மின்தமிழ்மேடை - 10

Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 15.07.2017 - 132 Seiten

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்

 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt


Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

அடி அடுத்த அதன் அதிக அதில் அது அந்த அரசியல் அரிசி அல்லது அவர் அவர்கைின் அவரது அவரு அவன் அளத அைவில் ஆகிய ஆண்டு ஆய்வு ஆனால் இங்கு இடம் இத்தளகய இது இந்த இந்தப் இந்திய இந்தியாவின் இப்படி இரண்டாம் இரண்டு இரு இருக்கும் இருந்து இல்ளல உணவு உள்ை உள்ைது உள்ைன எம்.சி.ராஜா எழுத்துகள் எழுதப்பட்டுள்ைது என் என்பது என்பதும் என்பளத என்ற என்று என்ன என்னும் என எனக் எனவவ எனும் ஒரு ஓர் கட்சி கயானா கர்நாடகா கல்தவட்டில் கல்தவட்டு கல்வெட்டு கவிஞர் கன்னடம் காணப்படுகிறது காலத்தில் காலம் கிரந்தம் குறிக்கும் குறிப்பு கூகுள் கூட சிம்மாசனம் சில சிவன் சிற்பம் சிறப்பு சிறிய சுந்தரம் தகவல் தகாண்டு தகாள்ைலாம் தகாளட தசய்தி தசருப்பு தசால் ததாடர்ந்து தபயர் தபரிய தபாருள் தம் தமிழ் தமிழ் மரபு தமிழக தளலவர் தன் தான் திரு நற்றிணை நாம் நான் நான்கு நிளல நிளலயில் நீ பகுதியில் படங்கள் படம் பல பற்றி பாடல்கள் பிராமணன் பிள்ளை பின்னர் புறநானூறு மக்கள் மட்டுமல்ல மட்டுவம மண்டபம் மற்றும் மாவும் முதல் முதலாம் முயல் முளனவர் ராஜா ராஜா அவர்கள் ருத்ரா வகாயில் வகாயிலில் வசர்ந்த வசாழ வசாழர் வந்த வந்து வபாது வபால வபான்ற வமாயாற்றின் வரலாற்று வரி வரும் வவண்டும் வளர விநாயகர் விழுப்புரம் ளகயில்

Bibliografische Informationen