Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Cap

.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. ignem absconderant hi qui translati fuerant 35. & cùm probaffet, facerdotibus donafacerdotes, aqua apparuit, de qua Nehemias, vit multa bona , & alia atque alia & & qui cum eo erant, purificaverunt facrificia. accipiens manu sua , tribuebat eis.

34. Considerans autem rex, & rem diligen 36. Appellavit autem Nehemias hunc loter examinans, fecit ei templum, ut proba- cum Nephthar, quod interpretatur Purificaret quod factum erat:

tio. Vocatur autem apud plures Nephi.

alia munera,

NOTÆ.,

αφ' 8 και οι περί τον Νεεμίαν άγνισαν τα της θυσίας: ad litt. dona plurima.
de qua eg lii qui cum Neemia erant , purificaverunt quæ *. 35. Græcè fimpliciter : à ois izapi?t?c ó Bagineu's,
facrificium.

πολλα διάφορα ελάμβανε , και μελεδίδε· σ φuibus gratitca-
$. 34. In Ģræco hæc fola : Sleeppážces ' ö Bacineus, batur rex, multa eximia accipiebat , so tribuebat, Ms. S.
iepór são1nce , doxepcoas mpã oikea" i. e. Circumfepiens Theod. & fi quibus donabat rex, multa bona accipiebat,
autem rex, templum fecit , ut rens probaret. Ed. Ald. ante ex hoc 8 tribuebat.
templum, ponit ton tómov, locum. Mf. S. Theod. hoc ult. ν. 36. Grec. Προσκγόρευσαν δε οι περί τον Νεεμίαν τετο
omiuit', 112 probaret quod fa&um erat. Ambrof. quoque l. Néphap..... Kansirao de Topo. Tois TomoTs Nepbasi. Ambr.
3. off. c. 17. col. 132. f. ait : Hoc patefalto indicio , rex 1. 3. off. c. 17. p. 133. a. Appellaverunt autem illud qui
Perfarum eo loco, in quo ignis fuerat abfconditus , & poftea erant cum fanéto Neemia, Ephibar , quod interpretationem
reperta eft aqua, templum fieri mandavit , cui inferebantur babet Purificationis. A plurimis Nepbthe vocatur.

[ocr errors]

2.

CA P UT I I.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Nvenitur autem in descriptionibus Jere- propitius fiat :

miæ prophetæ , quod juffit cos ignem ac 8. & tunc Dominus oftendet hæc, & ap-
cipere qui transmigrabant: ut significatum eft, parebit majestas Domini, & nubes erit, ficut
& ut mandavit transmigratis.
& Moysi manifeftabatur, & ficut cùm Salo-

3. Reg. 8. 11.
Et dedit illis legem ne obliviscerentur mon petiit ut locus fanctificaretur magno 2. Par. 6. 14.
præcepta Domini, & ut non exerrarent men- Deo, manifeftabat hæc.
tibus videntes simulachra aurea & argentea , 9. Magnificè etenim sapientiam tractabat :
& ornamenta eorum.

& ut sapientiam habens, obtulit facrificium 3. Er alia hujufmodi dicens, hortabatur ne dedicationis, & consummationis templi. legem amoverent à corde fuo.

10. Sicut & Moyses orabat ad Dominum,

Levit. 9.24 4. Erat autem in ipsa scriptura , quomodo & descendit ignis de cælo, & consumplit hotabernaculum & arcam jullit propheta divino locaustum, fic & Salomon oravit, & defcen 2. Par.7.1.

responso ad se facto comitari secum, usque- dit ignis de cælo,& consumpsit holocaustum. Deuter. quo exiit in montem, in quo Moyses afcen 11. Et dixit Moyses, eò quòd non sit co- Levit, 10.16.17. 34. I. dit, & vidit Dei hæreditatem.

mestum quod erat pro peccato, consumptum
5. Et veniens ibi Jeremias invenit locum est.
speluncæ : & tabernaculum, & arcam,& al 12. Similiter & Salomon octo diebus ce-
tare incensi intulit illuc, & oftium, obstruxit. lebravit dedicationem.

6. Et accesserunt quidam simul , qui seque 13. Inferebantur autem in descriptionibus
bantur , ut notarent fibi locum : & non po- & commentariis Nehemiæ hæc eadem : & ut
tuerunt invenire.

construens bibliothecam congregavit de re-
7. Ut autem cognovit Jeremias, culpans gionibus libros, & Prophetarum, & David,
illas, dixit : Quòd ignotus erit locus, donec & epistolas Regum, & de donariis.
congreget Deus congregationem populi , & 14. Similiter autem & Judas ea, quæ deci-

NOTÆ.
.1. Græcè legitur 'Ieperias ó reputus, Jeremias pro- congregationem populi , & propitius fiat.
phetsi, loco Jeremiæ prophetæ ; paulòque post, it's playi *. 8. In Gr. deest erit, post nubes ; & loco Moyfi, po-
voyéres, qui tranfmigrabantur , loco qui transmigrabant ; nitur Ýri Mwüoñ, in Moyfe ; fubinde fic : ws ingó Edwar
ultimoque verbo transmigratis, additur ó 7. egputus, pro- vEiwoer ivæ ó Tótos xalaylocatñ perexws, ficut Salomon
pheta; cætera fimilia. Apud Ambrof. 1. 3. off. c. 17. col. petiit ut locus fan&ificaretur magnifice ; ftatimque, A1804-
133. a. Invenitur autem in descriptionibus Jeremiæ propheta, peito de , Manifeftabatur autem. Apud Ambrof. l. 3. off.
quod jufferit accipere de igne eos, qui poftea effent futuri. c. 17. col. 133. b. priora tantùm leguntur : tunc Deus of

*. 2. Gr. ipso inicio habet dy's, dans , pro 8 dedit ; tendet hæc, & apparebit majestas Domini.
extremòque, s TÔM Tepi cutà xóquer, loco ornamenta #.9. Græc. poft hoc ult. ¥. antecedentis, AlfcapeITO
corum ; cæt. ut supra.

che, continuò addit, nj cs Copiarë xwr, &c. prætermiflis his
*. 3. Ad verbum è Græco.

de Vulg. Magnificè etenim fapientiam tradabat : desunt
*.4. Græc. Hr de tri vezañ, Ws Tur..... ÉLÉMEUCH pariter in Mr. S. Theod.
και προρίτης χρηματιςμε γεννθέντος αυτό (υνακολυθεϊν , ως ¥. 10. Eadem sunt in Græco , præterquam ulcima ista,
λε εξήλθεν εις το όρος, δ Μωϋσής αναβας εθεάσαλο την , και καλαζαν το πυρ, ανήλωσε τα ολοκαυτώματα.
&c.

.11. Itidem Græcè. Item apud Ambrof. l. 3. off. c.
ř. 5. Græc. Kai é a tenir o 'Ieperias popev olxor orrpát zo 17. col. 134. d. Unde Moyfes ait , eo quod non fit manduca-
a Thir, &c. quæ supra. Ambrof. l. 3. cif. c. 17. col. 133. tum quod erat pro peccato , confremptum eft. Mr. S. Theod.co
b. Venicns autem Jeremias in locum , invenit domum in mo quod non fit mundatum quod erat pro peccato , & consump-
dum fpeluncæ : & tabernaculum , & arcam , & altare in ium eft.
cenfi intulit illuc, obstruxit oftinem.

. 12. Græc, ultimò legit fimpliciter , nyals, loco cele.
ν. 6. Gr. Και προσελθόντες τινες των Cυνακολεύλων, όταυit dedicationem.
üse i'm cupýractal tür os óvo , &c. Et accesserunt quidam *. 13. Gr. ipfo initio hab. ’EŽuyêrto do , Narra-
ex his, qui fimul sequebantur , ut notarent viam : & non , bantur autem in , pro Inferebantur autem in ; subinde,
&c. Ambrof. 1. 3. off. c. 17. p. 133. b. Quòd cùm hi, qui trīs xata Tòv Neepiar , qui fecundum Neemiam , loco Nee-
fimul venerant , curiofius perfcrutarentur , ur notarent fibi

με notarent ibi mia 5 extremique, τα περί των Βασιλέων, και Προφητών,
locum ; nequaquam comprehendere aique invenire potuerunt, και τα τε Δαυίδ, και επισολας Βασιλέων περί αναθεμάτων" i. e.

*.7. Græc. '126 n o 'Iepemias é gros, hope y ambos autoi; quæ de Regibus, Prophetis, & qua ipfius David, 65 cicer. "O? j cywsos ó Tómos isa , &c. ut fup. Ambr. epiftolas Regum de donariis , pro de regionibus libros , &c. 1. 3.off. c. 17. col. 133. b. Ut autem cognovit Jeremias quod $. 14. Similiter in Græco. Mr. S. Theod. pro deciderant , Afréttaflens, dixit : Ignotues erit locus , donec congreget Deus ponit didicerat , sed malè ; Græcè enim, is damniwa

Derler. 30. 3. 5.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. derant per bellum , quod nobis acciderat 25. Considerantes enim multitudinem librocongregavit omnia , & funt apud nos. rum, & difficultatem volentibus aggredi nar

15. Ši ergo desideratis hæc, mittite qui per- rationes historiarum propter multitudinem • ferant vobis.

rerum, 16. Acuri itaque purificationem scripsimus 26. curavimus volentibus quidem legere, vobis : bene ergo facietis, li egeritis hos dies. ut effet animi oble&tatio :- studiosis verò , ut

17. Deus autem , qui liberavit populum faciliùs poflint memoriæ commendare: omsuum, & reddidit hæreditatem omnibus & nibus autem legentibus utilitas conferatur. regnum, & facerdotium , & fanctificatio 27. Et nobis quidem ipsis, qui hoc opus -nem ,

breviandi causâ fufcepimus, non facilem la18. ficut promisit in lege, speramus quòd borem, immo verò negotium plenum vigiSrp. to 2%. citò noftri miferebitur, & congregabit de fub liarum & fudoris affumpsimus. coelo in locum fanctum.

28. Sicut hi qui præparant convivium, & 19. Eripuit enim nos de magnis periculis, quærunt aliorum voluntati parêre proprer & locum purgavit.

multorum gratiam , libenter laborem sustine20. De Juda verò Machabæo, & fratribus mus. ejus, & de templi magni purificatione, & de 29. Veritatem quidem de singulis, auctoaræ dedicatione ;

ribus concedentes, ipsi autem fecundùm da21. fed & de præliis, quæ pertinent ad An- tam formam brevitati studentes. tiochum Nobilem , & filium ejus Eupato 36. Sicut enim novæ domus architecto de rem;

universa structura curandum est : ei verò qui 22. & de illuminationibus quæ de cælo fac- pingere curat , quæ apta funt adornatum, extæ sunt ad eos, qui pro Judæis fortiter fece: quirenda funt: ita æstimandum eft & in nobis. runt, ita ut universam regionem, cùm pauci 31. Etenim intellectum colligere, & ordieflent, vindicarent, & barbaram multitudi- nare fermonem, & curiofiùs partes fingulas nem fugarent,

quasque disquirere, historiæ congruit auctori: 23. & famosissimum in toto orbe templum 32. brevitatem verò dictionis fe&tari, & recuperarent, & civitatem liberarent, & le- exécutiones rerum vitare, brevianti conceges, quæ abolitæ erant, reftituerentur, 'Domi- dendum eft. no cum omni tranquillitate propitio facto il 33. Hinc ergo narrationem incipiemus:

de præfatione tantùm dixiffe fufficiat : ftul24. itemque ab Jasone Cyrenxo quinque li- tum etenim eft ante historiam effluere, in ipbris comprehenfa , tentavimus nos uno volu- fa autem historia succingi. mine breviare.

NoT Ε. κότα. .

tries apãrua. Et nobis quidem , qui laborem breviands . 15. Græc. A toy xpelar Xute, Ti's arckoper- fuscepimus, non facilè , fed fudoris , & vigiliarum regoTas vuit daosénele.

tium eft. V.16. Itidem Græcè.

ν. 28. Gr. Καθάπερ το παρασκευάζον7ι ζυμπόσιον Ν. 17, Grαc. “Ο δε Θεός και ζώσας τον πάντα λαόν αυ- ζντίντι την ετέρων λυσιτέλειαν , εκ ευχερες μέν όμως δια Ts, &c. ut sup.

την των πολλών ευχαριςίαν, και έως την κακοπάθειαν υποί*. 18. Gr. xabois fauseinano dide tõ róuro in all of the Comf. Sicut ei qui præparat convivium , quarenti alioγαρ επί τω Θεώ, ότι ταχέως..... και εσισυνάξει εκ της υπο rum utilitatem, non facilè quidem eft : tamen propter mulTo rexvòn, &c. i. e. ficut promisit in lege : Speramus enim torum gratiam , libenter laborem Juftinebimus. en Deo, quòd citò..... & congregabit nos de ea qua sub cælo, Ν. 29. Grαc. Το μεν Λιακeιν περί εκάsων τω συγ&c. ut sup.

γeαφεί παραχωρήσαντες και το διε εσιπορεύεθαι τους υποχέαμ$. 19. Confonat Græcum, nisi quod habet xexão , pro pois tūs milois diazorgv785. Subtilem quidem exquifipericulis.

tam de fingulis tractationem biftoriographo concedentes, per**.20. 21. Græc. Tà dè xata tèr 'Iófær TÒ..... à sequi autem delineationes epitomes Audentes. Mf. S. Theod. TYS, & fic deinceps.

pro @ Cuyprapsi, hab. au&ori. .22. Eadem sunt in Græco, exceptis his paucis , . 30. Concordat Græcum , præterquam quòd habet 'Ιεδαίς με , pro Judais ; dein, φιλοτίμως υδραγαθήσασιν, εγκαίειν και ζωγραφεϊν επιχειρεντι, i. e. inurere σ pingers abundè fortiter fecerunt ; paulòque post, AsnacTsiv, popula- aggreditur , loco pingere curat ; extremòque, doxão, as rentur, pro vindicarent.

timo, pro aftimandum eft ; Ms. Alex. doscó , & sup.irxcia $.23. Ita rursum Græcè, præter hæc media, aj Ty's videov , pro éyxaie. Mf. S. Theod. pingere conatur. μέλλοντας καταλύεθαι νόμες , έανορθώσαι, i. e. σ Ιeges, qμα Ν. 31. Grac. Το μεν εμβαλεύειν , και περί πάντων ποιείται futurum erat ut abolerentur , reftituerent. Mr. S. Theod. & aéyor, a monu@payporsīt å toīs xalopeegs, tớ tûs, &c. i. e. leges, qua abolenda erant , reftituerentur.

Nam penetrare quidem , & de omnibus facere fermonem, W.24. Græc. unò 'Iáowvos iš Kupuvait defuawpéros curiosiùs, &c. ut in Vulg. Mf. Alex. & Compl. loco tepi ολια πέντε βιβλίων, πειρασόμεθα , &c, que fup.

nártwr, ferunt asplaalor; MS. Alex. addit, Tiiga, 263, Ν. 15. Grec. Συνορωντες γαρ το χύμα των αριθμών, και πολυπραγμονεϊ ν ταϊς, &c. και την εσαν ολυχέρειαν τοϊς θέλεσιν εισχυκλείθαι τοις της 9. 32. Græc. to one Curloor rñs nécewus uel adiónear , ιστορίας Λιοχήμασι ολια το πλήθος της ύλης: i. e. Confide- και το εξεργασικών της πραγματείας παραιτείθαι, τω την με: rantes enim effufionem numerorum, & difficultatem que adeft topaon Torturo Curxwpuréor. volentibus aggredi , &c.

*. 33. Similia leguntur Græcè , exceptis his mediis , V. 26. Vix meliùs è Græco.

Tois Tesipupérois Tooftor fail tužarles, pradidis bactenus W.27. Gr. Kal Muño uer, Tois The taxomálsier saids- connedentes , loco de præfatione tantùm dixiffe fufficiat i λεγμένους της επιλομής, ο ράδιον , ιδρώτος δε, και αγρυ- ultimo fic , την δε ίςορίαν όσίλεμεϊν,

lis ;

"I

C A P U T 1 I I. VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. Gitur cùm fan&a civitas habitaretur in & , cujus rei gratiâ adeffet, aperuit : interro

adhuc gabat , hæc ita effent. custodirentur , propter Onix pontificis pie 10. Tunc lummus facerdos ostendit depofitatem, & animos odio habentes mala, ta effe hæc, & vi&tualia viduarum & pupillo

2. fiebat ut & ipfi reges & principes locum rum : fummo honore dignum ducerent, & tem 11. quædam verò effe Hircani Tobiæ viri plum maximis muneribus illustrarent: valde eminentis , in his quæ detulerat im

3. ita ut Seleucus Aliæ rex de redditibus suis pius Simon : univerfa autem argenti talenta præstaret omnes fumptus ad ministerium fa- effe quadringenta, & auri ducenta: crificiorum pertinentes.

12. decipi verò eos, qui credidifsent loco, 4. Simon autem de tribu Benjamin præ- & templo, quod per universum mundum hopositus templi constitutus, contendebat, ob- noratur , pro sui veneratione & fanctitate omTistente sibi principe facerdotum, iniquum ali- nino impoffibile effe. quid in civitate moliri.

13. At ille pro his quæ habebat in mandaS. Sed cùm vincere Oniam non poffet, tis å rege, dicebat omni genere regi eå effe venit ad Apollonium Tharfææ filium, qui eo deferenda. tempore erat dux Colelyriæ , & Phoenicis : 14. Constituta autem die intrabat de his

6. & nunciavit ei, pecuniis innumerabili- Heliodorus ordinaturus. Non modica verò bus plenum effeærarium Jerofolymis, & com- per universam civitatem erat trepidatio. munes copias immenfas effe, quæ non perti 15. Sacerdotes autem ante altare cum stonent ad rationem facrificiorum : esse autem lis facerdotalibus jactaverunt fe, & invocabant pollibile sub potestate regis cadere universa. de cælo eum , qui de depositis legem posuit,

2. Cùmque retuliffet ad regem Apollonius ut his , qui depofuerant ea , falva cuffodiret. de pecuniis quæ delatæ erant, ille accitum 16. Jam vero qui videbat summi facerdoHeliodorum, qui erat super negotia ejus, mi- tis vultum , mente vulnerabatur : facies enim, fit cum mandatis , ut prædictam pecuniam & color immutatus declarabat internum anitransportaret.

mi dolorem : 8. Statimque Heliodorus iter est aggressus, 17. circumfusa enim erat mæstitia quædam specie quidem quasi per Cælesyriam & Phæ- viro, & horror corporis, per quem manifefnicen civitates esset peragraturus, re vera au- tus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatem regis propositum perfecturus.

tur. 9. Sed , cùm veniffet Jerosolymam,

& be 18. Alii etiam gregatim de domibus connignè à fummo facerdote in civitate esset ex- Auebant, publica supplicatione obfecrantes, ceptus, narravit de dato indicio pecuniarum: pro eo quòd in contemptum locus effer yen

NOTÆ. *. 1. Ita Græcum habet , præter ult: 4160@oruplav, odium tualia pupillorum. malorum, loco animos odio habentes mala.

¥.11. Eadem exstant Græcè , exceptâ conjunét. W. 2. Græcè ita : Cursbaira si aute's ite's faoinsīs Thuộr eriam , pro effe, paulòque poft, óx womep, non ficut , pro gör nómov, aj to ispov" arrosorais mais xpallsais dožá?sire in his quæ. Apud Ambros. I. 2. off. c. 29. col. 105.c. i.e. fiebat ut so ipfi reges honorarent locum , & templum, quedam autem Hircani Tobiæ viri saniti, eaque demonstra

vit : argenti talenta quadraginta erant , auri verò ducenta. V. 3. Similiter in Græco, nisi excipias plur. otpo's ra's Τ. 12. Gr. αδικηθήναι δέ τες πεπιςευκότας τη τε τότε 2817opylas, ad minifteria.

αγιωσύνη , και τη τε τετιμημένε κατά τον ζύμπαντα κόσμου Ν.4. Gr. initio habet : Σίμων δέ τις, Simon autem qui- Ιερά ζεμνότηλι, και ασυλία και παντελώς αμήχανων είναι: 1. dam, extremoque, διηνέχθη το αρχιερεί περί της κατα την πό e. fraudari verò eos, qni credidiffent loci Sanititati, nav Træparoulas i. e.contendebat cum principe facerdotum de ea, honorati per universum mundum templi majefiati , & fecuquæ in civitate fiebat , legum tranfgreffone : Ms. Alex. dyo- ritati , omnino impoffibile effe. φανoμείας, adilitate , non παρανομίας.

¥. 13. Gr. o as 'Hróf wegs dias sixe Badinina's év 70#. 5. Iridem Græcè, excepto nomine @exonis , Thra λας, πάντως έλεγεν εις το βασιλικών αναλωσολέα ταύτα είναι. Jax , loco Tharfea.

At Heliodorus pro qua

habebat in mandatis à rege, om *.6. Gr. initio deler ei , post nunciavit ; ultimò verò nino dicebat in regium fifcum referenda hac effe. addit Tauta, bæc, ad univerfa ; circa medium aurem, loco . 14. Similia Græcum habet , præter vocem twicxe88 communes copias, &c. haber : @se to mambos tūv doa- aler, visitationem , præpofitam verbo ordinaturus, loco φόρων ναρίθμηλον είναι, και μη προσήκειν αυτα προς τον των Heliodorus. Juorür abycy, i. e. ita ut multitudo communium copiarum ¥. 15. Græc. habet circa med. pares fauto's, émie essee innumerabilis, 8 ea non pertinere ad rationem facrifi- razgrlo sis šparov tor nepi Tapabúxus vouo6:7úo&rla, &c. i.e. ciorum. Alapóegy autem eft fumptus , impensa pecunia ; jadantes fe , invocabant in cælum eum , qui de depofito legem deapópe, congefta ex vetigalibus & tributis. Nobil. posuit ; cæt. ut in Vulg. Eadem etiam memorat Ambr. 1. 2.

*.7. Gr. Evpepelžas de ó 'ATomaries Tớ Badiasi, tepi Off. c. 29. col. 105.c. dicens : Quæ cùm Heliodorus erepτων μηνυθέντων αυτώ χρημάτων γεράνισεν ο δε προχειei tum ire vellet , regis vindicare commodis , facerdotes ante (άμμος Ηλιόδωe9ν , τον επί των πραγμάτων , &c. Collo altare jačaverunt se, induti sacerdotales Rielas, & Deum viquretus autem Apollonius cum rege , de indicatis fibi pecu vum , qui de depofitis legem dederat, flentes invocabant, siis aperuit : ille verò eligens Heliodorum, qui erat, &c. cuftodem fe præceptorum præftaret suorum. .8. Vix meliùs è Græco.

7. 16. Sic habetur Græcè, nili hoc ult. excipias , tùy x«7.9. Consonat Græcum , nifi quòd pro in civitate, ha Ta lux wir dywriar, eam quæ in animo agoniam , loco internum bet This Thaws, civitatis ; delerque vocem pecuniarum. animi dolorem. Apud Ambrof. l. 2. off. c. 29. col. 105.d. Ambrof. l. 2. off. c. 29. col. 105. b. eadem narrat, di vultus verò, a color summi facerdotis immutatus declarabar cens : Cùm indicium factum effet pecuniarum , quas in tem dolorem animi , e mentis intenta follicitudinem. plo Jerojolyanis maximas reperiri poffe Simon nefarius Antio ř. 17. Ita rursum Græcè, hoc excepto, di aw, per qka, cho regi prodidit, miffus in rem Heliodorus ad templum ve loco per quem ; at in Ms. Alex. di jv. nit, Es fummo sacerdoti aperuit indicii invidiam , advena ¥.18. M. S. Theod. Alii enim congregari de domibus , sûs fui causam

&c. ut in Vulgata. Græc. Oi de fx Twi cixiwr dyerudov ř. 10. Similiter in Græco , præter ista, hæc, so villuan ezeand w imi tárcumpor ixeselar, doa to, &c. Alii aulia, quæ absunt. Apud Ambros. verò l. 2. off. c. 29. p. tem de domibus gregatim profiliebant ad publicam fupplipos.b. fic : Tunc facerdos depofita effe dixit viduarum vic cationem , pro co quòd , &c. ut supra. Apud Ambrof. I. 2. Tom. II.

XXXXXX

[ocr errors]

&c.

bis

turlis.

[ocr errors]

Cap

. III. VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.

tu : qui circumsteterunt eum, & ex utraque 19. Accinctæque mulieres ciliciis pectus, parte flagellabant, fine intermiffione multis per plateas confluebant : fed & virgines, quæ plagis verberantes. conclufæ erant, procurrebant ad Oniam, alix 27. Subitò autem Heliodorus concidit in autem ad muros, quædam verò per fenestras terram, eumque multa caligine circumfusum aspiciebant:

rapuerunt, atque in fella gestatoria positum 20. universæ autem protendentes manus in ejecerunt. cælum, deprecabantur:

28. Et is, qui cum multis cursoribus & fa21. erat enim misera commistæ multitudi- tellitibus prædi&um ingressus est ærarium, nis, & magni sacerdotis in agone constituti portabatur nullo sibi auxilium ferente, maniexfpectatio.

festa Dei cognita virtute: 22. Et hi quidem invocabant omnipoten 29. & ille quidem per divinam virtutem jatem Deum, ut credita sibi, his qui credide- cebát mutus , atque omni fpe & salute privarant, cum omni integritate conservarentur. tus.

23. Heliodorus autem , quod decreverat, 30. Hi autem Dominum benedicebant, perficiebat eodem loco ipse cum fatellitibus quia magnificabat locum suum : & templum, circa ærarium præsens.

quod paulò ante timore ac tumultu erat ple24. Sed fpiritus omnipotentis Dei magnam num, apparente omnipotente Domino fecit fuæ oftenfionis evidentiam , ita ut om- gaudio & lætitia impletum eft. nes, qui aufi fuerant parêre ei, ruentes Dei 31. Tunc verò ex amicis Heliodori quivirtute, in diffolutionem & formidinem con- dam rogabant confeftim Oniam, ut invocaverterentur.

ret Altissimum, ut vitam donaret ei, qui in
25. Apparuit enim illis quidam equus ter- supremo spiritu erat constitutus.
ribilem habens sessorem, optimis operimen 32. Confiderans autem summus facerdos,
tis adornatus : isque cum impetu Heliodoro ne fortè rex suspicaretur malitiam aliquam ex
priores calces elisit : qui autem ei fedebat, vi- Judæis circa Heliodorum confummatam, ob-
debatur arma habere aurea.

tulit
pro

salute viri hoftiam falutarem.
26. Alii etiam apparuerunt duo juvenes vir 33. Cùmque summus facerdos exoraret ,
tute decori, optimi gloriâ, speciosique amic- iidem juvenes eisdem vestibus amici, altan-

NOTE. off. c. 29. col. 105. d. Flebant omnes , quod in contemptum cumftererunt eum , & utraque ex parte flagellabant sacrileu loc!es ventuer195 foret, fi nec in Dei templo tuta fidei ferva- gum , fine ulla intermiffione continuato verbere. retur custodis.

Ν. 17. Gr."Αρνω δε πεσόντα προς την γην, και παλιά ¥. 19. Eadem sunt in Græco, præter seqq. út) To's Oxótel teexubéria Curaeparcourtes, mis eis pepsior clértes reaso's, fub mammis , pro pecius ; dein , xatä tos odi's, Subitò autem concidentem in terram , & multa caligine cire per vias , loco per plateas, paulòque poft, ai per Curtips- camfrufum rapientes , & in fellam geftatoriam imponentes. Xorezi og's Avacovces, aliæ quidem concurrebant ad januas, Ambr. l. 2.off

. c. 29. col. 106. a. Circumfusus caligine in loco procurrebant ad Oniam. Apud 'Ambr. I. 2. off. c. 29. terram concidit, col. 105. d. Accinctaque mulieres pettus , & claufa virgi 7.28. Græc, ter üpte Meta Mas maeges eguüs , de mánes puljabant januam : ad muros alii currebant , per fenef- ous depupopías, sis zo mogelpupérer siteabórra ya opurdu.or tras alii profpeétabant.

έφεραν, αβοήενον εαι το καθεστώτα , φανερώς την τε Θες 5. 20. Confonat Græcum , nifi quòd loco ult. verbi duras sievienowrótes: i. e, eum qui nuper cum multo curdeprecabantur , hab. f70877Tùy wildrolar. Ambrof. l. 2. forum comitatu , & omni satellitio prædi&tum ingressus erat off. c. 29. p. 105. d. omnes ad cælum tendebant manus ararium , portabant, nullius fibi ipfi auxilii ferendi compo. orantes ut suis Dominus adeffet legibus.

tem , manifesto Dei poteftatem cognofcentes, X. 21. Gr. eresiv dün Tür Tý 168s Tapperü pó W.29. Ad verbum è Græco. In Ms.S. Theod. hoc ult.

TÚ TE Tð reyarws decywriőrlos áp xlepéws 77 090-0- deest, atque omni spe 88 salute privatus. Apud Ambr. verò xicxerat autem miserabilis commista multitudinis ruina , 1. 2. cff. c. 29. col. 106. a. fic : evidenti divina operas & Gummi sacerdotis in magna agonia constituti exspectario. tionis indicio exanimatus jacebat , nec ulla spes in eo refide

Ť.22. Ita Græcum habet, præter duo, Cwa, falva, bat salutis.
loco fibi ; & dricepuréativ, conservaret , pro conservarentur. ř. 30. Eadem sunt in Græco , præter unum tôn Topala

*.23, Gr. pofito puncto post verbum perficiebat, fub- dokd ?crta, qui magnificabat, pro quia magnificabar. Apud
dit ; Autólo è autš Çor rołę dopupéogis xata ya?o- Ainbrof. I. 2. off. c. 29. col. 106.a. Oborta eft lætitia me-
qurd xiov úfu Tapórlosi. e. Ibi cutem ipfo cum satellitibus tuentibus, metus fuperbis.
ad ararium jam præsente. Ambr. I. 2.off. c. 29.col. 105.e. X. 31. Gr.ipso initio ponit Torxu, confeftim , loco tunc :
Heliodorus autem , nec bis territus , quod intenderat urge- paulò verò poft delet confestim : extremo fic hab. i to
bat, 5 satellitibus fuis ærarium fepferat.

ζην χαρίσαθαι το παντελώς ώ εχάτη πνοή κειμένω: i. e. *.24. Gr. addit : TV Fatépw Kúesos, si ndous vitam donaret ei, qui omnino in fupremo, &c. In Ms. i Eydas Aurésus inipársiar peykamy wonder, use tártas quoque S. Theod. & vitam donaret. Apud Ambrof. I. 2. τες καλαθολμήσαντας (υνελθείν, κα7ασλαγέλας την τέ Θεέ off.c.

c. 29. col. 106. a. Deje&tique ex amicis Heliodori quidam durauir, uis É XAVOIV dernier Tegnuor patrum Domi- rogabant Oniam , vitam pofcentes ei, quoniam fupremum nus, omnis poteftatis Dominator magnam fecit oflenfio- gerebat Spiritum. nem , ita ut omnes , qui aufi fuerant convenire , obftupef *. 32. "T760705 de gevó utues ó apxieoews, púzcze drécentes Dei virintem , in dissolutionem & formidinem conver λαψιν ο βασιλεύς Xή κακεργίαν τινα περί τον Ηλιόδωegr

uno Tŵr Irfalwr CUYTSEMÉTO!, Togovyale Judías vain . 25. Græcè num. singul. iy xamisa Carrin dl axexoguen Tüs 7 avd pos (wuplas i. e. Sufpicatus antem fummus péros, sg oprinio operimento adornatus ; deinde , depówives Sacerdos , ne fortè rex fufpicaretur maleficium aliquod circa ole péd ux évése:TC 'Hasodópw tas fumeggies omnes, Heliodorum à Judæis ese consummatum, obtulit hoftiam pro inveitus autem cuin impetu inculit Heliodoro anteriores un

viri falute. gulas ; cær, ut fup. Apud Ambrof. I. 2. off.c. 29.col. 105. V. 33. Græc. in principio habet : Noruéro de tg dipe e. Subitò apparuit illi terribilis eques , armis præfulgens au χιερέως τον ελασμον , οι αυτοί νεανίαι πάλιν εφάνησαν τω Ηλιοreis : equus autem ejus erat insigni ornatus opertorio. δώρω, ω ταϊς αυταίς έθήσεσιν εςιλισμένοι , και εάντες είπor:

V.26. Concinit Græc. piæterquam quòd addit curã, Iloma's 'Ovią dpXlepsi xáeitas éxe, &c. Faciente allei , verbo apparuerunt ; extremòque habet , op TAEK tem fummo facerdote propitiationem , iidem juvenes rurfus apσαν7ες, εξ εκατέρε μέρες μαςίγον αυτον αδιαλείως και πολύ paruerunt Heliodoro , eisdem vestibus amiti , & ftantes dinas wippiertes AUTTxuyas qui etiam circumftantes , xerunt : Multas Onia facerd. gratias habe , &c. quæ sup. *x vtraque parte flagellabant eum fine intermiflione , multas Ambros. I. 2. off. c. 29. col. 106. a. Rogante itaque fainferentes ei plag.us. Ambrof. I. 2. off. c. 29. col. 105.e. cerdote summo , iidem juvenes iterum Heliodoro apparueAlii quoque duo juvenes apparuerunt in virtute inclyta , runt , iisdem amidi vestibus , & dixerunt ad eum : Onia decore grato, cum fplendore gloria , fpeciofi amictu : qui cir- fummo facerdoti gratias age , propter quem tibi vita eft reddita,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

terenti27.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
tes Heliodoro , dixerunt: Oniæ facerdoti gra- rum, quis esset aptus adliuc femel Jerosoly-
tias age : nam propter eum Dominus tibi vi- mam mitti, ait :
tam donavit.

38. Si quem habes hoftem, aut regni tui
34. Tu autem à Deo flagellatus , nuncia infidiatorem, mitte illuc, & flagellatum eum
omnibus magnalia Dei, & poteftatem. Et recipies , fi tamen evaserit : eò quòd in loco
his dictis , non comparuerunt.

sit verè Dei quædam virtus. 35. Heliodorus autem, hoftiâ Deo oblatâ

39. Nam ipse, qui habet in cælis habita-
& votis magnis promillis ei, qui vivere illi tionem , visitator & adjutor est loci illius
concellit , & Onix gratias agens, recepto & venientes ad malefaciendum percutit, ac
exercitu, repedabat ad regem.

perdit.
36. Teftabatur autem omnibus ea quæ sub 40. Igitur de Heliodoro , & ærarii custo.
oculis fuis viderat opera magni Dei. dia , ita res fe habet.
37. Cùm autem rex interrogafset Heliodo-

NOTÆ.
ř. 34. Concordat Græcum , præterquam quod habet citu ad regem revertitur.
it' durs, ab eo, pro à Deo ; pauloque post, peyansion . 36. Sic eft in Græco, excepto fuperlat. Minist, ma-
os ocê xpoétos , magnam Dei poteftatem , loco magnalia Dei , ximi, loco magni.
& poteftatem. In Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. i' r'ex *. 37. Ita rursum Græcè.
rs, de cælo, pro úr' &utý. sed in Ms. S. Theod. ab eo 7. 38. Similia Græcum refert, excepto uno mpayué.
flagellatus. Apud Ambros. verò l. 2. off. c. 29. col. 106. rerum , loco regni tui ; subinde, télyor d'UTÒN Éxei ,
bTu autem expertus Dei flagella , vade , & nuncia tuis mitte eum illuc , &c. quæ supra. Ambrof. 1. 2. off. c. 29.
omnibus , quantam cognoveris templi religionem , & Dei po col. 106. b. similiter : Si quem habes hostem, aut aliquem
sejlatem. His dictis , non comparuerunt.

infidiatorem rerum tuarum, illuc illum dirige, flagella-
V.35. Græc. O dě Hród wegs, Juoley averéyxas tum recipies eum.
Κυρίω, και ευχας μεγίσας ευξάμδυος τω το ζην περιποιήσαντι, *. 39. Sic iterum Græcè, præter TO, Typénicy, super-
og rör 'Ovíar anos e té utros, arteses Focédévos após ter ba- cæleftem, pro in cælis; at in Ms. al. xpavors, teste No.
0111cquæ eodem recidunt. Apud Ambrof. l. 2. off. c. bilio.
29. col. 106. b. Heliodorus itaque , recepro Spiritu, hoftiam X.40. Græc. Kai ta per xala 'Hrós wogro y Tù 7.....
Domino obtulit, Oniæ facerdoti gratias egit , & cum exer έτως εχώρησε. .

[ocr errors]

TWY

1.

Spatriz delator", male Poquebatur de iummum facerdotium:

1

CAPUT IV.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Imon autem prædictus pecuniarum & appellabatur , ambiebat Jason frater Oniæ
Onia, tanquam ipfe Heliodorum inftigasset ad

8. adito rege, promittens ei argenti talen-
hæc, & ipfe fuiffet incentor malorum :

ta trecenta sexaginta, & ex redditibus aliis ta-
2. provisoremque civitatis , ac defensorem lenta octoginta ,
gentis fuæ, & æmulatorem legis Dei, aude 9. fuper hæc promittebat & alia centum
bat insidiatorem regni dicere.

quinquaginta , fi poteftati ejus concederetur
3. Sed, cùm inimicitiæ in tantum procede- gymnasium, & ephebiam sibi conftituere, &
rent, ut etiam per quosdam Simonis necessa- eos, qui in Jerofolymis erant, Antiochenos
rios homicidia fierent :

fcribere.
4. considerans Onias periculum contentio-

10. Quod cùm rex annuiffet , & obtinuif-
nis, & Apollonium insanire, utpote ducem set principatum , ftatim ad gentilem ritum
Cælelyriæ & Phænicis , ad augendam mali- contribules suos transferre cæpit :
tiam Simonis, ad regem se contulit,

11. & amotis his, quæ humanitatis causâ
s. non ut civium accusator , sed commu- Judæis à regibus fuerant constituta , per Joan-
nem utilitatem apud femetipsum univerfæ nem patrem Eupolemi, qui apud Romanos
multitudinis considerans.

de amicitia & focietate functus est legatione
6. Videbat enim line regali providentia im- legitima , civium jura destituens, prava insti-
possibile effe pacem rebus dari, nec Simonem tuta fanciebat.
pofse ceflare à stultitia sua.

12. Etenim ausus est fub ipfa arce gymna-
7. Sed poft Seleuci vitæ excessum, cùm fium constituere, & optimos quosque ephe-
suscepisset regnum Antiochus , qui Nobilis borum in lupanaribus ponere.

NOTE.
*.1. Græcè addirur yeyovco's, faltus , voci delator ; tol Ť.7. Græc. Vulgatæ respondet.
litur verò ad hæc , poft inftigaffet; tum sequitur, uy Tân *. 8. Concinit Græcum, præterquam quod habet fin-
xax cô durisprès xa esuxás, malorum artifex frisét.

gulariter, ng Tegoód y Toros ámus, & ex reditu quodam alio ,
Χ. 2. Grαc. και τον ευεργέτης της πόλεως, και τον κηδε non ex redditibus aliis.
μόνα των ομοεθνών , και ζηλωτων των νόμων επίβλον των #.9. Similia Græcum haber , hoc addito , diarpátal,
Apaquéter Árósuce a yeir benefaltoremque civitatis , pro- fe tributurum , ad quinquaginta ; pofitoque dia
viforem gentis suæ , & æmulatorem legrim , audebat infidia Eroics, per potestatem , loco potestati.
torem rerum dicere.

. 10. Sic haberur Græcè, deleto pronom. fuos , poft
$.3: Priora respondent Græco; pofteriora fic habentur contribules.
ibid. ώςε και διά τινος των υπο τε Σίμωνος διεδοκιμασμένων, W.11. Græcè, právopwtc Boronxa, humanitate regia ,
ports Curlersi dai i. e. ut etiam per quemdam ex iis , qui pro humanitatis causâ..... à regibus; extremo pofita inter-
Simone probati erant , homicidia fierent.

punktione poft legatione , fubditur και τας μεν νομίμες κατα-
7.4. Eadem sunt in Græco , præter verbum Curaú- Úwr TomTsias , Trapcev óseos e'loud's excinderEg legitima qui-
Žovia, angentem, loco ad augendam.

dem civium jura dissolvens, prava inftitura innovabat.
^. 5. Gr. in principio habet : ý zorópos TWY TONTV . 12. Gr. 'Ασμένως γαρ υπ' αυτήν την ακρόπολιν γυμνά-
xatávoegs , &c. non facius civium accufator ; reliqua qua σιον καθίδρυσε , και τες κρατίσες των εφήβων υπολάμων και υπό πέ-
drant.

Ta Cornyer i.e. Alacriter enim sub ipsa arce gymnasium con-
7.6. Concordat Græcum, nisi quòd addit ('71, ulte- ftituit, & oprimos quosque epbeborum subjiciens , fub velum
rius , ad pacem ; extremòque habet , og to Eluarc Taūnar Ansis.
anyómfuor rus arcías, nec Simonem ceffaturum à ftultitia.
Tom. II.

Xxxxxx ij

τα

[ocr errors]
« ZurückWeiter »