Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

dio terræ.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
est inimicus in sancto!
mala egit inimicus in sanctuario. ta malignatus est inimicus in Ex Ms. Sangeringe

sanctis tuis!
4. Et gloriati funt qui oderunt Fremuerunt hoftes tui in medio 4. Et gloriati sunt odientes
te, in medio folemnitatis tuæ. pacti tui :

te, in medio atrio tuo.
Posuerunt signa sua figna : 5. & Posuerunt figna sua in tro Posuerunt figna sua : 5. &
non cognoverunt ficut in exitu fu- pheum, manifesta in introitu de- non cognoverunt ficut in in-
per fummum.
super ;

troitum

eorum desuper. Quasi in silva lignorum securibus In saltu lignorum secures : Sicut in * silva lignorum se- * MS. mtendosi G. 6. exciderunt januas ejus in idip- nunc sculpturas ejus pariter bipenne curibus 6. exciderunt januas gna. sum : in securi, & afciâ dejecerunt & dolatoriis deraferunt. ejus in idipsum : in * bipenni, * Mf. bipinner eam.

& asciâ dejecerunt ea. vet, more,
4. Reg. 7. Incenderunt igni sanctuarium Miserunt igném in Sanctuarium 7. Succenderunt igni fanctua-
25.9.

tuum : in terra polluerunt taberna- tuum : in terram contaminaverunt rium tuum : contaminaverunt
culum nominis tui.
tabernaculum nominis tui.

in terra tabernaculum nomi.

nis tui.
8. Dixerunt in corde fuo cogna Dixerunt in cordibus suis pof 8. Dixerunt in corde fuo
tio eorum fimul : Quiescere facia- teri eorum fimul : incenderunt om- cogitantes inter fe : Venite
mus omnes dies festos Dei à terra. nes folennitates Dei in terra. comprimamus omnes dies fo

lemnitatis Domini de terra.
9. Signa noftra non vidimus, Signa nostra non vidimus , non 9. Signa noftra non vidia
jam non eft propheta : & nos non eft ultra propheta : & non est no- mus, non est adhuc prophe-
cognofcet ampliùs.

biscum qui fciat usquequo. ta : & nos nefciet adhuc.
10. Usquequo Deus impropera Usquequo Deus exprobrabit ad 10. Usquequo Deus improa
bit inimicus : irritat adversarius no- versarius : blasphemabit inimicus perat inimicus : inritat adver-
men tuum in finem?
nomen tuum in finem ?

Tarius nomen tuum in finem?
11. Ut quid avertis manum Quare convertis manum tuam 11. Quare avertis faciem
tuam, & dexteram tuam , de med dexteram tuam ? à medio finu

& dexteram tuam? à medio finu tuam à nobis , & dextera tua
dio sinu tuo in finem ?
tuo confume.

de medio sinu tuo in finem?
12. Deus autem rex nofter ante Deus autem rex meus ab ini 12. Deus autem rex noster
Luc. 1. fæcula , operatus eß falutem in me- tio : operatur salutes in medio ter- ante fæcula : operatus est fac
68.

9&.

lutem in medio terræ.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
emendando perverterit, ut pro sancto, sanctis posuerit ; cùm dies festos Domini de terra. August. in hunc Pr. Dixerunt

in noftro codice in sancto inveniatur. August. tamen in in corde fuo cognatio eorum in unum : Venite , comprimamus
eund. Ps. habet ut sup. Eleva manum tuam in superbiam...

(reperbiam... omnes folemnitates Domini de terra ( inf. à terra.) Similiter ap. quanta malignè operatus est inim. in fanétis tuis! Gr."E7c Cassiod, in eund. Pl. prær. hoc, cognatio eorum inter fe. Hie. 9ν τας χείρας ζε επί τας υπερηφανίας..... όσα έπονηρεύσατο ron.ep. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 646.c.647. a. legit: In6.... v Tsis dis C ; Ald. & Compl. ở mộ aria C4 ; tendamus omnes dies festos Dei à terra ; tum addit : pro quo

#.4. Psalt. Corb. Et gloriati sunt qui te oderunt , in medio in Graco fcriptum ejt xatawauwf ; 5 nos ita tranftuliatrio tuo. Pofuerunt figna fua: non, &c. Moz. Et gloriati mus : Quiescere faciamus omnes dies festos Dei à terra. Es fit omnes qui te oderunt, in medio atrii tui , &c. ur in Vulg. miror quomodo è latere adnotationem noftram nefcio quis tee Rom. & Carnut. cum Cassiod. Et gloriati funt qui te ode merarius fcribendam in corpore putaverit , quam nos pro erufunt , in medio atrio tuo , &c. Ambrof. in Pf. 37. col. 830. ditione legentis fcripfimus hoc modo : Non habet xatamaúowb. c. Et gloriati sunt qui oderant te, in medio festi tui, &c. defe, ut quidam putant , fed xa taxaúow hlev, id eft, incendaut in Vulg. ita etiam l. 2. de interpel. Dav. c. 7. 647. mus : * quia retulit mibi S. presbyter Firmus, qui bujus opef. fi excipias unum oderunt. Auguft. in hunc Pl. Et glo- ris exattor fuit , inter plurimos binc habitam quæftionem , pleriati sunt omnes qui..... in medio folemnitatis tuæ, &c. ut niùs de boc disputandum videtur. In Hebræo fcriptum eft, Sara in Vulg. Gs. Kai erexAUXúcarto di percértés CE , ev péow tņs phu chol moedau el baares , quod Aquila & Symmachus verEcptüs C#, &c. ut in Vulg.

terunt, 'Eνεπύeισαν πάσας τας Γυναγωγας τύ Θεξ, id eft,
9.5. Ambros. in Pf. 37. col. 830. b. c. ita legit : 85 Incenderunt omnes solemnitates Dei in terra : Quinta xaté
non cognovi ficut in via fupra fummum , &c. ut in Vulg. xavcar, id eft, combusTerunt ; Sexta xalaxcúow mig, id eft, com-
fic etiam l. 2. de interpel. Dav. c. 7. 647. f. 648. b. & buramus ; quod & LXX. juxta Hexaplorum veritatem trans-
c. d. nisi quod hab. super. S. Eucher, q. in Pf. p. 845. g. tulisje perfpicuum eft. Theodor. quoque iufupiorufu vertit,
non cognoverunt ficut in via fupra summum. Similiter in id eft , fuccendamus : ex quo perspicuum eft fic pfallen-
Pfalt. Rom. In Mozarab. verò , & non cognoverunt ficut in dum, ut nos interpretati sumus. Et tamen fciendum quid Ho-
greffus desuper ; in Mediolan. ficut in exitu deinfuper. Au braica veritas habeat. Hoc enim quod LXX. tranftulerunt
gust. in hunc Pl. & non cognoverunt ficut in egressum defu- propter vetustatem in ecclefiis decantandum eft ; & illud ab
per , &c. ut in Vulg. Cassiod. in eund. Pl. cum Psalt. Corb. eruditis fciendum propter notitiam Scripturarum. Unde fi quid
& non cognoverunt ficut in via super fummum , &c. In Gr. pro studio è latere additum est, non debet poni in corpore ; ne
και εκ έγνωσαν ως εις την είσοδον υπεράνω , &c. ut in Vulg. priorem translationem pro fcribentium voluntate conturber. In

*.6. Ambrof: in P. 37. to. 1. 830. b. c. & I. 2. de edit. Rom. fic : Emay xa pể lạ cau Tuan » CtìYy1 du-
interpel. Dav. c. 7.648. d. legit : conciderunt januas ejus των επιτοαυτό: Δευτέκαταπαύσωμεν τας εορτας Κυρίε από,
in idipfum : bipenni , & asciâ dejecerunt illud. Victor. Vit.
1. 1. perf. Afric. p. 3. b. confciderunt januas ejus in idip ¥. 9. Psalt. Rom. Fabri : Signa noftra non videmus, &ca
fum. Pralt. Moz. bipine, safcia dejecerunt , absque feq. ut in Vulg. Rom. Martian, non vidimus. Moz. E nos non
vocula. Rom. bipenni , & ascià dejecer, en, al. eas. Corb. agnofcet ampliùs ; Aug. in hunc Pf. & nos non cognofcet ad:
cum Cassiod. bipenni , 85 asčiî dejec. eam. August, in hunc buc. Caffiod. ut in Vulg. Gr. Tà ouusia view t'x sidomhus
Pf. conciderunt januas ejus in idipfum : in dolabro, 89 frac- éx isov e'ti nepútuse is vues gwbeta &TI

.
torio dejecerunt eam. Græc. xcyar tas..... ÉTITOAUTÓ• cv ř. 10. Brev. Mozar. Ufquequo Domine improperavit ini-
περέκει, κι λαξευτηρίω κατέρραξαν αυτήν. .

micus , &c. August. in hunc Pl. Ufquequo Deus exprobra-
7.7. Psalt. Corb. Incenderunt igni fanituarium tuum bit inimicus ? &c. Cassiod. cum Psalt. Rom. ut in Vulg.
Domine : in terra polluerunt , &c. ut in Vulg. Rom. fic in Gr. “Έως πότε ο Θεος ονειδιεί ο εχθρός: παροξυνεί, &c.
terpungit : Incenderunt igni fanctuar. tuum in terra : pollue ť.11. Psalt. Rom. Ut quid avertis faciem tuam , 5 dexa
funt tabernac. &c. August. verò in hunc Pl. polluerunt in

de medio, &c. Similiter hab. Hilarius in Pri terra tabernac. &c. ut sup, Cassiod. ut in Vulg. Gr. 'Eve 65. p. 178. d. præter unum quare , pro ut quid. Augusta πύρισαν & πυρί το αγιαςήeιόν ε εις την γην έβεβήλωσαν, &c. & Caffiod. in hunc Pl. cum Vulgata concinunt, & Græco.

. 8. Pfali. Rom. & Corb. Dixerunt in corde fuo co ř. 12. Íta August. & Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. gnatio eorum inter se : Venite , comprimamus omnes dies fef Rom. Cypr. l. 2. Testim. p. 297. b. leg. cum Corb. Deus tos Domini à terra. Item in Psalt. Mediol. & Carnut. Ve autem rex noster ante sæculum , &c. ut sup. Hilar. in Pfä oilę, comprimamusa In Mozar. Venite, auferamus omnes 134. col. 476. b. Dominus Dens autem rex nofter res ante

&c.

teram tuam ,

ea.

tuum.

nonien tuuin.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HODÍ Ex Ms. Sangerm. 13. Tu confirmasti virtute

Tu dissipasti in fortitudine tua 13. Tu confirmasti in virtute tua
tua mare, motum autem fluc- mare : contrivisti capita draconum mare : contribulasti capita draco-
tuum ejus tu mitigas : conte- in aquis.

num in aquis.
ruisti capita draconum super
aquam.

14. Tu conquassasti caput Tu confregisti capita Levia 14. Tu confregisti capita dra-
draconis : dedisti eum in ef- than : dedisti eum escam populo conis : dedisti eum escam populis
cam populo Æthiopum. Æthiopum.

Æthiopum.
15. Tu disrupists fontes & Tu dirupisti fontem & torren 15. Tu dirupisti fontes & tor-
torrentes.

tem : tu exsiccasti flumina fortia. rentes : tu ficcasti fluvios Ethan.
16. Tuus est dies, & tua est Tua eft dies, & tua' est nox: 16. Tuus est dies, & tua est
nox: tu perfecisti folem & lu- tu ordinasti luminare & solem. nox : tu fabricatus es auroram &
nam.

folem.
17. Tu fecisti omnes ter Tu statuisti omnes terminos terre: 17. Tu fecisti omnes terminos
minos terræ : æstatem & ver estatem & hyemem tu plasmasti

. terræ : æstatem & ver tu plasmasti
tu fecisti.

18. Memorare hujus crea Memento hujus : inimicus ex 18. Memor esto hujus , inimicus
turæ tuæ , inimicus imprope- probravit Domino , & populus in- improperavit Domino : & populus
ravit Dominum : & populus Sipiens blasphemavit nomen tuum. insipiens incitavit nomen tuum.
insipiens exacerbavit nomen
tuum.

19. Netradideris bestiis ani Ne tradas beftiis animam eru 19. Ne tradas bestiis animas
mam confitentem tibi : ani- ditam lege tua : vita pauperum confitentes tibi, & animas paupe-
mas pauperum tuorum ne tuorum ne obliviscaris in perpe- rum tuorum ne obliviscaris in finem.
obliviscaris in finem.

20. Refpice in teftamentum Refpice ad pactum : quia repleta 20. Refpice in teftamentum
tuum : quoniam repleri sunt sunt tenebris terre, habitationes ini- tuum : quia repleti funt, qui obscu-
obscuritate terræ domûs ini-
qu&.

rati funt terræ domibus iniquita-
quitatum.

tum.
21. Ne avertatur humilia Ne revertatur confractus con 21. Ne avertatur humilis fac-
tus & confusus : egenus & pau- fusus: egenus & pauper laudabunt tus confusus : pauper & inops lau-
per laudabunt nomen tuum.

dabunt nomen tuum.
22. Exsurge Domine , ju-

Surge Deus , judica caufam 22. Exsurge Deus, judica caudica judicium tuum : memo- tuam : memento opprobrii tui ab in- sam tuam : memor esto improperare improperiorum tuorum, sipiente tota die.

riorum tuorum, eorum quæ ab infi-
quæ sunt ab insipiente tota die.

piente sunt tota die.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Jacula : operatus eft falutem in medio orbis terre. Gr. 'Ode à Cerúvur. Ald. & Compl. pool j úrov.
Ofis Barineus vincov a airos, &c. ut in Vulg.

*. 17. Aug. & Casiod, in hunc Pr.

Psalt. Rom.ar
$.13. Medius versiculus , motum autem , &c. peritur ex tatem eg ver tu fecisti ea; Corb. & Moz, tu fecisti eam. Gr.
Pl. 88. ¥. 10. nec videtur esse dubium quin ab ofcitan- lé egs i a' cp ou ftolucaso. Ald. & Compl. frracas autá.
te librario huc advectus fuerit , cùm aliubi non reperiatur . 18. Sic in Psalt. Corb. Rom. Moz. & ap. Cassiod,
eò loci. In Psalt. Rom. sic : Tu confirmasti in virtute tua præter seqq. memor esto, loco memorare ; & Domino , loco
mare : tu contrivisti capita draconum super aquas. Mediol. Dominum : Corb. hab. Dominum ; præterea Mozar. quia ini-
etiam hab. super aquas; Mozarab, in aquis. August. & Cal micus, &c. Mediol. & Carnut. similiter addunt creaturæ
fiod, in hunc Pl. Tu confirm. in viri, tua mare : contrivisti tua , scribuntque exacerbavit nomen tuum. August. in hunc
capita draconum in aqur ; Cassiod. fuper aquas. Auct. I. de Pf. leg. Memor eso bujus creaturæ tuæ , inimicus exprobra-
promisl, dimid. temp. c. 4. col. 191. a. tu contrivisti ca vit Domino : & populus imprudens exacerbavit nomen tuum.
pira draconum super aquas. Tu confregisti , &c. Hieron. ve Gr. Mνήθητι ταύτης της κτίσεώς ζε και εχθρος ονείδισε τον
rò epist. ad Sun. & Fret. to 2. 647. a. contribulasti capita Kúeroro i naès äpper Topclure to orová C8. Ab Ald. &
drac. in aquis; deinde , Tu confregisti , &c. tum addit : Sic Compl. hoc abest, ths xtioces Co.
lectionis ordo sequitur ut in priori ver su tu non babeat , ( nem Ť. 19. Sic hab. August. in hunc Pf. & l. 7. de Gen.
pe ante contribulafti , ). sed in fecundo ; Es aqua plurali nu ad lit. 10. 3. P. I. col. 215.g. Vulgatæ verò consonar Psalt,
mero fcribantur, non fingulari. In Psalt. Corb, tu contri Rom. Iridem Cassiod. in eund. Pl. cum Brev. Mozarab.
bulasti. In Gr. Eu exextalwoas är qñn urcuel..... Cu Cur nisi quòd delent s, ante animas. In Corb. sic : Ne rradas
νέτριψας τας..... έσι το ύδατος. Συ συνέτριψας, &c. beftiis animam confitentis tibi : animas paup. tuorum ne obli-

$. 14. Psalt. Rom. cum Moz. Tri confregisti caput dra viscaris in sempiternum. Auct. l. de promiss. p. 2. c. 35.
conis magni : & dedisti eum in efcam populo Æthiopum. Corb. p. 164. e. leg. Ne tradideris beftiis animam confitentem ti-
Tu confr. capita draconis magni : dedifti eum in escanı populo bi. Item in Gr. Mü maext cos toïs Bupleus Yuxur sonorogy-
Ethiopum. Mediol, hab. caput draconis ; Carnut. caput dra- péruv Core Tür tuxwv, &c.
conis magni. Ita quoque ap. Hieron. epist. ad Damas. to. $. 20. Psalt. Rom. Fabri : Refpice in teftamento tuo :
4. 158. 6. reliqua verò ut in Vulg. Ambros. de parad, to, quia repleti funt , qui obscurati sunt terræ domorum iniqui-
1. 171. f. hab. in efcam populis, &c. August. in hunc. Pr. fatum. Rom. Martian. Respice in teftamentum tuum , &c.
Tu confregifti caput draconis : dedisti eum in efcam populis Aug. in hunc Pl. quoniam repleti funt , qui obfcurati sunt ter-
Æthiopibus. Auct. I. de promill. dimid. temp. c. 4. col. domorum iniquarum ; Cassiod. cum Psal. Mediol. Corb.
191. a. Tu confregisti caput draconis magni : dedifti eum & Moz. domorum iniquitatum. Gr. 'Em Castor sis tu dia
in efcam populis Æthiopibus. Caliod..... capit draconis : de Θήκον ζε ότι έπλερώθησαν οι εσκοτωμένοι της γης οίκων ανομιών.
difti eum in escam populo Æthiopum. Gr..... tas xspances X. 21. August. in hunc Ps. Ne avertatur bumilis con-
τη διράκοντος έδωκας αυτον βρωμα λαοίς τοϊς Αιθίοψι. fufus : egenus & inous, &c. Item in Psalt. Moz. humilis

*.15. Psalt. Rom. subdir cum Vulg. tu exficcafli fluvios confufus. In Rom. & ap. Caffiod. omnia ut in Vulg. In
Etham. Mozarab. tu exficcasti flumina Ethan. Anon. apud Gr... TETafelvéves j xarxXuumércs* *Twxos hérus, &c.
Ambros. to. 2. p. 5. e. tu siccafli Auvios Ethan. Ita quo . 22. Vulgatæ faver Cassiod. cum Psalt. Rom. In Mo-
que leg. Auguft

. nisi quod scribit Etham, ut & fup. dif- zarab. fic : Exfurge Domine , judica caufam tuam : memor rupisti. Pfalt. Corb. Tu inripisti fontes..... tu ficcafti fu- esto opprobrium fervorum tuorum , eorum qui infipientes sunt mina Æthan. Apud Cassiod. ut in Vulg. Gr. dreppu tota die. Apud August. in hunc Ps. Exfurge Domine ,

, juŽas..... cù e begras rotaue's 'H6céu.

dica caufam meam : memento opprobriorum tuorum , eorum ¥. 16. Ita Aug. in hunc Pr. Caffiod. verò cum Psalt, quæ ab imprudente funt tota die. In Gr. 'Arasa o @cos, día Rom. Moz. Corb. & Carnut. tu fecisti solem lunam. Me κασον την δίκην ζε" μνήθητι των ονει!ισμών (ε, των υπο diol, ou præparasti lumen Es folem. Græs. Cù xaruptiow ünnen voegros ő any ty nubegr

cum

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 23. Ne obliviscaris voces inimi Ne obliviscaris voces hostium 23. Ne obliviscaris vocem de- E: Ms. Sangermo corum tuorum : fuperbia eorum , tuorun : fonitus adversariorum tuo- precantium te: superbia odienqui te oderunt, ascendit semper. rum ascendit jugiter.

tium te ascendit in æternum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 23. Pfalt. Rom. Ne obliviscaris voces quærentium te : te. Hieron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. 647. b. legit : fuperbia eorum, qui te oderunt , ascendit semper ad te. Corb, Ne obliv. voces inimicorum tuorum ; additque : pro quo in Gr.

& Mozar. Ne obliv, vocem quærentium te : Superb. eor. qui tür illetür Co, id eft, deprecantium re, scriptum dicitis : te oderunt , afcendat in fempiternum ; Corb. afcendit. Medio in Hebræo autem sorarach legitur, quod Aquila, hostium lan. Ne obliv. vocem fupplicum tuorum : fuperbia eorum..... tuorum, Symm. bellantium contra te , Sepruaginta , & Sexafcendat semper ad te, Carnur. hab. vocem quærentium te... ta editio , inimicor. tuorum interpretati funt. In ed. Rom. afcendit in fempiternum. August. in hunc Pl. Ne obliv. vo Μή επιλάθη της φωνής των ικετών ( Αld. & Comp!. οικετων) cem deprecantium te : freperb. eorum , qui..... afcendat femper (to llum ipupavice Tv Nook'ta Ce arobain dranartós após cé ad te. Caffiod. voces quærentium te..... afcendat semper ad Ald. & Compl. avbn, absque ult. após .

2.

Confiftebimur tibi Deus:

VULGATA I1OD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem, Ne corrumpas, Psal- Victori, Non disperdas , Pfalmus 1. In finem, Ne corrumpas, Ex Ms. Sangerme mus Cantici Asaph. LXXIV. Asaph Cantici. LXXV. Psalmus Alaph Canticum.

LXXIV.
Onfirebimur tibi Deus : con-

2 Onfitebimur tibi Deus:
& invocabimus tebimur ; & juxta nomen tuum

confitebimur & nomen tuum.

vocabimus nomen tuum. Narrabimus mirabilia tua : 3. Narrabunt mirabilia tua: cùm

Narrabo omnia mirabilia cùm accepero tempus, ego justitias accepero tempus, ego recta judi- tua: 3. cùm accepero tempus, judicabo. cabo.

ego justitias judicabo. 4. Liquefacta est terra, & om Disolvetur terra cum omnibus 4. Defluxit terra, & omnes nes qui habitant in ea : ego confir- habitatoribus suis : ego appendi co- inhabitantes in ea : ego autem mavi columnas ejus. lumnas ejus. SEMPER.

solidavi columnas ejus. Dia

PSALMA. s. Dixi iniquis : Nolite iniquè Dixi iniquè agentibus : Nolite 5. Dixi iniquis : Nolite iniagere : & delinquentibus : Nolite iniquè agere : & impiis : Nolite qua agere : & peccatoribus : exaltare cornu. exaltare cornu.

Ne exalteris cornym. 6. Nolite extollere in altum Nolite exaltare in excelsum cor. 6. Nolite extollere in altum cornu vestrum : nolite loqui adver- nu vestrum , loquentes in cervice cornum veftrum : nolite loqui sùs Deum iniquitatem. veteri.

adversùs Deum iniquitatem. 7. Quia neque ab oriente, ne Quia neque ab oriente , neque 7. Quoniam neque ab orienque ab occidente , neque à defertis ab occidente , neque à solitudine te, neque ab occidente, neque montibus : 8. quoniam Deus judex montium : fed Deus judex.

à defertis montium : 8. quoeft.

niam Deus judex eft. Hunc humiliat, & hunc exaltat: Hunc humiliabit , & hunc exal Hunc humiliat , & hunc 9. quia calix in manu Domini vini tabit : quia calix in manu Domini, exaltat : 9. quoniam calix in meri plenus misto. & vino meraco ad plenum mistus, manu Domini vini meri ple

nus est misto. Et inclinavit ex hoc in hoc : ve Et propinabit ex eo : verunta Et inclinavit ex hocin illud: runtamen fæx ejus non est exinani- men faces ejus potabunt bibentes om- veruntamen fæx ejus non est ta : bibent omnes peccatores terræ. nes impii terra.

exinanitus: bibent omnes pec

catores terrx. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 1. Sic in Pfalt. Corb. eft. Rom. verò hab. In finem , c. ait poft Orig. In lxxiv. Psalmo, cujus principium est, Con

Pfalmus Aja, 1» Cantici. Mozarab. deler Canticum. firebimur , SC..... poft illud , ego confirmavi columnas Auguft. in hunc Pl. leg. in finem , Ne corrumpas ; nec fub- ejus , apud LXX. s Theodor. & Symmach. effe Diapfalma. dit alia. Apud Cassiod. ut in Vulg. In Gr. Eis tò téaos, . August, in hunc Pf. Dixi iniquis : Nolite inique Mū..... Yorpos 'n bws TC 'Ad'ip.

facere : s delinquentibus : Nolite exalt. cornu vestrum ; vox V.2. liidem in Psalt. Corb, Sic etiam in Rom, repe tamen ult. veftrum , hîc & infra deest in plerisque Mss. tito tibi , post alterum confitebimur. Addit pariter tibi ibid. Caffiod. Vulgatæ congruit , ficut Psalt. Rom. & Gr. Caffiod. cum Mozar. legitque narrabo , cum Mediolan. & $.6. Concinit Cassiod. in hunc Pf. unà cum Ffalt. Rom. Carnur. Ac Hieron. ep. ad Sun. & Fret, to, 2. 647. b. leg. & al. nili quod Psalt. istud hab. Es nolite loqui ; Mozar. adNarrabimus omnia mirab. &c. aitque malè apud Græcos le versus Dominum ; fing.cornu , non cornum. Aug. in eund. gi narrabo. Apud August. in hunc Pí. Confitebimur tibi Ps. Nolite ergo efferri: ne loquamini adversùs Deum iniquiDeus : confit. tibi..... Enarrabo omnia mirab. tua. Gr..... tatem ; inf. nolite loqui : crediderim lubens hunc x. quafi é oponcquocusta (Ald. & Compl. add. Coio ) i ETIXQXE6ć- exponendo retuliffe Augustinum. Vide lis ibid. col. 787. μεθα το..... Διηγήσομαι παντα τα, &c.

g. 788. e. Gr. Μη επαίρετε εις ύψος το κέeας υμών: μη λαW. 3. Concordant August. & Caffiod. ad verbum. Pralt. asize, &c. Ald. & Compl. s rý. Rom. hab. Dum accepero temp. ego juftitiam judicabo ; Mo *.7. Itidem Auguft. in hunc Pl. Caffiod. autem cum zar. pariter justitiam. Gr. "Orav idaw..... é yo svouTutas Vulgata concinit, sicut Pfalt. Rom. In Gr. "Oto šte åwó xeirãAld. Eulu' Tuta.

go for..... te amo epúpar oftar. 8.4. Pfalt. Rom. & Corb. Liquefatta eft terra , & om ¥. 8. Accinune August. & Cassiod, in hunc Pf. unà cum nes inhabitantes in ea ; Corb. in eam , &c. ut in Vulg. Moz. Psalt. Rom. & Gr. cum Cassiod. habitantes in ea. August. in hunc Pr. Definxit .9. Eadem refert Gaud. Brix. serm, 19. p. 975. e. terra , & omnes inhabitantes in ea : ego confirmavi, &c. lic & f. præter unum exinanita. Ita etiam ap. August. in hunc etiam confirmavi, ap. Ambr. 1. 1. de interpel. Job, c. S. Pl. his insuper exceptis, quia calix, & ex hoc in hunc. In to. 1.630.c. & in Pl. 118. col. 1030.c. & l. 1. Hexa. col. Psalt. Rom. pariter , & apud Cassiod. quia calix..... plenus 11.e. in Brev. Moz. firmavi. In Gr. 'E7exnú ajú, ' T Artes oi est misto , & exinanita ; fed haberur sup. ex hoc in boc ; & MATOKÝ VTE5 áutin , ( Ald. & Compl. a ovino) &yw eserówood, inf. bibent ex eo omnes , &c. In Corb. & apud Ambrof. in &c. Sequitur pariter Dsap/alma tum in Psalt. Rom. & Corb. Pl. 37. & 118. to. 1. col. 822. b. 1233. b. Quia calix tum in ed. Rom. LXX. at in edd. Ald. & Compl. ponitur an in ma. Domini vini meri plenus eft mifto. Et inclin. ex hoc te 87W és spéwoa. Hieron, tamen ep. ad Marcell. to. 2.707, in boc : verunt..... exinanita. In Brev. Moz. plenum eft

Ne corr.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 10. Ego autem in Domino

Ego autem annuntiabo in sem 10. Ego autem annuntiabo in gaudebo: pfalmum dicam Deo piternum : cant abo Deo Jacob. fæculum : cantabo Deo Jacob. Jacob.

11. Et omnia cornua pec Et omnia cornua impiorum con 11. Et omnia cornua peccato- ! catorum confringam: & exal- fringam: exaltabuntur cornua jufti. rum confringam : & exaltabuntur tabuntur cornua justi.

cornua justi.
NOTE AD VERSION EM ANTIQUA M.
misto. Et inclinavit ex hoc in illud. Apud Hieron. in cap. gust

. in hunc Pl. Ego autem in faculum gaudebo : psallam
2. Ose. to. 3. Et inclinavit ex boc in illum. In Gr..... Deo Jacob. Gr. 'Εγω δε αγαλλιάσομαι εις τον αιώνα" ψαλώ,
είνε ακράτε πλήρες κεράσματος. Και έκλινεν έκ τότε είς τε7ο: &c. V. edit. 'Eyo de anaryenc, &c.
axy..... xebexey@y* flora1 Távle, &c.

$. 11. Consentiunt Auguft. & Caffiod. unà cum Psale.
Ť. 10. Psalt. Rom. Corb, Mediol. & Moz, cum Car Rom. & Gr.
fiod. Ego autem in fæcula gaudebo : cantabo Deo Jacob. Au-

[ocr errors]

2.

pace locus

4.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm, 1. In finem , in Hymnis, Vi&tori in Psalteriis Psalmus Asaph 1. In finem, in Laudibus, Pfalmus
Pfalmus Asaph, Canticum Cantici. LXXV I.

Asaph,
pro Affyrio. LXXV.

Canticum ad Affyrios. LXXV. 2. Otus in Judæa Deus : Ognoscitur Judaa

N

Otus in Judæa Deus: in If-
Ifraël magnum no-
Ifraël nomen ejus.

raël magnum nomen ejus.
men ejus.
3. Et factus in

Et erit in Salem tabernaculum 3. Et factus eft in pace locus
ejus : & habitatio ejus in Sion. ejus, ego habitatio ejus in Sion. ejus : & habitatio ejus in Sion.

Illic contribit cornua ar Ibi confregit volatilia arcûs , scu 4. Ibi confregit potentias ar-
cuum , scutum, & frameam, tum , & gladium , bellum. cuum, fcutum, gladium, & bellum.
& bellum. DIAPSALMA. SEMPER.

5. Illuminans tu mirificè à Lumen tu es magnificè à mon s. Illuminans tu mirabiliter à
montibus æternis : 6. contur- tibus captivitatis : Spoliati funt fu- montibus æternis : 6. turbati sunt
bati funt omnes insipientes
insipientes perbi corde:

omnes insipientes corde.
corde.

Dormierunt fomnum suum: Dormit averunt Somnum fuum : Dormierunt fomnum suum : & nec invenerunt quicquam om- & non invenerunt omnes viri exer- nihil invenerunt omnes viri divitianes viri divitiarum in mani- citás manus suas.

rum in manibus suis.
bus suis.

7. Ab increpatione tua Ab increpatione tua Deus Ja 7. Ab increpatione tua Deus Ja-
Deus Jacob, dormierunt qui cob, consopitus est currus , du cob, dormitaverunt qui ascenderunt
afcendebant equos.
equus.

equos.
8. Tu terribilis es, & quis Tu terribilis es, do quis sabit 8. Tu terribilis es, & quis resif.
refiftet tibi tunc ab ira tua? adversùm te ? ex tunc ira tua. tet tibi ? ex tunc ira tua.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
9.1. Itidem in Psalt. Corb, excepra voce Laudibus , pro & Caffiod. At Hieron. epist. ad Marcell. to. 2. 708. b.
Hymnis, Rom. hab. In finem , in Laudibus, Afaph Canticum. ait ex Orig. Rursum in PJ. lxxv..... invenimus apud LXX.
Mozarab. In finem , in Laudem , Pfalmus Asaph. Ambros. & Theodot. poft fcurum, frameam , & bellym, Diapfalma.
1. de Nab. c. 14. 10. 1. 583. a. ait David in Psalmo lxxv. V.5. Hilar. in Pf. 118. col. 290. b. Muminans tu mia
bymnum Deo concinuisse ad Allyrium fcriptum : & in Luc. rabiliter de montibus fan&is. Ambros. in Pf. 118.10. 1. 1036.
12. col. 1447. e. Pro Affyrio Pfalmus infcribitur feptuage a. cum Vulg. Illuminans tu mirabiliter à montib. æternis,
fimus quintus. Apud Aug. in Pf. ticulus non legitur. Ap. Ita quoque leg. Cassiod, in hunc Pf. cum Psalt. Rom. In
Caffiod. ut in Vulg. In Gr. ut in textu, niti excipian- Moz, verò fic : Illuminans tu mirabilis , &c. In Corb. In-
cur ista , 'Aodp, 'nda após tor 'Aosúescr• at hoc ult. Tapos luminas tu mirabiles à montibus at. Ap. August. in eund.
Tor 'Aasieser, abeft à Psalteriis Lat. idque Theodoretus Pf. Illuminans tu admirabiliter à mont. æternis, S. Pauli-
se non inveniffe teftacur in Hexapl. sed in quibusdam tan nus epist. 12. p. 60. c. ait : Qui nos illuminat à mont,
tùm exemplaribus.

«ternis. Gr. Φωτίζεις ζυ θαυμας ώς από ορέων αιωνίων.
#. 2. Sic hab. Ambros. l. de Nab. c. 14. 10. 1. 583. W.6. Pfalt. Rom. nil differt à Vulgata ; nec etiam Am-
b. addito uno , post Deus : at infra delet. Vide to. 1. brof. I. de bened. Patr. c. 7. to. 1. 523. d. nisi quòd hab.
col. 1119. e. 1479. d. 1507. e. & to. 2. col. 191. a. 280. obdormierunt : at l. de Nab. c. 6. p. 572. e. leg. dormie-
d. 620, e, 698.c. Accinunt Iren. I. 3. & 4. p. 184. a. 273. runt , &c. vide etiam infra col. 583. f. 669. f. Auguft.
a. Aug. & Casiod. in hunc Pf. cum Plalt. Rom. & Gr. in hunc Pf. legit conturbati funt , &c. ut in Vulg. Nice-

*. 3. Concinit Hilar. in Pf. 67. 127. & 147. col. 198. tius ep. Spicil. to. 3. p. 4. a. Dormierunt fomnum : & nia
2.429. d. & 582. d. Item Ambros. 1. de Nab.c. 14.col. 583. hil invenerunt. Pfalt. Corb. Dormierunt fomnium fuum, &c.
c. & in Ps. 118. col. 1163. e. & epist. 20. col. 857. e. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 647. b. ad hæc , omnes
addito uno est, ad verbum fa&tus. Sic etiam apud Auguft. viri divitiarum manibus fuis , addit , & non ut vos nescio
& Cassiod. in hunc Ps. & ap. Chromat. Aquil. in Macch. à quo depravatum legitis, in manibus fuis. In Gr. 'Era-
p. 979. d. necnon Optat. 2. cont. Donat. p. 31. b. ράχθησαν..... ύπνωσαν υπνον αυτών και έχ εύρον δεν πάντες
Apud Irenæum ubi fup. fic: Et factus est in pace..... 8 ha οι άνδρες τε πλέτε ταϊς χερσίν αυτών. .
bitaculum ejus in Sion : in Gr. tò xatoixatheror. Ap. Hie .7. Ambrof. l. de bened. Par. c.7.523. d. leg. cum
ron. in Jer. 17. & 25. to. 3. 613. b. 652. f. Faltus eft Vulg. dormitaverunt qui afcenderunt equos : fimiliter I. de
in pace , five in Salem, locus ejus : 6 habitatio , &c. Elia & jejun. c. S. col. 539. c. & in Pf. 118. col. 1017.

$.4. Ambros. epist. 20. to. 2. 857. e. Ibi confregit cor e. cum Psalt. Rom. August. in hunc Ps, dormitaverunt
nua arcuum, scutum, glad, o bellum. Sic etiam Caffiod. omnes qui ascenderunt equos : at infra delet omnes , cum
in hunc Pl. cum Psalt. Corb. Carnut. & Rom. Martian. Cassiod. in eund. Pf. & Gr.
In Rom, Fabri, & Moz. cornua , arcum , scutum, &c. in . 8. Ita legunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum
Mediolan. poteftates , arcum , scutum, &c. Apud Auguft. Psalt. Carnut. Corb. & Moz. in Corb. tamen qui, pro
in eund, Pf, Ibi confregit fortitudines arcuum, & fcutum, quis. In Mediolan. quis refiftct tibi contra faciem tuam?
& gladium, bellum. In Gr. 'Exsi Curétente taxpath Rom. Martian. add. ex tunc ab ira tus, Gr. ris artisúa
των τόξων, όπλον , και ρομφαίαν , και πόλεμον. Diapfalma quo Oftal Goodto tūs épais Co; Ald. & Compl. dtò Tóts vi öpa
que fubjungitur in Pfalc. Corb. Rom. ac ed. Rom. LXX. 70 C8.
Abeft autem ab Aldi & Compl, acc legitur ap. Auguft.

[ocr errors][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERS 1,0 ANTIQUA. 9. De cælo auditum fecisti ju

De cælo annuntiabis judiciam : 9. De cælo jactasti judi- Ex Ms. Sangertia dicium : terra tremuit & quievit. terra timens & tacebit.

cium : terra timuit & requie

vit.
10. Cùm exsurgeret in judicium Cùm furrexerit ad judicium 10. Dum exsurget in judi-
Deus, ut falvos faceret omnes man Deus, ut salvos faciat omnes mi- cio Deus, ut falvet omnes
suetos terræ.
tes terræ. SEMPER.

mansuetos terræ.
11. Quoniam cogitatio homi Quia ira hominis confitebitur u. Quoniam cogiratus ho-
nis confitebitur tibi : & reliquiæ tibi:

reliquiis ir arum accingeris. minis confitebitur tibi : reli-
cogitationis diem festum agent tibi.

quum cogitatûs diem feftum

frequentabunt tibi.
12. Vovete, & reddite Domi Vovete , reddite Domino Deo 12. Vovete, & reddite Do-
no Deo veftro, omnes qui in cir- veftro : omnes qui in circuitu ejus mino Deo veftro : omnes qui
cuitu ejus affertis munera, sunt , offerent dona

in circuitu ejus , adferent mu

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nera

13:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Terribili 13. & ei qui aufert Terribili ; auferenti Spiritum Terribili & ei auferenti
fpiritum principum, terribili apud ducum i terribili regibus terre. spiritum principum : terribilis
reges terræ.

præ reges terræ.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 9. Psalt. Rom. De cælo judicium jaculatum eft : terra πε..... και εγκατάλειμμα αθυμία εορτάσει ζοι.
tremuit & quievit. Carnut. & Corb. jaculatus es ; Moza $. 12. Sic in Psalt. Rom. & ap. Calliod. excepto uno
rab. jaculasi. Ambrof. in Pf. 43. to. 1. p. 896. f. De cælo offertis, pro adferent. In Mediolan. & ap. Aug. in eund.
jaculatus es judicium : terra tremuit es quievit : fic eciam l. Pf.omnes qui in circ. ejus funt , offerent ; in Carnur. & Corb.
1. Hexa. col. 14. f. & l. de Nab. c. 15. 10. 1. 585. b. nisi offerunt, In Mozarab. omnes qui in circ. ejus funt , offeruni
quòd 1. loco hab. jaculatus eft. August. in hunc Pl. jacu dona terribili. Apud Ambrof. l. de Nab. c. 16. 10. 1.5853
latus es jud. &c. Caffiod. judicium jaculatus eft, &c. Mr. d. & 586. c. Orate , E5 reddite Dom. Deo veftro , omnes qui
1. jaculatum. Gr. 'Ex tô ýeçerg skøt1905 repiowe zü ?p=6r-Covering in circuitu ejus adfertis munera : at. I, de exhort. virg.
σύχασεν" al. Ms. ηκόντισας κρίσιν' Symnmach. ακινην ποιή - to. 2. 291. d. Vovete , & reddite , &c. In Gr. Eigande', g

απόσιο7ε Κυρίω τω Θεώ ημών ( Compl. υμών ) πάντες οι
V. 10. Psalt. Rom. Dum exfurgeret in judicio Deus , ut κύκλω αυτε, οίσεσι διώρα το φοβερώ.
falvos faceret omnes quietos terre. Sic etiam in Mozarab. & ¥. 13. Vulgatæ fuffragatur Ambrof. I. de Nab. c. 16.
apud Cassiod. excepto uno cùm , pro dum. Mediol. etiam 1. 586. d. sicut etiam Auguft. & Cassiod. in hunc
Corb. & Carnut. extremò hab. quietos terra. Auguft. ve Pl. cum Pfalc. Rom. In Mozarab. verò lic : qui auferet
rò in hunc Pl. mites corde ; cæt. ut in Vulg. Gr. 'Er to Spiritum principum, terribile & metuendo regibus terra. In
αναςήναι εις κρίσιν..... τ8 σώσαι πάντας τες πραείς τη καρ Corb. Es qui anferet Spiritum , &c. ut in Vulg. Apud Hie=
tice ( Ald. & Compl. 7 pasīs tūs zůso ) cum sequitur sida ron. epist. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 647. b. & ei qui au-
farvece, sicut in Pfalc. Rom. & Corb. Et verò Hieron. ep. fere spiritum principum ; tum sequitur : Dicitis quòd ei non
ad Marcell. to. 2. 708. b. teftatur post Origenem , hoc in fat scriptum in Græco: verum efi : sed nisi appofuerimus ei,
Psalmo poft illum locum, Ut falvos faciat mites terra, esse Lalinus fermo non refonat : neque enim possumus dicere :
Diapfalmah

Terribili & qui aufere spiritum, &c. In ed. Rom. xj apara
*.11. Psalt. Rom. cum Cassiod. Quia cogitatio homi- perére areumata dpxovwv, polepcô tapee tois, &c. non-
nis. reliquiæ cogitationum diem feft

. agent tibi. Aug. nulli Mrs. August. uno tantùm loco hab. sup. Spiritus prin-
in hunc Ps. Quoniam cogitatio hominis..... 88 reliquia co cipum , ut in Gr.
gitasionis folemnia celebrabunt tibi. Gr. "Oti á Gunior ao pós-

GEIS.

[ocr errors]

to.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. In finem, pro Idithun, Pfalmus Vittori super Idithun Psalmus 1. In finem, pro Idithum, Ex Ms. Sangerti
Asaph. LXXVI.
Asaph. LXXVII.

huic Asaph Pfalmus.

LXXVI.
Oce mea ad Dominum cla Oce mea ad Deum , do cla- 2.
2. V

Oce mea ad Dominum

V
mavi : voce mea ad Deum, mavi : voce mea ad Deum,

clamavi : & vox mea ad
& intendit mihi.
exaudivit me:

Dominum, & intendit mihi.
3. In die tribulationis meæ In die tribulationis meæ Domi 3. In die tribulationis meæ
Deum exquisivi, manibus meis noc- num requisivi : manus mea nocte Deum exquisivi, manibus meis
te contra eum : & non fum decep- extenditur , & non quiefcit.

nocte contra te : & non sum tus.

deceptus.
Renuit consolari anima mea , Noluit confolari anima mea : re-

Recusabit confolari anima
4. memor fui Dei, & dele&atus cordans Dei conturbabar , loquebar mea, 4. memoratus sum Dei,
fum, & exercitatus sum: & defecit in memetipso : & deficiebat Spiritus & lætatus fum : alienatus sum,
fpiritus meus.
meus. SEMPER.

& defecit fpiritus meus. Dia

PSALMA.
NOT. AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Itidem in Psalt. Corb. deleto uno huic. Ap. Au contra te ; & in fine, Negavi confolari animam menm. Simili-
guft. ita : In finem, pro Idithun , Pfalmus ipfi Afaph. Sic ter apud Cassiod. in hunc Pr. Auguft. verò cum Psalt.
etiam in Græco, Cassiod. cum Psalt. Rom. & Moz; deler Mediolan. & Moz. leg. nolte coram eo ( al. ipso)...... Nega-
ipfi.

vit confolari anima mea. Corb..... Dominum exquifivi , ma-
¥.2. Ambrol. in Pf. 40. ro. 1. 884. c. cum Psalt. Rom. nib, meis contra eum semper..... Negavit confolari anima meai
& Corb. Voce mea ad Dom. clamavi : 8 vox mea ad Deum , Carnur. noite contra eum femper..... Negavi confolari anja
86 intendit mihi : ac in Pl. 43. col. 886. C. 8 vox mea mam meam. Nicerius Spicil. to. 3. p. 4. b. noéte coram eo.
ad Deum , 8 respexit me. Similiter in Psalt. Carnur. 68 August. epist. 130. to. 2. 391. e. necnon Ambrof. I. de
vox mea ad Deum. In Mediolan. & apud Cassiod. vox med, fuga sæc. c. 8. col. 435. e. ad te confugi , & non fum de-
absque præced. S. Auguft. in hunc Pl. legit : Voce mea

ceptus.

Gr..... νυκτος ααντίον αυτ8· και εκ ήπατήθην. Aπη
ad Dominum ( aliq. Mss. ad Deum ) clamavi : 88 vox men νόνατο παρακληθήναι η ψυχή με.
ad Deum ( inf. ad Dominum , ) &ndtendit mihi. Gr. 0w $.4. Aug. in hunc Pf. memor fui Dei , & deleit. fum :
viņ, per apos Kúecor ( Symm. cum ed. v. & vi. tò ocor) garrivi, & defecie spir. meus. Caffiod. cum Plalt

. Rom. me-
ársvexbao ni pwrú kr ( Ald. & Compl. pwrñ tpos tör ocor, mor fui Dei, s dele&atus fum : exercitatus fum, Es defe-
και προσέχε μοι.

cit paulisper spir, meus. Item in Mediolan. Corb. & Cár#. 3. Sic in Psalt. Rom, eft , præter feqq. coram eo , pro nut. defecit paulifper. In Gr. prísur Tš 088 , dj tvępara Tom. II.

V.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »