scis. Quod egressum est de labiis meis, rectum est de labiis meis, ante faciem tuam eft.

17. col. 611. e. in conspectu tuo fuit.

17. Non sis tu mihi formidini, spes mea tu 17. Non fias mihi alienus, parcens mihi in die in die afflictionis.

peslimo. 18. Confundantur qui me persequuntur , & 18. Confundantur qui persequuntur me, & non Ambrof. l. de vira non confundar ego : paveant illi, & non pa- confundar ego.....

ginit. col. 238.cn NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. frutices nemorofi, 89 in anno ficcitatis non timebit , so non perdix, collegit qua non parturiit , faciens divitias non cum deficiet à faciendo frudum. Ita quoque in Græco est, præ- Sapientia : in medio dierum derelinquent eum , & in poftreter feqq. nap üfata , fecus aquas ; & poft paulo , pilar mo erit infipiens. Auct. op. imp. in Matth. hom. 20. Po autó, radicem fuam, ( in Compl.pifas;) extremò Arcūv, fa- '97. d. Clamavit perdix , congregavit filios quos non genuit , ciens, loco à faciendo. Hieron. in hunc loc. 6o9. d. utramque fecit divitias fuas non cum judicio : in medio dierum dereVulg. lic jungit de more : Et erit quafi lignum , quod trans- linquet eas , & in finem erit fultus. At Auguft. in Pf. 54. plantatum eft, five fructiferum..... Ét erit folium ejus vi- 10.4.516.b. constanter legit : in dimidio dierum ejus deride , fove ramusculi ejus frondentes , & in tempore , five relinquent eum, & in novisimis fuis erit infipiens. anno ficcitatis non erit sollicitum , five non timebit , &c. W. 12. Sic est in Græco, detractâ tantùm conjunct. au

#.9. Sic iterum Auguft. I. 18. de civit. Dei, c. 33. tem, cum seq. eft. Ap. Ambros. in Luc. 17. p. 1485. f.
col. 516. a. nili excipias verbum penult. cognoscet. Hieron. Thronus virtutis exaltatus eft.
in Jer. 17. col. 610. a. ita legit ex LXX. Profundum eft 1.13. Græc. hab. vi xasanaórtes C , qui dereliquerint
cor fuper omnia : & homo eft, quis cognofcet eum ? Sic etiam , pro qui te derelinquunt, absque seq. verbo terreantur ;
Græcè , excepto uno stis, & quis ; in Compl. osis. Idem loco vero evertentur , ita , reapúrwcar; cæt. ut in Lar. sup.
Hieron. in lsai. 17. col. 177. d. rursum hab. cum LXX. Meliùs idem Auguft. l. 1. cont. advers. leg. to. 8. 574. C.
& homo eft, & quis cognofcet eum? itidem in Eccles. to. 2. univerfi, qui derelinquunt te, confundantur : recedentes ,
736. c. licet , inquit, in Hebræo aliter fit. Accinunt ma- fuper terram fcribantur. Auct. 1. cont. Fulg. Donat, append.
gno consensu Iren. l. 3. c. 18. p. 209. C. & l. 4. c. 33. to. 9. Aug. col. 5. b.omnes, qui derelinquunt te, confun-
p. 273. f. Tertul. I. adv. Jud. c. 14. p. 148. a. & 1. 3. dentur : recedentes à Scribentur in libro mortis : quo-
adv. Marc. p. 671. c. & I. de carne Chr. p. $50. b. niam dereliquerunt te fontem vita. Hieron. etiam in hunc
Cypr. l. 2. Testim. p. 288. c. Hilar. I. 4. de Trin. col. loc. 611. a. hab. venam , five fontem , ė Gr. Tuyúv.
852. b. Ambros.in Pl. 39.43.61.& 118. col. 863.c. 919. . 14. Græcè fimiliter, nili excipiatur vox xaúxupea,
b.956.c. 1114. f. & ep. 46. col. 986. d. item l. 1. de pe- gloriatio , pro gloria. Hieron. I. 2. cont. Pelag. to.4.530.
nit. to. 2, 394. a. & l. de instit. virg. col. 271. b. cum b. Sana me Domine , & fanabor : falvum me fac Domine
verbo agnofcet. Ita demum Gregor. M. in Job. 9. col. 309. Es falvus ero : tu es gloria mea, fpes mea. Ambros. in
e. Apud Zenonem Veron. l. 2. tract. 7. p. 159.& homo Pl. 37. col. 833. a. Sana me Domine , & fanabor : falvum
eft, & quis cognofcit eum ?

me fac, falvabor : & l. 1. de pænit. to. 2. 399. a. falva
. 10. Eadem sunt in Græco, nisi hoc excipiatur , me, & falvabor : itidem I. de virginit. col. 238.b. repe-
été? ww, scrutans, pro interrogans , quod idem fonat; item tito Domine , post salva me. Concinic Auct. I. de XLII.
inf. num. plur. xatà tos xxpoós, secundum fructus. Am- mans. ap. Ambr. p. 8. b. nisi quòd delet vocem Domine.
bros. 1. 1. offic. to. 2. 15. e. & l. 2. de Spir. S. c. II. col. W.15. Sic iterum Ambros. epist. 85. col. 1106. c. unà
658. b. hab. Ego fum fcrutans corda & renes. Auct. quæft.

cum Græco. ex utroque Teft. q. 125. ap. Aug. to 3. 136. a. Ego Deus , ¥. 16. Rursum Ambrof. in Pf. 37. col. 833. a. & epift. qui fcrutor renes es corda. Tertul. 1.4. adv. Marc. p. 726. 85.col. 1106. b. legit : Non laboravi sequens post te. Hieb. ait : Scit autem Deus corda vestra. Vigil. Taps. 1. cont. ron. quoque in hunc loc. 611. e. Vulgatæ lectioni non Varim. p. 735. d. Ego fum Dominus scrutans corda, 8 jum turbatus, te pastorem fequens, subjungit : fove, non probans renes : ut dem, &c. ut in textu.

laboravi sequens re. Giæc. 'Era de éx exoniaox, xala$.11. Confonat Græc. ad verbum. Hieron. quoque in xortar óalow (8. Hilar. in Pf. 51.col. 71. c. & Auguft. in hunc loc. col. 610. e. ait fic transtulisse LXX. Clamavit Pr.36.col. 289. g. fimiliter addunt : diem hominis non conperdix, congregavit quæ non peperit ; paulòque poft : in cupivi, tu fcis. Sic etiam in Græco est ; extremò ita : Tas dimidio dierum ejus relinquent eum : & in ore. 13. col. ¢x Topevómifce tice Tür Xernet w Mex, apo tregoáty C* esl.

Ose

δια των χειλέων με προ προσώπε . 1328.f. novissimum ejus erit infipiens. Ambr. quoque 1.6. . 17. Rursum Hieron. infra : LXX. tranftulerunt , diHexa. p. 117. f.. legit : Clamavit perdis , & congregavit centes : Ne fias mihi alienus, parcens in die malo. Græc. que non peperit : itidem epist. 32. col. 917. d. fed abfque Mü yevutņs pou eis omotpiwoir, peidówirós cv vpépçe Torupē. med. 68. Philastr. Brix. I. de hæref. p. 702, a. Clamavit ¥. 18. Consonat Græc, ad verbum , cum hoc oprat. vý Tom. II.

Q999 ij

9

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

te

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

te

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

20.

>

:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

V 6A S10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
veam ego : induc super eos diem afflictionis , &

duplici contritione contere eos. Tichon, reg. 5.po

19.... Vade, & ita in portis filiorum populi 19. Hæc dicit Dominus ad me : Vade , & 62. b. c. tui, in quas ingrediuntur reges Juda , & egrediun- fta in porta filiorum populi , per quam ingretur, & in omnibus portis Jerusalem:

diuntur reges Juda, & egrediuntur , & in cunc

tis portis Jerusalem :
20. & dices ad eos : Audite verbum Domini, & dices ad eos : Audite verbum Domi-
qui intratis portas istas:

ni reges Juda, & omnis Juda, cunctique habi-
tatores Jerusalem , qui ingredimini per portas

istas.
21. Hæc dicit Dominus : Custodite animas ver- 21. Hæc dicit Dominus : Custodite animas
tras, & nolite tollere onera in die sabbatorum, vestras, & nolite portare pondera in die sabbati,
& nolite exire portas Jerusalem. .

nec inferatis per portas Jerusalem.
22. Et nolite ferre onera de domibus veftris 22. Et nolite ejicere onera de domibus vestris
in die sabbatorum, sicut mandavi patribus vef- in die sabbati , & omne opus non facietis : fanc-
tris.

tificate diem sabbati , sicut præcepi patribus ves

tris.
23. Et non obaudierunt in auribus suis , & in- 23. Et non audierunt, nec inclinaverunt au-
duraverunt cervicem suam super patres fuos , ut rem fuam : fed induraverunt cervicem suam ne
me non audirent, neque perciperent disciplinam. audirent me, & ne acciperent disciplinam.

24. Eritque : Si me audieritis, dicit Dominus 24, Et erit : Si audieritis me, dicit Dominus,
ut non inferatis onera per portas civitatis hujus ut non inferatis onera per portas civitatis hujus
in die sabbatorum, ut non faciatis omne opus in die sabbati : & fi sanctificaveritis diem sabba-
veftrum, & fan&ificetis diem fabbatorum : ti, ne faciatis in eo omne opus:

25. Et intrabunt per portas civitatis hujus re- 25. Ingredientur per portas civitatis hujus reges & principes , sedentes in fede David , & af- ges & principes , sedentes super folium David, cendentes in currus & equos, ipsi, principes eo- & ascendentes in curribus & equis, ipsi & prinrum, viri Juda , qui inhabitant Jerusalem : & ha- cipes eorum, viri Juda, & habitatores Jerusa

& bitabitur civitas hæc in æternum.

lem : & habitabitur civitas hæc in fempiternum. 26. Et venient de civitatibus Juda , & de civi- 26. Et venient de civitatibus Juda , & de tatibus Jerusalem, & de terra Benjamin , & de circuitu Jerusalem, & de terra Benjamin, & de terra campestri, & de terra quæ ad Auftrum, af- campestribus, & de montuosis , & ab Austro, ferentes holocaufta, & incenfa , & manna , & portantes holocauftum, & vi&timam, & facrifithus, ferentes laudationem in domo Domini. cium , & thus, & inferent oblationem in domum

Domini. 27. Et si me non audieritis ut sanctificetis diem

27. Si autem non audieritis me ut fanctifice-
fabbatorum, ut non porteris onera, neque in- tis diem sabbati, & ne portetis onus , & ne in-
tretis per portas Jerusalem : succendam ignem in feratis per portas Jerusalem in die sabbati : suc-
portis ejus, & consumer domos Jerusalem, & non cendam ignem in portis ejus, & devorabit domos
exstinguetur.

Jerusalem, & non exstinguetur.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Kü xa7c1Xurbeln fyc sequentia Vulgatæ congruunt.

¥. 24. Græcè hæc ult. & fan&tificetis diem fabbat. ponun-
$. 19. Concordat Græcum, nisi quòd hab. i als cioto- tur ante ista , ut non faciatis , &c. deeftque veftrum , post
ρεύονται ν αυταίς..... και αν αις εκπορεύονται εν αυταίς: in qui- opus και car. ut fupra.
bus ingrediuntur in eis..... g in quibus egred, in eis ; fed à W.25. Eadem leguntur in Græco, additâ voculâ av-
Compl. abest 1. c dvrais. Ap. Hieron. in hunc loc. 612. Tôr, ad equos ; uti , poft ipfi , & poft Juda.
. i

ry
b. fic : in portiś..... per quas.

*.26. Græc. pro civitatibus Jerusalem, hab. Xuxabbar #. 20. Græcè internectuntur ista post vocem Domini , 'lepxoanúpe, de circuitu Jerusalem ; & inf. post vocem camβασιλείς Ιέδα, και πάσα Ιεδαία , και πάσα Ιερεσαλήμ, τεges petri, fubdit, και εκ τε ορες, και εκ της προς , &c. σ δε Juda, somnis Judæa , 86 omnis Jerusalem ; cætera qua- monte , & de ea qua, &c. item ad holocaufia, addit, sý drant. Apud Hieron. in hunc loc. 612. b. omnis Juda, θυσίας , και θυμιάματα , και μάννα" cerut in Lat. fup. Hiefive Judæa.

ron. in hunc loc. 612. e. habet de more ,

five
$. 21. Ita Græcè, excepto ablar, Túrais, portis , loco thymiamata, & facrificium , five manna... oblationem , five

*
portas. Eò spectant quæ hab. Vigil. Taps. I. cont. Vari- laudem : & infra, 614. a. ait : Pro sacrificio , LXX. ipsum
mad. p. 749. c. Hæc dicit Dominus Deus omnipotens : Ob- verbum Hebraicum posuere manaa , quod pellima consuetu-
fervate diem fabbati , & Sanctificate eum, ut habitem in dine , imo fcriptorum negligentiâ , manna in noftris legitur :
medio veftri.

item poft pauca : Oblationem , inquit , qua Hebraicè dici-
. 22. Græcè, poft vocem sabbatorum, subnectuntur tur thoda , in gratiarum actionem verti poteft , laudem
ifta : και πάν έργον και ποιήσετε αγιάσατε την νμέραν των LXX. tranftulerunt.
Cabbátwr, & omne opus nolite facere : fan&tificate diem fab- ¥. 27. Græc. ipso initio hab. Kai ?sous, é ar an, Es
batorum; cæt, ut in Lat. sup. nisi id excipiatur , my expé- erit, fi, &c. fubinde poft 1. Jerusalem, fubdit, « on
PET$ , , ne efferatis , pro nolite ferre,

viuépą Caßláta &c. in die sabbatorum 8: ex-
*.23. Græc. in principio habet : Kai xx ixxour, de ox tremò pro domos , ponit á upod a , bivia ; cæt. concordant.
Exauvex ös autô, Et non audierunt , & non inclinave-
To

Hieron. in hunc loc. 614. b. ad hanc vocem, domos , ad-
runt aurem fuam ; reliqua ut in Lat, fupra. Hieron, in hunc dit, five vicos Jerufalem, quos , inquit , LXX. a upoda,

; . .
loc. 612. d. monet in Hebraico non haberi , fuper patres Aquila 5 Symmachus , kápsis, id eft, turritas domos ,
fuos; non additur etiam in Vulg.

terpretati funt. Vide fis Martianæi not, in hunc loc,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

N

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vidimas,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT 'X V II I.

1.

I.

V Domino , dicens :

Semo, qui fa&tus eft à Domino ad Jere

[ocr errors]

:

[ocr errors]

cens:

10.

7

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Erbum, quod factum est ad Jeremiam à

Vi&tor Tun. I. de miam, dicens :

penit. ap. Ambrof. 2. Surge , & descende in domum figuli, &

2. Exsurge, & descende in domum figuli, & P.60 3. 6. ibi audies verba mea,

ibi audies verba mea.
3. Et descendi in domum figuli , & ecce ip- 3. Et descendi in domum figuli, & ecce ipse
se faciebat opus super rotam.

opus faciebat super lapides.
4. Et dissipatum est vas, quod ipse faciebat 4. Et cecidit vas , quod ipse faciebat in mani-
è luto manibus fuis : conversusque fecit illud vas bus suis : & iterum fecit illud vas aliud, sicut pla-
alterum , ficut placuerat in oculis ejus ut face cuit coram ipfo facere.
'ret.

s. Et factum est verbum Domini ad me , di- s. Et factus est fermo Domini ad me, dicens : Ifai. 45. 6. Nunquid sicut figulus iste, non potero vo- 6. Sicut figulus ifte, non potero vos facere, 9. bis facere , domus Ifraël , ait Dominus ? ecce domus Ifraël? ecce ficut lutum figuli, vos estis Rom.

ficut lutum in manu figuli, lic vos in manu mea, in manibus meis. 9.20.

domus Ifraël.,

7. Repentè loquar adversùm gentem, & ad- 7. Et tantùm si loquar super gentem, aut suSup. I. versùs regnum , ut eradicem, & deftruam , & per regnum, ut tollam eos, & ut perdam eos.

disperdam illud,

8. Si pænitentiam egerit gens illa à malo suo, 8. Et si conversa fuerit gens illa à malis suis quod locutus fum adversùs eam : agam & ego cogitationibus , poenitentiam agam pro malis, pænitentiam super malo, quod cogitavi ut fa- quæ cogitabam ut facerem eis, & non faciam. cerem ei.

9. Et fubitò loquar de gente & de regno, 9. Et tamen fi locutus fuero super regnum ut ædificem & plantem illud.

aut gentem, ut rexdificetur & circumplantetur, 10. Si fecerit malum in oculis meis , ut non 10. & fecerit iniqua in conspectu meo, ut non audiat vocem meam : pænitentiam agam super exaudiat vocem meam : poenitentiam agam pro bono, quod locutus sum ut facerem ei. bonis, quæ locutus sum ut facerem eis, & non

faciam.
11. Nunc ergo dic viro Juda , & habitato- 1. Et nunc dic ad viros Juda , & inhabitan-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Ira Græcè. Vigilius autem Tapf. I. cont. Eurych. iste figulus , facere vos, domus Ifraël, dicit Dominus ? ecce
P. 51.b. haber : Dixit Dominus ad me : Descende , &c. ficut lutum in manu figuli , fic vos eftis in manibus meis ,
Ý. 2. Similiter hab. Hilar, in Pl. 2. n. 39. col. 47. a. domus Ifraël. Victor Tun. ubi fup. P. 592. a. ficut lutum

p
excepto uno Surge; Gr. 'Aresul, &c. ut supra. Ambros. figuli , fic vos eflis in manu men.
1. 2. de interpel. Dav.c. s. col. 645. c. Descende in domum .7. Græc. in principio hab. Néexes aanhow, ie. Ad
figuli, 5 audies illic verba mea. Item Vigil. Taps. 1. 4. Summam loquar ; reliqua ut in Lat. sup. detracto ult. eos.
cont. Eurych. p. 51. b. Defcende in domum figuli, & ibi Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a. In fumma loquar fu-
audies verba mea.

per gentem, aut fuper regnum, ut feriam eos , & perdain. ¥. 3. Eadem refert Hilar. in Pf. 2. col. 47. a. ad ver- Hieron. etiam in hunc loc. col. 615.c. ad vocem 1, rebum. Sic etiam in Græco est. Vigilius autem Tapr. 1. 4. pentè, quæ eft in Vulg. addit, five , ad fummam ; item ad cont. Eutych. p. 51. b. legit cum Vulg. Et descendi in do- hoc, eradicem , to five auferam : demum in Amos 9. col. .

mum figuli, ecce ipfe faciebat opus fuum super rotam. 1450. e. legit : Aljumam (f. Ad fummam) & loquar fuam Item Hieron. in Isai. 45. col. 337. a. hab. Es ecce iple fa- per gentem , & regnum , ut auferam eam , & disperdam : ciebat opus in rota : at in hunc Jer. loc. col. 615. b. super & in Sophon. 2. col. 1667. d. loquar super gentem , rotam , five lapides : & infra : super rotam , inquit , quam fuper regnum , & auferam , & difperdam eos : & l. 3. cont. LXX. verbi ambiguitate seduti , lapides tranftulerunt : aba- Pelag. to. 4. 536. f. Ad fummam loquar contra gentem , nim enim pro qualitate loci , & diverfitate pronunciationis , & regnum , ut eradicem, & destruam , & difperdam illud. & organum , id eft, rota figuli , vocatur , & lapides. 8. 8. Grας. Και επιςραφή (ΜΓ. Αlex. επισρέψη) το

ν. 4. Similia leguntur Grαce , nifi quod reperitur αυτός, έθνος εκείνο απο πάντων των κακών αυτών, και μετανοήσω ipse, ante fecit ; quod tamen abeft à Mr. Alex. & Compl. Tepi TÔ (Ml. Alex. Táto Tŵr) xaxcor, er $107.06ww Hilarius in Ps. 2. n. 39. col. 47. a. 48. b. legit : Et ceci- (M. Alex. excéanca , ) Ts Toños dutos. Edit. Compl. dit vas, quod faciebat in manibus ejus : & iterum ipse initio hab. Ei tispéka, Ald. &#15 petel. Hilar. in Pf. 2. fecit vas aliud , secundum quod placuit in conspectu ejus n. 39. col. 47. a. Et fi conversa fuerit gens illa à malis ut faceret. Ambros. I. 2. de interpel. Dav. c. 5. col. 645. fuis , pænitebo de malis quæ cogitabam facere illis. Hieron. c. Defcendi , & vidi quomodo cecidit vas , quod ipse faciebat in Amos 9. col. 1450. é. Si conversa fuerit gens illa à ma

, in manibres suis : & poft paulò : fecit vas aliud, quomodolis suis , & ego agam pænitentiam de bis , qua cogitaveram placuit. Hieron. in Isai. 45. col. 337. a. Et dilipatum eft ficere ei : at in Sophon. 2. col. 1667. d. Et si pænitentiam vas , quod faciebat in manibus fuis : rurfumque fecit ex egerint , & ego pænitentiam agam de omnibus malis, qualoeodem luto aliud vas, ficut placuit in conspectu ejus : item cutus fum ut facerem eis : lib. verò 3. cont. Pelag. to. 4. in hunc Jer. loc, col. 615. C. ad hoc Vulg. conversusque, 536. f. Vulgatæ congruit ad verbum. addit, five , & rursum. Rufin. in Symb. p. 184. c. alludens, 7.9. Hilar. in Pl. 2. col. 47. b. Et in fumma loquas dicit : Vas de manu fua collapfum , & confra&tum , rurfum super gentem & regnum, ut readificem & plantem. Item Hie. elevavit manibus fuis : & reformavit ; ficut placuit in conf- ron. in Jer, col. 615. c. ad hoc 1. Vulg. Et fubitò, add. pectu ejus. Vigil. Tapl. 1. 4. cont. Eutych. p. 51. b. Et five, ad fummam : & l. 3. cont. Pelag.to.4.536. f. legit: exterminatum est vas, quod faciebat in manibus ejus : Es Et ad fummam

loquar de gente & regno , ut adificem conversus replasmavit illud in aliud , ficut placuerat oculis plantem illud. Græc. Kai Feexs narrow fri f'bros in Bacolo ejus.

λείαν, τε ανοικοδομείται και τη καταφυτεύεθαι. .5. Itidem ap. Hieron. in Ifai. 45. p. 337. a. & in $. 10. Hilar. in Pf. 2. col. 47. b. Et facient mala ante Græco. Apud Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a.

Et - factum ut ne audiant vocem meam : Espænitebo de bonis , quæ eft verbum Domini ad me , dicens.

locutus fum facere illis : nec aliter in Græco, excepto verř.6. Sic iterum Græcè, nisi quod ipso initio haberur , bo Trouwoi, pro facient. Ap. Hieron. 1. 3. cont. Pelag. to. Ei xatwis, Si ficiet. Hilar. in Pf. 2. n. 39. col. 47. a le- 4. 536. f. Si fecerit malum in confpe&u meo git : Si fecundùm figulum hunc , non poffum facere vos, diat , &c. ut in Vulg. domus Ifrael ? ecce ficut lutum figuli, vos estis in manibus $. 11. Similia Græc. habet , præter hæc levissima , amomeis. Hieron. io Ilai. 45.col. 337. a. Si non possum, fiout sexputo dů, avertatur nunc , pro tonvecratur ; extremo

e.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ut non pu

4. Rey.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA N-OV A.-. Vil. Tun, ubi fup. tes Jerusalem : Ecce ego fingo mala super vos,& ribus Jerusalem, dicens : Hæc dicit Dominus :

cogito super vos cogitationem: convertatur unul- Ecce ego fingo contra vos malum, & cogito conquisque à via sua maligna , meliores facite cogita- tra vos cogitationem : revertatur unusquisque à tiones vestras.

via sua mala , & dirigite vias vestras & studia 17.11. veftra.

Inf. 25. 12..... Vide Not.

12. Qui dixerunt : Desperavimus : poft cogi- S. 5 35.

15. tationes enim noftras ibimus , & unusquisque pra "jon. za vitatem cordis fui mali faciemus.

9. Ambrof. l. 1. de 13..... quanta fecit virgo Jerusalem?

13. Ideo hæc dicit Dominus : Interrogate virgin.col. 152. b.

gentes : Quis audivit talia horribilia, quæ fecit

nimis virgo Israël Hieron, in Jer. 18. 14. Nunquid deficient de petra ubera , aut nix 14. Nunquid deficiet de petra agri nix Libacol, 616.6. de Libano? aut declinabit aqua violenter fubla- ni? aut evelli poffunt aquæ erumpentes frigida, ta vento?

& defluentes?

VULGATA NOVA. is. Quia oblitus eft IS... feqq. Vide Not.

19. Attende Domine ad me , & audi vocem admei populus meus , fruf

versariorum meorum. tra libantes, & impingentes in viis suis , in semitis sæ- 20. Nunquid redditur pro bono malum , quia foculi, ut ambularent per eas in itinere non trito:

derunt foveam animæ meæ ? Recordare quòd ftete1.19.8. 49.

16. ut fieret terra eorum in desolationem, & in rim in confpectu tuo, ut loquerer pro eis bonum, 13.5 5o. 13. sibilum sempiternum : omnis qui præterierit per eam & averterem indignationem tuam ab eis. obftupefcet, & movebit caput suum.

21. Propterea da filios eorum in famem , & deduc 17. Sicut ventus urens dispergam eos coram ini- eos in manus gladii : fiant uxores eorum absque libemico : dorsum , & non faciem oftendam eis in die per- ris , & viduæ : & viri earum interficiantur morte: ditionis eorum.

juvenes eorum confodiantur gladio in prælio. 18. Et dixerunt : Venite , & cogitemus contra Je- 22. Audiatur clamor de domibus eorum : adduremiam cogitationes : non enim peribit lex à sacerdo- ces enim super eos latronem repentè : quia foderunt te, neque consilium à sapiente, nec sermo à prophe- foveam ut caperent me , & laqueos absconderunt peta : venite, & percutiamus eum linguâ, & non at- dibus meis. tendamus ad universos sermones ejus. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA,
Hieron. in Jer. 18. 23.....

in
tempore
furoris tui fac in eis.

23. Tu autem Domine fcis omne consilium col. 618.6.

eorum adversùm me in mortem : ne propitieris iniquitati eorum , & peccatum eorum à facie tua non deleatur : fiant corruentes in conspectu tuo,

in tempore furoris tui abutere eis. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. que, a xomlova Toys&T! Tã PAITUS súpala upcr, & meliora nunquid declinabit , loco aut declinabit. Apud Ambr. l. 1. , και καλίονα ποιήσατε τα επιτηδεύματα υμών , σ

. facite ftudia , feu adinventiones veftras. Apud Tertul. I. 2. de virgin. col. 152. b. ita : Non deficient de petra ubera, adv. Marc. p. 653. b. Ecce ego emitto in vos mala. neque nix à Libano : aut declinabit aqun valido vento que

8.12. Hieron. in hunc loc. col. 616.c. fic habet : Qui dixerunt : Desperavimus, five confortabimur : poft cogitatio- . 15. feqq. Hieron. in hunc loc. 617.a. ad hoc Vulg. in nes enim noftras ibimus, & unusquisque pravitatem, five femitis saculi, add. fave fempiternis ; Gr. hab. Xoires air

; quod placuit, cordis sui mali faciemus. Græc. Kai kitavo vies, funiculos sempiternos ; ed. verò Compl. tpilois aiv*Ανδρέμεθα , ότι οπίσω των απορροφών ημών πoρευσόμεθα, vlas reliqua Græca ad finem ufque hujus cap. paucis * έκαςος τα αρεσα της καρδίας αυτή της πονκρας ποιή- tantùm differunt à Vulgata. Couh.

W.23. Apud Hieron. ubi fup. 618. c. Fiant corruentes, $. 13. Græcè versus totus Vulgatæ congruit, nisi quòd five impingentes in conspectu tuo , in tempore furoris tui pro gentes, hab. à treur, in gentibus.

abutere eis , five fac in eis. Gr. Teré sa na Séreide autwe W. 14. Sic eft in Greco, nifi id excipiatur, μη εκκλίνη, εναντίον ζε, ω καιρώ θυμά ζε ποίησον εν αυτοίς.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

portatur ?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

" H

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Æc dicit Domi- 1... 2... 3... 5. Vide per locum istum, ita ut omnis, qui audierit illam, nus : Vade, & Not.

tinniant aures ejus: accipe lagunculam figuli testeam à senioribus populi, 4. Eò quòd dereliquerint me , & alienum fece

& & à fenioribus facerdotum :

rint locum iftum : & libaverunt in eo diis alienis , 2. Et egredere ad vallem filii Ennom, quæ est quos nescierunt ipfi, & patres eorum, & reges Jujuxta introitum portæ fi&tilis : & prædicabis ibi ver- da : & repleverunt locum iftum sanguine innocentum. ba, que ego loquar ad te.

s. Et ædificaverunt excelsa Baalim , ad combu3. Et dices : Audite verbum Domini reges Juda, rendos filios fuos igni in holocaustum Baalim : quæ & habitatores Jerusalem : hæc dicit Dominus exerci- non præcepi , nec locutus fum , nec ascenderunt in tuum Deus Ifraël : Ecce ego inducam afflictionem su

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. **.1. 2. 3. 5. Hieron. in hunc loc. 618.f. Pro laguncula Gth, pro arlith : item hab. Es prædicabis , five clamabis , figuli, Lxx. doliolum tranftulerunt ; & pro porta fieili, vel leges : & inf. ad 7. 3. col. 619. b. inducam afflidioAquila , Symm. 65 Theod. ipsum verbum posuerunt Hebraï

nem , five mala..... ita ut omnis , qui audierit illam , five cum harfith, pro quo LXX. juxta morem suum , pro aspira- illa , &c. item ad $. 5. verbo præcepi , quod in Vulg, eft, tione heth littera', addiderunt chi Gr, ut dicerent char subdit , fove cogitavi ; Gr. difrohenr.

[ocr errors]

cor meum.

« ZurückWeiter »