Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

AIN

1

PHE.

[ocr errors]

VERS 1.0 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
* MS. Sangerm. 120. Infige timore tuo car » Horripilavit à timore tuo caro 120. Confige timore tuo carnes
nes meas :

i: me 4, ca judicia tua timui, meas : à judiciis enim tuis timui.
A IN

Ain.
à judiciis enim tuis timui.

121. Feci judicium & juf Feci judicium do juftitiam : ne 121. Feci judicium & juftitiam :
titiam:quoniam iniqua cogita- derelinquas me bis qui calumnian- non tradas me calumniantibus me.
tio eorum, non tradas me per- tur me.
fequentibus me.

122. Elige fervum tuum in Sponde pro fervo tuo in bonum : 12 2. Suscipe servum tuum in
bonum: ur non calumnientur ne calumnientur me superbi. bonum ; non calumnientur me su-
me fuperbi.

perbi.
123. Oculi mei defecerunt Oculi mei defecerunt in salutare 123. Oculi mei defecerunt in
in falutare tuum : & in elo- tuum, & in eloquium justitiæ tuk. salutare tuum : & in eloquium juf-
quium justitiæ tuæ.

titiæ tuæ.
124. Fac cum fervo tuo fe Fac cum servo tuo juxta miseri 124. Fac cum fervo tuo fecun-
cundùm misericordiam tuam; cordiam tuam, & præcepta tua dùm misericordiam tuam : & justi-
& juftificationes tuas doce me. doce me.

ficationes tuas doce me.
125. Servus tuus fum ego: Servus tuus fum ego : inftrue me, 125. Servus tuus sum ego : da
da mihi intellectum, & fciam & cognoscam testimonia tua. mihi intellectum, ut fciam testimonia
testimonia tua.

tua.
11 26. Et tempus faciendi Do Tempus est ut facias Domine : 126. Tempus faciendi Domine:
mino : dissipaverit iniqui le- prævaricati sunt legem tuam. diffipaverunt legem tuam.
gem tuam.

127. Ideo quia dilexi man Propterea dilexi mandata tua , 127. Ideo dilexi mandata tua,
data tua, fuper aurum & ar- super aurum & topazium. fuper aurum & topazion.
gentum.

1 28. Propterea quia man Propterea in universa precepta 128. Propterea ad omnia man.
data tua cuftodivi : omnem tua direxi : omnem femit am men data tua dirigebar : omnem viam
yiam iniquitatis odivi. dacii odio habui.

iniquam odio habui.

P H E. 129. Mirabilia testimonia

Mirabilia tefiimonia tua:idcir 129. Mirabilia testimonia tua :

NOTÆ AD VERSIONEN ANTIQUAM.
habent : deeft etiam hodie in Gr. Ap. Hieron. in Isai. 15.10. fup. tum addit: Qui interpreta:i funt, non calumnientur
3. p. 169. a. Prævaricatores reputavi , &c. Ap. Prosp. Pre me , Græcam locutionem fecuti sunt, Latina lingua minùs
varicatores exiftimavi, &c. Ap. Caffiod. ut in Vulg.

19fitatam. S. Prosp. Sufcipe servum tuum in bonum : ut non
x. 120. Littera Hebr. Ain, malè hîc interpolita videtur calumn. mihi fuperbi. Cafliod. non calumn, me, &c. Gr.
in Psalt. Sangposteriori verficulo poftponitur ap. Hilar, "Erdeba toy......is </ab6v wuXoportIceTwóv pe , &c.
Ambrof. Prosp. & Cassiod. Interpreintio ejes et Oculus , it. 123. Concinunt Hilar. Ambr. Aug. Prosp. & Calliod;
five Fons, juxta Ambros. Fons , juxta Flalt. Rom. Ambr. unà cum vet. Plalt. & Gr. Mozarab. habet in falufarà tuo,
subdit in comment. Confige clavis à timore t10 cornes meas : . 124. Sic Hilarius , August. Prosp. & Calliod, cum
à judiciis enim tuis timui : fic etiam l. de Spir. S. to. 2. Gr. In Mozarab. Fac cum servo tuo Domine secundùm
623. a. Hilarius verò fimpliciter : Confige timore tuo , &c. multam mifericordiam tuam : * fecundùm juftificationes tras
uc sup. fed addit : Minori iftud diii virtute Latinita doce me. Apud Ambros. Fac cum fervo tuo secundum mise-
tis translatio elocuta est : quod enim nobiscum est confige, ricordiam tuam : 6 juftitias tuas doce me. Ms. Alex. addit
illic xabuncov ; id fignificst , ut clavis se configat. Ita quu- Kúpis, poft hoc, servó tuo.
que reddit Auguft. cum Prosp. Confige clavis à timore tuo *.125. Ita Aug. cum Psalt. Corb. Hilarius, & Cassiod.
carnes meas, &c. mox Augustinus : Sic enim expressius in cum Rom. ut fciam teftim. &c. Pl.è Ms. Vatic.

ap

Hilar. terpretati funt quidam noftri , quod Græcè uno verbo dici po ES friam mandata tua. Ambros. Es fcibo testimonia tra. S. iuit, id eft , xcrunwcor. Hoc alii confige dicere voluerunt , Prosp. ut discam testim. tua. Gring grácou.ce to pay túpić oro zec addiderunt ciavis ; atque ita , dum volunt uno verbo Gra W.126. Hilarius in hunc Ps. Tempus faciendi Domino 1 co unum Latinum interpretando reddere , fententiam minies dillipaverunt legem tuam. In Psalt. Rom. legitur Domine , explicaverunt ; quoniam in eo quod eft confige, non sonant non Domino ; fed additur dilipaver. iniqui, ut sup. Sic clávi; xatýnwoor autem fine clavis intelligi non poteft, nec nifi eriam

ap:

Caffiod. in eund. Ps. In Moz, & Corb.ita : Tento
duobus verbis Latinè dici poteft, ficut diitum eft, confige cla pus eft faciendi Domine : disip. iniqui leg, tuam. Apud Am,
vis. Eodem modo iterum legit ipse, epist. 55. 10. 2. 138. bros.' in eund. Pr. Tempus faciendi Domine : dilip. legem
a. & in Galat. 10. 3. 974. b. Sic etiam Leo M. ser. 67. p. tuam iniqui:itidem Domine , epist. 22. & 51. 10. 2: 883.
147. a. & Vigil. Tapf. l. 3. de Trin. p. 231. a. Cypr. au c. 1000, d. Sed ap. Auguft. exstat, Tempus faciendi Domi-
tem l. 2. Testim. p. 294. a. Confige clavis de metu tito cornes no : id enim , inquit , plures codices babent , non vt quidam ,
meas. Caffiod. ut in Vulg. Mss. tamen 2. hab. ibid. Irifige. Domine : fubinde legit , dilepaverunt legem tuam. Apud

V. 121. Psalt. Corb. Feci judic. & juftit. ne tradas me Prosp. Tempus faciendi Domine : dilip. fuperbi legeni tuam,
nocentibus me. Mozarab, Feci judicium & juftitiam Domi In Gr. Καιρος τε ποιήσαι τώ Κυρίω διεσκέδαζαν τον νόμον σε.
ne : ne tradas me persequcntibus me. Itidem Rom. & Vatic, . 127. Pfalt. Moz. Ideo dilexi testimonia tua. Rom.
ap. Hilar. cum Cassiod. detracta voce Domine, Carnur, Vulgatæ congruit ad verbum ; ficut etiam Hilar. August.
& Mediolan. hab. nocentibus me. Ita etiam legunt Hilar. Prosp. & Cassiod. in hunc Pl. cum Gr. nec diffimiliter
Ambrof. Auguft. & Prosp. in hunc Pr. præteriniflo conf hab. Ambrof. præter iftud primum, Propter hoc dilexi. Gr.
tanter medio versic.quoniam iniqua , &c. August. ibid. hæc Δια τετο αγάπησα , &c.
notat : Quidam codices babent perfequentibus me : quod . 128. Hilarius ubi sup. Propter hoc ad omnia mandat-
enim Græcè ditum eft, inquit , tois artid oxfou, quidan ta tua dirigebaa , &c. ut in Vulg. Ambros. & Auguft. ibid.
interpretati funt nocentibus , quidam persequentibus , qui Propteren ad omnia inand, tua corrigebar : omnem viam in-
dum calumniantibus. Miror autem omnium , quas in promptu juftam odio habui ; Aug. iniquam. S. Prosp. cum Psali,
habere potui codicum , nufquam me legiffe adversantibus ; cùm Moz. Propterea ad..... dirigebar : omnem viam iniquitatis
fine controverfia quod Græcè artid uxos, hoc Latinè adversa odio habui. Ita etiam in Millali Rom. ad Commun. Misia
rius appelletur. In Gr. hod. Tois ad exão pe.

S. Mar. Magd. 22. Jul. Ap. Cassiod. ut in Vulgata. In
. 122. Sic est Elige , in Psalt. Rom. Mediol. Corb. & Gr. Δια τέτο προς πάσας..... κατωρθώμίω πασαν όλον άδι-
Carnut. Item in Rom. & Mediol. ut non calumnientur muli κον εμίσησα. .
Superbi. In Mozarab. Excipe fervum tuum in bono : ut non . 129. Hîc præfigitur littera Hebr. Phe ap. Hilar. Am-
calumnientur milifup. In Pr. Vatic. ap. Hilar. Excipe fer- brof. Prosp. & Caffiod. ut in Vulg. Latinè fignificat Erra-
vum tuum in bono : non calumnienetar me fup. Similiter hab, vi, five Os aperui, ex Ambrof. In Pfair. Rom. Oriss
Hilar, in comment. præter unum in bonum. August. in deinde fic : Mirabilia teftim. tua Domine : ideo feruetara
eund. Pl. Excipe fervum tuum in bonum ; non calumn, mihil eft anima mes : ita etiam in Mozarab. In Pf. verò è MG

tuum.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. ideo scrutata eft ea anima mea. co cuftodivit ea anima mea. tua : ideo fcrutata eft anima Ex Mf. Sangerie

mea. 130. Declaratio sermonum tuo Offium, fermonum tuorum luci- 1.130. Declaratio fermonum rum illuminat : & intellectum dat dum, docens parvulos.

tuorum inluminat me : & inparvulis.

teilećium dat parvulis. 131. Os meum aperui , & at Os meum aperui , & respiravi: : 131. Os meum aperui, & traxi spiritum : quia mandata tua quia inandata lua desiderabam. attraxi spiritum: quia mandata defiderabam.

túa requirebam. 132. Aspice in me , & misere Refpice ad me , & miserere mei, 132. Aspice in me, & mi: re mei, secundùm judicium dili- juxta judicium diligentium nomen ferere mei, fecundùm judicium gentium nomen tuum,

diligentium nomen tuum. 133. Greslus meos dirige secun Greßus meos forma in sermone 133. Greffus meos dirige sedùm eloquium tuum : & non do- tuo , e non des poteftatem in me cundùm eloquium tuum : & minetur mei omnis injustitia. universa iniquitati.

non dominetur mei omnis in

juftitia. 134,

Redime me à calumniis ho Redime me à calumnia hominis , 134. Redime me à calum: minum : ut cuftodiam mandata tua. & cuftodiam præcepta tua. niis hominum : ut cuftodiam

mandata tua. 135. Faciem tuam illumina su Vultum tuum oftende servo tuo, 135. Faciem tuam inlumiper fervum tuum : & doce me jufti- c doce me præcepta tua. na super fervum tuum : & ficationes tuas.

doce me juftitias tuas. 136. Exitus aquarum deduxe Rivi aquarum fluebant de oculis 136. Exitus aquarum tranrunt oculi mei : quia non custodie- meis : quia non cuftodierunt legem Gerunt oculi mei : quia non runt legem tuam. tuam.

custodierunt legem tuam... ? SADE,

SADE. ...137. Justus es Domine : & rec Justus es Domine , & rectum 137. Justus es Domine : & tum judicium tuum. judicium tuum.

justum judicium tuum. 138. Mandasti justitiam testimo Præcepisti justitiam teftimonii 138. Mandafti justitiam tefnia tua : & veritatem tuam nimis. tuis & veritatem nimis.

timonia tua & veritatem

tuam. ::139. Tabescere me fecit zelus Consumpsit me zelus meus : quia 139. Exquisivit me zelus do

NOTÆ AD VERSION EMANTIQUA M. Vat. ap. Hilar. Mirabilia teftim. tuo Domine. : idea dile mand. tua. In Psalt. Corb. Erue me à cal.... * cuffodinn mit te anima mea. Hilar. ipse in commentar. Mirabilia tef- mand. &c. In Gri Aúrpwreike & Trò Cuxopartias..... putim. tua Domine : ideo perfcrutata eft en anima mea. In λάξω τας εντολάς σε. Psalt. Corb. pariter additur Domine. Ap. Ambrof. verò ¥. 135. Hilarius, August. Prosp. & Caffiod. Vulgarde in eund. Pl. sic : Mirab. reftim. tua : propteren forutata consentiunt & Gr. Apud Ambrof. verò col. 1191. c. leeft ea, &c. Ap. Auguft. & Prosp. propter hoc scontata eft girut: Vultum tuum illumina fuper fervum tuum : & doce ea , &c. absque præced. Domine. Ap. Calliod. ut in Vuig. me juftitias tras : at sup. 1124. d. Faciem tuam illuminat : & Gr.

ita etiam I. de apol. Dav. col. 699. c. Psale. Corb. Vul #.130. Sic in Pfal. Rom. est, ut & in Vatic. ap. Hi tum-tunm illumina, lar, necnon apud Caffiod. at Hilarius in comment, delet X. 136. Ita legunt Hilar. & Cassiod. cum Psalt. Men me. Ambros. verò legit : Manifestatio fermonum tuorum il diól. & Rom. Carnur.' vero', & Corb, lic': Per exitus luminat me : & intellettum dat, &c. August. & Prosp. in aquarum tranfierunt oculi mei, &c. Mozarab. Rivos lacryeund. Pl. Manifeftatio verborum thorum illuminat : 55 in mirum deduxerunt oculi mei : quia non cuflodierunt , &c. telligere facit parvulos. Brev. Moz. Declaratio fermonum Hilar. paulò inf. leg. non fervaverunt legem tuam. Amtuorum illuminet me : * intelle&um det parvulis. Gr. 'H broli in eund. Pf. col. 1192. e. Decursos aquarum defcenδήλωσης των λόγων σε φωτιεί· και ζυνετιεί νωπίες.

derunt oculi mei : quia non custodivi legem tuam : item col. .131. Hilar. legit cum Pr. ibidem præfixo , & Moz. 1193. e. & in Pl. 1: col. 756. c. Decurfus aquarum defOs

Os meum aperui, is adtraxi jpir. quia mand, the concupif cenderunt: atl. de apolog. Dav. col. 684. c. & l. 2. de cebam. Ambros, Os meum aperui , s duxi fpiritum : quo pænit. to. 2. 436. e. Per exitus aquarum defcenderunt oculi niam præcepta tua concupiscebam : itidem l. de Isaac , c. 3. mei : & in Pf. 118. col. 1184. d. Exitres aquarum déduCol. 359. d. duxi spiritum : ac epist. 41. to. 2. 960. xerunt oculi mei ; fed inf. col. 1193. f. 1194. a. Sunt tot b. hab. adtraxi fpiritum. S. Profp. abflraxi fpiritumi, men codices , inquit , qui habeant : Sreboncus utátw xollen Ap. August. ur in Vulg. In Psalti Corb. Os meum ape- flexCaroi ip7anpuoi uxo hoc eft, Ductus aquarum direxerunt ruit, e adtraxi Spiritum : quoniam mand. tra concupifce- oculi mei : sed ego 892 Græco codicë med vatebnCar legi, koc bum. Gr. ήνοιξα, και είλκυσα πνεύμα ότι τας ν7ολάς σε επεσόθεν. efl, descenderunt; in quo poteft fieri nr 'in' atramlibet para

*. 132. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Pf. Ambrof. verò tem, duarum adjectione aut diminutione litterarum ; fcripror Auguft. & Prosp. cum Psalt. Moz. legunt, Refpice in me', erraverit. In Græco etiam Sunnia & Fierela legebant , quia &c. Ita quoque Hilar. non femel in explanat. hujus Psal non cuftodivi legem tuam'; verùm Hieron. epift. ad ipfos mi. Ambrof. col. 1184. d. add. miferere mihi, In Gr. 'Eti to. 2. 662. a. afferit hoc fuperfluum effe, quia , infii, in Baexor Aspley' is exé xoár je, &c. ut sup.

Hebræo·legitur custodierunt. A pud Auguft. & Prosp. ExiVi133. Ita legunt Prosp. & Caffiod, in hunc Ps. In #1 ajratnim defcenderunt oculi mei : quia non creftodierunt, Mozar. ut non dominetur mihi , &c. Ap. Hilar. Greffus meos &c. addit August. In quibufdam codicibus is hoc legitur : dirige fecund, eloq. tuum : Ac ne dominetur mei omnis in. Quia non custodivi legem tuam: poft paulo : Sunt codices juftitia. Ap. Ambrof. col. 1187. e: Greslus meos dirige fe- qui non habent descenderunt ; fed tranfierunt. In ed; Roin, cundum verbum tuum : E5 non dominetur miki oninis inio; Oregó fes ulétarxe7eCuoce... 'Tel 8x por ata tôr, &c. MA. quias ; sup. 1184. d. mei omnis iniquitas. Auguft. in eund. Alex. dicucer, Ald. & Compl. Yaré Froccio ** Pf. Greffies meos dirige fèc. eloquium ruum :-85 non domi *.137. A pud Hilar. Ambrof. Auguft. &c. de mote præ. netur: mei omnts iniquitas : at epist. 157. to. 2. 544. g. mittitur littera Hebr. Sade. Latina interpretatione dicitur Cona 549. f. legit : Itinera med dirige fecundum verbum tuum : folatio , fi Ambrofio fides ; Juftitia , fi Psalterio Rom. dein

ne dominetux mihi omnis iniquitas : itidem l. 2. de pec- ap. utrumque : Juftus es Domine : 0 reftum ind. &c. Sicat. mer. to. 10. 44. a. & l. de nat. & Grat. col. 132. militer ap. Hilar. Auguft. Prosp. & Caffiod: In Gr. pluf. In Gr. Τα διαβήματα με κατεύθυνον κατα το λόγιόν σε raliter,

ng

ευθείς αι κρίσεις σε. και αν καταχοβιευκάτω με πάσα ανομία. .

V. 138. Sic Ambros. Prosp. & Caffiod. in hunc Ps:ads ¥. 134. Pfalt. Mozarab. Erue à calumniis hom. tt dita voce nimis, in fine; ap. Hilar. & Auguft. vatde. In cuftodiam præcepta tua. Sic etiam ap. Hilarium, excepto pri- Grime crúlerar opódex. In Brev. Moz. ita : Mardasi jumo Redime me, Apud Ambros. verò', Libera me á calum dicium, & teftimonis'tun so verit." tuam nimis. nia hominum : ut cuftodiam mandıra tuu. Apud Augusta ¥. 139. Psalt. Moz. Cremavit me zelus domus inæ : quia Prosp. & Cassiod. Redime me à calumniis..... & cuftodiam obliti fant verba fua , &c. Rom. Corb. & Carnut. cum Ĉafa

[ocr errors]
[ocr errors]

mei,

VERS10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es Mf. Sangerm. mus tuæ : quia obliti sunt.ver- obliti sunt verborum tuorum hoftes meus : quia obliti sunt verba tua iniba tua inimici mei.

mici mei. 140. Ignitum eloquium Probatus fermo tuus nimis, & 140. Ignitum eloquium tuum tyum vehementer : & fervus fervus tuus dilexit illum.

vehementer : & fervus tuus dilexit tuus dilexit illud.

illud. 141.

Adolescentior sum Parvulus ego fum, & contempti 141. Adolescentulus sum ego , ego & contemptus : justi- bilis : fed præcepta tua non sum obli- & contemptus : justificationes tuas ficationes tuas non fum obli- tus.

non fum oblitus. tus.

142. Justitia tua , juftitia in Juftitia tua, juftitia sempiterna : 142. Juftitia tua, justitia in æteræternum : & lex tua veritas. & lex tua veritas.

num: & lex tua veritas, 143. Tribulatio & angustiæ Tribulatio do anguftia invene 143. Tribulatio & anguftia ininvenerunt me : mandata au- runt me : mandata tua volunt as venerunt me : mandata tua meditatem tua meditatio mea eft. mea,

tio mea est. 144. Æquitas testimonia tua Jufta testimonia tua semper : do 144. Æquitas testimonia tua in in æternum : intellectum da ce me, e vivam.

æternum : intellectum da mihi, & mihi , & vivifica me.

vivam. COPH.

Coph. 145. Clamavi in toto corde Clamavi in toto corde , exaudi 145. Clamavi in toto corde meo, meo exaudi me Domine : me Domine : precepta tua custo- exaudi me Domine : justificationes justificationes tuas requiram, diam.

tuas requiram. 146. Clamavi ad te, falva Invocavi te, salvum me fac: 146. Clamavi ad te , falvum me : ut cuftodiam testimonia & cuftodiam teftimonia tua. me fac : ut cuftodiam mandata tua. tua. 147

Præveni in maturitate, Surgebam adhuc in tenebris, & 147. Præveni in maturitate , & & clamavi: in verba tua fpe- clamabam, verbum tuum exspec- clamavi : quia in verba cua superravi. tans,

speravi.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ζκσόν με.

fiod. Trbefcere me fecir zelus domas tuæ, &c. Mediolan.
Tabefecit me želus tuus , &c. Varic. ap. Hilar. cum Prosp. . 145. Litteram Hebr. Koph, præfigunt de more Hi-
Tabefecit me zelus domus tua : quia , &c. Hilar. verò in lar, Ambrof. Profp. &c. Ejus interpretatio eft Conclusio, tef-
comment. Tabefcere me fecit zelus tuus : quia cbliti funt te Ambr. Sicut alibi invenimus, inquit , Aspice. In Pfalt.
verborum tuorum, &c. Ambros. in eund. Ps. Exquifivit me Rom. Vocatio. Subdic Ambros. Exclamavi in toto corde meo ;
selus domus illa : quoniam obliti sunt verborum tuorum, Au exaudi me Dom. juftitias tuas exquiram. Hilar. & Caffiod.
gust. ibid. Tabefecit me zelus meiss , vel ficut alij codices ha ut fup. in textu. Itidem Auguft. & Prosp. nisi quod leg.
bent , zelas tuus : babent wonsulli etiam domus tuæ ; & non in fine exquiram. Græc. 'Exsuexta á önn..... $x(utýcw.
tabefecit me, fed comedit me. Ec poft pauca : quia obliss *. 146. Plalt. Rom. Clamavi ad te , & falvum me

e fac : funt verborum tuorum inim. mei. Similiter Auct. 1. de pro nt, &c. ut in Vulg. Pl. è Ms. Var. ap. Hilar, cum Carmil. p. 3. col. 176. e. In Gr. 'EŽitne us o sūrós od 07 fiod. Clamavi ad te, falvum one fac : 85 custodiam mand. ετελάβονο των λόγων σε , &c. Mt. Αlex. ο ζήλος τ8 οίκα tua. Hilar, in comment. fimpliciter hab. & cuftodiam min 65: fortaffe quidam legebant εξεζήτησέ με, pro εξέταξε data thai paulò verò sup. ait ; Sed qui clamavit ut audio με ; Aquila, εξώλεσε με; Symn», αποσιώπησέ με. ,

retur, & inquireret juftificationes Dei; nunc clamat ut fal*. 140. Ita Cassiod. legit ad verbum. Hilar. verò cum vus fiat, o cuftodiat testimonia Dei. Ambrof. in eund. Pl. Brev. Moz. Ignitum eloquium tuum valde , &c. Sic eciam lic : Clamovi ad te , Salva me : 5 cuftodiam mandata lua: Auguft. cum Prosp. mox Hilar. Non explicat proprietatem item salva me., .epist. 32. 10. 1. 918. e. August. Clamaverbi bujus Larina translatio : quod enim nobifcum igni- vi, sálvum me fac : vel ficret nonnulli codices babent , ES tum, id Græcè ToTupakes over fcribitur : Tufwuév autem Græci & Latini : Clamavi se, salvum me fac : 8 cuftodiam

id fignificat.quod tanquam conflatuin igne purgatum fit. Am-, testimonia ina : exinde, Quid eft Clamavi te, nifi, clamanbroi. leg. Ignitum eloqnium tuum nimis , &c. Vigil. Taps. do invocavi te? S. Prosp. cum Psale, Corb. Clamapi ad cool. Varim, p-746. h. Ignitum verbum tuum nimis, &c. te, falvum me fac : & cuftodiam teftimonia ina. Gr. 'ExéGr. opot ex.

κeαξα σοι (ΜΙ. Αlex. σε ,) ζωσόν με» και φυλάξω τα μαρίύ. 141. Sic habet Hilar. in hunc Pl. in explicar. ta

eiá 08. men Junior, non Adolescentior. Pl, ibidem præfixus cum . 147. Sic haber Pl. è Ms. Vatic. ap. Hilar. Rom. vePsalt. Corb. & Rom. necnon Calliod. Adolescentior , &c. ro cum Calliod. Praveni in maturit. & clam. 5 in verbo suo qur sup. Itidem in Mozar. sed inf. leg. quia justificationes, Speravi, Corb. Præveni in maturitate, exclamavi : in ver&c. Ambrof. Juvenis fum ego, de peitus : juflific. &c. ba tun fperavi. Hilar. in comment. Præveni in masurit. ita etiam habet col. 1201. d. 1202. d, 1203. f. 1204. & clamavi : 5 in verba tua femper Speravi. Ambrof. ibid. a. b. f. sed col. 1201. e. fic : Junior ego fum , defpec- Anticipavi in maturitate , & exclamavi : in verba tua fpejus, August. cum Prosp. Junior ego fum, contemptus : ravi : cum addit : Gracus á acopice dixit, quod eft , ante jafite, c. Gr. Νεώτερος εγώ είμι, και εξεδ ενωμένος τα horam , ante tempus : & inf. Ait : Iraveni é despią. Au&c.

gust. in eund. Pl. cum Prosp. Præveni intempesta notte, 65 X. 142. Ita legunt Ambrof. Aug. Prosp. & Cassiod. clamavi : in verbis fuis Speravi : mox August. Plures coin hunc Pl. cum Gr. Hilar. verò in comment. Juftitiæ tuæ dices non habent intempesta nocte , fed immaturitate ; vix in æternum : & lex tua veritas. Brev. Mozi Justitia tua antem unus inventus eft, qui haberet geminatam præpofitiojufta in æternum, &c.

id eft, in immaturitate..... Quod ergo Grace bitum X. 143. Hilar. & Caffiod. cum Psalt. Rom. Corb. & eft & a'wpię, non uno verbo , fed duobus, id eft, prapossMoz. Tribulario anguffin invenerunt me : mandara au tione , nomine : boc Interpretes noftri quidam dixer 1306 tem tur medit. &c. Ambrof. & Auguft. cum Plalt. Me- intempesta nocte; plures immaturitate, non duobus vero diolan. Iribulatio & neceffitas inven. me : mandara tua me bis, fed uno, cujus vocabuli nominativus immaturitas; dit. &c. S. Prosp. Tribul. Es necesitas..... mandata antem nonnulli verò in duobus verbis , ficret Græcus pofuit, in imΕκα, &c, Gr. Θλίψεις και ανάγκαι..... εντολαί σε μελέτη με. maturitate ; d'apíce quippe immaturitas eft , & awpię in im. 144. Sic eft in Psalt. Mediolan, ad verbuin. In Moz.

maturitate ; tanquam fi vellet etiam ille, qui dixi intemverò & Corb. Æquitas, & teftimonia tua in aternum : in pesta nocte, prepofitione dicere geminata , in intempefta..... sellestum eorum da mihi Domine , & vivifica me Çorb. da Græcus in noćle intempesta dixit, quod idem valet, s mihi eorum Domi) Ap. Hilar. in hunc' Pr. A£quisas ref dicatur in immaturitate, id eft, in tempore nocturno im

sim. tur in æternum : intelleltum da mihi eorum, & vivi. maturo. In ed. Rom. Logéréaca e a'wpiç j f Xesexta
ficer, Ap. Ambrof. Jufta testimonia tua in æternum : intele sis Ti's aéres og erýtion unde Ambr. ubi sup. col. 1214.
Sedum da mihi eorum . 8 vivifica me. Apud Auguft. & f. ait : Gracus ithioc dixit, quod eft, ad fperandum sem
Prosp. Juftitia teftimonia tua in æternum , &c. ut in Vulg. per crefcere, & fpem spei adjungers.
In Gr. Ayasocúrk tão.... Curélicor me, is hoc modo Ml. Alex,

nem ,

[ocr errors][ocr errors]

me.

[ocr errors][ocr errors]

en.

[ocr errors]

tus.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 148. Prævenerunt oculi mei ad Præveniebant oculi mei vigilias, 148. Prævenerunt oculi mei Ex Ms. Sangerma te diluculo : ut meditarer eloquia ut meditarer in sermonibus tuis. ad te diluculo: ut meditarer elotua.

quia tua. 149. Vocem meam audi secun

Vocem meam exaudi juxta mi 149. Voce mea exaudi me dùm misericordiam tuam Domine : sericordiam tuam : Domine secun- Domine fecundùm miseri. & secundùm judicium tuum vivifica dùm judicium tuum vivifica me. cordiam tuam Domine : & fe

cundùm judicium tuum vivifi

ca me.
150. Appropinquaverunt perse Appropinquaverunt persecutores 150. Adpropiaverunt per-
quentes me iniquitati : à lege autem mei sceleris , & à lege tua procul fequentes me inique : à lege au-
tua longè facti sunt.
facti sunt.

tem tua longè facti funt.
151. Prope es tu Domine : &
Prope es tu Domine , don omnia

151. Prope es tu Domine:
omnes viæ tuæ veritas.
mandat a tua veritas.

& omnia mandata tua veritas.
152. Initio cognovi de testimo A principio novi de testimoniis 152. Ab initio cognovi à
niis tuis : quia in æternum fundasti tuis, quòd in aternum fundaveris testimoniis tuis : quia in æter-
ea,

num fundasti eam.
Res.

RES.
153. Vide humilitatem meam Vide affli&tionem meam , da eri 153

Vide humilitatem
& eripe me : quia legem tuam non pe me : quia legis tuæ non fum obli- meam, & eripe me : quia le-
sum oblitus.

gem tuam non sum oblitus.
154. Judica judicium meum, & Judica causam meam , & redi 154. Judica judicium meum,
redime me : propter eloquium tuum me me : in sermone tuo vivifica me. & redime me : propter elo-
vivifica me.

quium tuum vivifica me.
155. Longè à peccatoribus sa Longè ab impiis falus : quia pre 155. Longè eft à peccatori-
lus : quia justificationes tuas non ex- cepta tua non quafierunt. bus falus:quoniam justificatio-
quisierunt.

nes tuas non exquisierunt.
156. Misericordiæ tuæ multæ Misericordia tua multa Domi 156. Miserationes tuæ mul-
Domine : secundùm judicium tuum ne : juxta judicia tua vivifica me. tæ Domine : fecundùm judi-
vivifica me.

cia tua Domine vivifica me.
157. Multi qui persequuntur me, Multi qui persequuntur me , & 157. Multi qui persequun-
& tribulant me : à testimoniis tuis affligunt me : à teftimoniis tuis non tur me, & qui tribulant me : à
non declinavi.
declinavi.

teftimoniis tuis non declinavi.
158. Vidi prævaricantes, & ta Vidi prævaricatores tuos , 158. Vidi non servantes pac-
bescebam: quia eloquia tua non cuf- mærebam : quia verbum tuum non tum & tabescebam : quia
rodierunt.
cuftodierunt.

eloquia tua non custodierunt.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 148. Ita Cassiod. cum Pfale. Rom. Hilar. verò cum tio , aliqui in initiis interpretati funt : fed qui pluraliter hoc
Pl. ibid. præfixo : Et prævenerunt oculi mei diluculo : ut dicere maluerunt , Græcam locutivnem fecuti sunt : Larins
meditarer eloquia tua. Ambros. Prævenerunt oculi mei ma autem linguæ illud potiùs ufitatum efi, ut ab initio, vel
, meditari verba tua. August. cum Prosp. Pravenerunt initio dicatur , quod xatapxas Grace , quafi pluraliter , fed
oculi mei ad matutinum : ut meditarer eloquia tua. Gr. adverbialiter dicitur.
Προέφθαζαν..... προς όρθρον , τη μελετών τα λόγια σε. **.153. 154. 155. Totidem referunt Hilar. Auguft.

W. 149. August. Prosp. & Cassiod. legunt cum Psalt. & Cassiod. in hunc Pl.cum Psalt. Corb. Prosper vero de-
Rom. Vocem meam exaudi Domine secundum mifericordiam let eft $. 155. post longe, cum Gr. Apud Ambrof. in
fuam : & fecundum judic. &c. Pl. è Ms. Vat. ap. Hilar. eund. Ps. fic : Vide bumilit, meam , & erue me : quoniam...
Vocem meam exaudi Domine fecundùm multam mifericor- Judica jud. meum , & libera me : propter verbum tuum vi-
diam tuam : fecundùm judic. &c. Hilar. verò in comment. vifica me. Longè eft à pecc. falus : quoniam justitias tuas non
cum Psalt. Čorb. Vocem meam exaudi fecundum misericor. exquifierunt. Omnes autem præfixam exhibent litteram
wam Domine : secundum judic. &c. Ita quoque Ambros. Hebr. Res; quæ Latina interpretatione Capur dicitur , vel
addito uno 8, poft Domine. In Gr. Tās pwrūs ko axy Primarus, tefte Ambrofio. in Psalt. Rom. Capitis.
Coν Κύeμε κατα το έλεός σε κατα το κρίμα σε ζησόν με, W.156. Sic in Psalt. Corb. dempto altero Domine.
Aquila ζώωσόν με.

Hilar. verò ita legit : Miserationes tuæ multa funt Domi-
$. 150. Ita legit Hilar. cum Pf. ibid. præfixo, præter ne valde : fecundùm jud. irem vivif. me. Pl.ibidem præ-
vocem iniquitati, pro inique. In Psalt. Carnut, iniquè. In fixus : Miferationes tuæ multæ nimis Domine : fecundùm ju-
Rom. iniqui. In Corb. Adpropiaverunt perfeq. me inique : dicia tua vivifica me. Ita etiam legit Ambrof. cum Psalt.
à lege antem tua elongaverunt. Similiter hab. Ambrof. in Rom. præter fingul. judicium tuum. August. Prosp. &
hunc Pf. præter verbum 1. Appropinquaverunt : subinde Caffiod. ibid. Miferationes tuæ multæ Domine : fecundum
tamen ait : Græcus fic pofuit: Appropinquaverunt perfequen- judicium tuum , &c. Gr. Oi Oixtipucí og homo Kuele ***
tes me iniquitate. Ita etiam legit Auguft. cum Prosp. in τα το κρίμα σε ζησόν με: Aquila , κατα κρίσεις σε.
eund. Pf. Augustinus fubdit , vel ficut nonnulli codices ba . 157. Ambros. & August. legunt cum Prosp. Multi
bent , iniquè' : mox urerque, à lege autem tua longè fatti perfequentes me , tribulantes me : à teftimoniis tuis , &c.
frent. Caffiod. ibid. Appropinquaverunt perfequentes me in ur sup. Sic etiam in Psalt. Rom. & Gr. Hilarius in eund.
jufte, &c. ut sup. M. 1. cum editr. Adpropiaverunt. Pl. ita : Multi qui perfequuntur me : de teftimoniis tuis non
Gr. Klegourlicar oi xaraficóxorlés us áropia. ano detg vó declinavi : tum addit : Cùm multi persequantur , ne declia
με σε εμακρυνίκσαν.

nat quidem. Pf. ibidem præfixus : Multi qui perfequuntur
*.151. Sic est in Psalt. Rom. Corb. & ap. Caffiod. so tribulant me : à judiciis tuis non declinavi. Caffiod. ur
Ita quoque hab. Hilarius cum Pf. Vatic. dempro uno tu. in Vulg.
Ambros. ibid. Prope es tu Domine : 85 omnia præcepta tua . 158. Sic apud Hilar. Prosp. & Cassiod. verbum è
veritas. Apud Auguft. & Prosp. ut in Vulg. In Gr. 'Ey verbo ; necnon in Psalt. Mediol. Carnut. & Rom. quibus
γυς ει Κύeμε και πάσαι αι όλοι σε αλήθεια. ΜΓ. Αlex. Εγ accinit Ambrof. in eund. Pl. nisi quòd hab. quoniam ver-
Γυς εί ου Κύeμε" και πάσαι αι ντολαί σs , &c. Item in Compl. ba tua. Auguft. ibid. Vidi infenfaros, tabefcebam : vel,
Kúere.

inquit, ficut alii codices babent : Vidi non fervantes pac-
W.152. Ambrof. Vulgatæ favet ad verbum. Pf. e MS. tum : hoc plures habent. Hanc etiam lectionem admit-
Vat, ap. Hilar. Ab initiis cognovi, &c. ut in Vulg. Hilar. rit Psale. Corb. sed in fine leg. non cuftodiebant. Ambr.
ipfe in comment. In initiis cognovi de teftim. tuis : quia... ubi fup. ait : Imprudentes non custodierunt præcepta Domi-
fundasti en : inf. col. 357. c. In principio cognovi , &c. Au ni : aliqui enim codices habent i Curstýrtas, boc eft, infi-
gust. cum Prosp. & Caffiod. Ab initio cognovi de testim. pientes , non intelligentes : nunc etiam Græcè : Eitor fua
tais &c. Sic eriam in Psale, Corb. August. addit : Quod νετεντας, και εξετηκόμlω ότι τα λόγια σε εκ εφυλάξαντο,
"Græcus ait , xat' apxais, aliqui noftri ab initio , aliqui ini-

[ocr errors]

SIN.

cor meum.

ter.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA IIOD.
Es Mf Sangerm. 159. Vide quia mandara tua Vide quoniam præcepta tua di 159. Vide quoniam mandata tua

dilexi Domine : in tua miseri- lexi : Domine juxta misericordiam dilexi Domine : in misericordia tua
cordia vivifica me.
tuam vivifica me.

vivifica me.
160. Principium verborum Caput verborum tuorum , veri 160. Principium verborum tuo-
tuorum, veritas : & in æter- tas: & in sempiternum owne judi- rum, veritas : in æternum omnia ju-
num omnia judicia justitiæ cium juflitia tua.

dicia justitiæ tuæ. tuæ.

SIN. 161. Principes persecuti sunt Principes persecuti sunt me fine 161. Principes persecuti sunt me me gratis : & à verbis tuis for- Causa: verba autem tua timuit cor gratis : & à verbis tuis formidavit midavit cor meum.

meum, 162. Lætabor ego super elo Gaudens ego fum in eloquio tuo, 162. Lætabor ego super eloquia quia tua : sicut qui invenit fpo- ficut qui invenit Spolia multa. tua : ficut qui invenit fpolia multa. lia multa.

163. Iniquitatem odivi, & Mendacium odio habui, & de 163. Iniquitatem odio habui, abominatus sum :legem autem teftatus sum : legem tuam dilexi. & abominatus fum : legem autem tuam dilexi.

tuam dilexi. 164. Septies in die laudem Septies in die laudavi te, Super 164. Septies in die laudem dixi dixi tibi , fuper judicia justitix judiciis juftitia tua.

tibi , fuper judicia justitiæ tuæ. tuæ.

165. Pax multa diligentibus Pax multa diligentibus legem 165. Pax multa diligentibus lenomen tuum : & non eft in it- tuam, & non est illis fcandalum. gem tuam : & non eft illis scandalis scandalum.

lum. 166. Exspectabam falutarem Exfpectavi salutare tuum Do 166. Exspectabam salutare tuum tuum Domine:& mandata tua mine, a mandata tua feci. Domine : & mandata tua dilexi, feci..

167. Custodivit anima mea Custodivit anima mea testimonia 167. Custodivit anima mea tertestimonia tua: & dilexi ea ni- tua, & dilexit ea nimis.

timonia a:& dilexit ea vehemenmis.

168. Custodivi mandata tua, Custodivi præcepta tua, & tef 168. Servavi mandata tua, & & testimonia tua : quia omnestimonia tua : quia omnes via mea testimonia tua : quia omnes viæ meæ, viæ meæ in conspectu tuo Do- in conspectu tuo.

in conspectu tuo. mine.

T HAY.

TAV. 169. Adpropiet oratio mea Ingrediatur laus mea coram te 169. Appropinquet deprecatio in conspectu tuo Domine : se- Domine : fecundùm verbum tuum mea in conspectu tuo Domine: juxta cundùm eloquium tuum da doce me.

eloquium tuum da mihi intellectum, mihi intellectum.

170. Intret postulatio mea Veniat deprecatio mea ante vul 179. Intret postulatio mea in in conspectu tuo Domine : se- tum tuum: secundàm eloquium tuum conspectu tuo : secundum eloquium cundùm eloquium tuum eripe libera me.

tuum eripe me. me.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 159. 160. Itidem Auguft. cum Psalt. Corb. & Gr. & Græco. Ita etiam Hilar. Prosp. & Calliod, in eund. Pl. detrac $. 167. Pfalt. Rom. Es dilexi en vehementer. Itidem die to uno , poft vocem veritas. Apud Ambrof. lic : Vide lexi, in Psalt. Carnut. Apud Ambrof. dilexit en nimis. quia pracepra tua dilexi Domine , &c. ut in Vulg. Ap. Auguft. & Prosp. E dilexi ea valde. Ita etiam in

. 161. Hic præmittitur littera Hebr. Sin apud Patres Pfalc. Corb. Addit Aug. Vel ficut nonnulli codices habent, Latinos : Latinè dicitur Super vulnus , auctore Ambrof. In dilexit , ut fubaudiatur anima mea. Hilar. & Cassiod. VulPsalt. Rom. Dentium : mox ibid. Principes perfecuti funt gatæ favent. In Gr. aj vrátyor aula opódex. me , &c. ut sup. nec diffimiliter legunt Hilar. August. $. 168. Ita legit August, cum Prosp. & Psalt. Corbe Prosp. & Cassiod. Apud Ambrof. lic :85 à verbis tuis Itidem

ap.

Hilar. sed absque Domine. Ps. è Ms. Vat. ap. trepid.avit cor meum : in Miffali Rom. formidauit ; in Gr. ipsum deler præterea , Es testimonia tua. Rom. habet cum id EIRÍQOEY , &c.

Caffiod. Servavi mand. tua, Esteslim. tna..... in consp. tuo V. 162. Itidem Hilar. & Cassiod. in hunc Pf. Ambrof. Domine. Ambrof. in eund. Ps. Servavi præcepta tua , verò legit : E.xsulto ego in verbis tuis : ficut qui invenit , teftim. tua : quoniam omnes via mea ante te Domine. Gre &c. August. ibid. Exsultabo ego fuper eloquia tun , &c. S. 'Εφυλαξα τας 7ολάς σε , και τα..... εναντίον σε Κύeιε. Ιn Mr. Prosp. Exsultavi ego, &c. Græc. 'Ayamá Comaliwéni ta Alex. deest kúcie. abzieć c8 , &c.

*. 169. Præponitur de more littera Hebr. Tav apud *. 163. Hilar. & Cassiod. Vulgatæ respondent. Pf. è Patres Latinos. Latina interpretatione significat Erravit, fi MI. Vatic. ap. Hilar, ultimò hab.

ego

dilexi. Ambros, cum Ambrofio fides : alii Interpretes habent Consummavit, eo Auguft. & Prosp. Injustitiam odio habui , &c. ut in Vulg. ipso teste. Pfalt. Rom. Fabri, Signa. In eodem Pfalt. F. Gr. 'Af oxíar fi noc, &c.

fequitur ut fup. in textu. Ita quoque legitur ap. Caffiod. *. 164. Concinunt Hilar. Ambrof. Prosp. & Caffiod. in hunc Pl. cui accinic Hilar. ibid. nisi quod reperit voin hunc Pf. item Ambros. 1. 3. de Virgin. to. 2. 178. cem Domine , poft cloq. tuum. Ap. Ambrof. in eund. Pl. f. cum Nicetio Ep. Spicil. to. 3. p. 9. c. In Psalt. Corb. lic : Appropinquet oratio mea in consp. tuo Domine : fecunSepries in diem laudem dixi tibi, &c. A pud Auguft. Sep dum verbum tuum mihi tribus intellectum. Ap. August. ties in die laudavi te , &c. In Gr. 'Euróxis tus huéeges & Prosp. ibid. Appropinquet oratio mea in confp. ruo Don hverá os, &c. Alex. 60.

mine : secundum eloq. tuum da mihi intell. Sic etiam in . 165. Sic habent Hilar. & Ambros.cum Psalt. Corb. Psalt. Čorb. addito Domine , post tuum. In Gr. 'Eyfuocicom Auguft. vero, Profp. & Cassiod. cum Vulg. diligentibus και Λένσίς μν..... σε Ουνέτισόν με. legem tuam : Gr. tör vázor ox; Ml. ramien Alex. crować . 170. Sic in Psalt. Rom. eft & Corb. Sic etiam ap. 68. Apud Chromat. Aquil. in Matth. p. 979. d. fic: Pax Hilar. Auguft. Prosp. & Caffiod. in hunc Pf. Ambrof. multa est diligentibus le : & non eft, &c.

verò legit : Intret poslulario mea coram te : fecundum ver$. 166. Concinit Hilarius ad verbum , nisi quod scri bum tuum libera me : tum addit : Græcus habet , Ejosatá Ten bit salutare. Iidem in Pl. è MI. Vatic. ap. ipsum. Am aliwuá ry, hoc eft, Intrer dignitas mea ; licet potuerit 85 bror, in eund. Pl. Exspediabam salutare..... S præcepta tun fcriptor errare , fecerit og oois, hoc eft, deprecatio. Ed. feci. August. veró, Prosp. & Caffiod. Vulgatæ lukragan Rom. Εισέλθει το αξίωμα μν ενώπιόν σε Κύριε" κατα το λό

tur,

« ZurückWeiter »