Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

PS.n.si

1.19.

Ibid. 248.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

ova Cypr. op. 55. p.

10. Et dedit illis Deus spiritum transpunctio 10. Quoniam miscuit vobis Dominus spiritum 85.6. nis.....

foporis , clauder oculos veftros , prophetas &

principes veftros , qui vident visiones , operiet. Hilar. prolog. in

1. Et erunt vobis omnia verba hæc tanquam II. Et erit vobis visio omnium ficut verba
eloquia libri hujus fignati : quòd si quidem homi- libri fignati, quem cùm dederint scienti litteras,
ni scienti litteras dicetur : Lege ifta : dicet : Non dicent : Lege iftum : & respondebit : Non por-
possum legere , signatum est enim.

fum, fignatus eft enim.
12. Et fi dabitur liber hic in manus homi 12. Et dabitur liber nescienti litteras , dice.
nis nescientis litteras , & dicetur ei : Lege húnci turque ei: Lege : & respondebit : Nescio litteras.

respondebit : Nefcio litteras.
Hieron, in Ifai. 13. Et ait Dominus : Appropinquat mihi po-

13. Et dixit Dominus : Eò quòd appropin- Matth. 29. col. 247. ex pulus ifte ore suo, & labiis luis honorat me, cor quat populus iste ore suo, & labiis fuis glorif- 15. 2. Lxx.

cat me, cor autem ejus longè est à me, & ti

Marc. autem ejus longè est à me: frustra colunt me,

7.6. docentes hominum præcepta atque do&rinas : muerunt me mandato hominuin & doctrinis:

14. Propterea ecce adjiciam ut transferam po 14. Ideo ecce ego addam ut admirationem pulum iftum : transferam enim illos, & perdam faciam populo huic miraculo grandi & ftupenfapientiam sapientium, & intellectum pruden- do: peribit enim sapientia à fapientibus ejus, & 1.Cor. tium abscondam.

intellectus prudentium ejus abfcondetur.
15. Væ qui profundum consilium faciunt , & IS. Væ qui profundi estis corde, ut à Do. Ald. r.
erunt in tenebris opera eorum, & dicunt : Quis mino abscondatis contilium : quorum funt in te- 8.
vider nos ? quis sciet nos, & quæ nos facimus? nebris opera , & dicunt : Quis videt nos, & quis

novit nos ?
16. Nonne ut lutum figuli reputabimini? nun 16. Perversa eft hæc vestra cogitatio : quafi
quid dicet factura factori luo: Non sapienter me fi lutum contra figulum cogitet , & dicat opus
fecisti? aut figmentum fi&tori suo : Non tu me factori suo : Non fecisti me : & figmentum dicat
fecifti ?

fi&ori fuo : Non intelligis.
Hieron. in Ifai. 17. Adhuc modicum, & erit Libanus in Char 17. Nonne adhuc in modico & in brevi con-
32. col. 271. a. mel, & Charmel in saltum reputabitur.

vertetur Libanus in charmel, & charmel in sal

tum reputabitur? Cypr. l. 1. Teft.

18. Sed in illa die audient surdi sermones li 18. Et audient in die illa surdi verba libri , 6.4. p. 277.b.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
ficut qui in fomnis manducat bibit , videtur fibi cibo aut 4. C. 12. p. 241. c. ita legit : Populus bic labiis me hono-
potu , dum dormit , repleri : Sed cùm evigilaverit , incipis rat, cor autem eorum longè eft à me : frustra autem colizna
éfurire ampliùs ; & tunc intelligit quàm inanis ille cibus & me, docentes doctrinas Es præcepta hominum. Cypr. epist. 63.
patus fuerit fomniantis.

& 68. p. 108. c. 118. b. Populus ifte labiis juis bonorifi-
Xi10. Sic iterum legit Cypr. l. de laps. p. 192. a. cat me, cor verò eorum longè Jeparatum eft à me : fine
Græc, "OTI FETTÓTIxer uuãs Kúeros aveumati xa7arc&tas caufa. autem colunt me , mandata is do&rinas huminum do.
Quoniam potavit vos Dominus fpiritu compun&tionis. Hieron. centes : ita rursus hab. epist. 74. p. 139. a. nifi quòd deler
in Isai. 29. col. 246. b. ait pro soporis spiritu , LXX. *fuis , post labiis. Hilar. in Pr. 52. p. 84. a. Populus bic
compunitionem effe interpretatos : at sup. in c. 22. col. 197. Tabiis me bonorat, cor' autem eorum longè eft à me : itidem
d. legit : Dominus eis mifcuit fpiritum erroris.

inf. col. 95. b. excepro 'ling. ejus , Ioco eorum : & in
. 11. Eadem exhibet edir. Rom. nifi quod ubi Hilar. Psalmum si, col. 80, a. addit : fine canfa colunt me,
hab. quod fi quidem, ipsa fert , o tav ole on avrò, nem docentes do&rinas præcepta bominum. Ambrof. pariter in
pe to bilsior, quem fi dederint ipfum ( librum ; ) & ubi Pl. 36. col. 810. d. legit : Populus hic labiis me bonorat,
Hilar. hab. dicetar , illä réyortes, dicentes, præpofito uno cor autem eorum longè eft à me : item in Pr. 43.
aj , fequenti dicet. Item Hilarius in Pf. 118. col. 343. f. f. & in Pf. 118. col. 1025. C. 1212. d. & 1. 6. de Sacram.
344. a. legit : dabitur liber ifte in manus hominis scientis col. 382. e. & l. 1. de pænit. col. 396. f. 397. c. Ambro-
litteras 55 dicetur ei : Lege bæc : 83 respondebit : Non pof liast. col. 61.e. & 247. f. Plebs bæc labiis me bonorat, com
fum legere , fignatum eft enim. Cypr. 1. 1. Testim. p. 277. autem eorum longè est à me. Hieron. I. 1. in ep. ad Tit, to.
b. Et erunt vobis hi omnes fermones ficut fermones libri qui 4.422. d. Populus bic labiis me honorat , cor autem corum
fignatas eft, quem fi dederis bomini scienti litteras ad le- longe eft à me : fine caufa autem me colunt, docentes doc-
gendum , dicet : Non possum legere , fignatus eft enim. Hie trinas s mandata hominum : at hæc pertinere videntur
ron, in Ezech. 44.col. 1022. e. Erunt verba libri iftius ad Matth. c. 15.7.8.
ficut verba libri fignati, quem cùm dederis homini nefcienti . 14. Hæc tota respondent Græco, nifi excipias unum
litteras , & dixeris ei : Lege : Et refpondebit tibi : Nescio lie-transferam enim , pro quo į kee7cbvious , es transferam, Ap.
teras : & in Dan. 12. col. 1136. a. Et erunt fermones Tercul. I. 3. adv. Marc. p. 670. C. anjeram fapientiam
libri iftires quafi verba voluminis fignati , quod si dederint fapientiam illorum, 86 prudentiam prudentium eorum abf-
homini nefcienti litteras , dicentes ei : Lege : refpondebit : condam : & l. 4. p. 719. a. perdam fapientiam fapientium,
Nescio litteras. Anon. ap. Marten. Anecdot. to. s. p. 8. & prudentiam eorum icelabo : & 1 5. p. 793. c. Sanferam
b. Erunt vobis verba libri bujus ficut libri fignari, quem fi fapientiam fapientium , & prudentiam prudentiam irritum
dederis homini scienti litteras ad legendum , dicit : Non faciam. Cypr. 1. de bono pat. p. 247. b. perdam sapien-
poffum legere , fignatum eft enim.

tiam fapientium , & prudentiam prudentium reprobabo. si-
V. 12. Græc. initio hab. Kai doloeta, Et dabitur militer ap. Hilar. 1. 3. de Tiin. col. 811. f. præter unum
absque med. fis item inf. épei, dicet, pro dicetur ; rurfuss intelleétum ; at ibi Carnur. Ms. hab. prudentiam , ut supra,
que, as spei, pro refpondebit ; cæt. ut sup. Hieron. in Ezech. . 15. Græc. initio fic habet : Ovai ci Babe ws Bonun
44.col. 1022. e. fic pergit : Et dabunt illum homini fcienti Toiôrtes, jy olid Rupiyo s'ai oi & xpugñ Brawo ForŚrtes
litteras , dicentes : Lege : & dicet : Non possum legere , quin siya sai, &c. Va qui profundè (Ml. Mediol. cum edd. Ald.
fignatus eft : & in Dan. 12. col. 1136. a. Sin autem dedea & Compl. falsicer, profundum) confilium faciunt, & nons
rint illud homini fcienti litteras , & dixerint : Lege librum: per Dominum : va qui in occulto confilium faciunt ,
refpondebit : Non poffum legere , fignatus eft enim. Apud erunt , &c. subinde og opbar Tis segxev zas; tis.....
Marten. Anecdot. to. s. p. 8. b. ita legit Anon, Aut for den site is for salu; dicent : Quis vidit nos ? 88 quis....
deris non fcienti litteras s dicas : Lege : dicet : Non di vel que nos facimus ?
Tici.

*:16. Ita Græcè , nifi quod ibi sic invertitur sententia. V. 13. Edit. Rom. præponit ů, his vocibus, ore, & rum ordo : Μη έρεί το πλάσμα τώ πλάσαντι αυτό: Οι συ με kabiis ; paulòque poft habet , Tirewoi pris de xopria au

έπλασας και το ποίημα το ποιό σαντι: Οι συνετως με εποίκσας των πόρρω απέχει απ' έμε μάτην διε , &c. honorant me και *. 17. Grec. Ουκέτι μικρόν, και μελατεβάσεται ο Λίβανος cor autem eorum longè abeft à me : frustra autem , &c. ut ως το όρος το Χέρμελ, και το Χέρμελ, &c. Nonne πλhits fup. ab edit. Compl. abest å , ante ore , & labiis. Tercul. modicum, & transferetur Libanus ficut mons Chermel. 3 1. 3. adv. Marc. p. 670.c. quosdam memorar labiis dilio Chermel, &c. ut supra. gentes Deum , corde autem longè abfiftentes ab co, Iren. t. 1.18. Similiter in Græco, præter I. Kai, loco Sed;

col. 915,

NOVA.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & de tenebris & caligine oculi cæcorum videbunt. bri, & qui in tenebris, & qui in nebula sunt, ocu- Cypr. ubi suip.

li cæcorum videbunt.

VULGATA
19. Et addent mites in Domino lætitiam, & pau- iniquitatem :
peres homines in sancto Ifraël exsultabunt :

21. qui peccare faciebant homines in verbo, &
20. quoniam defecit qui prævalebat, consummatus arguentem in porta supplantabant, & declinaverunt
eft illusor, & fuccisi sunt omnes qui vigilabant super frustra à justo.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
22. Propter hoc, hæc dicit Dominus ad do 22. Propterea hæc dicit Dominus super domum

Hieron, in Ifai.
mum Jacob, qui redemit Abraham : Non modò Jacob, quam separavit ex Abraham: Non modò 29. col. 250. **
confundetur Jacob, nec modd vultus ejus eru- confundetur Jacob , neque nunc faciem mutabit : L***
befcet :
23. fed cùm viderit filios fuos, opera mai 23.

fed cùm viderit filios suos, opera mea , nuum mearum, in medio sui fanctificantes no

propter me sanctificabunt nomen meum, & fancí
men meum, & sanctificabunt san&um Jacob, & tificabunt fan&tum Jacob , & Deum Ifraël time-
Deum Ifraël prædicabunt :

bunt:
24. & scient errantes fpiritu intelle&tum, & 24. & fcient qui errant fpiritu intelligentiam,
mullitatores discent legem.

& musitatores difcent obedientiam, & linguæ

balbutientes discent loqui pacem. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. detractoque verbo funt, port nebula.

. 24. Ita Græcè , nisi excipiatur verbum maxselv, Y.22. Concinic Græc. ad verbum.

obedire , loco obedientiam. Hieron. loco cit. col. 250. e. *.23. Eadem sunt in Græco, prærer priora , em'öter observat ultima hæc verba , & lingua balburientes discent is wel toe

. Téxva autwr, fed cum viderint filij eorum : apud loqui pacem , obelo elle prænotanda ; & verò abfunt à Symmach. verò, am o'tay idin titra cuti.

Vulg.

[ocr errors][ocr errors]

1.

V -.30. col. 253. :

[merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT X X X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Æ filii desertores, dicit Dominus, ut fa-

Æ filii prævaricatores, dicit Dominus: fe-
"V

Hieron. in ceretis confilium , & non ex me : & ordiremini telam , & non per spiritum meum , ut tum , non per spiritum meum, ut adderetis

pec

L***
adderetis peccatum super peccatum :

cata peccatis :
2. qui ambulatis ut descendatis in Ægyptum, 2. qui itis ut descendatis in Ægyptum, & menon
& os meum non interrogaftis, fperantes auxilium interrogaftis, ut accipiatis auxilium à Pharaone,
in fortitudine Pharaonis , & habentes fiduciam in & protegamini ab Ægyptiis.
umbra Ægypti.

3. Et erit vobis fortitudo Pharaonis in con 3. Erit vobis protectio Pharaonis in confusio-
fulionem, & fiducia umbræ Ægypti in ignomi- nem, & his qui confidunt in Ægypto, oppro-
diam.

brium.
4. Erant enim in Tani principes tui, & nun 4. Sunt enim in Tani principes, nuncii peso.
cii tui usque ad Hanes pervenerunt.

simi.
s. Omnes confusi sunt super populo , qui eis s. Frustra laborabunt ad populum, qui eis
prodesse non potuit: non fuerunt in auxilium & non proderit ad auxiliandum neque in utilitatem
in aliquam utilitatem , fed in confusionem & in sed in confusionem & opprobrium.
opprobrium.

6. Onus jumentorum Auftri. In terra tribu 6. Visio quadrupedum in deserto. In tribula- ibid. 253. 254•
lationis & anguftiæ leæna, & leo ex eis, vi- tione & angustia leo, & catulus leonis : inde af-
pera, & regulus volans , portantes fuper hume- pides, & genimina aspidum volantium, qui fe-
ros jumentorum divitias fuas, & super gibbum rebant super asinos & camelos divitias suas
camelorum thesauros fuos , ad populum qui eis ad gentem quæ eis non proderit.
prodesse non poterit.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Edit. Rom. loco prævaricatores , hab. drosetai, dicit Dominus : Fesiflis confilium , non per me ; & pallum,
defertores ; & (urbuxas, pada , non pactum ; detracta etiam non per Spiritum meum , adjicere peccata super peccata. Coná
conjunct. 6, ante non per me ; at in Ml. Alex. ig ši di cil

, Tolet. 8. to. 2. conc. Hisp. p. 541. c. Ve filiis dea
ejego & in ed. Compl. Gurbuxur ; cæt. ut in textu. Iren. l. fertionis , dicit Dominus : fecistis conflium, non per me s
4. C. 18. p. 250. c. legit : feciftis confilium, non per me ; & fponfionem, non per Spiritum meum, adjicere peccatum

teftamentum non per spiritum meum. Cypr. ep. 55. p. 82. fuper peccatum.
b. Va vobis filii defertores, bæc dicit Dominus Habuistis *. 2. Eadem leguntur Græcè , sed in 3. persona : oi
confilium , non per me : 5 feciftis conventionem , & non πορευόμδυοι καταθήναι..... εμε δε εκ ευκρώτησαν τε βοηθη-
per fpiritum meum , adjicere peccata fuper peccata. Similiter Süvar, &c.
in Mss. Alex. & Mediol. ac in edd. Ald. & Compl. ita $. 3. Itidem Græcè, addito uno ràp, enim, ad ver-
δε λέγει Κύριος: « in Mediol. προθήναι αμαρτίας εφ' αμαρ bum erit.
Tias. Auct. 1. ad Novatian, hæret. ap.Cypr. p. 16. vel 435. - *. 4. In Gr. "Ori cior, Quia funt , loco Sunt enim ,
loquitur de desertoribus fidei , quos Spiritus S. meritò in quod idem fonat; reliqua ut in textu.
crepat , dicens : Feciftis confilium , non per me ; & conven. .so Ubi Hieron, hab. ad auxiliandum, edit. Rom.
rionem non per fpiritum meum , adjicere peccata super pecm ponit sic Boúbesar , ad auxilium , absque seqq. neque in
cata. Ambrof, in Pf. 39. col. 862. c. feciftis consilium , fed utilitatem ; cær. ut in Lat. Ml. verò Alex. cum ed. Compl.
non per me. Auct. l. de xlit, mans. ap. Ambr. col. 16.c. hab. έτε είς βοήθειαν , έτε εις ωφέλειαν.
Ve filii apoftata, bæc dicit Dominus : Feciftis confilium , 8.6. Eadem prorsus in Græco, additâ unâ conjunct.
non per me ; & pa&um , non per Spiritum meum. Vigil. dejo etiam , poft inde.
Taple ba 12. de Trin. p..301... Ve filii defertores, kus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

2

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ibid, 256.

Ibid. 257.6.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Hieron, in Isai, ' 7. Ægyptii inania & vacua proderunt vobis: 7. Ægyptus enim frustra & vanè auxiliabi 30.col. 254. annuntia ilta , quoniam vana est consolatio veftra tur : ideo clamavi super hoc : Superbia tantùm hæc.

est, quiesce. Ambr.l. 3. Hexa, 8..... scribe in buxo.....

8. Nunc ergo ingreffus scribe ei super buxum, Gol. 54.d.

& in libro diligenter exara illud, & erit in die

noviffimo in teftimonium usque in æternum :

VULGATA N O V A.
9. populus enim ad iracundiam provocans eft, & picientibus : Nolite aspicere nobis ea, quæ re&ta funt :
slii mendaces, filii nolentes audire legem Dei. loquimini nobis placentia , videte nobis errores.
10. Qui dicunt videntibus : Nolite videre: & af-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, in Ifai. 11 ..... auferte, à nobis verbum Ifraël.

II. Auferte å me viam , declinate à me femi30. col. 255.f. ex

tam, cesser à facie nostra sanctus Israël. Lxx.

12. Propterea hæc dicit fanétus Ifraël : Pro co quòd reprobastis verbum hoc, & sperastis in

calumnia & in tumultu, & innixi estis super eo: Ibid. 356.

13: Propterea vertetur vobis hæc * iniquitas , 13. propterea erit vobis iniquitas hæc ficut * Hieron. iniquitas, ut sítis quali murus cadens subitò civitatis firmissió interruptio cadens, & requisita in muro excelfive peccatum. mæ & captæ, cujus repentina advenerit ruina. fo, quoniam subitd, dum non fperatur, veniet

contritio ejus.

14. Et comminuetur ficut conteritur lagena figuli contritione pervalida : & non invenietur de fragmentis ejus testa, in qua portetur igniculus de

incendio, aut hauriatur parum aquæ de fovea. 15. Hæc dicit Dominus Deus fanctus Ifraël : 15. Quia hæc dicit Dominus Deus fanctus Cùm reversus ingemueris , tunc falvus eris , & Ifraël : Si revertamini & quiescatis, salvi eritis : scies ubi fueris : quia confidebas super vanis, va in filentio & in fpe erit fortitudo vestra. Et no na facta eft fortitudo vestra. Et noluiftis audire: luistis:

16. fed dixiftis : Super equos fugiemus : prop 16. & dixistis : Nequaquam, sed ad equos futerea fugietis. Et super levibus ascensoribus eri- giemus : ideo fugietis. Et super veloces ascendemus : ideo leves erunt, qui persequuntur vos. mus: ideo velociores erunt, qui perfequentur vos.

17. Mille ad vocem unius fugient : & ad vo 17. Mille homines à facie terroris unius : & cem quinque fugient multi, donec relinquamini a facie terroris quinque fugietis, donec relinquasi malus muis in vertice montis, & quali si- quamini quasi malus navis in vertice montis, & gnum super collem.

quasi signum super collem.

18. Propterea exspectat Dominus ut'mifereatur vestri : & ideo exaltabitur parcens vobis : quia Deus judicii Dominus: beati omnes qui ex

fpectant eum. 19. Populus enim sanctus in Sion habitat....

19. Populus enim Sion habitabit in Jerusa-
lem : plorans nequaquam plorabis, miserans mi-
serebitur tui : ad vocem clamoris tui ftatim ut

audierit, refpondebit tibi.
20...... & nequaquam ultra appropinquabunt 20. Et dabit vobis Dominus panem ar&tum,
tibi, qui decipiant te: quia oculi tui videbunt eos, & aquam brevem : & non faciet avolare à te
qui te feduxerunt.

ultra doctorem tuum:& erunt oculi tui viden

tes præceptorem tuum.
21. Et aures tuæ audient verba post te decipien 21. Et aures tuc audient verbum poft tergum
tium, qui dixerunt: Hæc via, ambulemus in ea, monentis : Hæc est via, ambulate in ea : & non
five ad dextram , sive ad sinistram.

declinetis neque ad dexteram, neque ad sinistram.
22. Et contaminabisidola deargentata, & deau 22. Et contaminabis laminas sculptilium ar-
rata : comminues ea , & disperges sicut aquam genti tui, & vestimentum conflatilis auri tui, &
menstruatæ , & sicut stercus abjicies ea.

disperges ea ficut immunditiam menftruatæ. Egre:

dere, dices ei:
NOTE AD VERSION EX ANTIQUAM.
*.7. Ica Græcè, exceptâ voculâ autois, eis, pro ifta. versus ingemueris , tunc falvus eris. Vidor Tun. ap. Am-
*. 8. Græc. ..... ypaétor eri mučio, &c.

bros. col. 592. b. & 593. f. & 598. d. Cùm converfus fue-
¥. 11. Græc. ..... ápénete áp scor rò rózor os ’IG- ris, & ingemneris , tunc falvaberis. Fulg. ep. 7. p. 193.
exua, & auferte à nobis eloquium Ifrael,

196. Cùm conversus fueris , & ingemueris , falvus eris:
*.13. Ita LXX. transtulerunt , teste Hieronymo. In & 1. 1. de rem. pecc. c. 1. p. 368. necnon l. 1. de fide
ed. Rom. eft : Διατέτο έσαι υμϊν και αμαρτία αυτή ως ad Petr. p. 517. Si conversus fueris , ingem. &c. ut
τείχος πίστον παραχρήμα πόλεως οχυράς εαλωκυίας , ής πα. sup. Vide eriam Gregor. M. to. 2. col. 969. a.
Ραχρήμα πάρει το πτώμα. Ρropterea erit vobis pecca *. 16. Sic eft in Græco verbum pro verbo.
sum hoc facut murus cadens fubitò civitatis munita capta , *.17. Similia Græc. habet , præter hæc ult. Töp8s •
Gujres repentè adest ruina.

i wis cmualar (Compl. Cmperor) pépes mil Berg, fuper
V. 15. Concinit Græc. nisi quòd initio hab. OŰTW .

montem , ficut fignum ferens fuper collem. Porro hæc ult.
gei Kócios Kúeros ó órios, &c. Cypr. ep. 28. p. 39. a. verba , donec relinqnamini, &c. non proferuntur ab Hie-
Sic dicit Dominus : Cùm converfus gemueris , tunc falva- ronymo ex LXX. sed quia in his concordat uterque rex-
beris , & scies ubi fueris : item 1. de laps. p. 193. a. cum tus cùm Hebr. tum Gr. ipsa veluc ex ed. LXX, adjungere
S. Paciano ep. 3. p. 311. a. Cùm 'conversus ingemueris , non dubira vimus,
tunc falvaberis, scies ubi fueris. Lucif. Cal. I. de reg. . 19. Hieron, dicit fic habere LXX. In edit. Rom. sic:
apost. p. 220. d. Cùm conversus ingemueris , tunc salvus Acóti acos öylos é Etwr oirnúod Quia populus fanitus iro
eris. Ambrof. l. 1. de pænit. col. 396. c. Si conversus Sion habitabit. in
ingemueris , falvus eris : & epift. 67.col. 1059.d. Cum cou. ¥¥. 20.....-22. Totidem pene yerba in Græco.

Ibid. 257.6.

llid. 258.

cum vi.

VULGATA NOVA.

V EKS10 --ANTIQUA.
2 3. Et dabitur pluvia semini tuo, ubicun 23: Func erit pluvia semini terræ tuæ , & pa Hieron. sibi fup.
que feminaveris in terra : & panis frugum terræ nis frugum terræ tuæ erit abundans & pinguis : col. 259.
erit uberrimus, & pinguis : pascetur in possessio- & pafcentur jumenta tua in die illa locum pin-
ne tua.in die illo agnus spatiosè:

guem & fpatiosum :
24. & tauri tui , & pulli alinorum, qui ope 24. tauri vestri, & boves vestri, qui operantur
rancur terram, commiftum migma comedent fi- terram , comedent paleas commistas in hordeo
cut in area ventilatum est.

ventilato.
25. Et erunt super omnem inontem excelsum, 25. Et erit super omnem montem altum, &

Iren, 1. 5. 6. 34.
& super omnem collem elevatum rivi curren- fuper omnem collem editum aqua pertranfiens P. 334. d.
tium aquarum, in die interfectionis multorum cùm in die illa, quando perient multi, quando con-
ceciderint turres.

cident muri.
26. Et erit lux lunæ ficut lux folis , & lux 26. Et erit lumen lunæ sicut lumen folis, & lu Hieron. in Ifai.
Colis erit feptempliciter ficut lux feptem dierum, men solis septuplum in die, quando fanaverit Do- 30. col. 260. **

Lxx.
in die qua alligaverit Dominus vulnus populi fui, minus contritionem populi fui, & dolorem pla-
& percussuram plagæ ejus fanaverit.

gæ tuæ curaverit.
27. Ecce nomen Domini venit de longinquo, 27. Ecce nomen Domini venit post tempus Ibid, 261.
ardens furor ejus, & gravis ad portandum : la- multum , ardens furor cum gloria : eloquium la-
bia ejus repleta funt indignatione, & lingua ejus biorum ejus, eloquium iræ plenum ; & ira furo-
quasi ignis devorans.

ris sicut ignis devorabit.
28. Spiritus ejus velut torrens inundans ufque 28. Et spiritus ejus sicut aqua in valle trahens
ad medium colli, ad perdendas gentes in nihi- veniet usque ad collum, & dividetur ut contur-
lum, & frenum erroris , quod erat in maxillis bet gentes super errore vano : & abjicietur error,
populorum.

& assumer eos in conspectu eorum.
29. Canticum erit vobis sicut nox sanctificatæ 29. Nunquid semper oportet vos lætari, & in-
solemnitatis, & lætitia cordis ficut qui pergit gredi in sancta mea jugiter, quasi festa celebran-
cum tibia , ut intret in montem Domini ad for- tes atque gaudentes, ut ingrediamini cum tibia ad
tem Ifraël.

montem Domini , ad Deum Ifraël ?
30. Et auditam faciet Dominus gloriam vo 30. Et auditam faciet Dominus gloriam vocis Ibid. 264.
cis fuæ, & terrorem brachii fui oftendet in com- suæ, & furorem brachii fui oftendet : cum furo-
minatione furoris , & flamma ignis devorantis : re, & ira, & flamma ignis devorante fulminabit
allidet in turbine, & in lapide grandinis. vehementer, & ficut aqua, & grando descendens

31. A voce enim Domini pavebit Assur vir 31. Ad vocem enim Domini superabuntur Af-
gà percufus.

fyrii plagâ, qua percutiet eos.
32. Et erit tranfitus virgæ fundatus, quam re 32. Er erit ei per circuitum, unde habebat spem
quiescere faciet Dominus fuper eum in tympanis auxilii, in quo confidebat : ipli cum tympanis &
& citharis : & in bellis præcipuis expugnabit cythara pugnabunt contra eum ex commutatio-

3 3. Præparata est enim ab heri Topheth, à 33. Tu enim ante dies decipieris : nunquid &
rege præparata, profunda , & dilatata. Nutri- tibi regnum paratum est? Vallem profundam, li-
menta ejus , ignis & ligna multa : flatus Domini gna polira, ignem & ligna multorum : furor Do-
ficut torrens sulphuris succendens eam. mini sicut vallis sulphure succensa.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. . 23. Ita rursus in Græco.

multum tempus, ardens in ira indignationis voravit gentes. *. 24. Sic est in Gr. detracta una voce veftri , poft boves. Similiter in Brev. fidei cont. Arian. ap. Sirmond. p. 395. *. 25. Eadem verba Græc. exhibet , excepto ult. Tup- d. Ecce nomen Domini post multum tempus veniens , ardens

loco muri. Auct. quæst. utriusq. Teft. q. 105. in ira indignationis vorabit gentes. Apud Tertul. 1. 4. adv.
ap. Aug. to. 3. 100, f. Eritque super omnem montem ex Marc. p. 724. b. Ignis exarfit ex indignatione mea.
celfum , in omni loco excelfo aqua perambulans in die 7.28. Ista respondent Græco, præter ult, & abji-
illa, cùm perierint multi , f cum ceciderint turres. cietur error , &c. pro quibus, j diceta! cury's mabrucis,

7.26. Eadem leguntur Græcè, nifi quòd ante feptu- auletou &uth's xard" apów Tor autcür i. e. 5 perseque-
plum, repetitur o'sad, erit ; quod tamen abest à Mi. Me tur eos error , & capiet eos ad faciem ipforuıın. Vigil. Tap.
diol
. ficut ab edit. Ald. fubinde pro fanaveris , idoutai, l. 12. de Trin.

p: 303, legit fimiliter : Sed fpiritus ejus
bene ; pro ul. verò curaverit , icoetai, curabit. Iren. l. ficut aqua in valle trabens veniet vsque ad collum : & l.
5. p. 334. d. Et erit lumen lunæ quafi lumen folis , sepia cont. Varimad. p.747. b. Et spiritus velut fons aquæ in
plum diei , quando fanabit contritionem populi fui , & do valle trahens. Brev. fidei cont. Arian. apud Sirmond. p.
lorem plagæ sua fanabir. Auct. quæft. utriusq. Teft. q. 105. 395. d. Et Spiritus ejus ut fons aqua vallem trabens.
çol, 100. f. Et erit lumen luna ut lumen folis , & lux folis ¥. 29. Sic habet edit. Rom. nisi excipias ista : ij asori
erit septies tantùm in die, ciim Sanabit contritionem populi suregirouéves siteabeit, & quafi lætantes ingredi , loco at-
fui. Gaud. Brix, fer. 3. p. 948. a. Et luna lucebit ficut que gaudentes ut ingrediamini.
fol, e fol fepties tantùm. Hieron. ubi fup. ait : Miror . 30. Eadem fert Græc. ed. Rom. præter verbum
quomodo in præfenti loco verba Hebraica labana, ham- deigas , oftendere , pro oftendet ; at in ed. Compl. eft d si-
ma..... fupra LXX. laterem , & murum tranftulerint in šel : fubinde deeft vox ignis, præterquam in Ml. Mediol.
eo loco ubi fcriptum eft : & erubescet luna , & sol confun- ubi fupós, sed cum obelo – præfixo.
detur , pro quo illi interpretati funt : liquefient lateres, & .31. Itidem Græcè , exceptâ primâ voculâ olsa, per ,
ruet murus ; & nunc idem fequentes Hebraicum , lunam pro ad. Edit. Rom. extremò hab. år talákn
solemque tranftulerint : unde mihi datur fufpicio non eos Aalážer , ut in Ms. Alex. at Hieron. inf. legit ex LXX.
erraffe À principio , fed paulatim fcriptorum vitio deprava plagâ , cùm percufferit eos.
tos : neque enim fieri poteft ut qui in boc loco eadem verba *. 32. Concinit Græc. nisi quod hab. @ex är dutü
bene interpretari sunt, in fuperioribus erraverint, και ελπίς της βοηθείας, εφ' και αυτος εσεποίθει , unde eras

$.27. Similia leguntur Græcè, præter unum multum, eorum fpes auxilii , in quo ipfe confidebar. Hieron. loco cit.
quod abest; in edd. tamen Ald. & Compl. legitur, dià rursum ex LXX. Et erit ei in circuitu , unde fuerat ei fpes
Xpors Toms. Vigil. Tapf. 1. 12. de Trin. P. 303. b. hab. auxilii , &c.
Ecce nomen Domini per multum tempus venit, ardens irâ cum W. 33. Similia Gr. habet , præter verbum aallubúsni
gloria labiorum ejus : verbum irâ plenum , & ira furoris ficut exigêris , pro decipieris ; sed in ed. Compl. est awa7nBuon ;
ignis : & l. cont. Varim. p. 747. b. Ecce nomen Dei post subinde constanter , Tomà', multa, non multorum,

[ocr errors]

ne,

[ocr errors]

you ,

turres ,

[ocr errors]
[ocr errors]

non

Microrin Oje
. 2. 1. V Æqui defcendunt in Ægyptum propter

propter "V lium, in equis sperantes , & habentes f

.در

CAPUT X X X I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

Æ qui descendunt in Ægyptum ad auxicol, 1251.a. auxilium.....

duciam super quadrigis , quia multæ sunt; & fuper equitibus, quia prævalidi nimis : & non funt confili faper fan&tum Ifraël, & Dominum non

requisierunt.

VULGATA NOVA. 2. Ipfe autem fapiens adduxit malum , & verba rugiat leo, & catulus leonis super prædam fuam, sua non abstulit: & consurget contra domum pessi- & cùm occurrerit ei multitudo paftorum, à voce morum , & contra auxilium operantium iniquitatem. eorum non formidabit, & à multitudine eorum non 3. Ægyptus, homo, &

3..... Vide Not.

pavebit : fic descendet Dominus exercituum ut prænon Deus : & equi eorum,

lietur super montem Sion, & super collem ejus. caro, & non fpiritus : & Dominus inclinabit manum s. Sicut aves volantes, sic proteget

Dominus exerfuam, & corruet auxiliator, & cadet cui præstatur cituum Jerusalem, protegens & liberans, transiens & auxilium, fimulque omnes consumentur.

salvaps. 4. Quia hæc dicit Dominus ad me : Quomodo si VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Ifai. 6. Convertimini sicut in profundum recesse 6. Convertimini ficut in profundum receffera31. col. 266. e. ex ratis filii Ifraël.

tis filii Ifraël. .

7. In die enim illa abjiciet vir idola argenti 7. In die enim illa abjiciet vir idola argensui, & idola auri sui, quæ fecerunt vobis manus ti sui, & idola auri sui, quæ fecerunt vobis maveftræ in peccatum.

nus vestræ in peccatum. 8. Et cadet Afsur in gladio non viri , & gla 8. Et cadet Affur in gladio non viri, & gla- Inf. 37. dius non hominis vorabit eum, & fugiet non à dius non hominis vorabit eum , & fugiet non à 36. facie gladii : juvenes ejus fuperabuntur :

facie gladii : & juvenes ejus vectigales erunt: 4. Reg. 9. petrâ enim circumdabuntur quasi vallo, & 9. & fortitudo ejus à terrore tranfibit, & pa-19:35:

2. Par, vincentur : qui autem fugerit, capietur. Hæc dicit vebunt fugientes principes ejus : dixit Dominus :

32, 21, Dominus : Beatus qui habet in Sion femen , & cujus ignis est in Sion, & caminus ejus in Jerudomesticos in Jerusalem.

falein. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Sic est in Græco, nisi excipiatur præp. ai, audptupa. ad , loco propter. Apud Ambros, ep. 28. col. 904. a. Væ $.8. Eadem pene in Vulgata ; quamvis ipfa profeiis qui defcendunt in Ægyptum.

rantur ab Hieron. ex ed. LXX. Romana hodie sic ha*. 3. Hieron. in hunc loc. col. 265. e. dicit LXXber : Kai testira 'Aépe s páxalese cand pos, što méxases transtulisse Ægyptius homo , non Ægyptus ; ita quoque in er@party xalapéyetar autori i PEUZETOUR BX áno Tregtare Græco.

μαχαίeας" οι δε νεανίσκοι έζονται εις τίωμα. Ει codes $.6. Sic habet Vulgata ad verbum ; attamen Hieron. Apur : non gladius viri , neque gladius bominis vorabie hæc & fequentia refert ex edit. LXX. In Romana lic : eum , fugies non à facie gladii : juvenes autem erunt in "Εσιςράφετε οι την βαθείαν βελών βιλευόμδυοι , και ανομον , cladem. viol 'isegúa: i. e. Convertimini qui profundum conflium #.9. Eadem sunt in Græco. Iren. quoque l. 5. c. 34. consultabatis , iniquum , filii Ifraël.

P. 335. a. legit : Hæc dicit Dominus : Beatus qui habet 7.7. Totidem verba leguntur in Vulg. quæ tamen ab in Sion femen, so domesticos in Jerusalem. Item Ambros. Hieron. tribuuntur editioni LXX. In Rom. lic : Oto z l. 1. de Jac. c. 6. col. 452. d. Beatus qui babet femen in minépoc exeiung an deprúCor7cc oi är@pwtoi ta xxlegrointa dutar Sion, & domesticos in Jerusalem. Ita rursum ap. Hieron. ep. Ta opoupé, à ta Xeognointa ta xpuoã, á étolugor ai xsi ad Pammach. & ep.ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 36.c. & pes autô. Quia die illa abnegabunt homines manufacta in Zach. 14. col. 1803.c. Item apud Cassian. collat. 21.C. fra argentea, 8 manufalta aurea , quæ fecerunt manus 32. p. 806. f. & apud Gaud. Brix. ser. 8. p. 954. a. corum : extremò Ms. Mediol. habet , * A. S TOHO RY

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT X X X I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Isai

, 1. Ecce enim rex justus regnabit, & principes Cce in justitia regnabit rex, & princi32. col. 268. ex

pes in judicio præerunt. Lxx.

2. Et erit homo occultans sermones suos, & 2. Et erit vir ficut qui absconditur à vento, abscondetur quasi ab aqua quæ fertur, & appa- & celar se a tempestate , ficut rivi aquarum in rebit in Sion licut fluvius currens inclytus in ter- fiti, & umbra petræ prominentis in terra dera sitienti.

ferta. 3. Et nequaquam erunt confidentes in homini

3. Non caligabunt oculi videntium, & aures bus, sed aures suas ad audiendum dabunt. audientium diligenter auscultabunt.

4. Et cor infirmorum attendet auditui, & lin 4. Et cor ftultorum intelliget fcientiam, & guz balbutientium citò discent loqui pacem. lingua balborum velociter loquetur & planè.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥.1. Concinit Græc. ad verbum. Iren, etiam l. s.c. Sion ficut Auvius gloriofus in terra ftienti. 34. p. 335. a. legit : Ecce rex juftus regnabit , & prin $. 3. Sic eft in Græco, præter vocem fuas , quze cipes cum judicio principabunt.

post akres ; item sup. s'éto non amplius , pro nequam 9.2. Eadem prorsus leguntur in Græco. Apud Hieron.

quam. verò epist. ad Dardan. to. 2. col. 607. b. hæc pauca : .4. Concinit Græc. nisi quod hab. ai feml?xou, balEs erit vir abscondens fermones fuos , apparebis in terra busientes , loco balbutientium,

deest

[ocr errors]
« ZurückWeiter »