Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ne

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 32. Si justitias meas profanave Si ceremonias meas profanave

32. Si justitias meas profa- Ex Ms. Sangerm,
rint : & mandata mea non custodie- rint, precepta mea non custo- narint : & mandata mea non
rint:
dierint:

custodierint:
33. Visitabo in virga iniquitates Vifitabo in virga fcelera eorum, 33. Visitabo in virga ini-
eorum : & in verberibus peccata & in plagis iniquitates eorum. quitates eorum : & in verbe-
eorum.

ribus peccata eorum.
34. Misericordiam autem meam Misericordiam autem meam non 34

Misericordiam verò
non dispergam ab eo: neque nocebo auferam ab eo , nec mentiar in ve meam non auferam ab eo:
in veritate mea :
ritate mea :

neque decipiam in veritate

mea :
35. Neque profanabo testamen-
Non violabo pactum meum ,

35. Neque profanabo tes-
tum meum : & quæ procedunt de quod egressum est de labiis meis tamentum meum:& quæ pro-
labiis meis non faciam irrita. non mutabo.

ficiscuntur

per

labia mea non spernam; & quæ procedunt de

labiis meis non faciam inrita. 36. Semel juravi in sancto meo,

Semel juravi in sancto meo 36. Semel juravi in sancto
fi David mentiar : 37. femen ejus in David menriar : semen ejus in æter- méo, fi David mentiar : 37.

fe-
æternum manebit.
num erit.

men ejus in æternum mane

bit.
2. Reg. 38. Et thronus ejus ficut fol in Et thronus ejus ficut sol in cons 38. Et sedes ejus ficut fol
7. 16. conspectu meo, & ficut luna per- pečtu meo : ficut luna stabilietur in in conspectu meo & ficut

fecta in æternum : & testis in coelo aternum, e testis in cælo fidelis. luna perfecta in æternum : &
fidelis.
SEMPER.

teftis in coelo fidelis. Dia

PSALMA. 39. Tu verò repulisti & despe Tu autem repulifti & projecifti:

39.

Tu verò repulifti, & pro xisti: distulisti Christum tuum. ir atus es adversùs Christum tuum. nihilo duxisti, & neglexístinos:

& diftulifti Chriftum tuum. 40. Evertisti teftamentum fervi Attenu asti pačtum servi tui : 40. Evertisti testamentum túi : profanasti in terra sanctuarium profanasti in terra diadema ejus. servi tui : profanasti in terram ejus.

fanctitatem ejus. 41. Deftruxisti omnes sepes ejus: Disipasti omnes macerias ejus :

41.

Deftruxisti omnes
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. 32. In Psalt. Sangerm. ponitur negatio ante profa- Carnut, neque decipiam. Corb. Miseric. verò meam non dif-
naverint, sed aperto mendo, quod abstulimus. In Psalr. enim pergam ab eis : neque decipiam, &c. Rom. ut in Vulgata.
Rom, Corb. & Mozar. constanter : Si justificationes meas Græc. Tò éasós M8 Ś w drasxed dow át' aurgo de Man
profanaverint : 6 mand, mea non cuftod. Similiter ap. Hi á doxhow, &c.
lar. in Pf. 131. col. 455. d. & August. in hunc Pl. ac ep. .35. Versiculus intermedius aliubi non legitur , neque
29. 10. 2. col. 51.b. Ambros. verò 1. de pænit. to. 2.405. in Psalt. Rom. neque in Gr. nec apud Hilar. in Pf. 131.
F. Vulgatæ congruit cum Cassiod. imo Hilarius ipse juxta col. 455. f. qui Vulgaræ congruit , unà cum Cassiod. in
Mss. plures. Apud Cypr. I. 2. Testim. p. 284. C. fic : Si hunc Pl. Aug. tantùm, loco non faciam inrita , legit , non
justificationes meas profanaverint : & præcepta mea non obfer- reprobabo. Similiter Auct. I. de promisl. p. 2. c. 20. col.
vaverint : itidem epist. 7. p. 13. c. & l. de laps. p. 183. b. 144. c. non reprobabo.
Sic etiam hab. Auct. I. ad Novat. p. 437. f. excepto ult. ##.36.37. Concinunt Hilar. in Pf. 131. col. 455. f.
custodierint , pro obferv. In Gr. 'Ear ta dina cópatá His Bs Ambros. in Luc. 3. 10. 1. 1316.e. 1330. b. necnon Au-
Gηλώσωσι και τας εντολάς με μη φυλάξωσι.

gust. & Cassiod. in hunc Pf. & Gr.
*. 33. Sic in Psalt. Rom. est , & ap. Cassiod. Cyprianus *. 38. Ita legit August. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. &
verò 1. 2. & 3. Testim. p. 284. 320. b. c. cum Auct. I. ad Corb. Succinit Hilar. in Pf. 69. col. 232. f. nisi quòd hab.es
Novat. p. 437. f. ita legit : Visitabo in virga facinora eorum : ficut luna perfetta manet in æternum : itidem in Ps. 131. col.
$ in flagellis delida eorum : ita rursum Cypr. epift.7.& 52.455.f.at in Pf. 143. col. 566. e. tollit verbum manet. Ambr.
p. 13.c.& 73. a. & l. de lapf. p. 183. b. Item Auguft. ep. epist. 23.to. 2. col. 882. a. leg. in aternum manebit, cum
29. to. 2. st. b. ar in hunc Pr. scribit iniquitates , non Brey. Moz. Ap. Caffiod. ut in Vulg. & Gr. Sequitur pari-
facinora. Similiter Ambros. in Luc. 10. to. 1. 1425. b. sicur ter Diapsalma in Psalt. Rom. Corb. & in eodem Giæco.
epist. 70. to. 2. 1064. c. & l. 1. de pænit. col. 405. f. *.39. Psalt Rom. & Moz, cum Cassiod. Tu verò repu-
Hilar. autem in Pf. 131. col. 455. e. Vifitabo in virga in- lifti, 6 Sprevifti : & disulisti Chrift. tuum. Corb. repulifti,
justitias eorum : 5 in verberibus peccata eorum. Auct. etiam & fprevisti : diftulifti, &c. August, in eund. Ps. Tu verò
op. imp. in Matth. hom. 19. p. 90.e. leg. Vifitabo in virga repulifti, & ad nihilum deduxifti : diftulifti Cbrift. &c. ita
injuftitias eorum. Hieron. quæst. Hebr. to. 2. 513. b. Visa- rursum l. 17. de civit. Dei, to.7. col. 473. c. nisi quod
rabo in virga iniquitates eorum : & in flagellis peccata eorum : hab. deduxisti Domine. Ambros, triplici loco crifariam va-
fimiliter in Isai. 13. to. 3. 151. f. & in Ezech. 9. col. 752. riat : videlicet l. 3. de fide, to. 2. col. 511.d. legit : Tu
c. at epist. ad Damas. to. 4. 157. e. fin flagellis injustitias autem repulisti , & ad nihilum redegisti : diftuliffi Chr.tuum :
eorum. In Psalt. Corb, & Moz. in flagellis peccata ipsorum. inf. col. 518. a.

Tu verò repulifti Domine , & pro nibilo ha-
In Gr..... tas dropíces autor y cv pasien tas apoptías autcə, buifti : diftuliffi Chr. &c. demum in Pf. 43. to. 1. col.

923.
Mr. Alex. cum Ald. & Compl. áfıxías.

b. fic : Tu verò repulifti pro nihilo Domine : diftulifti Chr.
ř. 34. Ita legit Hilar. in Pf. 131. col. 455. f, uno ex tuum. Auct. op. imp. in Matth. hom. 2. p. 18. e. Tu verò
cepto dispergam, pro anferam. Cypr.l. 2. & 3. Testim. p. repulifti, & pro nihilo deduxifti : & diftulisi Chriftum tuum.
284. C. & 320. b. necnon ep. 7. & 52. p. 13. c. 73. a. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2.654. a. ita fcribit :
Misericordiam autem meam non difpergam ab eis. Ambros, In Græco Serwoas invenisse vos dicitis : unius littera mu-
1. I.

de pænit. to. 2. 405. f. non difperdam ab eis. Hieron. tatio quantum vobis fecit errorem ! non enim refpexisti, fed
in lsai. 13. & 63. to. 3. col. 151. f. 471. d. & in Ezech, despexisti, & pro nihilo duxisti , interpretati fumus, In ed.
9. col. 752. C. non auferam ab eis : itidem epist. ad Da Rom. Συ δε απώσω, και εξεδένωσας ανεβαλε τον , &c.
mar. to. 4. 157. e. at quæst. Hebr. to. 2.513. b. sic : Ve Ñ. 40. Sic Ambros. in Pf. 43. to. 1. 923. b. & l. 3. de
runtamen miseric. meam non auferam ab eis. Auct. quæst. fide, to. 2. 518. a. excepto uno in terra. Item August. in
ap. August. to. 3. q. 112. col. 114. g. non movebo ab eis. hunc Pf. & 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 473. f. cum
August. ipse in hunc Pr. Misericordiam verò meam non dif- Pfalt. Corb. Ita etiam Cassiod. cum Psalt. Rom. Mediol.
pergam ab eo, &c. ut in Vulg. paulò inf. ab eis ; sed ad Carnut. & Moz. excepto verbo avertisti , quod etiam fe-
dic : Et quidem hoc nonnulli codices habent , sed emendatio runt Mss. quidam August. In Gr. Katsspetas..... 6864-
res non habent. Unde ipse in explic. priorem lectionem awoas eis tyd gw te dyiaoua autô. Similiter hab. Mozar.
præfert, ab eo : & in epist. 29. 10. 2. 51. b. legit, non
auferam , cum Psalt. Moz.quod etiam add. ab eo ; Medio *.41. Spes haud dubiè , pro fepes , lapsu calami , legitur
lan. & Carnut, ab eis : ftatim Mediolan, neque nocebo eis ; in autographo Sangerm. In Psalt. quippe Rom. Corb, é
Tom. II.

Zij

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

.

in terram.

[ocr errors]

nem.

45.

num.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. * fepes ejus : posuisti munitio- pofuifti munitiones ejus pavorem. posuisti firmamentum ejus formidi-
* Mf. spes.

nes ejus in formidinem.
42. Diripuerunt illum om-

Diripuerunt eum omnes qui tran 42. Diripuerunt eum omnes tran-
nes transeuntes viam : faâus seunt per viam: factus est opprobrium seuntes viam : fa&us est oppro-
est in opprobrium vicinis suis. vicinis suis.

brium vicinis suis. 43. Exaltasti dexteram ini

Elevasti dexteram hoftium ejus: 43. Exaltasti dexteram depri-
micorum ejus : superlætificasti latificafti omnes inimicos illius. mentium eum : lætificasti omnes
omnes inimicos ejus.

inimicos ejus.
44. Avertisti adjutorium gla Nam e avertisti robur gladii 44. Avertisti adjutorium gladii
dii ejus : & non es auxiliatus ejus, & non fublevasti eum in pra- ejus : & non es auxiliatus ei in bello.
ei in bello.

lio.
45. Diffolvifti à destructio-

Quiescere fecifti munditiam ejus, Destruxisti eum ab emunda-
ne illum : & sedem ejus in ter- & thronum illius in terra detra- tione : & fedem ejus in terram colli-
ram elisisti.
xisti.

fifti,
46. Minorasti dies fedis ejus: Abbreviasti dies adolescentia ejus: 46. Minorasti dies temporis ejus :
perfudifti eum confusione. operuisti eum ignominiá. SEMPER. perfudisti eum confufione.
DIAPSALMA.

47. Ufquequo Domine aver Ufquequo Domine absconderis in 47. Usquequo Domine avertis in
tes te in finem : exardefcit fi- finem : succendetur quafi ignis in- finem : exardescet ficut ignis ira tua ?
cut ignis ira tua

dignatio tua?
48. Memorare quæ mea sub Memento mei de profundo: alio 48. Memorare quæ mea sab-
ftantia : non enim vanè con- quin quare fruftra creafti filios ho- ftantia : nunquid enim vanè consti-
ftituisti omnes filios homi- minum?

tuisti omnes filios hominum?
49. Quis est homo, qui vi Quis est vit qui vivat, dou non 49. Quis eft homo, qui vivet,
vet, & non videbit mortem? videat mortem : Salvans animam & non videbit mortem : eruet ani-
aut quis eruit animam fuam suam de manu inferi? SEMPER, mam fuam de manu inferi ?
de manibus inferi? DIAPSAL-
MA.

so. Ubi funt misericordiæ Ubi sunt misericordiæ tuæ anti Jo. Ubi sunt misericordiæ tuæ
tuæ antiquæ , ficut jurasti Da- que Domine , quas jurasti David antiquæ Domine , sicut jurasti Da- 2. Roge
vid in veritate tua ?
in veritate tua?
vid in veritate tua?

7. 11, 51. Memor efto Domine Recordare Domine opprobrii fer 51. Menior efto Domine opproopprobrii servorum tuorum vorum tuorum : portavi in finu meo brii servorum tuorum (quod conti

quod conținui in sinu meo ) omnes iniquitates populorum. nui in finu meo ) multarum gen-
multarum gentium.

tium,
52. Quod exprobraverunt Quibus exprobraverunt inimici 52. Quod exprobraverunt ini-
inimici tui Domine , quod ex- tui Domine : quibus exprobraverunt mici tui Domine , quod exprobra-
probraverunt commutatio- vestigia Christi tui.

verunt commutationem Chrifti tui,
nem Christi tui.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Moz. sic : Deftruxisti omnes macerias ejus : posuisi muni- ignis. Auguft. in hunc Pl. Quonsque Domine avertêris in
tiones ejus formidinem. Similiter hab. Auguft. in hunc Pf. finem : exardefcet , &c. Similiter in Psale. Mediolan. aver-
& l. 17. de civit. Dei, 10.7. col. 473. f. nisi quod hoc têris ; in Carnur, avertis te. Apud Cassiod. ut in Vulg. In
ult. loco legit in formidinem, cum Cassiod. & Psalt. Corb. Gr. "Εως πότε Κύριε απορρέφη εις τέλος: εκκαυθήσεται ως
In Mediol. etiam & Carnut. munitiones ejus. Item Græ- Tup, &c.
«Ο : Καθεϊλες πάντας τες φeαγμές αυτή τα οχυρώ . 48. Pfalt. Rom. Memorare Domine qua mea fubft. &c.
ματα αυτά δελίαν.

ur in Vulg. nisi quòd delet inf. omnes ; tollit pariter Mo-
$.42. Ambrosius l. 3. de fide, to. 2. col. 511. d. 68 zarab. omnes cum Corb. sed Moz. initio haber: Memorare
facus eft in opprobrium vicinis suis. Ita quoque ap. Caffiod. quæ fit mea subft. Corb. Memorare qua eft, &c. Ambrof. l.
ficut in Psalt. Rom. & Corb. sed absque præced. 6. Moz. 3. de fide , to. 2. 518. a. Memento Domine qua eft fubf.
hab. vicinis noftris. August, ut in Vulg. cui etiam Græc. mea. Similiter apud Auguft. in hunc Pf. detracto uno Do-
consonar,

mine ; exinde , non enim vanè , &c. ut in textu.
. 43. Ita ferunt Pfalc. Rom. Corb, Mediol. & Carnut. fiod. Memorare Domine , &c. ut in Vulg. In Gr. Mvýstuti
cum Caffiod. excepto uno latificafti. August. pariter leg. Tís Ý umósaois uxo un grap..... Tártastes, &c.
inimicorum ejus ; dein verò , jocundAsti omnes inimicos ejus ; .49. Accinunt Ambr. in Luc. 9. to. 1. 1411. f. & S.
Brev. Mozarab. adverfarios ejus. Græc..... Tôr exépôr autó Paulinus epift. 40. p. 243.b. ad hoc usque, aut quis. Si-
(Αlex. Αld. & Compi. των θλιβόντων αυτ8·) ευφegνας πάνω militer hab. August. in hunc Pf. sed addit, cruet animam
τας τες έχθρες αντί. .

fuam de manibus inferni , minimè reperito eo , aut quis. Car-
7.44. Sic in Psalt. Rom. & apud Cassiod. Auguft. verò fiod. cum Psalt. Rom. Quis eft homo , qui vivit..... aut
in eund. Pl.leg. S non es opitulatus ei in bello. Brev. Moz. quis eruet... de manu inferi? Corb. aut quis eruet anim. fuam
vitiosè, & non est auxiliarus. Gr. x ertency AUTÊ ," &c. de manibus inferni ? Gr. Vulgaræ congruit. Diapsalma quo-

4.45. Pfalt. Mediol. & Carnut. cum Cassiod. Disolvisti que ibidem subsequitur , ficut in Psalt. Rom. & Corb.
eum ab emundatione , &c. ut in Vulg. Similiter hab. Aug. *.5o. Ita Cassiod. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. ad-
in eund. Ps. nisi quod deler 5, ante sedem. Psalt. Rom. dito uno Domine , ad vocem antiquæ. Sic etiam hab. Au-
cum Mozarab. Dissolvisti eum..... & fedem ejus in terra gust, in eund. Pf. cum Mozarab. uno excepto quas jurafti :
collififti. Corb. Diffolvifti eum ab inmundatione : 8 semen ita rursum Auguft. I. 17. de civit. Dei, c. 11. col. 474.
ejtes in terra conlisisi. Græc. Katexuodes atò xo gaequâ du f. nisi quòd leg. Ubi funt miferationes tua , &c. Ap. Hilar.
τόν τον θρόνον αυτ8 εις την γην κατέρραξας. .

in Ps. 143. col. 560. e. ficut jurasti, &c. In Gr. ng ési
¥. 46. Ita Psalt. Carnur, & Corb. Aug. verò in hunc τα ελέη ζε τα αρχαία Κύριε , α ώμοσας , &c.
Ps. Minuifti dies fedis ejus, &c. Cassiod. cum Psalt. Rom. 7.51. Hilarius in Pf. 143. col. 560, e. Memor efto Do-
Minorasti dies temporum ejus. Ed. Rom. 'Eguipuras ta's mine opprobrii fervi tui , &c. Psalt. Rom. & Moz.cum Casa
musexs 6pórs curg Mi, autem Alex.cum edd. Ald. & siod. Memor esto opprobrii fervorum tuorum, &c. Aug. Me-
Compl. xpóry. In his duabus editt. deest Diapfalma ; mento Domine opprobrii fervor. &c. Gr. Mrúduli Kúele......
sequitur yerò in ed. Rom. sicut in Psalt. Rom. & Corb. Târ, &c.

*.47. Pfalt. Corb. Ufquequo Dom. avertis te in finem: ^.52. Concordant Hilar, in Pf. 143. col. 560. e. nec-
exardefcit ficut , &c. Rom. cum Moz. Ufquequo Domine

non Auguft. & Caffiod, in hunc Pl. cum vet. Psalt. &
irafceris in finem : exardefcit velut ignis , &c. Rom. ficut Græco.

[ocr errors]

Apud Cala

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
53. Benedictus Dominus in æter Benedictus Dominus in sempi 53. Benedictus Dominus in Ex Ms. Sangerma
mum : fiat, fiat.
ternum : amen, a amen.

æternum : fiat, fiat.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.53. Sic habet Ambrof. in Pf. 40. 10. 1. 883. a. Item nedillio Domini in æternum , &c, Græc. Eưrogutós Kúews
Calliod. cum Psalt. Rom. August. verò in eund. Pf. Be Eis, &c.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

*

[ocr errors]

,

Domine , refugium

fac

jus:

is in

wa?

ob ti.

et,

tu2 Da u

iniorai,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Oratio Moyfi hominis Dei. Oratio Moji viri Dei. XC. 1. Oratio Moysi hominis Dei. Ex Ms. Sangerme
LXXXIX.

LXXXIX.
Omine , refugium factus es no Omine , habitaculum factus es
bis, à generatione in genera-

tus es nobis, in fæcu-
tionem.
ratione.

lum & fæculum.
2. Priusquam montes fierent, aut Antequam montes nascerentur 2. Priusquam montes fie-
formaretur terra, & orbis ; à fæ- da parturiretur terra , & orbis ; à rent, & firmaretur terra , &
culo & ufque in sæculum tu es Deus. saculo & usque in faculum tu es orbis terrarum ; à fæculo uf-
Deus.

que in sæculum tu es.
3. Ne avertas hominem in humi Convertes hominem usque ad con 3. Ne avertas hominem
litatem : & dixisti : Convertimini fi- tritionem , & dices : Revertimini in humilitatem : & dixisti :
lii hominum.
filii Adam.

Convertimini filii hominum.
4. Quoniam mille anni ante ocu Quia mille anni in oculis tuis, 4. Quoniam mille anni an-
los tuos, tanquam dies hesterna , ficut dies befterna que pertranfit, te oculos tuos Domine, sicut
quæ præteriit,

dies unus; sicut * hefterna dies, * Mf. externa,

quæ præteriit Et custodia in no&te, s. quæ pro

Et vigilia nocturna. Percutiente Et sicut custodia in nocte, nihilo habentur , eorum anni erunt. te eos , fomnium erunt :

S. quæ pro nihilo habentur

anni eorum erunt. 6. Manè ficut herba transeat Manè quasi herba pertranfiens :

6. Manè ficut herba tran-
manè floreat, & tranfeat : vespere manè floruit, & abiit ; ad vefpe- seat, manè floreat, & tran-
decidat, induret, & arescat. ram conteretur atque ficcabi- seat : vespere decidat, induret,
tur.

& arescat.
NOT. AD VERSIONEM ANTIQUAM.
1. Hieron. epist. ad Cypr. ait : Sciendum quod Psalmi mo in fexti diei numero corderetur. Ita enim legunt atqui
sfires juxta Hebr. titulus fit, Oracio Moysi viri Dei : juxta diftinguunt : Domine, refug. fact. es nobis , à
1XX. Oratio Moyfi hominis Dei. Idem legitur tit. ap. Aug. in generationem, priusquam montes firmarentur , & fin-
& Caffiod. necnon in Psalt. Rom. & Corb.Veruntamen Aug. geretur terra , & orbis : ut fcilicet poftea consequatur : à
hujus Pl. auctorem efle Moysen non concedit, cui magis fæculo & usque in sæculum tu es Deus..... Nos autem , ut proa
placet ut totum Psalt. Davidi tribuatur. Contrà Hieron. in posuimus , lectionem ita debemus diftinguere : Antequam mona
ep. ad Cypr. to. 2. col. 695.a. non solum hujus Pl. fed & tes firmarentur , & fingererur terra , & orbis terrarum ;
fubfequentium nonnullorum auctorem scribit Moysen : Moy- à fæculo & usque in fæculum tu es Deus. Subinde : Pro
fes, inquit, non folum nobis reliquit quinque libros Genef. eo quod Latinus Interpres pofuit, à fæculo usque in fæcu-
Exod. Levit. Num. Es Deut. fed undecim quoque Psalmos ab lum..... reftiùs interpretabimur , à sempiterno usque ad sem-
oftogefimo nono , cujus principium eff, Domine , refugium piternum : & epist. ad Sun. & Fret. col. 654. b. ait : Et
factus es nobis , usque ad nonagefimum nonum , qui inscribie dicitis quòd in Græco non fit Deus , quod apud eos deeffe ma-
tur, Pfalmus in confessione. Hæc nota est nov.editoris oper. nifeftum eft ; nam & Hebraicum habet , omnes alii Inter-
S. Hilarii p. 2. Vide ibid. S. Hilarii sententiam de auctore pretes; 5 LXX. fimiliter tranftulerunt, drò 78 aires as
Palmorum. In Greco : Προσευχή τε Μωυσή ανθρώσε το é'ws aitēros Gu si o Osós. In ed. tamen Rom. fic : Ilpo
Θεϊ al. Μωύσεως ανθρώπο" al. το Μωυσή ανθρώπω, &c. τα όρη γενηθήναι , και πλαθήναι την γην, και την οικεμένην· και

* Hieron. epist. ad Cyprian. to. 2. col. 696. totum T8 gia re, as To ai ro; Cu = Alex. Ald. & Comp.
hunc Psalmum refert , & secundùm Hebraicum , & secun EW5o Abest pariter Deus à Pralt. Mediol. Rom. & Mozi
dùm LXX. Ita verò LXX. Interpretes habere dicit : Do in pofterioribus etiam duobus est orbis terras in Rom.
mine , refug. factus es nobis, in omni generatione & genera ant formaretur ; in Moz. 8 formaretur , absque conjunct.
tione : & in ep. ad Ephes. l. 1. 10. 4. 325. f. in generatione 60, poft fæculo.
@generationem ; August. in generatione es generatione, Cas . 3. Ita August. & Caffiod. cum Psalt. Rom. & Gra
fiod. cum Psalt. Rom. à generatione progenie. Sic etiam Mozarab. verò hab. in humilitate. Hieron. epist. ad Cy-
in Missali Rom. ad Grad. Dom. 6. poft Pent. & Sabbati prian. ut fup. in textu.
iv. Temp. Quadrag. In Psalt. Corb. in progeniem gene ř.4. Pfalt. Rom. Quon, mille anni ante oculos tuos, ficut
rationem. Gr. ώ γενεα και γενεά: Sym. ν εκάση γενεά. Αp. dies hefterna , quæ præteriit , & ficut custodia in nocte. Item in
Ambrof. prior tantùm versiculi pars legitur , tum in Pr. Mediol. Carnut, & ap. Caffiod. & ficut cuftodia in no&te ; in
45. to. 1. 928. f, tum l. 3. de fide, to. 2. 503. b. Moz. 85 pcut vigilia in noče. In Corb. ficut dies befterna , qua

V. 2. Ambr. I. 3. de fide , to. 2. 508. e. sic habet cum prateriet , ficut cuftod. &c. Apud Aug. in hunc Pí. Quoniam
Caffiod. Priusquam montes fierent, & formaretur orbis terra; mille... tuos, tanquam dies heft. qua præteriit ; subinde, dies
à fæculo usque in fæculum tues. Ita etiam in Psalt. Corb. hefternus eft, qui præteriit : & infra, dies unus , qui præt.
detracto uno ufque. Aug. in eund. Pl. formaretur terra, ficut vigilia in nođe. Ambr. in Luc. 15.to. 1. 1464.d. Quia
Borbis terræ ; & à faculo usque in fæculum in es : tum addit: mille anni in oculis Domini , ficut dies befterna , quæ præi.Es
Alii codices habent quod de uno verbo Græco expreffum eft, horn in noéte : & in Luc. 9. col. 1412. f. ait : Mille enim
fingeretur terra : subinde fic : Convenientiùs diceretur , 'ab anni in confpe&u Dei , tanquam dies una. Caffiod. in Pl. 6.po
æterno in æternum : non enim à fæculo Deus , qui est ante 27.

7.b. Ante confpe&tum ejus mille anni scut dies unus. Gaud.
fæcula ; aut usque in fæculum , cujus eft finis , cum fit Brix, ferm. 10. p. 960. d. Quoniam mille anni ante oc. tuos,
ille fine fine : fed ex ambiguo verbo Graco fit plerumque in facut dies unus. Gr. "Oti Xiroce étud op. Janpois C# ( Alex.
Scripturis , ut vel sæculum pro æterno , vel æternum pro fæ- Ald. & Compl. add. Kiese, ) Go's visitéesc si exigés, útis
culo, ponat Latipus Interpres. Hieron, in epist. ad Ephes, doña gen de puraxá íy ruxtí.
1. 1. 10.4. 325. f. legit : Antequam montes firmarentur, & #. 5. Sic in Psalt. Corb. est. In Rom. verò deest erunt.
fieret terra , & orbis terrarum : epist. verò ad Cypr. to. 2. In Moz. fic, erunt anni eorum. Apud. Aug. & Cassiod. in
696.b. ita refert ex LXX. Antequam montes firmarentur, hunc Pf. anni erunt eorum. Ap. Hieron. epist. ad Cypr.
Es fingeretur terra, & orbis ; à fæculo , &c. ut in Vulgata. ut in Vulg. In Gr. áutcr ? Tu foor?a..
Tum addit : Hunc locum quidam prava diftin&tione fubver ^.6. Ira refert Hieron. ex LXX. nempe epift. ad Cypr.
tunt, maximè hi qui volunt ante fuiße animas , quàm bo 10. 2. 698. c. Similiter August. & Caffiod. cum Pfalt, Mo.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Eccli;

lor :

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:
Ex Ms. Sangerin. 7. Quia defecimus in ira

Consumpti enim sumus in furore 7. Quia defecimus in ira tua , &
tuá , & in furore tuo turbati tuo, é in indignatione tua contur- in furore tuo turbati fumus.
fumus.

bati sumus.
8. Posuisti iniquitates nof Pofuifti iniquitates noftras coram 8. Posuisti iniquitates noftras in
tras in conspectu tuo : fæcu- te : negligentias nostras in luce vul- conspectu tuo : fæculum noftrum in
lum noftrum in luminatione tus tui.

illuminatione vultus tui.
vultus tui.

9. Quoniam omnes dies Omnes enim dies nostri transie 9. Quoniam omnes dies noftri noftri defecerunt : & in ira tua runt in furore tuo.

defecerunt: & in ira tua defecimus. defecimus,

Anni noftri ficut aranea me Consumpsimus annos nostros quasi Anni noftri ficut aranea medita. ditabuntur : 10. dies annorum sermonem loquens : dies annorum buntur : 10. dies annorum noftronoftrorum in ipsis septuaginta "noftrorum in ipsis , septuaginta rum in ipsis, septuaginta anni.

18.8.
annis.

anni.
Si autem in potentatibus, Si autem multum , octoginta an Si autem in potentatibus, octo-
octoginta anni : & plurimum ni : & quod amplius , labor & do- ginta anni: & amplius eorum, la-
eorum, labor & dolor.

bor & dolor,
Quoniam supervenit man Quoniam tranfivimus citò, co Quoniam supervenit mansuetado,
fuetudo super nos, & erudie- avolavimus.

& corripiemur.
mur.

1. Quis novit potestatem Quis novit fortitudinem ira tua, 11. Quis novit potestatem iræ
iræ ejus , & præ timore iram & secundùm timorem tuum indigna- tuæ, & præ timore tuo iram tuam
tuam 12. dinumerare?
tionem tuam?

12. dinumerare ?
Dexteram tuam notam fac Ut numerentur dies noftri fic of Dexteram tuam sic notam fac, &
nobis , & eruditos corde in tende , & veniemus corde Sapienti. eruditos corde in sapientia.
sapientia.

13. Convertere Domine ali Revertere Domine : usquequo ? 13. Convertere Domine usque-
quantulùm, & deprecare super & exorabilis efto super servos tuos, quo? & deprecabilis esto super fer-
servos tuos.
14. Satiati fumus manè mi-

Imple nos matutinâ misericordiâ 14. Repleti fumus manè miseri-
fericordiam tuam : & exsulta- tuâ, & laudabimus , &latabimur cordiâ tuâ : & exsultavimus , & de-
vimus, & delectati fumus in in cunctis diebus nostris.

lectati sumus omnibus diebus noftris.
omnibus diebus noftris.
15. Delectati sumus pro die Latifica nos pro diebus , quibus Is. Lætati fumus pro diebus ,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
zarab. præter hæc, floreat , & prætereat ; Rom. Psalt. 6 aut præ timore iram tuam. Hieron. verò epist. ad Cypre
pertranfeat. Præterea Aug. hab. durefcat, & arefcat; Mo necnon August. in hunc Pf. cum Vulg. consentiunt. In
zarab. indurefcat , &c. Corb. Mané ficut herba tranfeat : Gr. της οργής, και από το φόβο τε θυμί (ε.
vespere decidant , indurent, Es arefcant. Græc. Tapéwoo...... W. 12. Pfalt. Rom. cum Carliod..... Dext, tuam Domine
aTonéCI, cxxupur.geln, is Swear Isin.

votam fac nobis , & eruditos corde , &c. Sic etiam in Mo-
7.7. Hieron. epist. ad Cypr. col. 699. b. Vulgatæ con zarab. præter hoc ult. & compeditos corde. In Corb. Dext.
gruit. August. verò in hunc Pl. legit : Quoniam defecimus tuam notam fac nobis , & eruditus corde in fapientia. Auct.
in ira tua , & in indignatione tra contærbari sumus. Ita op. imp. in Matth. hom. 46.'p. 194. c. Dexteram tuam
quoque ap. Caffiod. & in Pfalt. Rom. Corb. & Moz, hoc fic notam fac mihi , &c. Aug. in hunc Pr. Dexteram tuam
excepto , in furore tro. In Gr. "OTI ÉSentouf..... sg tão fic notam fac ; tum addit : boc enim magis babent codices
θυμώ C& εταράχθηκαν.

Græci , non , ficut quidam Larini , notam fac mihi : item . 8. Ita Hieron. ep. ad Cypr. necnon Auguft. & Caf- poft hæc , & compeditos corde in fapientia , subdit : Alii coliod. in hunc Pl. cum vet. Plalt. præter hoc , in illumi dices non habent compeditos , sed eruditos : verbum enim natione ; Gr. eis potlomó.

Græcum ita in utraque significatione fimiliter fonat , ut una $.9. Sic est in Psalt. Rom. & Moz. præter hoc, & nos Syllaba panlulùm differat.Idem observat Hieron.ep.adCypr. in ira tua. Ap. Hieron. ep. ad Cypr.to.2.700.a. Quoniam col.

703.

Ubi nos , inquit , interpretati sumus , erudidies noftri defec. 3 in ira tua..... ficut aranea meditati funt. tos corde in sap. alii transtulerunt compeditos , verbi amAmbros. verò in Pf. 38. to. 1. 850. c. ut sup. ficut aranea biguitate decepti : fi enim dicas Timed muéres, compeditos meditabuntur. August. & Caffiod. in Pf. 89, facut aranea fignificat. Ed. Rom. hab. Ta deláv Co řTws yowesov, ig meditabantur. Gr. "OT: Tãou ai..... as dipaxou ellerétWr. τες πεπαιδευμένες τη καρδία αν ζοφία. Αlex. vero cum

7. 10. Similiter in Psalt. Rom. exceptis his ult. fuper edd. Ald. & Compl. gráerców pol, Tas Tad upéros.
nos manfuetudo , & corripiemur. Item in Mozarab. hoc in W.13. Itidem in Psalt. Rom. & Corb. sicut etiam in Mif-
fuper excepto , septuag. anni. Apud Ambrof. etiam in Pr. sali Rom. ad Grad. fabbati iv. Temp. Quadrag. & Dom.
38. 10. 1.850.c. feptuag. anni..... 66 plurimum eorum, la 6. poft Pent. Item aliquantulum, in Psalt. Mediolan. ut
boris dolor. In Psalt. Corb..... octoginta anni : 6 pluri & ap. Cassiod. tum in Mozarab. & exorabilis esto super,
mum eorum , labor Es dolor. Quon. fupervenit manf. fuper nos, &c. Apud Hieron. epist. ad Cypr. ita ex LXX. Revertere
& corripiemur. Hieron. vero epist. ad Paul. to.4. p. 2. col. Domine : usquequo ? exorabilis efto fuper , &c. Apud Au-
16. c. legit : dies vitæ nostre septuaginta anni. Si autem gust. in eund. Pl. Convertere Domine : quousque ? 3 depre-
multùm , o&toginta : quidquid reliquum est , labor Es dolor : & cabilis efto, &c. mox ita : Alii verbum è verbo, deprecare, in-
in Ezech. 26.10. 3. 879. a. dies annorum .....

o{toginta anni : terpretati funt : sed qui ait , deprecabilis esto, vitavit am-
quidquid fupra, labor eg dolor eft : at in ep. ad Cypr. ubi citat biguum , quia deprecari commune verbum est. In Gr. 'Edispe-
secundur. LXX. Vulgatæ congruit, nifi quòd hab. fuperve- Yer Kuele "ws 6te im Falgxau Gule erittīs, &c.
nit manfuet. fuper nos; inf. superveniet : ad verbum au *. 14. Sic in Psalt. Moz, est, & Corb. In Rom. vero
tem ult. corripiemur , ait : In Græco fcriptum est maitsubna ut in Vulg. præter hoc , in omnibus dieb. Similiter apud
Cólega, quod verbum ambiguum est, tam correptionem , Hieron. epist. ad Cypr. p.703. b. & Cafliod, in hunc Pr.
quam eruditionem, dollsinamque significat : & in epist. ad Apud Aug. in eund. Pl.ita : Repleti fumus..... ( ficut alis
Sun. & Frer. 10. 2.654. b. dicit : Quod in Græco invenisse dixerunt Interpretes ) Satiati fumus manè miferic, tuâ : & ex-
vos dicitis , manfuetudo fuper nos , fed hoc fuperfluum fueltavimus, & jocundati fumus in omnibus diebus nofiris :
eft. Attamen August. in hunc Pf. leg. fupervenit siper nos ; item epist. 130. to. 2. 385. b. Satiati fumus manèo.... ES
cæt. ut in Vulg. Similiter ap. Caffiod. præter feqq. & plu- jocundati fumus in , &c. Gr. 'Erstatnim Tompi og fréts
rimum eorum , labor y dolor. Q1100. fuperveniet fuper nos (ε" και γαλλιασάμεθα, και ευφράνθημεν ν πάσαις, &c.
&c. Aug. quoque ubi fup, observat quosdam codices non W.15. Ita ferunt Pralt. Rom. Corb. & Moz. Hieron.
habere corripiemur, sed erudiemur.

verò epist. ad Cypr. Vulgatæ fuffragatur , ficut August.
XII, Calliod. cum Plalt. Rom. & Moz. leg. ira ina, in hunc Pf. at epift. 130. to. 2.385. b. legit : Jocundarà

[merged small][ocr errors]

to. 2.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

eorum.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
quibus nos humiliasti ; annis, qui- afflixisti nos ; & annis, in quibus bus , quibus nos humiliafti ; Ex MS. Sangarm.
bus vidimus mala.
vidimus mala.

annis , quibus vidimus mala.
16. Respice in servos tuos, & Appareat apud servos tuos opus 16. Et refpice servos tuos
in opera tua : & dirige filios eorum. tuum , & gloria tua super filios. &in opera cua : & dirige filios

eorum.
17. Et sit fplendor Domini Dei Et fit decor Domini Dei nostri 17. Et fit splendor Domini
nostri fuper nos, & opera manuum fuper nos, opus manuum 1106- Dei nostri super nos : & ope-
noftrarum dirige super nos : & opus trarum fac stabile fuper nos : & opus ra manuum tuarum dirige su-
manuum noftrarum dirige. manuum noftrarum confirma.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
fumus pro diebus , &c. ut sup. Caffiod. in eund. PS. Delec- Pl. omnia refere quæ in Vulg. sed post alterum super nos, hæc
tati fumus pro diebus..... annis, in quibus vidimus mala. addic : Huc ufque Pfalmum iftum multi codices habent ; fed
Gr. Eu pegar Jelur G' muspalv..... 67wr, , &c.

in nonnullis legitur alius ultimus versus , & opus manuum
$. 16. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. Refpice in nostrarum dirige; cui versui diligentes & do&i prænotant
fervos tuos, & in op. Ina Domine , &c. August. in hunc ftellam, quos asteriscos vocant , quibus fignificant ea , qua
Pr. Et refpice in fervos, &c. ut in Vulg. Gr. Kai ide éti in Hebræo, vel aliis Interpretibu's Græcis reperiuntur, in
to's dø185, &c. nec addit Domine.

LXX. verò Interpretatione non funt. In ed. Rom. hic ult.
. 17. Sic in Psale. Mozarab. & Corb. ad verbum , nec verlic. non legitur ; sed exstat in Mf. Alex. ac edd. Ald.
plura. Sic etiam in Rom. & apud Cassiod. uno excepto & Compl. Hunc etiam profert Hieron. velut ex LXX. vie
noftrarum , loco tuarum. Abest pariter à Carnut.ult. verlic. delicer in epift. ad Cypr. to. 2. 704. b.
de Vulg. & opus man, noftrarum dirige. August, in hunc

per nos.

[ocr errors]

Ex M. Sangermi

[ocr errors]
[ocr errors]

Q

in eo.

s.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Laus Cantici David. XC.

XCI.

* Laus Cantici ipsi David.

XC.
Ui habitat in adjutorio Al Vi habitat in abscondito Excel- I. Ui habitat in adjutorio
tissimi, in protectione Dei

in umbraculo Domini com-
coli commorabitur.
murabitur :

ne Dei cæli commorabitur.
2. Dicet Domino : Susceptor Dicens Domino : Spes mea ,

2. Dicit Domino : Suscepmeus es tu , & refugium meum : fortitudo mea: Deus meus , confidam tor meus es tu, & refugium Deus meus sperabo in eum.

meum : Deus meus, & spera

bo in te.
3. Quoniam ipse liberavit me de

Quia ipse liberabit te de la 3. Quoniam ipse liberavit
laqueo venantium, & à verbo af- queo venantium, de morte infidia- mé de laqueo venantium, &
pero.
Tum.

à verbo aspero.
4. Scapulis suis obumbrabit tibi: In scapulis suis obumbrabit tibi , 4. In scapulis suis obum-
& sub pennis ejus fperabis. & sub alis ejus fperabis.

bravit tibi : & fub pennis ejus

sperabis.
s. Scuto circumdabit te veritas Scutum & protectio veritas ejus : Scuto circumdabir te ve.
ejus : non timebis à timore nocturno : non timebis à timore nocturno: ritas ejus : non timebis à timo-

re nocturno:
6. A fagitta volante in die, à ne A fagitta volante per diem, à 6. A fagitta volante per
gotio perambulante in tenebris : ab peste in tenebris ambulante : à mor- diem, à negotio perambulan-
incursu, & dæmonio meridiano. su infidiantis meridie.

te in tenebris: à ruina , & dæ

monio meridiano.
7. Cadent à latere tuo mille, & Cadent à latere tuo mille , 7. Cadent à latere tuo mille,
decem millia à dextris tuis : ad te decem millia à dextris tuis : ad te & dena millia à dextris tuis :
autem non appropinquabit. autem non appropinquabit. tibi autem non adpropiabit.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
* Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Corb. Laus Cantici Da- gidas Orpeuta, do 2678 taexxádys.
vid. Gr. Alvos '12dñs tū Aould.

$.4. Psalt. Moz. cum Carnut. & Corb. In fcapulis suis
V.1. Sic in Pralt. & Missali Rom. ad Tract. Dom, obumbrabit , &c. Rom. cum Missali , ut in Vulg. Sic etiam
1. Quadrag, ut & in Gr. & ap. Caffiod. August. verò in haber Cassiod, in hunc Ps. Auguft. verò in eund. ita : In-
eund. Pl. addit , post vocem Altislimi. Apud Ambros. ter fcapulas suas obumbrabit tibi : 5 Sub alis ejus fperabis.
deest posterior verficulus. Psalt. Corb. hab. Qui babitat in Gr. Εν τις μεταφρένοις αυτ8 εαιικιάς ζοι και υπό τας πτέ-
adjutorium Altiffimi, &c.

puras,

&c.
$. 2. Ita pariter, dicit Domino, in Psalt. Moz. In Rom. X. s. Ita leg. Ambr. in Pf. 36. col. 809. f, necnon Au-
deest tu, post to meues es , sicur in Gr. reliqua ut in Vulg. guft. & Cassiod. in Pl. 90. cum vet. Psalt. & Gr. Favec
Eidem Vulg. suffragatur Ambrof. l. 2. de interpel. Dav. etiam S. Paulinus epist. 40. p. 250. c.
c. S. col. 645. f. sicut Auguft. & Cassiod. in hunc Pf.cum $.6. Accinunt August. & Cassiod. in hunc Pf. unà cum
Misrali Rom. In edd. Ald. & Compl. ÉSTIC, sperabo, ut Psalt, Corb. Rom. & Moz, necnon Misrali Rom. ad Tract.
sup. Ad hæc verò, fufceptor meus es tu , Hieron. ep. ad Dom. 1. Quadr. Item in Mediolan. & Carnut. a ruina.
Sun. & Frer. to. 2. col. 654.b. ita fcribit : Et dicitis quod Apud Ambrof. in Pf. 36. co. 1. 809. f. Et à fagitta volante
in Græco es non habeat : ego vobis ampliùs dicam , quod apud per diem , à neger. peramb. in tenebris : ab occurfu, so dam.
Hebræos , nec es habeat , nec cu ; sed apud LXX. 8 apud La merid. Apud Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col.
rinos pro supuviq , & verborum consequentiâ pofitum fit. Ho 28. e. A fagitta volante per diem..... ab incurfu. S. Pau-
die in Græcorum nullo deest ei , sed tantùm Cú. linus epist. 28. & 40. p. 175. a. 250. c. leg. Er a jaculo

8.3. Sic est in Psalt. & Missali Rom. In Mediolan. li volante per diem. Græc. Axé Béres nelopéro viuéens... d'ao
berabit. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1154. e. hæc habet : Cumatikalos, j, &c.
Liberate vos ex laqueo venatorum , & à verbo conturbationis, *.7. Ambrof. in Pf. 36. ro. 1. 809. f. Vulgatæ accinit
Itidem

ap.

Hilarium in eund. Pf. 118. col. 328. a. Atta cum Caffiod. Eidem etiam favet S. Paulinus ep. 40.& 44. men Ambrof. l. 1. offic. co. 2.6.a. ait : Audifti hodie legi: p. 250.c. 267. b. Similiter ap. Auguft. in eund. Pf. præQuin ipse liberavit me de laq. venantium , & à verbo aspero ; ter hoc , & dena millia ; quod ctiam hab. S. Paulinus ep. fimiliter apud Cassiod. Apud August. verò in eund. Pf. 24. & 37. p. 160. C. 228. b. Hieron. ep. ad Eustoch. to. Quoniam ipfe eruet me de muscipula venantium, 85 à verbo 4. p. 2. col. 28. e. 5 decem millia..... ad te autem non apaj poro. In Gr. "Ori dutés pécs?ai 6+ ( Alex. gue ) ' Trebe propinquabunt. Pfalt. Rom. cum Auct. l. de promill. p. 2.

« ZurückWeiter »