Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

THE

Eclectic Review,

VOL. III.

PART I.

FROM JANUARY TO JUNE, 1807, INCLUSIVE.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατων μην, την Επικουρειου τε και Αριστοτελικην· αλλ' όσα είρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκούλα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφιαν φημι,

CLEM, ALEX. Strom. Lib. i.

LONDON:

Printed for LONGMAN, HURST, REES, AND ORME, PATERNOSTER-ROW.

1807.

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

69

[ocr errors]
[ocr errors]

-

ABINGTON'S Letters from the Beddome's Twenty Short Discourses 531
Dead to the Living

177 Bees, Evans's Poem on

Abolition of the Slave Trade, Wil. Belgian Traveller

547

berforce's Letter on

429 Bell's Essay on the Anatomy of Ex-

Acts, Brewster's Lectures on

406

pression

52

Address, Vaughan's, to his Parish- Belsham's Sermon for Fox

71

ioners

81 Beneficial Effects of Christianity,

Alberoni, Cardinal, Life of 327 Bp. of London's

501

Allbut's Elements of Knowledge 448 Bibliographical Dictionary 496

Allen's Fast Sermon at Lynn 544

Miscellany 496

Amanuensis Medicus et Chirurgicus 332 Blair's Reading Exercises

278

America, Janson's Stranger in 461 Bogue's Translation of French Ca-

Anacreon, Gilpin's Prose Transla. techism -

- 151

tion of

74

Funeral Sermon for Lobb 440

Anatomy of Expression in Painting, Boisen's Plan of Improving the Da-
Bell's Essay on
52 nish Liturgy

450

Annales du Musée

87 Botanist's Guide

174

Antidote to Miseries of Human Boucher's Supplement to Johnson's

Life

426 Dictionary

303

Antiquarian Repertory

492 Brackenbury's Discourses

10

Aspland's Sermon for C. J. Fox 71. Brewing, Rawlinson on

181

Brewster's Lectures on the Acts 406

Britton's Account of Corsham House 182

B

Brichan's Fast Sermon

80

Browne's Travels in Africa 365. 483

Bain's Narrative of Col. Villey 81 Bruiningk's Sermons

546

Banking Accounts, Lowrie on 167 Bryan's, Mrs. Lectures on Natural

Barrett's Edition of the Trin, Coll.

Philosophy

42

MS. of St. Matthew

193 Buck's Young Christian's Guide 175
Bates's Christian Politics

234 Burder's, G. History of the Bible - 348
Bath's Poems

349

Sermon for Moody 367

Beattie, Dr., Forbes's Life of 1. 112' Burder's, $. Oriental Customs, Vol.

Beatty's Narrative of Lord Nelson's

II.

434

Death

447 Buttmann's Griechische Grammatik 86

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Callcott's

Musical Grammar 535 Essays on the Anatomy of Expresa

Catechism, French National 151 sion

59

Charge, Bp. St. Asaph's

256

Fuller's

- 160

Chateaubriand on the Existence of

Mather's, to do Good • 539

God -

- 526 Essay, Cox's, on Christian Know-

Christ the Mediator

· 178

ledge

438

Christian Politics, Bates's

234

Fernell's, on Methodism 443

Circle of the Sciences

80 -, Odell's, va the Elements of

Clarke's Evidences for the Existence English Language --

131

of the Deity

· 275

Styles's, on the Stage 335

Clarkson's Portraiture of Quaker- Evangelium sec. Matthæum à Bar-

ism

318. 387 rett

193

Clayton's Sermons

364 Evans's Poem, . The Bees'

69

Cochrane's Tracts on Clay Marl, Evans's Welch Vocabulary - 436

&c.

415 Evidences, Bp. St. David's, of

Colquhoun's System of Education Christianity

315

for the Poor

442

Clarke's, of the Exist-

Considerations on the Alliance of ence of the Deity

275

Christianity and Commerce 135 Exposition, Svanberg's, des opera.

Corn Trade, German Essay on 87 tions faites en Lapponie pour de-

Corsham House, Historical Ac-

terminer un arc du meridien

count of -

182

Cottingham's Letter to Whitbread 278

Country Residences, London's Trea-

F

514

Courts Martial, M'Arthur's Princi- Fawcett's Hints on Education

446

25

- Sick Man's Employ 275

Cox's Essay on Christian Know- Fernell's Essay on Methodism - 443

tedge

438 First Impressions, Malcolm's - 259

Cracknell's Sermon at Hoxton 262 Floresta Española

181

Cuming's Amanuensis Medicus 332 Forbes's Life of Beattie

1. 112

Forsyth's Principles of Moral Sci-

D

ence

97

Friend of Youth

180

Dangers of the Country • 268 Fuller's Dialogues, Letters, and Es-

Danish Liturgy, Improvement in 450

160

Davís's History of Nice

497

Delusions of Hope

242

G

Derrick's Memoirs of R. Navy- 254

Deutschland, (German Topogra- Gambier's Introduction to the Study

phy)

87 of Moral Evidence

- 422

Dialogues, Jackson's, on Christi. Gaskin's Sermon

: 168

'anity

250 Germany, Sketch of Literature in 279

Fuller's

160 Gilchrist's Theory of Persian Verbs 36

Dickenson's Sermon for Bp. Hors- Gilpin's Prose Translation of Ana-

ley

169

Dictionary, American, Webster's 82 Gospel Delineated, Sloan's 488

German and English - 356 Grant's Sermons

245

-, Clarke's Bibliographi- Graves's Sermon

264

cal

• 396 Greek Grammar, " Buttmann's 86

Dictionna:re des Synonymes 537

Primitives, Roullier's

172

Discourses, Beddome's

531 Griffin's Fast Sermon

Brackenbury's

10 Grigg's Hymn's

277

Dissertation, Pirie's, on Hebrew Gunn's Sermons

366

Roots

523

Domestic Guide în Cases of Insanity 537

Draper's Lectures on the Liturgy 418

H

E

Hale's Letter to Whitbread

Hall's Travels in Scotland 410

Epsor's Independent Man 289. 380 Hebrew Roots, Dissertation on 523

[ocr errors]
[ocr errors]

- 157

-

16

Page

Page
Herbert's Icelandic Poetry Trans- Lectures, Robertson's Theological 230
lated

310 - Van Mildert's Boylean, on
Translations from the Ita- Infidelity

122
lian, Spanish, &c.

310 Letters from the Dead to the Liv-
Herodotus à Porson et Dunbar 224 ing

177
Hints, Fawcett's, on Education 446 Lerizac's Dictionnaire des syno-
, for Religious Conversation 449

nymes

537
Historical Account of Corsham Lichens, Dyeing History of the
House

182

Swedish
View of Infidelity 122 Lilienthalische Beobachtungen 182
History of the Bible, Burder's 348 List of Works, 95.189. 286.382. 457.553
England, C. Smith's 247 Literature, American

82
Nice, Davis's

497
Danish

450
Homer's Hymni, Hermannus Edi-

French

29. 376
tion

280

German, 86. 182. 279.
Hornsey's Child's Monitor

545

Sketch of 279
Book of Monosyllables 545

Swedish,

370. 548.
Horsley's, Bishop Primary Charge 256 Literary Information, Seleet, 89. 184.
Hutchinson, Col. Memoirs of

281. 377. 453, 531.
Foreign
America

91
I.
China

91
Denmark

285. 381.
Independent Man, Ensor's 289.380

France

91. 185. 285.
Index to Shakespeare, Twiss's · 75

Germany 92. 188. 285. 281. 559
Insanity, Domestic Guide in cases

Holland

- 93. 382.
of

537

Hungary 93, 188. 382. 457.
India, Influence of on the Liberties

Italy

286
of Britain

544
Norway

93
Portugal

286
Prussia

93
J..

Russia

94. 188
Spain

94. 457.
Jackson's Dialogues on Christianity 250

Sweden

94. 187. 553
Jauson's Stranger in Ainerica 461 London, Bishop of, Tracts 501
Jamiesou’s Important Trial in the

Beneficial Ef-
Court of Conscience

165
fects of Christianity

501
Jehb's Visitation Sermon

65 Loudon's Treatise on Country Resi-
Jews, Rise, Fall, &c. of, and six

dences

514
sermons to

173 Lowrie's Treatise on Banking Ac-
Journal of Sciences, German 87

counts

167
Juvenile Preceptor

368

Lysons's Magna Britannia 203, 298
K.

[ocr errors]
[ocr errors]

25

-

Kelly's Thoughts on the Marriages

M.
of the Labouring Poor

448
Kingsbury's Sermon and Kello's Ad- M' Arthur's Principles of Naval

dress for the Rev. J. Towle 178 and Military Courts Martial
Knox's Sermon at the Philanthro- M Lean's Letters to Lord Welles-
pic Society's Chapel
351 ley

544
M' Neill's Poetical Works

170
Magna Britannia, Lyson's 203. 298.
L.

Malcolm's First Impressions 259

Mather's Essays to do Good - 539
Lane's Poems
546 Mechanic's Assistant

361
Lawes on Pleading

243 Melanges de Physiologie
Lectures, Brewster's, on the Acts 406 Memoirs of Alberoai and Ripperda 327
Draper's, on the Liturgy 418

Derrick's, of Royal Navy 254
-, Lawson's, on Ruth

478
of Col. Hutchinson

16

88

[ocr errors]
« ZurückWeiter »