மின்தமிழ்மேடை - 11

Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 15.10.2017 - 241 Seiten
0 Rezensionen

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்

 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

__________________________________________________________________________________ னதாடர்பு அசின் அசு அடுக்கில் அதன் அதாவது அது அந்த அல்லது அவர் அவர்கள் அவற்றின் அன்று ஆகிய ஆகும் ஆட்சி ஆண்டு ஆய்வு ஆைால் இங்கு இடம் இது இந்த இந்தக் இயக்கவியல் இயற்பியல் இரு இருக்கும் இருந்தது இல்னல உண்டு உள்ள உள்ை உள்ைது உள்ைை உறையூர் ஊர் எகிப்திய எண் என்பது என்பனத என்ற என்று என்னும் என்ை என எனும் எை எைக் ஒரு ஒன்று ஓர் கல் கல்வெட்டு கல்னவட்டு காணப்படுகிறது காணப்படும் காணலாம் காலத்தில் காலம் கி.பி கிணறு குரீஇ குவாண்டம் குறிப்பு கோயில் சில சிவலிங்கமும் சிவன் சிற்பங்கள் சிற்பம் சிறப்பு சிறு சு சுந்தரம் சோழர் தகவல் தங்கள் தம் தமிழ் தமிழ் மரபு தமிழ்நாடு தமிழக தமிழகத்தில் தன் தான் திரு து நடுகல் நம்பியார் நாம் நாயக்கர் நினலயில் நூ த நெல்லி பகுதி பகுதியில் படம் பல பழங்குடி பழங்குடிகள் பற்றிய பாலம் புறநானூறு மக்கள் மக்கைின் மட்டும் மலையாளிகள் மற்றும் மிக முதல் முனைவர் மூன்று யானை ரகாயில் ரகாயிலின் ரபான்ற ரமல் ரமலும் ரவண்டும் ரவறு ராக்லிப்ஸ் ருத்ரா வஞ்சி வந்த வந்து வரி வலாற்று வன வனகயில் வாழ்ந்து விஜய நகர் னகாண்டு னசய்து னசன்னை னதால்லியல் னபயர் னபரிய னமாழி branch crocodile Dravidian forked kavari kavaṭi

Bibliografische Informationen