Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

tur.

[merged small][ocr errors]

tua.

204

LIBER PSALMORU M. Psalm. CIII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR..

VULGATA HOD.
Es MS. Sangerm. gientes, ut rapiant, & qux- quarentes à Deo efcam fibi. rapiant , & quærant à Deo escam
rant à Deo efcam libi.

fibi.
22. Ortus eft fol, & con Oriente sole recedent , & in fpe 22. Ortus eft fol, & congregati
gregati funt : & in cubilibus luncis suis cubabunt.

sunt : & in cubilibus suis collocabun-
fuis fe collocabunt.

23. Exivit homo ad opus Egredietur homo ad opus suum , 23. Exibit homo ad opus fuum :
fuum : & operationem suam ex ad servitutem suam usque ad & ad operationem suam ufque ad
usque ad vesperam.
vesperum.

vesperum.
24. Quàm magnificata sunt Quàm multa sunt opera tua 24. Quàm magnificata sunt ope-
opera tua Domine! omnia in Domine ! omnia in sapientia fecifti : ra tua Domine ! omnia in sapientia
sapientia fecisti : impleta eft impleta eft terra poßeffione tua. fecisti : impleta eft terra pofleflione
terra creaturâ tuâ.

25. Hoc mare magnum, & Hoc mare magnum , & latum 25. Hoc mare magnum, & fpa-
spatiokim : ibi repentia , quo manibus: ibi reptilia innumerabilia, tiosum manibus : illic reptilia, quo-
rum non est numerus.

rura non est numerus.
Animalia pufilla cum ma Animalia parva cum grandibus : Animalia pusilla cum magnis :
joribus : 26. 'illic naves per- ibi naves pertranfeunt :

26. illic naves pertransibunt.
tranfeunt.

Draco ifte, quem formasti Leviathan istum plasmasti , ut Draco iste, quem formasti ad ilad inludendum : 27. omnia à illuderet ei. Omnia in te sperant , ludendum ei : 27. omnia à te exspecte exspectant ut des illis escam u des cibum eis in tempore

suo. tant ut des illis escam in tempore.
tempore.
* In MS. deeft te. -28. Dante* te illis, colligent: Dante te illis , colligent : ape 28. Dante te illis , colligent :

aperiente te manum, univer- riente te manum tuam , replebuntur aperiente te manum tuam, omnia
sa implebuntur bonitate. bono.

implebuntur bonitate.
29. Avertente te autem fa Abfcondes vultum tuum, turba. 29. Avertente autem te faciem,
ciem turbabuntur : auferes buntur : auferes Spiritum eorum, turbabuntur : auferes spiritum eo-
fpiritum ipforum , & defi- deficient , & in pulverem suum re- rum, & deficient, & in pulverem
ciunt , & in terram suam re- vertentur.

fuum revertentur.
vertentur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ac infra, & ut quærant à Deo, &c. S. Prosp. quærentes filla, & magna, ut sup. Græc. Alltu Carasoce v pe jeans
à Domino, &c. Plali. Corb. Catuli leon, ruentes , ut rx και ευρύχωρος εκεί..... Ζώα μικρα μετα μεγάλων.
piant , 89 quarant à Deo , &c. Ed. Rom. Exuperou prógle . 26. Vulgatæ suffragatur Hilarius in Pf. 51. col. 75.
vos , apréoul, ng Su7ūbai tapo tô Os8 , &c. Mr. Alex. cum d. cum Caffiod. & Psalt. Rom. sed Hilar. in Pl. 64. col.
Ald. & Compl. og åpæácar; Ald.que & Compl. hrapa ta 167. d. ita legit, alludendo certè : Ibi requiescet draco ,
Deco.

quem figurasti ad illudendum ipfum. Hieron. in Naum i.
. 22. Sic est in Psalt. Rom. Corb. & Moz. ut & ap. 10. 3. col. 1561. b. ibi naves perambulant , &c. ut in Vulg.
Calliod. in hunc Pl. Apud Auguft. vero, in cubilib. fuis & in Isai. 11. col. 104. e. fic : Draco iste, quem plasmasti
cababunt. Apud Hieron. 1. 3. in ep. ad Gal. to. 4. 313. ut illuderet ei. Auguft. in eund. Pl. illic naves commeabunt.
f. Ortus eft fol, congregate sunt : & in cubilib. fuis dor Draco hic, quem finxisti ad illudendum ei. Item ap. Prosp.
mierunt. In ed. Rom..... Curax búgcrtas ding Tais..... commeabunt ; cæt. ut in Vulg. In Brev. Moz. Draco ifte,
xorta Scorld.. Alex. Ald. & Compl. sup. Curúxbucar. quem confirmafti ad illudendum eis. Auct. I. de promifl. p.

V. 23. August. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. Exiet 2. c. 11. col. 136. a. 191. a. Draconem , quem finxifti ad bomo...... & ad operationem , &c. Hieron. I. 3.

in

illadendum i. Gr. έχει πλοία ολιασορεύονται. Δράκων έτος,
Gal. to. 4. 313. f. Egredietur homo , &c. ut sup. Car- opacoes fuaui(sv durcó.
fiod. in eund. Pl. Exiet bomo ; at in Mss. 3. exiit. Nice $.27. Pfalt. Rom. omnia à te exfpectant Domine , ut......
rius ep. Spicil. to. 3. p. 1. Homo exiturus ad opus suum: in tempore, Mozarab. omnia à te exfpeétant ut des escam illis
5 ad operat. fuam ufque ad vefperam. Gr. 'EŽensuoSTALI..... in tempore opportuno. Corb. omnes à te exfpectant nt..... in
και επί την εργασίαν , &c.

tempore ; Mediol. addit opportuno. Ambros. 1. 4. Hexa.co.
*. 24. Ita legunt August. Prosp. & Cassiod. in hunc 1. 64. f. omnia te exfpe&ant ut des illis cibum in tempo-
Pl. fi id excipias, repleta eft terra. Ita quoque hab. Pfalz. ne : limiliter 1. de Noe, c. 16. col. 251. f. & in Pl. 43.
Rom. cum Mozarab. Item in Mediolan. Corb. & Carnut. col. 924. b. hoc tamen poster, loco leg. ut tu des. Auguft.
creaturâ tuâ ; in Gr. xtiocas Co, non xtúctus, quod Vul in Ps. 103. cum Prosp. omnia à te exfpectant Domine , ut des
gatæ responder. Pfalt. Sangerm. fcribit, Quàm magnifi- illis cibum in tempore opportuno. Caffiod. in eund. Pf. Vul-
cata funt operæ tuæ ! sed vitiosè ; vel ergo legendum magni- gatæ accinic, nifi quod in fine add. opportuno. Gr. 75 ár?
ficatæ funt , vel scribendum opera tua : hoc ultimum præ- Após Ce negofoxão dôvou tùy togpur durcis cuxalegre Mf.
culimus , cùm ita legant Aug. & al. imo Ambrof. 1. 1. & 6. Alex. avta kis Xcerpór. Ald. & Compl. aut eis exci@gv.
Hexa. 10. 1. col. 9. b. 120. d. vide etiam col. 4. f. 90. $. 28. Ambros. 1. 4. Hexa. to. 1. col. 64. f. Dante te
b. 268. e.730. C. 12 30. e. & to. 2. col. 533. d. & 682. a. illis , colligent fibi : aperiente te manum, universa implebune
Item apud Novarian. de Trin. p. 1032. b. omnia in sap. tur bonitate : ac in Pf. 43. p. 924. b. Dante te his , colli.
fecifti.

gent : aperiente manum tuum , univerfa, &c. & l. de Noe,
.25. Hilarius in Pf. 51. col. 75. d. ita legit : Hoc c. 16. col. 251. f. pericolte te manum tuam , omnia impleb.
mare magnum, & fpatiofum : illic ferpentes , quorum non bonitate : & l. de fuga fæc. c. 6. col. 432. d. aperiente te
est numerus. Animalia pufilla, magna : ac in Pf. 64. manum , implebuntur omnia bonitate. August. in hunc Pl.
col. 167. d. Mare hoc magnum , & larum. Ambrof. l. 5. Cum dederis eis , colligent : aperiente autem te manum tuam ,
Hexa, col. 80. d. Hoc mare mag. &Spatiosum : illic rep- universa impleb. bonitate. S. Prosp. in eund. Pf. Dante te,
tilia , quorum non est numerus. S. Paulinus epist. 24. p. illi colligent : aperiente te manum tuam, universa replebune
164. a. 5 illic repentia , quorum , &c. August. in hunc tur bonitate. Cassiod. Dante re illis , colligeni : aperiente
Pr. cum Prosp. Hoc mare magnum, & /patiofum : ibi ( Prosp. te manum tuam, universa replebuntur ubertate. Itidem in
illic) repentia , quorum ..... pufilla , & magna. Cassiod. in Psalt. Rom. præter omnia , pro universa. In Corb, aperiente
eund. Pr. Hoc mare mag. Es sparios. manibus : illic repts te manum tuam , universa impleb, bonitate. In Mozarab.
lia , quorum..... pafilla , & magna. Sic etiam in Pialc. aperiente aurem te manum, omnia replebuntur ubertate. In
Corb. sed absque manibus. Apud. Hieron. in Naum 1. Gr. Δόντος σε αυτούς, ζυέξεσιν ανοίξαντος δε ζε την
to. 3. 1561. b. Hoc mare mag. & {patiosum : ibi reptio Xeoge, tà Couaarid Tanathcor7o. Xpusétuíes, Alex. 716-
bia..... animalia parva cum magnis : item in epist. ad Sun. Tulos.
& Fret. to. 2. 657. c. ait : Dicitis in Græco manibus non ¥. 29. Ambrof. in Pf. 43. col. 924. b. cum Vulgata
haberi , & ego novi ; sed ex Hebræo, & Theodotione in LXX. concinit , nisi quod extremò hab, convertentur : ita etiam l.
addituem eft fub asterisco. Abest sanè à Psalt. Mediol. Car de Noe, c. 16.col. 251. f. ar l. 2. de Spir. S. co. 2.col.640.
aut. Rom. & Moz, duoque poftrema legunt in fine, pu C. revertentur, Aug. in hunc Pl. addit suam , ad faciem , &

cp. ad

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
30. Emittes fpiritum tuum, & Emittes spiritum tuun, & crea 30. Emitte spiritum tuum, Ex Mf. Sangerm.
creabuntur : & renovabis faciem buntur, & inftaurabis faciem terra, & creabuntur : & renovabis
terræ,

faciem terræ.
31. Sit gloria Domini in fæcu Sit gloria Domini in fempiter 31. Sit gloria Domini in fx-
lum : lætabitur Dominus in operibus num : lætabitur Dominus in operibus culum fæculi : lætabitur Do-
suis:
fuis.

minus in operibus suis :
32. Qui respicit terram , & fa Qui respicit terram, & tremet : 32. Qui respicit terram, &
cit eam tremere : qui tangit montes, tangit montes, & fumabunt. facit eam tremere : qui tangit
& fumigant.

montes, & fumigabuntur.
Inf. 145. 33. Cantabo Domino in vita Cantabo Domino in vita mea : 33. Cantabo Domino meo

mea : pfallam Deo meo quandiu psallam Deo meo quandiu fum. in vita mea: psallam Domino
sum.

meo quandiu lum.
34. Jucundum sit ei eloquium Placeat ei eloquium meum : ego

34. Suavis fit ei laudatio meum : ego verò delectabor in Do- latabor in Domino,

mea : ego autem delectabor in
mino.

Domino.
35. Deficiant peccatores à terra, Deficiant peccatores de terra, 35. Deficiant peccatores à
& iniqui ita ut non fint : benedic & impii ultra non fint : benedic ani- terra , & iniqui ita ut non sint:
anima mea Domino.
ma mea Domino. Alleluia. benedic anima mea Domi-

num.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
legir convertentur ; cæt. ut in Vulg. liidem Cassiod. cum b. Aspicies in terram , facies eam tremere. August. in hunc
Płalt. Rom. fed hab, revertentur. S. Prosper nil differt à Pr. Qui afpicit terram , facit..... qui tangit montes , et
Vulg. In Psalt. Corb. Avertente autem faciem tuam , tur- fumigabunt. Item S. Prosper in eund. Pl. Qui aspicit ter-
dabuntur : auferes Spir. eorum , deficient , & in terram ram. Caffiod, in eund. Qui respicit terram..... qui tan-
fuam revertentur. In Mozarab, aufers Spiritus eorum , & de- git montes , & fumabunt ; Plalt. Rom. cum Moz. & fumi-
ficient. In Gr. árfarensis To Freûxa..... dh eis ter gör du tar gabunt. Philaftr. Brix. de hæres. p. 713. g. Qui conspicis
επιςρέψεσι.

terram , eam commoves terræ motu. In Gr. 'O 2016newwn
*. 30. Ambrof. l. de Noe, c. 16. 10. 1. 291. f. & in επί την γην, και ποιών αυτην τρέμεν· και από μόνος..... και καπνί-
P1.43. col. 924. b. legit , Emittes , &c. ut in Vulg. item Cortado
1. 2. de Spir. S. to. 2. 640. c, nili quod hab. Es innovabis #. 33. Psalt. Rom. cum Moz, Cantabo Domino in.....
omnem faciem terræ : at i. 1. & 4. Hexa. col. 17. a. 64. pfallam Deo meo quandiu ero. Sic etiam apud Caffiod. in
f. legit initio, Emitte , cum Psalt. Corb. similiter 1. de apoi. hunc Pf. Auguft. autem & S. Prosp. cum Vulgata conci-
Dav. col. 730. b. & in Luc. 1. col. 1263. b. Consentiune nunt, & Græco.
Hieron. quæst. Hebr. to. 2. 508. & S. Prosp. in hunc Pr. . 34. Sic est in Psalt. Rom. Carnut. & ap. Cassiod.
Aug. autem in eund. hab. Emittes (pir, tuum..... innova Sic etiam in Mozarab. dempto uno ei. In Corb. Suavis
bis fac, terra. Cassiod. ut in Vulg. Apud Irenæum 1.5.c. 32. fie ei 85 laudatio mea : ego verò deleit. &c. In Mediolan.
P. 333. c.

hæc
pauca :

: Qui renovavit faciem terræ. In Gr. Suavis fit ei disputatio mea. Apud Hilar. in Pf. 64. col.
Εξασοςελείς..... και ανακαινιείς το, &c.

169. b. Suavis ei fit laudatio mea. Apud Auguft. & Prosp.
*. 31. Ita Cassiod. cum Pfale. Rom. & Corb. In Moz. in hunc Pf. Suavis fit ei disputatio men : ego autem jocun-
verò fic : Sit gloria Domino in fæculum fæculi , &c. Apud dabor in Domino. In Gr. 'Hš urbeln auto si chocmorú hlbo é gw
August. & Prosp. in hunc Pf. Sit glorin Domini in eter δις ευφρανθήσομαι , &c.
num : lætab. &c. In Gr."Htw ý dóža Kupio eis air, *.35. Ita Aug. & Prosp. in hunc Pf.cum Psalt. Corb.
&c. Alex. Ald. & Compl. Te's aiørdes.

Ap. Caffiod. verò est injufti, loco iniqui. Apud Celal.
$. 32. Ita in Psalt. Corb. excepto uno tremente ,

forte PP. Conc. to.4. 1228, d. Pereant peccatores à terra , ita ut
trementem , pro tremere. Novatian. de Trin. P. 1032. b. leg. non fint. Brev. Moz. ipfo inicio hab. Deficient ; & in fine
Qui aspicit terram , & facit eam tremere. Similiter Ambr. Dominum , ut sup. Gr. 'Euskaitav ( Ald. & Compl. 'Exnek-
1. 1. Hexa.col. 11. f. at in Pl. 118. col. 1187. d. Aspicit 01) ..... ng äropa..... súrózd s..... Tòr Kúecor.
fuper terram , facit , &c. Hilar. in eund. Ps. col. 345.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1. Par. I.

1.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Alleluia. (1. Par. 16.8.)

CV.

* Alleluia. CIV. Ex Mf, Sangerm
CIV.
Onfitemini Domino, & in-

Onfitemini Domino
16. 8.
vocate nomen ejus : annun nomen ejus : notas facite populis

& invocate nomen ejus:
Ifa. 12. tiate inter gentes opera ejus. cogitationes ejus.

adnuntiate inter gentes opera

ejus.
2. Cantate ei , & psallite ei : Cantare ei, psallite illi: loqui 2. Cantate , & pfallite ei :
barrate omnia mirabilia ejus. mini in universis mirabilibus ejus. narrate omnia mirabilia ejus.

3. Laudamini in nomine fancto Exsultare in nomine sancto ejus: 3. Laudamini in nomine
ejus : lætetur cor quærentium Do- latetur cor querentium Dominum. fancto ejus : lætetur cor quæ-
minum.

rentium Dominum.
4. Quærite Dominum , & con Querite Dominum , & virtu 4. Quærite Dominum, &
firmamini : quærite faciem ejus sem- temejus: quærite faciem ejus jugiter. confirmamini : quærite faciem
per.

ejus femper.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
August. in hunc Pl. Pfalmus centefimus quarius , primus dices habent , evangelizare ( Mss. omnes annuntiate ) in gen-
eft in eis , quibus pranotatur Halleluia ; cujus verbi, vel po tibus opera ejus. Quibus boc dicitur , nisi Evangeliftis in.
tiùs duorum verborum , interpretatio eft , Laudate Deum. prophetia ? Græc. imayssinate á tois? Creoi ta épya aurs.
Halleluia quoque legitur ap. Prosp. & Cassiod. acin Psale. *. 2. August. Prosp. & Cassiod. cum Gr. Cantate ei,
Rom, In Gr. 'Ammatic.

psallite ei , &c. uc Tup. In Pfalt. Moz. Cantate illi ,
$.1. Concinunt Aug. & Casiod, in hunc Pf. unà cum psallite ei , &c. In Corb. Cantate , & pfallite nomini ejus :
ver. Pfalt. In Corb. tamen fic : annuntiare inter gentes mi-

narrate ,

&c.
rabilia ejus, Ap. Prosp. annuntiate in gentibus opera ejus ; *. 3. Ms. Sangerm. omittit ult. vocem Dominum , quam
quam lectionem laudat August. ubi fup. col. 1178. g. Se- supplendam duximus è vec. aliis Pfalt. & Gr. Legitur etiam
quitur , inquit , annuntiate inter genres , &c. vel potiùs, apud Aug. Prosp. & Caffiod. cum cæt. quæ habentur sup.
ut de Græco ad verbum exprimatur , quod alii Latini com $.4. Accinunt S, Prosp. & Caffiod. unà cum Pfalta

[ocr errors][ocr errors]

ejus,

oris ejus.

[merged small][ocr errors]

æternum:

træ.

eis reges.

gnari,

16.22.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MJ. Sangerm.

5. Memento mirabilium Record amini mir abilium ejus que 3. Mementote mirabilium ejus,
ejus, quæ fecit: prodigia ejus, fecit : fignorum, & judiciorum oris quæ fecit : prodigia ejus, & judicia
& judicia oris ejus.

6. Semen Abraham, servi Semen Abraham, servi ejus : filii 6. Semen Abraham, servi ejus :
ejus : filii Jacob, electi ejus. Jacob, electi ejus.

filii Jacob electi ejus.
7. Ipfe Dominus Deus nof Ipfe Dominus Deus nofter : in 7. Ipse Dominus Deus nofter :
ter : in universa terra judicia universa terra judicia ejus.

in universa terra judicia ejus.
ejus.
8 Memor fuit in fæculum Recordatus est in æternum patti

8. Memor fuit in fæculum telta-
testamenti sui : verbi , quod fui : verbi quod præcepit in mille ge- menti sui : verbi, quod mandavit
mandavit in mille generatio- nerationes :

in mille generationes :
nes:
9. Quæ disposuit ad Abra-

Quod pepigit cum Abraham , 9. Quod difpofuit ad Abraham: Gen. 22. ham:& juramenti sui ad Isaac: juramenti sui cum Isaac. & juramenti sui ad Isaac:

16. 10. Et ftatuit illud Jacob in Et firmavit illud Jacob in lege :

10. Et ftatuit illud Jacob in præpræceptum : & Ifraël in testa- Israël in pactum sempiternum : ceptum : & Ifraël in testamentum mentum æternum :

1. Dicens : Tibi dabo ter Dicens : Tibi dabo terram Cha 11. Dicens : Tibi dabo terram ram Chanaam, funiculum hæ- naan, funiculum hæreditatis veftre. Chanaan, funiculum hæreditatis velreditatis vestræ.

12. Cùm effent numero bre Cùm essent viri pauci, modici , 12. Cùm essent numero brevi , ves , pauciflimi & incolæ in @advenæ in ea:

paucissimi & incolæ ejus :
ea :

13. Et pertranfierunt de gen Et tranfierunt de gente in gen 13. Et pertranfierunt de gente
te in gentem, de regno ad po- tem , & de regno ad populum alte, in gentem, & de regno ad popu-
pulum alterum.
rum.

lum alterum.
14. Non derelinquet homi Non dimisit hominem ut noceret 14. Non reliquit hominem no-
nem nocere eos : & corripuit eis, & corripuit pro eis

reges.

cere eis : & corripuit pro pro eis reges.

15. Nolite tangere christos Nolite tangere christos meos, do 15. Nolite tangere christos meos: 2. Reg. meos : & in prophetas meos prophetas meos nolite affligere. & in prophetis meis nolite mali- 1. 14. nolite malignari.

1. Par.
16. Et vocavit famem fu Et vocavit famem super terram : 16. Et vocavit famem super ter-
per eos: omne firmamentum omnem virgam panis contrivit. ram : & omne firmamentum panis
panis contribulavit.

contrivit,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Rom. & Corb. In Mozarab. fic : Quærite Dom. S confor- post plura , col, 1189.g. Cùm esent ipfi numero brevi ; fupra
tamini , &c. quam lectionem admittit August. in hunc Pf. verò 1182. d. ait : Nonnulli codices habent, non paucislimi
Hoc enim, inquit , de Græco expresfiùs interpretatum eft, & incolæ , fed pauciflimos & incolas. Ubi apparet eos , qui
quamvis verbum minùs Latinum videatur ; unde es alii ista ita interpretari sunt , Græcam fuisse locutionem feculos,
codices habent confirmamini , alii corroboramini. Gr. xegen qua transferri non poteft in Latinum , nifi cum ea

nisi absurditate , TaiMh Juis.

quæ ferri omnino non pollit. Si enim totam ipfam locutionem *. 5. Ita in autographo Sangerm. Memento. Vulgatæ transferre coremur , di&uri fumus In eo effe illos numero autem respondent August. Prosp. & Cassiod. in hunc Pr. brevi , paucissimos & incolas in ea. Quod autem ait Græcus A Rom. Plale, abest 1. ejus ; ac ibid. constanter, Mementote. In eo esse illos, hoc eft Larine, Cùm effent, quod verbum In Gr, Mrúgns, &c. ur in Vulg.

non poteft cafus accusativus fequi, fed nominativus ; quis $.6. Concordant August. Prosp. & Cassiod. unà cum enim dicar, Cùm essent paucissimos? Jed, Cùm essent paucisvet. Psalt. & Gr.

simi. In ed. Rom. 'Ey Ta sive duty's deguca Beaxeis, .7. Sic in Psalt. Rom. & ap. Caffiod. Apud Auguft. inyose's Taogines à avto. & Prosp. in omni terra judicia ejus. In Gr. á réon tý , X. 13. Ita Cassiod. cum Pfalt. Rom. additâ conjunct. &c.

88', poft gentem. In Corb. de gente in gente , de X.8. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Mozarab. verò hab. &c. Apud Auguft. & Prosp. Tranfierunt de gente in genMemor fuit in æternum ; August. cum Prosp. in faculum : tem , 85 de regno in pop. alterum : infra tamen 1189. g. Auobservar tamen August. alios codices habere in æternum; gust. hab. Et pertranfierunt. Gr. Kæi doñi gor..... bis nado quod, inquit, ex ambiguo Græco factum eft, nempe Tir ajava.

TE@Y. $.9. Vulgatæ sufragantur Aug. Prosp. & Cassiod.cum $. 14. Psalt. Rom. cum Moz. Non permifit hominem novet. Psalt. Mozar. tamen & Corb. delent ad, ante Ifaac ; cere eis : corripuit, &c. Moz. fed corripuit, &c. Corb. Non præterea Corb. scribit Abrabe. Gr.'Or dobbelo tớ 'Abecek... permifit hominem nocere eos : 85 corripuit , &c. Similiter 76 'Ioacán.

in Mediol. & Carnut. non permisit ; sicut ap. Caffiod. qui 7. 10. Ita August. Prosp. & Cassiod. cum vet. Palt. etiam hab. inf. Es corripuit. Apud August, in eund. Pr. infra tamen Auguit. 1189. c. legit : Et fatuit illud ipfi Ja- col. 1189. g. Non reliquit ; at supra col. 1182. f. Non cob.... 65 ip/i Israel, &c. è Græco videlicet, ta’laxw@..... T dimifit hominem nocere eis , id eft , non permisit : Gra'Igexua: sequitur ibid. sis dalúxur aidvtov ubi nullus eft ca autem locutio eft, nocere illos ; Latina verò , nocere ambiguitatis locus, inquit Aug. sup. 1181. a. aiunor quip- illis : ftatim , & corripuit ; infra, arguit pro eis reges. pe..... nufquam noftri nifi in æternum interpretati funt : vix In Gr. O úr apuxar dvipwaor af oxñooi dutés Ünergev, &c. autem aliqui alicubi aiórov, æternale dixerunt : nifi fortè', *.15. Sic habet Lucif. Cal.l. 1. pro S. Athan. p. 194.de quia alam ce familiariùs interpretantur sæculum , acrior, non cum Psalt. Corb. Aug. verò & Cassiod. in hunc Pl. Vulgatze æternum , fed fæculare interpretari velint, quod neminem favent cum Psalt. Rom. Item S. Prosp. in eund. Pf. nili aufum fuiffe commemini.

quòd legit , nolite malignare. Apud Ambros. to. 2. 1189. e. 7. u. Aug. Prosp. & Cassiod.consentiunt. Sic etiam in prima tantùm exstant : Nolite tangere christos meos. Apo vet. Psalt. & Gr, ni excipiatur vox Chanaan , è Gr. Xoror. Aug. 1. 17. de civit. Dei , c. 9. to. 7. col. 472. f. No

¥. 12. In autographo nostro brevis, procul dubio pro tetigeritis christos meos. Apud Oprat. 1. 2. cont. Donat. p.
breves , quod ita correximus. In Psalt. Rom. Cum effentin 42. b. & 45. a. Ne tetigeritis unitos meos : neque in prophe-
numero brevi..... & incolæ in ea. In Corb. Cùm esset nu tas meos manum miseritis : fimiliter l. 4. p.71. b. fed hab.
mero breves ( l. brevis) paucis. & incolæ in ea. Mozarab. christos : & l. 2. p. 44. c. fic: 88 in prophetas meos manum
pariter hab. in ea, cum Cassiod. Item Auguft. & Prosp. ne miferitis. In Gr. MÀ DE ( Mr. Alex. äate ai, Ald.
in eund. Pl. Cùm effent numero brevi , pauciffimi & incolæ & Compl. αατεθε ) των χειρών με» και εν τοίς προφήταις
in ea : subinde August. col. 1182. e. Cùm efsent numero MY MW Toruperete.
breves , vel numero brevi , pauciffimi & incolæ in en': & 7. 16. Ap. August, & in Gr. omnia ut in Vulg. nili

regno ad ,

1

[blocks in formation]

Gen. 37.

ejus:

Gen. 39.

20.

Oster:

verbum ejus.

testadavit

eum.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
17. Misit ante eos virum : in Misit ante faciem eorum virum: 17. Misit ante eos virum : Ex Mf. Sangerm.
36.
servum venundatus est Joseph. in fervum venundatus est Joseph. in fervum venundatus eft Jo-

seph.
18. Humiliaverunt in compedi Aflixerunt in compede pedes ejus, 18. Humiliaverunt in com-
bus pedes ejus, ferrum pertranfiit in ferrum venit anima ejus : uf- pedibus pedes ejus ferrum
animam ejus , 19. donec veniret que ad tempus donec veniret ser- pertransiit anima ejus, 19. do-
mo ejus.

nec veniret verbum ejus.
Eloquium Domini inflammavit Eloquium Domini probavit eum: Eloquium Domini ullit
Gen.41. euri: 20. misit rex, & folvit eum; mifit rex , & folvit eum; princeps eum : 20. misit rex , & folvit
14.
princeps populorum, & dimisit populorum, & dimisit illum. eum ; princeps populorum,

& dimisit eum.
21. Constituit eum dominum do Pofuit eum dominum domus Sue, 21. Constituit eum domi-
mus fuæ , & principem omnis pof- to principem in omni poffeffione num domus fuæ, & princi-
feflionis fuæ.
fua :

pem omnis pofleflionis fuæ.
22. Ut erudiret principes ejus si Ut erudiret principes ejus secun 22. Ut erudiret principes
cut semetipfum : & fenes ejus pru- dùm voluntatem suam , & senes suos ficut fe ipfum : & senio
dentiam doceret.
ejus Sapientiam doceret.

res ejus prudentiam doceret.
Gen.46.

23. Et intravit Israël in Ægyp Ét ingrellus est Israël Ægyptum, 23. Et introivit Ifraël in
6. tum : & Jacob accola fuit in terra do Jacob advena fuit in terra Ægyptum : & Jacob habitavit
Cham.
Cham.

in terram Cham.
Exod. 24. Et auxit populum fuum ve Et crescere fecit populum suum 24. Et auxit populum ejus
1.7. hementer : & firmavit eum super nimis , & roboravit eum super hoftes nimis : & firmavit eum super
48.7. inimicos ejus,

ejus.

inimicos ejus.
17.

25. Convertit cor eorum ut odi Convertit cor eorum ut odio ha 25. Et convertit cor eorum
rent populum ejus , & dolum face- berent populum ejus : ut dolosè age- ut odirent populum ejus, &
rent in servos ejus.
rent contra servos illius.

dolum facerent in servos ejus.
Exod. 26. Misit Moysen servum suum; Misit Mofen servum suum: Aa 26. Misit Moysen famulum
3. 10.8 Aaron, quem elegit ipsum. ron quem elegit fibi.

suum ; & Aaron, quem ele-
4. 29.

git ipsum sibi.
Exod. 27. Posuit in eis verba lignorum Posuit in eis verba fignorum suo 27. Posuit in eis verba signo-
7. 10. fuorum, & prodigiorum in terra rum, & portentorum in terra Cham. rum suorum, & prodigiorum
Cham.

in terra Cham.
Exod.

28. Misit tenebras, & obscura Misit tenebras & contenebravit, 28. Misit tenebras , & obf-
10.21. vit : & non exacerbavit fermones & non fuerunt increduli verbis ejus. curavit : & exacerbaverunt
spos.

sermones ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
quòd utrobique abelt &, ante omne , ut fup. S. Prosper & In Gr. Kai sicurtsy 'Iseseis sis Awitorn 'Iaxw6 hapa.
Cassiod. nil omnino differunt à Vulgata ; nec etiam Psalt. κησεν ν γη Χάμ.
Rom.

$.24. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. Et auxit pop.
¥.17. Ita August. Prosp. & Cassiod. cum Psalt. Rom. fuum nimis : & confirmavit eum super , &c. Mozarab. ni-
In Mozarab. Milit ante cos bominem, &c. Apud Ambros. mis : firmavit , &c. Auguft. cum Profp. Vulgatæ favet.
in Pl. 43. to. 1. 905. a. in fervum venditus est Joseph ; at In Gr. opódexe y fx@xtalwoe.
epist. 37. to. 2. 932. e. venundatus eft. Gr. 'ATÉSEINEY ÉK *. 25. Ita legit August. in hunc Pf. Sic etiam Cassiod.
προθεν αυτων ανθρωπον , &c.

cum Psalt. Rom. sed absque , ante convertit. In Moz. &
7. 18. Sic Ambros. habet epist. 37. 10. 2.932. e. quam Corb. eft : 88 ( Corb. ut ) dolo circumvenirent jervos ejus,
lectionem in seq. interpretatione tuetur. Itidem Caffiod. Apud August. quæst. 2. in Deut. to. 3.555. e. fíc : Conver-
cum Psalt, Corb. Carnut. Moz. Gr. August. verò Vul tit..... ut odissent populum ejus : itidem l. de Gra. & lib.
gatæ responder cum Prospero , & Psalt. Rom. Apud Symm. arb. to. 10. col. 742. a. cum feqq. ut dolum facerent in,
sis Cirupgr Geri Yuxu kuts.

&c. Apud Prosp. in hunc Pr. Et confirmavit cor eorum ut
$. 19. Ita legit Ambrof. cùm l. 2. de Cain, c. 6. to. odifTent populum fuum : ut dolum facerent , &c. In Gr. Kai
1. 215. d. tum epist. 37. to. 2. 933. a. S. Prosp. verò festéspete..... Tð felcyour Tór næsy curso 78 données au cv rois
& Cassiod. inflammavit eum , cum Vulg. & Pfalt. Rom. chórais curt. Alex. Ald. & Compl. delent Kai.
Sic etiam August. in eund. Pr. sed addit : vel, quod magis *. 26. Aug. cum Vulgata concinit. Item Cassiod. cum
de Græco expressum alii codices habent, Eloquium Domini igni- Psalt. Rom. Čorb. & Moz. niti quod hab. & Aaron , uc
vit eam : ita quoque legit inf. col. 1190. a. necnon ep. fup. S. Prosp. c Aaron ,, & quem elegit ipsum. Gr. 'Excm
149. to. 2. 516. b. S. Paulin. epift

. 5o. p. 302. c. Sermo πές ειλε Μωυσήν τον ιόλον αυτ8· 'Ααρων , δν εξελέξατο αυτόν:
Domini ignivit illum. Gr. To ró7:..... stupworv autóv. Alex. Ald. & Compl. f'QUT.

. 20. Concordant August. Prosp. & Cassiod. unà cum . 27. Sic habet August, in hunc Pl. cum Prosp. & Gr. ver. Plalt. & Gr.

Caffiod. verò cum Pralt. Corb. in terra Chanaan. Itidem V. 21. Caffiod. cum Psalt. Rom. ac Moz. Et conftituit in Rom. ac prærerea repetitur suorum , poft vocem proeum, &c. ur in textu. August. verò delet Et , cum Vulg. digiorum , sicut in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. autê.

. 28. Pfalt. Rom. cum Cassiod. Mifit tenebras, Es obf. 22. Sic est in Psalt. Mozarab. Item in Rom. & ap. curavit eos : quia exacerbaverunt sermones ejus. Item in Me. Caffiod. præter fuos , loco ejus , poft feniores. In Corb. Ūe diolan. quia exacerbaverunt fermones ejus. In Mozarab. erud. principes fuos ficut femetipfum feniores fuos pru exacerbaverunt verbum ejus. In Carnut. & non præteriit ferdentia doceret. Apud Prosp. etiam seniores. Apud August. mones suos. In Corb. Emisit tenebras , & obfcuravit eis : 8 omnia ut in Vulg. sequitur verò : Gracus habet : & fenio non preterivit sermones fros. Apud August, in eund. Pr. res ejus fapientiam doceret ; quod omni modo ad verbum ita Mifit tenebras, 5 obfcuravit ; mox ita : Quod autem sequia dici posjet : Erudiret principes ejus ficut femetipsum : & tur , in diversis codicibus variè legitur : alii namque habent, seniores ejus fapientes faceret : aperCutepys enim habet , & exacerbaverunt sermones ejus ; alii verò, & non exaquos dicere folemus seniores , non géogrtas, id est, senes : cerbaverunt fermones ejus. Sed quod prius dixi , in pluriCopioon autem , quod uno verbo Latinè dici non poteft, ai bus invenimus; vbi autem addita est negativa particula, vix fapientia dictum est , qua Copia Græcè dicitur ; non à pru duos codices potuimus reperire ; sed ne fortè mendoftas propdentia , quæ opóruous appellatur.

ter fenfum faciliorem abundaverit : quid enim facilius intel$.23. Psalt. Rom. & Corb. Et intravit Ifraël in Ægyp- ligitur , quàm id quod dictum eft , & exacerbaverunt , &c. tum : & Jacob habitavit in terra Chanaam. Mozarab. Et Similiter ap. Prosp. exacerbaveriènt sermones ejus. In Gr. intravit Ifraël in Ægypto : 80 Jacob advena fuit in terra ’ Εξασές λε σκότος, και εσκότατε και παρεαίκeαναν τες λόγες Cham. Auguft. cum Prosp. Vulgatæ fuccinit : Cassiod. autê. Alex. Ald. & Compl. oti TapaixpararAld. Plalterio Rom, nisi hoc excipias , Et introivit , ut fupra. Tregohe.car. Theod. cum V. edit. ij napsaimparar.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

& Gr.

[ocr errors]

Exod.

Exod.

8. 16.

Exod,

Exod. 10. 12.

Exad.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf, Sangeren. 29. Et convertit aquas eo Commutavit aquas eorum in fam 29. Convertit aquas eorum in

rum in sanguinem:& occídit guinem, & occidit pisces eorum. sanguinem : & occidit pisces eorum. 7. 20.
pisces eorum.
30.

Et dedit terra eorum ra Ebullivit terra eorum ranas in 30. Edidit terra eorum ranas in
nas, & in penetralibus

regum cubilibus
regum eorum.
penetralibus regum ipsorum.

8. 6.
ipforum.

31. Dixit , & venit cyno Dixit , & venit mufca omnimo 31. Dixit , & venit coenomyia : Exnd, myia : & vermes in omnes , da : feinifes in universis terminis eo- & cinifes in omnibus finibus eorum. finibus eorum.

32. Posuit pluvias eorum in Dedit pluvias eorum grandi 32. Posuit pluvias eorum gran-
grandinem : ignem urentem nem : ignem flammantem in terra dinem : ignem comburentem in ter- 8. 24.
in terra ipforum.
eoram,

ra ipsorum.
33. Et percussit vineas eo Et percussit vine am eorum, eo 33. Et percussit vineas eorum,
rum, & ficulneas eorum : & ficum eorum ; & confregit lignum & ficulneas eorum : & contrivit li-
conteruit omnem lignum fi- finium eorum.

gnum

finium eorum. nibus eorum.

34. Dixit, & venit lucusta, Dixit, do venit locusta,& bru 34. Dixit, & venit locufta, & & bruchus, cujus non erat nu- chus cujus non erat numerus : bruchus, cujus non erat numerus: merus:

35. Er manducavit omne Et comedit omne fænum terra eo 35. Et comedit omne fænum in fænum in terra eorum : & rum, & devor avit fructum terra terra corum : & comedit omnem comedit fructum terræ eorum. eorum,

fructum terræ eorum. 36. Et percußit omnem Et percussit omne primogenitum 36. Et percussit omne primogeprimogenitum in terra ipso- in terra eorum : primitias universi nitum in terra eorum : primicias om- 12.29. rum : primitias omnis labo- partús eorum.

nis laboris eorum. ris eorum

37. Et eduxit eos in argen Et eduxit eos cum argento & Au 37. Et eduxit eos cum argento Exod,
to & auro : & non erat in ro , non erat in tribubus eorum & auro : & non erat in tribubus 12. 35.
tribubus eorum infirmus.
infirmus.

eorum infirmus,
38. Et lætata est Ægyptus Latata eft Ægyptus cum egrede 38. Lætata est Ægyptus in pro-
in profectione eorum : quia rentur : quoniam irruerat terror eo- fe&tione eorum : quia incubuit ti-
incubuit timor eorum super il- rum super eos.

mor eorum super eos.
los.

39. Expandit nubem in pro Expandir nubem in tentorium , 39. Expandit nubem in protec- Esed, tectionem eorum, & ignem & ignem ut luceret nocte. tionem eorum, & ignem ut luce- 13.21.

P1-77. ut luceat eis per noctem.

ret eis per noctem.

14. 40. Perierunt, & venit cuPetierunt , dow adduxit ortygo 40. Petierunt, & venit cotur

1. Core turnix : & panem cæli satu- metram , & pane cælefti saturavit nix : & pane coeli sacuravit eos. ravit eos.

Exod. 41. Disrupit petram , & Aperuit petram , do fluxerunt 41. Dirupit petram ,

N.
fluxerunt aquæ : abierunt in aqua: cucurrerunt in aridis flumi- runt aquæ : abierunt in ficco du-
sicco flumina :
na :

mina :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 29. Ita August. & Cassiod. cum Prosp. necnon ver. comedit omne fænum terræ eorum : 8 devoravit omnem fruce
Psalt. & Gr. dempro tantùm 1. 8.

tum terra ipforum. Rom. Martian. Vulgatæ congruit, nisi
$. 30. Psalt. Rom. Fabri : Misit in terra eorum ranas quòd leg. fænum terræ eorum : à Rom. verò Fabri abest
8 in cubilibus regum ipforum. Rom, Martian. Mifit terra posterior verliculus. Apud Auguft. & Prosp. omnia ut in
corum ranss in cubilibus , &c. Mozarab. Misit terra eorum Vulg. Ap. Caffiod. Et comedit omne fænum terræ eorum;
ranas , & in cubilibus , &c. Corb. Er mifit terra eorum rs omnem fructum terra ipsorum. In Gr. Kai xarépays zárta
mas , in cubilibus , &c. Mediolan. Misir terra ; Carnut. Et τον χόρτον έν τη γή αυτών και κατέφαγε τον καρσον ( Alex,
mift terra. Hieron. epist

. ad Sun, & Frer. to. 2.658. b. Ald. & Compl. ára töv xapoor) rūs ruis autür.
Dedit terra eorum ranas : pro quo , inquit, in Gr. Zupfer *. 36. S. Prosp. scribit pariter omnem primogenitum. Cal-
vos legisse dicitis , quod poteft ita interpretari : Ebullivit terra fiod. verò cum Pfàlt

. Rom. omne primogenitum in terra Egyr
eorum ranas. Aug. in hunc Pf. Dedit terram eorum ranas , in ti. Aug. ut in Vulg. Gr. Tãr..... TÀs Jūs au couro Alex. Ald.
penetralibus, &c. & infra col. 1190. c. ait : Tanquam din & Compl. á ñ i Theodoret. is th yn Aivú#70.
ceret, Terram eorum convertit in ranas. Cassiod. in eund. Pr. 9. 37. Ita legit Ambros. I. de Spir. S. to. 2. 650. b.
Mifit. in terram eorum ranas, & in cubilibus , &c. Gr. 'Exp cum Auguft. & Caffiod. in hunc Pi. & Gr. Et ifta locutio
ψεν η γή αυτών βαθράχες ω τοίς ταμείοις, &c.

Scripturarum eft , inquit Auguft. pro eo quippe didum eft,
*.31. Apud August. in hunc Pl. cynomyia : 8 Sciniphes in argento & auro , ac fi diceretur , cum argento & auro.
in omnibus , &c. Caffiod. cum Psalt. Rom. Vulgatæ con Ita quoque exstat in Psalt. Rom. & Corb. Item in Moz.
gruit. In Mediolan. & venit mufca canina. In Mozarab. Et deduxit eos in argento 89 auro. Apud Prosp. sg non eff
cynomyis : & fcinifex in omnibus, &c. In Gr. xurómico in tribubus, &c.
Bourass ( Alex. xvipes) á mão, &c. nuspiam omnes , quod *. 38. Prima conjunct. & abeft à Psalt. Rom. & Moz.
crratum puto.

utrobique verò exstat, quia cecidit timor, &c. ficut in Me-
9. 32. August. in hunc Pf. concordat cum Vulg. & diol. Corb. Carnut. & ap. Cassiod. Apud August. ut in
Gr. Cassiod, habet in grandinom , cum Psalt. Corb. Rom. Vulg. In Gr. ÖTi @:08V • pólos.
verò addit , ignem combur. Mozarab. in grandinem, o *. 39. August. Prosp. & Cassiod. cum Psale. Rom.le-
ignem urentem in terra , &c.

gunt ut in Vulgata. Mozarab, hab. in protectione eorum.
*. 33. Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Corb. Maxim. Taurin. verò in homil. p. 30. 6. ad protegendum
Es contrivit omne lignum finium corum. Mozarab, omnem eos. Gr. eis oxétny évtois.
lignum finium, &c. Gr. vãr Eunor opio auta. Ita quoque *. 40. Sic est in Gr. Cassiod. verò hab. cum Psale. Rom.
Hieron. epist. ad Sun. & Fretel p. 658. b. ipsos invenisse Petierunt carnes , & venit coturnix : 8 pane, &c. Corb.
dicit : fed hoc , inquit , omne lignum , additum eft, & Carnur. Petierunt carnem, & venit coturn. panem ,
superfinum.

Carnut. pane. Auguft. & Prosp. ut in Vulg.
. 34. Vulgatæ accinunt Aug. Prosp. & Caffiod, cum

*.41. Ita legunt August. Prosp. & Caffiod.cum Psale. Psale, Rom, & Gr.

Rom. Mediolan. verò & Carnur. hab. in faccis Aumina ; *. 35. Similiter in Psalt. Corb. ult. excepto versic. & Corb, in ficcitatibus flumina ; Gr. e ain'degis Tojapei. comedit omnem fru&tum in terra illorum. Mozarab. hab. Er

IO. I.

[ocr errors]

& fluxe. 16. 13.

20, II,

&c.

[ocr errors]

.

« ZurückWeiter »