மின்தமிழ்மேடை - 12

Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 15.01.2018 - 201 Seiten
0 Rezensionen

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்

 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

________________________________________________________________________ பதாடர்பு அடி அடுத்து அதன் அதில் அது அந்த அரசியல் அல்லது அவர் அவர்கள் அளவ அறிவியல் அன்று ஆகிய ஆகும் ஆண்டு ஆண்டுகள் ஆண்டுகளுக்கு ஆம் ஆயிரம் ஆனால் இங்கு இடம் இது இந்த இந்தப் இந்திய இரண்டு இரு இருக்கும் இருந்து இவர் இன்று இன்னொரு இனக்குழு உண்டு உள்ை உள்ைது எத்தலப்ெ என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என்ெளத என எனக் எனப் எனும் ஒரு ஒலியன் ஒன்று ஓர் கண்டு கரகம் கல்பவட்டு கல்வெட்டு கன்னட காசி காட்டும் கால காலத்தில் காலம் குறிக்கும் கூட கோயில் சங்க சங்கதம் சங்கு சில சிலம்பு சிலர் சிவன் சிறு சூரியன் சொல் த் தமிழ் தமிழ் மரபு தமிழகத்தில் தமிழில் தன் தனது தான் திருக்குறள் து.சுந்தரம் தூத்துக்குடி தொல்காப்பியர் நடுகல் நம் நாங்கள் நாம் நாயக்கர் நாள் நான் நிளலயில் நூல் நூல்கள் நெய்தல் பகாண்டு பசய்து பசன்ற பசால் பமாழியில் பல்வேறு பல பார் பெயர் பெற்ற பொருள் போல் போன்ற மக்கள் மகாபாரதக் மகாயில் மகாளவ மட்டும் மவண்டும் மற்ற மற்றும் மாதம் மிக முதல் முழம் முளனவர் முன்னால் மூன்று மேலும் மொது மொல மொன்ற யானை ருத்ரா வந்து வரலாறு வரிகள் வரும் வழி வளகயில் வளர விழா வினைச்சொல் வேண்டும் ெல்மவறு ெல ெற்றி ெின்னர்

Bibliografische Informationen